استفاده از جستجوی Google، برنامه Google و یافته‌ها با حساب محل کار یا تحصیل

با حساب محل کار یا تحصیل، می‌توانید از «جستجوی Google»، برنامه Google و یافته‌ها در برنامه Google یا google.com استفاده کنید. ممکن است لازم باشد از سرپرست بخواهید تنظیمات خاصی را روشن کند.

درخواست از سرپرست برای روشن کردن تنظیمات

برای استفاده کامل از «جستجوی Google» و برنامه Google با حساب محل کار یا تحصیل، از سرپرست بخواهید همه این تنظیمات را برایتان روشن کند.

  1. سرویس‌های جستجو و دستیار
    برای استفاده از «حساب Google» در «جستجوی Google»، باید «سرویس‌های جستجو و دستیار» روشن باشد. سپس، می‌توانید از حساب Google برای سفارشی کردن تجربه‌تان در «جستجو» استفاده کنید.
  2. فعالیت وب و برنامه
    برای استفاده از برخی سرویس‌ها در «جستجوی Google» و برنامه Google، لازم است «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد. سپس جستجوهای شما، سابقه مرور و سایر فعالیت‌های ذخیره‌شده در «حساب Google» شما ذخیره می‌شوند.
  3. کنترل Google Now
    اگر در محل کار یا تحصیلتان از «مدیریت Google Mobile» استفاده می‌شود، برای استفاده از «یافته‌ها» باید «کنترل Google Now» نیز روشن باشد.

آشنایی با نحوه استفاده از جستجوی Google، برنامه Google و یافته‌ها