Časté dotazy ohledně principu fair use

Fair use je právní princip, který stanoví, že za určitých podmínek je možné použít materiál chráněný autorskými právy, aniž byste získali povolení od vlastníka práv.

Mezi lidmi kolují různé nepodložené zprávy, které mohou vyvolávat dojem, že princip fair use funguje automaticky po vyslovení magické formulky. Pokud používáte materiál podléhající autorským právům, který nevlastníte, neexistuje žádný kouzelný štít, který by vám zajistil ochranu principem fair use.

Časté dotazy ohledně principu fair use

Jak princip fair use funguje?
V USA je použití fair use posuzováno soudem, který zkoumá každý konkrétní případ na základě určitých principů. Pravidla ohledně toho, kdy je možné použít materiál bez souhlasu vlastníka autorských práv, se v jednotlivých zemích liší. V USA je například v souladu s principem fair use komentář, kritika, výzkum, výuka nebo zpravodajství. Některé země zase mají obdobný princip nazývaný poctivé jednání, který ale může fungovat odlišně.
Co je podstatou principu fair use?

1. Účel a charakter použití (včetně toho, zda se jedná o komerční využití nebo o neziskové vzdělávací účely).

Soudy se většinou zaměřují na skutečnost, zda je použití „transformativní“. To znamená, zda byl k původnímu materiálu přidán nový výraz či význam, nebo zda byl původní materiál prostě jen okopírován. Komerční využití s největší pravděpodobností nebude považováno za odpovídající principu fair use, i když v některých případech je možné video zpeněžit i při uplatnění tohoto principu.

2. Charakter díla chráněného autorskými právy

Použití materiálu z děl faktografické povahy bude povoleno s vyšší pravděpodobností než použití díla, jehož povaha je čistě fiktivní.

3. Rozsah a významnost použité části ve vztahu k dílu chráněnému autorskými právy jako celku.

Vypůjčení krátkých úryvků původního díla bude povoleno s vyšší pravděpodobností, než vypůjčení velkých částí. Nicméně i krátký úryvek může v některých případech porušit princip „fair use“, pokud představuje podstatu díla.

4. Vliv použití na potenciální trh nebo na hodnotu díla chráněného autorskými právy

Použití, které poškozuje možnost vlastníka autorských práv profitovat z původního díla, pravděpodobně povoleno nebude. V rámci tohoto faktoru již soudy udělaly několik výjimek v případech parodií.

Kdy princip fair use platí?
Princip fair use nelze automaticky uplatnit vždy, když použijete obsah chráněný autorskými právy, který nevlastníte, a autora práv přitom u díla uvedete nebo přiložíte prohlášení typu „Nejedná se o záměrné porušení práv“, případně pokud připojíte k obsahu jiného vlastníka svůj vlastní původní obsah. Pokud váš obsah původní dílo nepopisuje či nekomentuje (a cizí obsah tak slouží pouze jako náhražka vašeho původního obsahu), pravděpodobně se na něj nebude princip fair use vztahovat.

Jak systém Content ID s principem fair use pracuje?

Pokud nahrajete video, ve kterém se objeví obsah chráněný autorskými právy bez povolení jejich vlastníka (i když je to jen několik sekund, například krátké použití populárních skladeb), může v systému Content ID vzniknout nárok, který v důsledku deaktivuje možnost zpeněžení.

Automatizované systémy, jako je právě Content ID, nemohou princip fair use posuzovat. Vždy se totiž jedná o subjektivní rozhodnutí daného případu, které může provést pouze soud. YouTube tedy sice nemůže rozhodnout, co principu „fair use“ odpovídá nebo neodpovídá, ani jinak podobné spory řešit, ale to neznamená, že tento princip na YouTube neexistuje. Pokud se domníváte, že vaše video principu „fair use“ odpovídá, můžete se hájit prostřednictvím procesu řešení sporů pro Content ID. Svůj postup byste však měli nejprve důkladně promyslet, protože v některých případech může dojít k odvolání a případně také protioznámení podle zákona DMCA.

Pokud se vy i nárokující strana pokoušíte dané video zpeněžit, budeme ve zpeněžování pokračovat až do vyřešení sporu a získané příjmy vyplatíme příslušné straně.  

Možnosti, jak vyřešit nároky mimo proces podání námitky

Nejjednodušší způsob, jak se vypořádat s nároky v systému Content ID, je úplně se jim vyhýbat. Pokud to není zcela nezbytné, nepoužívejte materiál chráněný autorskými právy. Ve Zvukové knihovně YouTube vyhledejte hudbu, kterou můžete ve svých videích zdarma použít. Pokud se rozhodnete použít hudbu z jiných bezplatných nebo licenčních webů, pečlivě si přečtěte smluvní podmínky. Některé služby nemusí poskytovat práva k používání nebo zpeněžování hudby na YouTube, a proto proti vám stále může být vznést nárok v systému Content ID.

Pokud se v systému Content ID objeví nárok na hudbu, o které se domníváte, že není pro vaše video zásadní, můžete ji odstranit nebo vyměnit za bezpečnou stopu ze Zvukové knihovny. Můžete také nahrát zcela novou verzi videa bez nárokovaného obsahu na nové adrese URL.

Vztahuje se na mě ochrana na základě principu fair use, pokud…

Přiznám vlastnictví práv původnímu vlastníkovi?

Při analýze principu fair use hraje klíčovou roli transformativnost. Pokud uvedete vlastníka autorských práv, neznamená to automaticky proměnu neupraveného zdroje na materiál podléhající principu fair use. Prohlášení typu „Veškerá práva patří autorovi“ nebo „Nevlastním autorská práva“ automaticky neznamenají, že daný materiál můžete využít podle principu fair use, ani neznamenají, že máte svolení od vlastníka autorských práv.

U videa uvedu prohlášení, že práva nevlastním?
Pokud používáte materiál podléhající autorským právům, který nevlastníte, neexistuje žádná magická formule, která by vám zajistila ochranu principem fair use. Uvedením prohlášení „Nejedná se o záměrné porušení práv“ nemáte automaticky ochranu před obviněním z porušení autorských práv.
Daný obsah používám pouze pro zábavu nebo neziskovým způsobem?

Při posuzování toho, zda je váš obsah v souladu s principem fair use, budou soudy pečlivě zvažovat účel, za kterým obsah používáte. To, že je vaše nahrávka například označena jako „Určeno pouze pro zábavu“, pravděpodobně při zvažování využití principu fair use nevychýlí jazýček vah ve váš prospěch. Obdobně bude při analýze zohledněno i „neziskové“ využití, nelze je však použít jako automatickou obranu.

K dílu chráněnému autorskými právy přidám vlastní vytvořený materiál?
Dokonce i když k obsahu někoho jiného přidáte kousek vlastní produkce, nemusí toto využití podléhat principu fair use – zejména pokud vaše dílo nedává originálu nové pojetí, význam nebo poselství. Tak jako u všech ostatních zde zmiňovaných případů i tentokrát bude soud zvažovat všechny čtyři faktory principu fair use včetně množství převzatého materiálu.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?