Khiếu nại cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Nội dung này là về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Nếu video của bạn đã bị xóa vì lý do vi phạm bản quyền, hãy tìm hiểu các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Chúng tôi đưa ra cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng khi nội dung trên YouTube bị các thành viên trong cộng đồng YouTube hoặc công nghệ phát hiện thông minh của chúng tôi gắn cờ để xem xét. Nhóm đánh giá của chúng tôi sẽ xác định xem nội dung đó có không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng hay không. Nếu chúng tôi áp dụng cảnh cáo, bạn sẽ nhận được email, thông báo trên điện thoại di động và máy tính để bàn và nhìn thấy cảnh báo trong cài đặt kênh của mình khi bạn đăng nhập vào YouTube lần tiếp theo.

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi chúng tôi có thể nhầm lẫn. Nếu bạn cho rằng video của mình không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng và bị xóa nhầm, bạn có thể khiếu nại cảnh cáo đó.

Việc xóa video đó sẽ không giải quyết được cảnh cáo. Nếu bạn xóa video, cảnh cáo sẽ vẫn tồn tại và bạn sẽ không thể khiếu nại nữa.

Nếu nhận được cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng đối với các đường dẫn liên kết trong nội dung của mình, hãy đảm bảo bạn đã hiểu chính sách và quy trình khiếu nại của chúng tôi đối với các đường dẫn liên kết trong nội dung đó.

Khiếu nại cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem lại chính sách liên quan đến cảnh cáo. Chúng tôi cũng nêu các ví dụ về nội dung dẫn đến cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Bạn chỉ có thể khiếu nại trong 30 ngày sau khi chúng tôi đưa ra cảnh báo hoặc cảnh cáo.

Cách khiếu nại một cảnh cáo:

  1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính.
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Creator Studio.
  3. Ở menu bên trái, hãy trỏ đến "Tính năng khác" sau đó Trạng thái và tính năng.
  4. Chuyển đến phần Trạng thái Nguyên tắc cộng đồng.
  5. Chọn Khiếu nại quyết định này.

Appeal a strike

Lưu ý: Việc xóa video sẽ không giải quyết được cảnh cáo. Nếu bạn xóa video, cảnh cáo đó sẽ vẫn tồn tại trên kênh của bạn và bạn sẽ không thể gửi đơn khiếu nại nữa.

Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại

Bạn sẽ nhận được email từ YouTube cho biết kết quả yêu cầu khiếu nại của bạn. Một trong các trường hợp sau sẽ xảy ra:

  • Nếu nhận thấy nội dung của bạn tuân theo Nguyên tắc cộng đồng, chúng tôi sẽ khôi phục nội dung đó và xóa cảnh cáo khỏi kênh của bạn. Nếu bạn khiếu nại một cảnh báo và chúng tôi chấp thuận khiếu nại đó, thì chúng tôi sẽ chỉ đưa ra cảnh báo trong trường hợp bạn tái phạm vào lần tới.
  • Nếu nhận thấy nội dung của bạn tuân theo Nguyên tắc cộng đồng nhưng không phù hợp cho tất cả khán giả, chúng tôi sẽ áp dụng giới hạn độ tuổi. Nếu đó là video, video đó sẽ không hiển thị với những người dùng đã đăng xuất, dưới 18 tuổi hoặc đã bật Chế độ hạn chế. Nếu đó là hình thu nhỏ tùy chỉnh, hình đó sẽ bị xóa.
  • Nếu phát hiện thấy nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, chúng tôi sẽ giữ nguyên cảnh cáo và video của bạn sẽ vẫn bị gỡ khỏi YouTube. Những đơn khiếu nại bị từ chối sẽ không phải nhận thêm hình phạt nào.

Bạn chỉ được phép khiếu nại một lần đối với mỗi cảnh cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?