Granskningsverktyg för webbadresser

Om granskningsverktyget för webbadresser

I granskningsverktyget för webbadresser visas information om Googles indexerade version av en sida. Bland annat visas AMP-fel, fel i strukturerad data och problem med indexeringen.

Vanliga uppgifter:

 

Öppna granskningsverktyget för webbadresser

 

Granskningsverktyget för webbadresser – utbildning i Google Search Console

Visa aktuell indexeringsstatus för en webbadress

Granska information om en webbadress på din egendom i Googles index.

Så här tar du reda på den aktuella indexeringsstatusen för en webbadress med granskningsverktyget:

 1. Öppna granskningsverktyget för webbadresser.
 2. Ange den fullständiga webbadressen till sidan som ska granskas. Några saker att tänka på:
  • Webbadressen måste finnas på den aktuella egendomen. Webbadresser utanför den aktuella egendomen kan inte testas. Om du äger den andra egendomen måste du byta egendom för att testa webbadressen.
  • Webbsidor i AMP-format eller inte: Du kan granska både AMP-sidor och sidor som inte är i AMP-format. Verktyget ger information om AMP-versionen och motsvarande sida som inte är AMP.
  • Alternativa sidversioner: Om det finns alternativa versioner/dubbletter av sidan ger rapporten även information om den kanoniska versionen, förutsatt att den kanoniska versionen finns på en egendom som du äger.
 3. Läs om hur du tolkar resultaten.
 4. Om du vill kan du köra ett indexeringstest på den aktiva webbadressen.
 5. Om du vill kan du begära indexering av webbadressen.

Det finns en daglig gräns för begäranden om granskning för varje egendom som du äger.

Tolka resultaten: indexerad webbadress

Viktiga anmärkningar:
 • Detta är inte ett test i realtid. Verktyget beskriver den senast indexerade versionen av sidan, inte den version som ligger ute på webben. Informationen som visas i verktyget är den som Google använder för att utvärdera sökresultat. Sidan kan ha ändrats eller blivit otillgänglig sedan Google såg den senast. Tryck på knappen Realtidstest på sidan om du vill testa den aktuella versionen av sidan som den skulle visas för Google.
 • Statusen Webbadressen finns på Google betyder inte att sidan faktiskt visas i sökresultaten. Sidan och strukturerad data på den måste följa riktlinjerna för kvalitet och säkerhet innan sidan faktiskt visas på Sök. Granskningsverktyget väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser. Om du vill veta om en webbadress visas söker du efter den på Google. Om webbadressen inte finns med trots att den har indexerats enligt det här verktyget gör du så här för att ta reda på vad det beror på.
 • Datumet för senaste genomsökning under Täckning visar när informationen som visas här hämtades (om sidan gick att genomsöka).

 

 1. Läs närvarostatusen högst upp i rapporten och se om webbadressen kan visas i Googles sökresultat: Webbadressen finns på Google innebär att webbadressen kan visas i sökresultaten, men det är inte säkert att den visas. Statusen Webbadressen finns inte på Google innebär att webbadressen inte visas i sökresultaten.
 2. Utöka avsnittet Täckning för ytterligare information:
  1. Identifiering: Hur Google hittade webbadressen.
  2. Genomsökning: Om Google kunde genomsöka sidan, när den genomsöktes eller eventuella hinder som påträffades när webbadressen genomsöktes. Om statusen inte är Webbadressen finns på Google hittar du vanligtvis orsaken här.
  3. Indexering: Den kanoniska webbadressen för den här sidan som Google har valt och som framgår av sidan.
 3. Förbättringar: Om du har strukturerad data, om sidan är en AMP-sida eller har en kopplad AMP-sida visas information i avsnittet Förbättringar.
 4. Se information om begäran, bland annat HTTP-begäran, HTTP-svaret och den returnerade HTML-koden, genom att klicka på Visa genomsökt sida. Om länken är inaktiverad beror det på att det inte gick att hämta sidan. Håll muspekaren över den inaktiverade knappen för att se orsaken.

 

Granskningsresultatet innehåller följande expanderbara avsnitt:

Närvaro på Google (kort med resultat för sidan)

På det här kortet står om webbadressen kan visas i Googles sökresultat eller inte. Följande värden finns:

Webbadressen finns på Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen har indexerats, kan visas i Googles sökresultat och inga problem hittades med eventuella förbättringar på sidan (strukturerad data, länkade AMP-sidor osv.). Statusen Webbadressen finns på Google betyder inte att sidan faktiskt visas i sökresultaten. Sidan och strukturerad data på den måste följa riktlinjerna för kvalitet och säkerhet innan sidan faktiskt visas på Sök. Granskningsverktyget väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser. Om du vill veta om en webbadress visas söker du efter den på Google. Om webbadressen inte finns med trots att den har indexerats enligt det här verktyget gör du så här för att ta reda på vad det beror på.
 • Nästa steg: Normalt behöver du inte göra någonting, även om du kan ta reda på vad Google känner till om sidan genom att läsa mera i avsnitten om indextäckning eller förbättringar.
Om en webbadress har blockerats tillfälligt med verktyget för borttagning av webbadresser redovisas den som Webbadressen finns på Google i verktyget och med statusen Genomsökt under Indextäckning. Detta betyder inte att webbadressen visas i sökresultaten. Om du vill se om webbadressen fortfarande är blockerad använder du verktyget för borttagning av webbadresser eller söker efter webbadressen på Google.

Webbadressen finns på Google, men med problem

 • Vad betyder detta? Webbadressen har indexerats och kan visas i Googles sökresultat, men det finns problem med sidan som kan göra att den inte visas med de förbättringar som du har lagt till. Det kan vara ett problem med motsvarande AMP-sida eller felaktigt utformad strukturerad data för utökade resultat (till exempel recept eller jobbannonser).

 • Nästa steg: Läs varningarna eller felmeddelandena i rapporten och åtgärda de beskrivna problemen.

Webbadressen finns inte på Google: indexeringsfel

Webbadressen finns inte på Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen visas inte i Googles sökresultat, och vi tror att du vill ha det så. Oftast beror detta på att sidan är lösenordsskyddad eller blockeras av en robots.txt-fil eller ett noindex-direktiv.
 • Nästa steg: Läs mer om anledningen i avsnittet Indextäckning. Det här är några möjliga orsaker:
  • Om värdena Kanonisk webbadress som angetts av användaren och Kanonisk webbadress som valts av Google skiljer sig åt finns det flera snarlika sidor varav detta är en, och Google har valt att indexera en annan version av sidan. Du behöver förmodligen inte göra något, men kanske vill ta bort taggen som explicit anger en kanonisk sida eller fundera över varför du behöver ha en annan sida som den kanoniska.
  • Om något har blockerats via noindex eller robots.txt men inte borde vara blockerat (se avsnittet om indextäckning nedan) behöver du ta bort blockeringen så att Google kommer åt webbplatsen.
  • Läs listan med värden och eventuella åtgärder för övriga orsaker.

Webbadressen är okänd för Google: Om indextäckningsstatusen Webbadressen är okänd för Google visas betyder det att Google inte har indexerat webbadressen. Det beror antingen på att den inte har hittats tidigare eller att den har hittats som en korrekt markerad alternativ sida som inte kan genomsökas. Åtgärda detta genom att köra en realtidskontroll, åtgärda eventuella problem och skicka sidan för indexering. (Tips! Om det här är en korrekt markerad alternativ sida som inte kan sökas igenom, visas den här sidan med ett genomsökningsfel om du kontrollerar den kanoniska sidan.)

Webbadressen är en alternativ version

 • Vad betyder detta? Webbadressen är en av flera versioner av samma sida. Det kan betyda att webbadressen du har skickat in leder till datorversionen av en webbplats som är mobilanpassad eller att du har skickat in en AMP-sida som har en kanonisk version som inte är AMP. Värdet för Genomsökt som i rapporten visar vilken typ av sökrobot (mobil eller dator) som identifierar detta som en alternativ version. Värdet för Kanonisk webbadress som valts av Google under Indextäckning är den indexerade webbadressen.
 • Nästa steg: Normalt finns det inget att göra här, men du kan kontrollera vilken webbadress som Google valt som kanonisk så att det är den sida du förväntade dig.
Täckning

I det här avsnittet beskrivs webbadressens indexeringsstatus och indexeringsförloppet för den. Följande information kan förekomma beroende på täckningsstatus:

Identifiering

Status för indextäckning
En mer detaljerad beskrivning av statusinformationen under Närvaro på Google som förklarar varför webbadressen finns eller inte finns på Google. Värdet visar om indexeringen lyckades, lyckades med en varning eller misslyckades eller om sidan uteslutits. Se listan med värden och möjliga åtgärder. Se Webbadressen är okänd för Google.
Webbplatskartor
Eventuella kända webbplatskartor som pekar på den här webbadressen. Obs! Detta gäller bara webbplatskartor som skickats in med rapporten för webbplatskartor eller som anges i webbplatsens robots.txt-fil. Webbplatskartor som upptäckts på andra sätt visas inte. På nya eller större webbplatser är det bra att skicka in en webbplatskarta som visar Google vilka sidor som ska genomsökas. Visa kända problem.
Hänvisande sida
En sida som Google kan ha använt för att upptäcka den här webbadressen. Den hänvisande sidan kan länka till den här webbadressen direkt eller vara överordnad i två eller flera led till en sida som länkar till den här webbadressen. Om värdet saknas betyder det inte att det inte finns några hänvisande sidor, utan informationen kanske bara inte är tillgänglig för granskningsverktyget just nu. Om det står att webbadressen kan vara känd från andra källor som inte visas i rapporterna betyder det att Google hittade den här webbadressen på något annat sätt än via en webbplatskarta eller hänvisande sida, men att hänvisningsinformationen inte är tillgänglig i det här verktyget just nu.
Senaste genomsökning
När sidan senast genomsöktes av Google, i lokal tid. All information som visas i verktyget kommer från den senast genomsökta versionen.
Är genomsökning tillåten?
Anger om Google tilläts genomsöka (besöka) sidan eller om den blockerades av en robots.txt-regel. Om du inte avsåg att blockera Google bör du ta bort blockeringen i robots.txt. Observera att detta inte är samma sak som att tillåta indexering, vilket värdet Är indexering tillåten? anger.
Sidhämtning
Om Google faktiskt kunde hämta sidan från din server. Om genomsökning inte är tillåten är värdet här alltid att sidhämtningen misslyckades. Även om genomsökning är tillåten kan sidhämtningen misslyckas av olika skäl. Se förklaringar till hämtningsfelen. Värdet under Är genomsökning tillåten? visar om du vill att sidan ska gå att nå, medan värdet under Sidhämtning anger om Google faktiskt kunde nå den om det var tillåtet.
Är indexering tillåten?
Detta visar om du har angett explicit att sidan inte får indexeras. Om indexering inte tillåts står det varför och sidan visas inte i Googles sökresultat. VIKTIGT! Om sidan blockeras med robots.txt (se Är genomsökning tillåten?) står det alltid Ja under Är indexering tillåten, eftersom Google inte kan läsa och följa noindex-direktivet. I sådana fall kan sidan visas i sökresultaten.
Kanonisk webbadress som angetts av användaren
Den kanoniska webbadress som du har angett, om en sådan anges på sidan. Du kan ange vilken webbadress som är kanonisk på flera sätt: med taggen <link rel="canonical">, ett fält i HTTP-huvudet, en webbplatskarta och på några sätt till. Om det finns flera likadana eller snarlika sidor rekommenderar vi att du anger den kanoniska webbadressen explicit. Det finns ingen garanti för att Google väljer denna webbadress, men det vägs in i beslutet. För AMP-sidor ska detta vara versionen av sidan som inte är AMP (om det inte är en AMP-sida som anger sig själv som kanonisk).
Kanonisk webbadress som valts av Google

Den sida som Google har valt som kanonisk (primär) webbadress om snarlika sidor eller dubblettsidor hittades på webbplatsen. Google kanske väljer den sida som användaren angett som kanonisk, men ibland väljer Google en annan webbadress som vi anser bättre lämpad att vara kanonisk. Om det inte finns några alternativa versioner av sidan är den kanoniska webbadressen som valts av Google lika med den granskade webbadressen. Om en oväntad sida dyker upp här kanske du vill ange den kanoniska versionen explicit.

Det är inte alltid den kanoniska webbadressen som visas i sökresultaten. Om det till exempel både finns en kanonisk version för datorer och en mobilversion av samma sida visar Google förmodligen webbadressen till versionen för den aktuella enheten.

Observera att det här värdet kan ligga några timmar efter värdet i vårt index.

Om sidan inte är den kanoniska webbadressen kan du kontrollera den kanoniska webbadressen som Google valt genom att välja Granska (men bara om webbadressen finns på en egendom som du hanterar).

Förbättringar (AMP, jobb, med mera)

I det här avsnittet beskrivs eventuella förbättringar för Google Sök som vi hittade på webbadressen när den indexerades senast. Om det inte gick att indexera webbadressen eller om inga förbättringar hittades är det här avsnittet tomt.

Alla förbättringar visas inte i verktyget ännu. De här förbättringarna stöds av verktyget:

Användbarhet på mobila enheter

Ta reda på om sidan enkelt kan användas på en mobil enhet. Alla sidor har inte testats för användbarhet på mobila enheter.

Följande resultat är möjliga:

 • Sidan är inte mobilanpassad: Sidan fungerar inte bra på en mobil enhet på grund av vissa problem. Läs beskrivningar av möjliga fel.
 • Sidan är mobilanpassad: Sidan bör fungera bra på en mobil enhet. Mer information.
 • Det finns ingen data: Av någon anledning kunde vi inte hämta eller testa om sidan är mobilvänlig. Vänta en stund och försök igen.

Klicka på raden med resultatet om du vill se mer information om användbarhet på mobila enheter för webbadressen.

AMP

Om det finns en länkad AMP-version av sidan kan du se information om den genom att välja raden i rapporten. Den här informationen kan hjälpa dig att felsöka problem med indexeringen och annat som gäller specifikt för AMP.

Informationen som visas här gäller den AMP-version som den aktuella sidan hänvisar till, inte den aktuella sidan.

Förutom vanliga AMP-fel kan dessa AMP-fel som gäller specifikt för Google visas.

Om du vill se andra sidor på din webbplats som berörs av ett specifikt problem markerar du raden med problembeskrivningen och väljer Öppna rapport.

En granskad AMP-sida kan ha följande status i granskningsverktyget för webbadresser:

 • AMP-sidan är giltig/Webberättelsen är giltig: AMP-sidan är giltig och har indexerats.
 • AMP-sidan är ogiltig/Webberättelsen är ogiltig: Det finns ett fel på AMP-sidan som gör att den inte kan indexeras.
 • AMP-sidan har inte indexerats/Webberättelsen har inte indexerats (indexversion) eller AMP-sidan går inte att indexera/Webberättelsen går inte att indexera (realtidsgranskning): Sidan blockeras från indexering. Oftast beror detta på en robots.txt-regel eller ett noindex-direktiv.
 • AMP-sidan är giltig med varningar/Webberättelsen är giltig med varningar: AMP-sidan går att indexera, men det finns problem med den som kan göra så att vissa funktioner inte går att använda, eller också används utfasade taggar eller attribut som kan bli ogiltiga i framtiden.
 • Detta är ingen AMP-sida: Sidan som granskades var inte en AMP-sida.

Utökade resultat av olika slag

Du kan se information om utökade resultat (strukturerad data) som hittats på sidan. Här står bland annat antalet giltiga objekt som hittades på webbadressen, beskrivningar av objekten och mer information om eventuella varningar eller fel. Följande typer av utökade resultat stöds: 

Mitt utökade resultat finns inte med! Verktyget har inte stöd för alla slags utökade resultat ännu. Resultat som inte stöds kan finnas på sidan och vara giltiga, och kan visas i sökresultaten, men visas inte i verktyget.

Granska en aktiv webbadress

Du kan testa en aktiv webbadress i din egendom för att se om den kan indexeras av Google. Ett test körs då mot den aktiva sidan för att söka efter information som liknar den indexerade webbadressen. Det är praktiskt när du vill testa ändringar på sidan mot den indexerade versionen.

Så här testar du om det finns potentiella indexeringsfel på en aktiv sida:

 1. Granska den indexerade webbadressenObs! Det är inget problem om sidan inte har indexerats ännu eller om indexeringen misslyckades, men sidan måste vara tillgänglig på internet utan inloggning.
 2. Klicka på Testa den aktiva webbadressen på sidan med indexeringsresultatet.
 3. I Tolka resultatet av realtidstestet finns mer information om vad som visas.
 4. Du kan byta mellan resultatet av realtidstestet och det indexerade resultatet genom att välja Googles index eller Realtidstest på sidan.
 5. Om du vill göra om realtidstestet väljer du Läs in igen (läs in igen) på sidan.
 6. Om du vill ha mer information om sidan, med bl.a. en skärmdump och HTTP-svarets huvud, väljer du Visa genomsökt sida.

Det finns en gräns för hur många realtidsgranskningar du kan göra per egendom och dag.

Tolka resultatet av realtidstestet

Viktiga anmärkningar:
 • Detta är ett realtidstest. Verktyget hämtar och granskar webbadressen i realtid. Informationen som visas i realtidstestet kan skilja sig från den indexerade webbadressen av de orsaker som beskrivs nedan.
 • Realtidstestet kontrollerar inte om webbadressen finns i några webbplatskartor eller på några hänvisande sidor.
 • Statusen för Kan indexeras på den aktiva webbadressen kan skilja sig från statusen för Indextäckning på den indexerade webbadressen av följande orsaker:
  • Du har ändrat eller korrigerat något på den aktiva webbadressen, till exempel tagit bort (eller lagt till) en noindex-tagg eller ett robots.txt-block, och ändringarna har ännu inte indexerats. Undersök skillnaden i det indexerade testet och realtidstestet, eller kontrollera sidans versionshistorik på webbplatsen, för att se vilka skillnaderna är mellan den indexerade versionen och den aktiva versionen.
  • Realtidstestet har inte stöd för alla indextillstånd i rapporten för den indexerade versionen. Vissa tillstånd i den indexerade rapporten testas inte eller saknar betydelse i ett realtidstest, och rapporteras annorlunda där. Mer information om tillstånd som inte stöds finns i avsnittet om indexerbarhet.

Innebär ett giltigt resultat att min sida kommer att indexeras?

Nej. Testet bekräftar bara att Googlebot kan komma åt din sida för indexering. Även om du får ett giltigt resultat eller varning i testet måste din sida fortfarande uppfylla andra villkor för att indexeras. Till exempel:

 • Sidan får inte vara föremål för några manuella åtgärder eller juridiska problem.
 • Sidan får inte vara en dubblett av en annan indexerad sida. Den måste antingen vara unik eller ha valts som den kanoniska versionen i en uppsättning liknande sidor.
 • Sidkvaliteten måste vara tillräckligt hög för att motivera indexering.

 

Granskningsresultatet innehåller följande expanderbara avsnitt:

Potentiellt tillgänglig på Google?
På det översta kortet ges ett allmänt omdöme om huruvida den aktiva webbadressen kan indexeras. Ett positivt resultat är ingen garanti för att den kommer att visas i resultat på Sök. Sidan och strukturerad data på den måste följa riktlinjerna för kvalitet och säkerhet innan sidan faktiskt visas på Sök. Granskningsverktyget väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser.

Följande värden finns:

Webbadressen är tillgänglig för Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen är inte blockerad och har inga identifierbara fel som kan förhindra fullständig indexering. Om Google indexerar webbadressen kan den visas i Googles sökresultat, förutsatt att den följer kvalitets- och säkerhetsriktlinjerna och inte är föremål för manuella åtgärder, borttagning av innehåll eller tillfällig blockering av webbadresser.
 • Nästa steg: Om sidan skiljer sig från den indexerade versionen kan du begära indexering genom att välja knappen på sidan. Du kan också skicka en webbplatskarta eller vänta tills sidan genomsöks nästa gång.

Webbadressen är tillgänglig för Google, men med problem

 • Vad betyder detta:? Webbadressen kan indexeras av Google, men det finns några problem som kan förhindra att den visas med de förbättringar som du försökte lägga till. Det kan vara ett problem med motsvarande AMP-sida eller felaktigt utformad strukturerad data för utökade resultat (till exempel recept eller jobbannonser).

 • Nästa steg: Läs varningarna eller felmeddelandena i rapporten och åtgärda de beskrivna problemen.

Webbadressen är inte tillgänglig för Google

 • Vad betyder detta? Webbadressen visas inte i Googles sökresultat på grund av ett kritiskt fel.
 • Nästa steg: Läs mer om anledningen i avsnittet Tillgänglighet.

Webbadressen är en alternativ version

 • Vad betyder detta? Webbadressen ses inte som den kanoniska versionen av den här sidan så den har inte indexerats, men detta är inte ett fel.
 • Nästa steg: Förmodligen behöver du inte göra någonting. Google har en kanonisk webbadress för den här sidan, och det är den som ska indexeras. Den kanoniska webbadressen visas i den aktuella indexinformationen under Täckning > Kanonisk webbadress som valts av Google.
Tillgänglighet

Den här delen av rapporten beskriver huruvida sidan kan indexeras av Google. Ett positivt resultat är dock ingen garanti för att den kommer att visas i sökresultat. Sidan och strukturerad data på den måste följa riktlinjerna för kvalitet och säkerhet innan sidan faktiskt visas på Sök. Granskningsverktyget väger inte in manuella åtgärder, borttaget innehåll eller tillfälligt blockerade webbadresser.

En förklaring av de olika resultaten finns i resultatbeskrivningarna för den indexerade versionen.

 

Skillnader mellan testet av den indexerade sidan och realtidstestet

Alla tillgänglighetsvärden i rapporten om den indexerade sidan kan inte visas i realtidsrapporten. Här följer en lista över tillstånd som inte stöds, med förklaringar.

Status för indexerad rapport Därför visas inte detta i realtidstestet
Angiven webbadress … En status som börjar med Angiven webbadress kan inte visas i ett realtidstest eftersom dessa tillstånd bara visas när användaren anger sidan i en webbplatskarta, och information från webbplatskartor inte är tillgänglig i ett realtidstest.
 • Angiven och indexerad
 • Indexerad, inte angiven på webbplatskartan
Den motsvarande statusen Webbadressen kan indexeras visas.
Indexerad men blockerad av robots.txt Beskrivningen Indexerad är inte tillämplig i ett realtidtstest. Om sidan är blockerad visas det motsvarande felet Blockerad av robots.txt.
Upptäckt, inte indexerad för närvarande Ej tillämpligt på ett realtidstest.
Genomsökt, inte indexerad Ej tillämpligt på ett realtidstest.

Siddubbletter av olika slag:

 • Alternativ sida med korrekt kanonisk tagg
 • Webbadress som indexerats som alternativ version
 • Dubblettsida utan kanonisk tagg
 • Google har valt en annan kanonisk sida än användaren
 • Angiven webbadress inte vald som kanonisk
Googles kanoniska information är inte tillgänglig i ett realtidstest, och det finns ingen information om dubblettsidor. Om användaren har angett en kanonisk sida finns den informationen tillgänglig.

Visa den renderade sidan

Du kan se en skärmdump av den renderade sidan som Googlebot ser den. På så sätt kan du bekräfta att alla element visas på sidan som de ska. Eventuella skillnader kan bero på att resurser har blockerats för Googlebot.

Skärmdumpar är tillgängliga för den aktuella sidan på webben, inte för den indexerade webbadressen. Det går bara att generera en skärmdump om det går att nå sidan. Om sidan skyddas av en brandvägg går det att testa den med granskningsverktyget för webbadresser via en tunnel.

Så här visar du den renderade sidan:

 1. Granska webbplatsens startsida.
 2. Klicka på Testa den aktiva webbadressen på sidan med indexeringsresultatet.
 3. Öppna paneler med ytterligare information genom att klicka på Visa testad sida på kortet med resultatet för sidan. Om det här alternativet inte är tillgängligt beror det vanligtvis på att sidan inte går att nå för realtidstestet.
 4. Navigera till fliken Skärmdump.

Begära indexering (eller omindexering)

Du kan begära att en granskad webbadress indexeras av Google. Indexering kan ta upp till en vecka eller två. Du kan kontrollera förloppet med det här verktyget.

Så här begär du indexering av en webbadress:

 1. Granska webbadressen.
 2. Klicka på Begär indexering på granskningsresultatsidan för webbadressen. Om sidan klarar ett snabbt test som visar att den inte innehåller uppenbara indexeringsfel skickas den till indexeringskön. Det går inte att begära indexering om det visar sig att sidan inte kan indexeras enligt realtidstestet.

Om du vill begära indexering av många nya eller uppdaterade sidor är det bäst att skicka in en webbplatskarta där de uppdaterade sidorna har markerats med <lastmod>.

 

Kända problem
 • I ett fåtal fall redovisas inte webbplatskartan för en sida som skickats in via en webbplatskarta. Vi jobbar på att åtgärda detta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?