Speňaženie počas riešenia sporov v systéme Content ID

Speňaženie je počas riešenia sporov v systéme Content ID povolené v prípade, že autor videa aj nárokujúca strana v systéme Content ID chcú speňažovať video. Námietku voči nároku v systéme Content ID môžete podať kedykoľvek. Ak podáte námietku do piatich dní od doručenia nároku, podržíme výnosy vzniknuté v súvislosti s daným videom od prvého dňa, keď bol vytvorený nárok v systéme Content ID. Ak podáte námietku po uplynutí piatich dní od podania pôvodného nároku, podržíme výnosy od dátumu, keď bola podaná námietka.

Počas riešenia námietky podržíme výnosy oddelene a po vyriešení námietky ich vyplatíme príslušnej strane.

V každej fáze procesu riešenia sporu v systéme Content ID existuje niekoľko akcií, ktoré môžete vykonať vy alebo nárokujúca strana. Kliknutím na jednotlivé fázy nižšie získate ďalšie informácie o tom, čo sa stane s výnosom pri vykonaní jednotlivých možných akcií.

Podanie námietky v systéme Content ID

Keď je na vaše video podaný nárok v systéme Content ID, môžete zareagovať dvoma spôsobmi. 

 • Neurobiť nič a nechať nárok na videu: po piatich dňoch bude akýkoľvek podržaný výnos vyplatený nárokujúcej strane. 
 • Podať námietku do piatich dní od podania nároku: v takomto prípade budeme naďalej zobrazovať reklamy a podržíme všetky výnosy, ktoré video získa, až kým nárokujúca strana neposúdi vašu námietku.
 • Podať námietku po uplynutí piatich dní od podania nároku: podržíme výnosy odo dňa podania námietky.
Ďalšie informácie o procese riešenia sporov v systéme Content ID

Keď podáte námietku voči nároku v systéme Content ID, upozorníme na to nárokujúcu stranu, ktorá bude mať 30 dní na odpoveď. Počas tohto procesu budeme naďalej zobrazovať reklamy a podržíme všetky výnosy, ktoré video získa.

Nárokujúca strana môže na vašu námietku zareagovať niekoľkými akciami:

 • Uvoľnením nároku: ak nárokujúca strana súhlasí s námietkou, môže sa rozhodnúť uvoľniť svoj nárok. Ak na vaše video nie sú podané iné nároky, výnosy získané počas trvania sporu vám vyplatíme. 
 • Potvrdením nároku: ak si nárokujúca strana myslí, že nárok je stále platný, môže sa rozhodnúť potvrdiť ho. Ak si myslíte, že ho potvrdila omylom, môžete sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať.
 • Odoslaním žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv: nárokujúca strana môže podať žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv a odstrániť tak vaše video zo služby YouTube, čo znamená, že váš účet dostane sankciu za porušenie autorských práv.
Podanie odvolania v systéme Content ID

Ak sa po podaní námietky nárokujúca strana rozhodne potvrdiť nárok, máte niekoľko možností. Môžete:

 • Neurobiť nič a nechať nárok na videu: po piatich dňoch bude akýkoľvek podržaný výnos vyplatený nárokujúcej strane.
 • Podať odvolanie do piatich dní od potvrdenia nároku: v takomto prípade budeme naďalej zobrazovať reklamy a podržíme všetky výnosy, ktoré video získa, až kým nárokujúca strana neposúdi vaše odvolanie.
 • Podať odvolanie po uplynutí piatich dní od potvrdenia nároku: výnosy podržíme odo dňa podania odvolania.

Ďalšie informácie o procese odvolania v systéme Content ID

Keď podáte odvolanie voči nároku v systéme Content ID, upozorníme na to nárokujúcu stranu, ktorá bude mať 30 dní na odpoveď. Počas tohto procesu budeme naďalej zobrazovať reklamy a podržíme všetky výnosy, ktoré video získa. 
Nárokujúca strana môže na vaše odvolanie zareagovať niekoľkými akciami:
 • Uvoľnením nároku: ak nárokujúca strana súhlasí s odvolaním, môže sa rozhodnúť uvoľniť svoj nárok. Ak na vaše video nie sú podané iné nároky, výnosy získané počas trvania sporu vám vyplatíme. 
 • Naplánovaním žiadosti o zastavenie šírenia videa: ak nárokujúca strana podá oneskorenú žiadosť o zastavenie šírenia, odvolanie môžete zrušiť do siedmich dní, čím zabránite zastaveniu šírenia a nárok na videu bude naďalej aktívny. Počas týchto siedmich dní budeme naďalej zobrazovať reklamy a podržíme všetky výnosy, ktoré video získa.
 • Odoslaním žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv: ak si nárokujúca strana myslí, že nárok je stále platný, môže odoslať žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv a odstrániť tak vaše video zo služby YouTube, čo znamená, že váš účet dostane sankciu za porušenie autorských práv.

Ak nárokujúca strana vaše odvolanie odmietne a odošle žiadosť o zastavenie šírenia videa pre porušenie autorských práv, budete mať možnosť podať odpor voči oznámeniu. Odpor voči oznámeniu možno podať kedykoľvek. Ak odpor voči oznámeniu podáte do piatich dní odo dňa, keď vám bola doručená žiadosť o zastavenie šírenia, výnosy podržíme až do úplného vyriešenia procesu nárokovania. Získajte ďalšie informácie o procese podania odporu voči oznámeniu.

Ak je nárok na vaše video v systéme Content ID po podaní námietky odvolaný a počas daného obdobia vznikli výnosy, môže chvíľu trvať, kým sa táto informácia zobrazí v službe YouTube Analytics. Kalkulácie výnosov sa uskutočňujú približne 10 dní po konci mesiaca a údaje budú do služby YouTube Analytics nahrané následne po ďalších 30 dňoch. 
 
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnete nespeňažovať video počas riešenia sporu, môžete funkciu speňaženia vypnúť v sekcii Správca videí v Štúdiu pre autorov.

Ďalšie informácie o systéme Content ID

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?