Više o postavkama komentara

Neke komentare možete zadržati radi pregleda prije objave na videozapisu ili kanalu. Saznajte kako promijeniti postavke komentara.

Postavke komentara za videozapise

Za pojedinačne videozapise mogu se upotrijebiti sljedeće postavke komentara.

Zadržavanje potencijalno neprikladnih komentara radi pregleda 

Potencijalno neprikladni komentari zadržani radi pregleda nalaze se na kartici "Zadržano radi pregleda" na stranici Komentari.
YouTubeov sustav nastoji pronaći potencijalno neprimjerene komentare, no nije uvijek u pravu. Vaši pregledi komentara pomažu sustavu da uspješnije pronalazi komentare koje treba zadržati radi pregleda. 
YouTube može zadržati radi pregleda potencijalno neprikladne komentare na sljedećim jezicima:
 • arapski
 • engleski
 • francuski
 • njemački
 • japanski
 • korejski
 • portugalski
 • ruski
 • španjolski
 • turski
 • vijetnamski
 • tajlandski
 • indonezijski.

Ako radi pregleda želite zadržati više riječi ili izraza, dodajte ih na popis blokiranih riječi.

Zadržavanje svih komentara radi pregleda

Svi se komentari moraju ručno odobriti prije objavljivanja. Komentare možete pregledati na svojoj stranici Komentari, na kartici "Zadržano radi pregleda".

Dopuštanje svih komentara

Svi komentari objavljeni na vašem videozapisu odmah postaju vidljivi. Te komentare možete pregledati na svojoj stranici Komentari, na kartici "Javno". 
Gledatelji i dalje mogu prijavljivati neprikladne komentare i neželjeni sadržaj. Možda ćemo ukloniti komentare koji krše naše smjernice zajednice. Komentari koji su vjerojatno neželjeni sadržaj automatski se zadržavaju radi pregleda.

Isključivanje komentara

Ako isključite komentare za svoj videozapis, gledatelji ga ne mogu komentirati. Ispod videozapisa prikazuje se obavijest "Komentari su onemogućeni za taj videozapis. Saznajte više."

Postavke komentara na razini kanala 

Skriveni korisnici

Komentare određenih komentatora možete sakriti na svim videozapisima na svojem kanalu.
Blokirane riječi
Riječi i izraze za koje ne želite da se pojavljuju u komentarima možete dodati na popise blokiranih riječi.
Komentari čiji se sadržaj podudara s tim izrazima zadržavat će se radi pregleda, osim ako ih je objavio korisnik koji se nalazi na vašem popisu odobrenih korisnika. Blokirat će se i poruke u chatu uživo koje sadrže te izraze.
Komentare s blokiranim riječima možete pregledati i odobriti na svojoj stranici Komentari, na kartici "Zadržano radi pregleda".

Blokiranje komentara koji sadrže veze

Komentare koji sadrže izraze s oznakom # i URL-ove možete zadržati radi pregleda. 
Komentari koji sadrže veze ne blokiraju se ako ste ih objavili vi, moderatori ili odobreni korisnici.
Blokiraju se i poruke u chatu uživo koje sadrže URL-ove. 
Komentare koji sadrže riječi s oznakom # i veze možete pregledati i odobriti na svojoj stranici Komentari, na kartici "Zadržano radi pregleda".

Zadane postavke komentara

Na sve nove prijenose videozapisa možete primijeniti istu postavku komentara. Promjena zadanih postavki za nove prijenose videozapisa ne utječe na postojeće videozapise. 
Postavke komentara za pojedinačne videozapise možete promijeniti i nakon prijenosa. Saznajte kako promijeniti zadane postavke komentara za nove videozapise.

Postavke komentara na stranici kanala

Na kartici Rasprava ili Zajednica na svojem kanalu možete promijeniti postavke za nove komentare. Saznajte kako promijeniti postavke komentara na kanalu.

Česta pitanja o postavkama komentara

Mogu li blokirati određene riječi, veze ili korisnike na određenom videozapisu?

Ne. Postavke skrivenih korisnika, blokiranih riječi i blokiranja veza automatski se primjenjuju na sve videozapise i na vašu stranicu kanala. 
Napomena: promjene u postavkama komentara primjenjuju se samo na nove videozapise.

Mogu li pregledati komentare koje su objavili skriveni korisnici?

Ne. Komentari skrivenih korisnika ne prikazuju se u beta verziji YouTube Studija.

Mogu li pregledati komentare koji su blokirani zbog određenih riječi ili veza?

Da. Komentare s blokiranim riječima ili vezama možete pregledati i odobriti na svojoj stranici Komentari, na kartici "Zadržano radi pregleda".

Ako isključim komentare, a zatim ih ponovo uključim, hoće li moji stari komentari ponovo biti vidljivi?

Da. Ako isključite komentare i zatim ih ponovo uključite, ponovo će se pojaviti postojeći komentari.
Ako isključite komentare, postojeći komentari neće biti vidljivi na stranici za gledanje ni u beta verziji YouTube Studija.

Ako promijenim postavke, hoće li to utjecati na postojeće komentare?

Komentari na koje će to utjecati Komentari na koje to neće utjecati
 • komentari na novim prenesenim videozapisima
 • novi komentari na vašoj stranici kanala (tj. na kartici Zajednica ili Rasprava)

Iznimka: ako isključite komentare na svojoj stranici kanala, time će se sakriti svi prethodni komentari.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?