Zakázané produkty

Nižšie uvedené pravidlá popisujú typy produktov, ktorých inzercia je v službe YouTube zakázaná.

Akademické pomôcky

Inzercia akademických pomôcok nie je povolená. Tento zákaz zahrňuje služby ponúkajúce zloženie skúšky v mene niekoho iného alebo služby zamerané na písanie akademických prác, napríklad vlastných a dopredu napísaných diplomových, dizertačných a ďalších prác.

Obsah určený pre dospelých a sexuálny obsah

Inzercia materiálu pre dospelých a pornografického materiálu nie je povolená. Tento zákaz zahrňuje, nie však výhradne, propagáciu materiálu, ktorý je alebo jeho cieľom je byť záznamom sexuálneho zneužívania detí, propagáciu obsahu so sexuálnymi náznakmi týkajúceho sa detí alebo iných nedobrovoľných sexuálnych praktík. Nepovoľujeme ani reklamy propagujúce pornografiu mladistvých a akúkoľvek pornografiu zobrazujúcu osoby, ktoré môžu byť neplnoleté. Patria sem napríklad (okrem iného) reklamy na kategórie pornografie, ako sú „teen xxx“, „teen porn“ alebo „školáčky“. Upozorňujeme, že v službe YouTube nie je tento obsah povolený bez ohľadu na to, či sú webové stránky v súlade s vládnymi nariadeniami pre tento druh inzercie.

Pomôcky na obchádzanie drogových testov

Nie je povolená propagácia produktov, ktoré sú určené na oklamanie testu na zistenie prítomnosti omamných látok. Zákaz sa vzťahuje na produkty, ako sú napr. detoxifikačné roztoky alebo prídavky do testov moču.

Anabolické steroidy

Neakceptujeme reklamy s obsahom, ako sú napr. prípravky na posilnenie tvorby svalstva a doplnky s obsahom steroidov pre kulturistiku bez ohľadu na tvrdenie inzerenta o legálnosti produktov.

Neznášanlivosť a násilie

Reklamný text, ktorý je namierený proti ľubovoľnej organizácii, osobe alebo skupine osôb, nie je povolený. Reklamný text, ktorý vyjadruje nesúhlas alebo je kampaňou proti kandidátovi na post verejného činiteľa, do politickej strany alebo verejnej správy, je vo všeobecnosti povolený.

Reklamy a súvisiace webové stránky nemôžu propagovať násilie ani vystupovať proti chránenej skupine. Chránená skupina sa odlišuje na základe:

 • rasy alebo etnického pôvodu,
 • farby pleti,
 • národnosti,
 • náboženstva,
 • postihnutia,
 • pohlavia,
 • veku,
 • statusu veterána,
 • sexuálnej orientácie alebo pohlavnej identity.

Automatizované klikanie na reklamy

Je zakázaná propagácia výrobkov a služieb týkajúcich sa automatizácie klikania na reklamy.

Hromadný marketing

Nie je povolená inzercia produktov hromadného marketingu, ak je uvedeným alebo naznačeným použitím nasledujúcich produktov nevyžiadaná pošta, ako napríklad:

 • e-mailové zoznamy, ktoré nie sú vytvorené na báze dobrovoľnosti;
 • softvér na hromadné rozposielanie e-mailov,
 • hromadné rozposielanie správ.

Diela, na ktoré sa vzťahujú autorské práva

Autorské práva sú dôležitým aktívom, v rámci ktorého si vlastník autorských práv udržiava svoje výlučné práva. Služba YouTube sa nesmie používať na propagáciu kopírovania alebo distribúcie obsahu podliehajúcemu autorským právam, na ktorý nemáte súhlas vlastníka autorských práv alebo iné zákonné práva na používanie obsahu.

Falošné značkové produkty

Nie je povolená inzercia produktov, ktoré sú neautorizovanými alebo nelegálnymi replikami alebo imitáciami dizajnérskych produktov.

Partnerské programy pre zadávanie údajov

Inzercia partnerských programov pre zadávanie údajov nie je povolená. Do tejto kategórie patria aj reklamy odkazujúce používateľov na stránky, ktoré propagujú vytváranie alebo vkladanie údajov vo viacerých reklamách odkazujúcich používateľov na tie isté stránky.

Vytáčacie softvéry

Vytáčací softvér je program, ktorý preruší zvolené internetové pripojenie a vytvorí nové pripojenie k číslu spoplatnenému zvláštnou sadzbou. V záujme ochrany používateľov a zachovania kvality zobrazovaných reklám nepovoľujeme reklamy a stránky, ktorých funkčnosť je podmienená použitím alebo ktoré ponúkajú použitie vytáčacieho softvéru.

Drogy a drogové príslušenstvo

Inzercia drog a drogového príslušenstva nie je povolená. Patrí sem príslušenstvo používané pri užívaní drog, nelegálne drogy a prírodné drogy, ako je napríklad šalvia a huby s halucinogénnymi účinkami.

Mena e-gold

Inzercia meny e-gold a obsahu súvisiaceho s touto menou nie je povolená. To zahŕňa napríklad (avšak nielen) výmenu, investície a účty používajúce elektronickú menu e-gold.

Ohrozené druhy

Inzercia produktov získaných z ohrozených druhov nie je povolená. Patrí sem (nie však výlučne) predaj produktov získaných zo slonov, žralokov, tigrov, veľrýb, nosorožcov a delfínov.

Eskortné služby a zoznamovacie služby pre dospelých

Nie je povolená inzercia stránok propagujúcich eskortné služby alebo služby týkajúce sa diskrétnych, VIP alebo intímnych spoločníkov či spoločníčok.

Falošné dokumenty

Inzercia nie je povolená vtedy, ak ide o propagáciu falošných dokumentov, ako sú falošné občianske preukazy, cestovné pasy, kariet poistenca, dokladov pre imigrantov, diplomov alebo šľachtických titulov.

Ohňostroje a pyrotechnické pomôcky

Inzercia propagujúca zábavnú pyrotechniku a pyrotechnické zariadenia nie je povolená.

Stránky súvisiace s hackovaním a crackovaním

Inzercia činností ako napr. hackovanie a crackovanie a nástrojov umožňujúcich porušenie autorských práv nie je povolená. Nepovoľujeme napríklad:

 • Stránky poskytujúce pokyny alebo vybavenie, pomocou ktorých možno nezákonne pristupovať k softvéru, serverom alebo webovým stránkam a upravovať ich
 • webové stránky alebo produkty, ktoré umožňujú nezákonný prístup k mobilným telefónom a iným komunikačným prostriedkom alebo k systémom a zariadeniam na doručovanie obsahu;
 • zariadenia typu modchip – napríklad tie, ktoré odstraňujú ochranu autorských práv;
 • produkty dekódujúce káblové alebo satelitné signály s cieľom získať bezplatné káblové služby;
 • neautorizované kópie a záložné verzie softvéru a diskov CD alebo DVD;
 • produkty alebo služby, ktoré obchádzajú technológie správy digitálnych práv alebo opatrenia technickej ochrany diel, na ktoré sa vzťahujú autorské práva.

Umelé nadhodnotenie počtu kliknutí na reklamy alebo počtu ich zobrazení

Nie je povolená inzercia, ktorá propaguje umelé nadhodnotenie počtu kliknutí na reklamy alebo počtu ich zobrazení, ako je napríklad platenie za kliknutie, zobrazenie, automatické surfovanie, automatické klikanie na reklamy a iné programy vytvárajúce garantovanú webovú návštevnosť.

Zázračné lieky

Nie je povolená inzercia propagujúca zázračné lieky, ako sú napríklad prostriedky na „vyliečenie rakoviny zo dňa na deň“.

Služby mobilného obsahu

Reklamy na služby mobilného obsahu sú obmedzené.

Služby mobilného obsahu povoľujeme iba za nižšie uvedených podmienok. Služby mobilného obsahu zahŕňajú, nie však výhradne, stránky propagujúce preberanie tónov zvonenia alebo tapiet a zasielanie textových správ s cieľom získať veštby, rady o milostnom živote, správy, testy osobnosti alebo iné zábavné služby.

V prípade všetkých služieb mobilného obsahu musia byť na propagovaných stránkach jasne a presne uvedené ceny za danú službu mobilného obsahu. Všetky nižšie uvedené relevantné požiadavky platné na stránkach musia byť na webovej stránke umiestnené na poprednom mieste, aby sa dali bez ťažkostí nájsť a boli ľahko čitateľné a pochopiteľné.

Služby na odber:

 • V texte reklamy uveďte cenu služby a interval účtovania (napr. raz týždenne alebo raz mesačne).
 • Použite výrazné začiarkavacie políčko na aktiváciu alebo iný jednoduchý spôsob, ktorým používateľ preukáže, že vedome súhlasí s cenou a odberom služby. Políčko musí byť umiestnené na prvej stránke, na ktorej používateľ zadáva osobné údaje. Používateľ by nemal byť schopný pokračovať bez začiarknutia.

Osobné údaje:

Ak vaše webové stránky požadujú od používateľov odoslanie osobných údajov, napríklad meno alebo telefónne číslo, je potrebné na prvej stránke, na ktorej používateľ zadáva svoje osobné údaje, výrazne uviesť cenu a interval účtovania (napríklad raz týždenne alebo raz mesačne).

Registrácia prostredníctvom textovej správy:

Ak sa používatelia registrujú do služby odoslaním kódu prostredníctvom textovej správy, cena a interval účtovania musia byť zrozumiteľne a výrazne zobrazené vedľa tohto kódu.

Prostitúcia

Je zakázané propagovať prostitúciu.

Tabak a cigarety

Nie je povolené inzerovať tabakové výrobky ani súvisiace potreby, vrátane cigariet, cigár, fajok a baliacich papierikov.

Dopravné zariadenia a predmety

Nie je dovolená inzercia antiradarov, falošných registračných značiek, zariadení na ovplyvňovanie dopravných semaforov a podobných produktov.

Zbrane

Inzercia určitých zbraní, ako sú napríklad strelné zbrane, súčasti strelných zbraní, munícia, balisongy (vyskakovacie nože), skladacie nože a boxery, nie je povolená.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?