Tài nguyên cho việc phát triển trang thân thiện với thiết bị di động

Người dùng bây giờ duyệt các trang web từ trang web dành cho thiết bị di động thường xuyên như (hoặc thường xuyên hơn) từ máy tính để bàn. Bạn nên thiết kế trang web của bạn để có thể xem trên thiết bị di động.

Thiết bị di động nhìn chung được chia thành hai nhóm: điện thoại thông minh và điện thoại phổ thông. Về cơ bản điện thoại thông minh là các máy tính để bàn nhỏ với màn hình nhỏ và bao gồm cả các thiết bị Android và iPhone (chúng tôi bao gồm cả máy tính bảng trong phân loại này cho mục đích thiết kế). Điện thoại phổ thông là các thiết bị có ít khả năng hơn và được Google xử lý khác với điện thoại thông minh.

Đối với cả hai loại thiết bị:

Tài nguyên và thông tin cho nhà phát triển trang web dành cho điện thoại thông minh
Tài nguyên và thông tin cho nhà phát triển trang web cho điện thoại phổ thông
  • SERP và bất kỳ trang nào được liên kết bởi SERP đều được chuyển mã trên toàn cầu trên bất kỳ tốc độ mạng nào trừ khi:
    • Trang đã "sẵn sàng cho điện thoại phổ thông",
      hoặc
    • Trang có thẻ <link rel="alternate" media="handheld" href="alternate_page.htm" />.
  • Tất cả các hình ảnh trong SERP và bất kỳ trang nào được liên kết bởi SERP đều được định cỡ lại trừ khi người dùng chọn không định cỡ lại.
  • PageSpeed insights 

Đánh dấu dành cho điện thoại phổ thông

Các trang web dành cho điện thoại phổ thông có một số cách đánh dấu riêng cho khu vực, bao gồm WML, XHTML Basic, XHTML MP và cHTML. Lựa chọn của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào thị trường mục tiêu của bạn.

Các chuẩn đánh dấu dành cho điện thoại phổ thông:

Trình xác thực điện thoại phổ thông:

Bộ mô phỏng điện thoại phổ thông

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?