Wat zijn vertoningen, positie en klikken?

Op deze pagina vind je een uitleg van vertoningen, positiewaarden en klikgegevens in het rapport Zoekanalyse.

De heuristiek die hier wordt beschreven (zoals de zichtbaarheidsvereiste voor een item in een carrousel of de positienummering), kan veranderen.

Wat is een vertoning?

Een link-URL registreert een vertoning wanneer deze wordt weergegeven in een zoekresultaat voor een gebruiker. Of de link daadwerkelijk in beeld moet worden gescrolld of anderszins zichtbaar moet zijn, is afhankelijk van het type zoekelement waarin de link is opgenomen, zoals hieronder staat beschreven.

Hier volgt bijvoorbeeld een eenvoudig zoekresultaat dat slechts één link bevat: de titel 'The Compleat Guide to Daffodils - Example.com'.

Standaard zoekresultaat met één link. En dit is inderdaad de bedoelde spelling, dus dien geen bug in :)

De URL waarnaar deze link verwijst, registreert een vertoning wanneer de gebruiker de pagina met dit resultaat opent (ook als het resultaat niet in beeld wordt gescrolld). Houd er rekening mee dat de zichtbare link-URL onder de titel geen hyperlink is en daarom niet wordt geregistreerd als vertoning. (Ook is de zichtbare URL niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de hyperlink-URL van de titel.)

Gegevens per property of per pagina verzamelen

Als één zoekelement meerdere links bevat (zoals vaak het geval is), worden de vertoningen geteld per URL of per property, afhankelijk van je weergave in het rapport Zoekanalyse. Dit is bijvoorbeeld Kenniskaart-informatie met meerdere afbeeldings- en tekstlinks:

Kenniskaart met links

Als je het rapport Zoekanalyse bekijkt terwijl de gegevens zijn gegroepeerd op property, wordt er slechts één vertoning in totaal geteld voor de hele kaart: 

 • www.example.com - 1 vertoning

Maar als je het rapport bekijkt terwijl de gegevens zijn gegroepeerd op pagina, zie je vijf pagina's met allemaal één vertoning:

 • www.example.com - 1 vertoning
 • www.example.com/rain - 1 vertoning
 • www.example.com/rainbow - 1 vertoning
 • www.example.com/shamrock - 1 vertoning
 • www.example.com/lightning - 1 vertoning

Hoewel sommige van deze pagina's meerdere links bevatten, worden alle vertoningen voor dezelfde pagina gecombineerd tot één vertoning wanneer de gegevens worden gegroepeerd op pagina.

Bekijk elementspecifieke details voor aanvullend gedrag.

Wat is een zoekresultaatpositie?

De pagina met zoekresultaten van Google bestaat uit veel zoekresultaatelementen. Zoekresultaatelementen omvatten gedeelten met blauwe links, carrousels, samenvattingen, Kenniskaart-informatie en veel andere typen resultaatelementen. Eén zoekresultaatelement kan tekst, interactieve elementen en een of meer links bevatten.

De meeste zoekresultaatelementen hebben een numerieke positiewaarde die hun positie op de pagina beschrijft. In het volgende desktopdiagram wordt een pagina met zoekresultaten met vier blauwe linkgedeelten (1, 3, 4, 5), een AMP-carrousel (2) en een kennisvenster (6) weergegeven. De positie voor elk van deze items wordt berekend van boven naar beneden aan de primaire kant van de pagina en vervolgens van boven naar beneden aan de secundaire kant van de pagina (voor rechts-naar-links-talen is de rechterkant de primaire kant), zoals hier wordt weergegeven:

Telvolgorde posities in een resultatenset met twee kolommen.

Alle links binnen één element hebben dezelfde positie. In het vorige diagram hebben bijvoorbeeld alle items in de AMP-carrousel positie 2. Alle links in het blauwe linkblok op positie 5 hebben positie 5, alle links in de Kenniskaart hebben positie 6, enzovoort.

De locatie van de resultaatelementen op de pagina kan verschillen, afhankelijk van het apparaattype, de zoekfuncties en het schermformaat. De algemene regel blijft echter gelijk: de positie wordt berekend van boven naar beneden, van links naar rechts (of van rechts naar links voor rechts-naar-links-talen). Houd er rekening mee dat deze berekeningsmethode in de toekomst kan worden gewijzigd.

Wat telt als positie-placeholder (tijdelijke aanduiding voor de positie)?

Alleen elementen met ten minste één link voor iets anders dan een zoekopdrachtverfijning tellen als positie. Elementen die geen links hebben of alleen links voor zoekopdrachtverfijningen hebben, nemen geen positie in. Een carrousel van schilderijen van Van Gogh (die verwijst naar nieuwe Google-zoekopdrachten) wordt bijvoorbeeld niet geteld als positie-placeholder en de aanwezigheid daarvan is niet van invloed op de positiewaarden van elementen daaronder op de pagina. Als een niet-positionele carrousel in het bovenstaande voorbeeld was weergegeven boven de AMP-paginacarrousel (op positie 2), zou deze niet van invloed zijn op de positiewaarden op de pagina.

Maar bepaalde thumbnails op de primaire zoekpagina leiden (uiteindelijk) wel naar een webpagina (misschien na een extra klik om de thumbnail uit te vouwen) en tellen daarom wel als positie-placeholder. Een samenvatting bevat bijvoorbeeld een link naar de bronproperty en krijgt dus (meestal) positie 1. Houd er rekening mee dat advertenties geen zoekpositie innemen.

Wat betekent de positiewaarde in het rapport Zoekanalyse?

De positiewaarde die wordt weergegeven in het rapport Zoekanalyse, is de positie van de bovenste link naar je property of pagina in de zoekresultaten, gemiddeld voor alle zoekopdrachten waarvoor je property is weergegeven. Bijvoorbeeld:

 1. Als één zoekopdracht je property retourneerde op positie 2, 4 en 6, wordt 2 (de bovenste positie) geregistreerd als bijbehorende positie.
 2. Als een tweede zoekopdracht je property retourneerde op positie 3, 5 en 9, wordt 3 (de bovenste positie) geregistreerd als bijbehorende positie.
 3. De gemiddelde positie voor deze twee zoekopdrachten is (2 + 3)/2 = 2,5.

De positie voor een link wordt alleen geregistreerd als de link een vertoning genereert. Als een resultaat geen vertoning genereert (als het resultaat bijvoorbeeld op pagina 3 van de zoekresultaten staat, maar de gebruiker alleen pagina 1 bekijkt), wordt de bijbehorende positie niet geregistreerd voor die zoekopdracht. Bij bepaalde rapportconfiguraties kan een streepje (-) worden weergegeven voor de positiewaarde. Dit betekent dat er geen geregistreerde positie is omdat de gebruiker je property nooit heeft gezien voor die zoekopdracht. Als je de desktop- en mobiele resultaten bijvoorbeeld vergelijkt voor een pagina met 10 vertoningen op desktop maar geen vertoningen op mobiel, wordt 10 weergegeven voor desktop en - voor mobiel.

Wat betekent de positiewaarde voor mijn property?

De positiewaarde is een complexe statistiek die misleidend kan zijn als je de precieze details niet begrijpt. In het vorige diagram heeft de Kenniskaart-informatie op positie 6 bijvoorbeeld de grootste waarde op de pagina. Dit lijkt slecht, maar de Kenniskaart-informatie wordt eigenlijk op een zeer prominente positie weergegeven. Bovendien is bij het zoeken naar afbeeldingen het aantal resultaten dat per rij en pagina wordt weergegeven, afhankelijk van de breedte van het scherm en andere factoren. De positie is dus slechts een zeer algemene indicatie van hoe ver naar beneden de afbeelding is weergegeven.

Hier volgen bijvoorbeeld enkele redenen voor de positiewaarde 11 voor een element:

 • Voor een desktopzoekopdracht kan dit de bovenste positie in de rechterbovenhoek van Kenniskaart-informatie betekenen.
 • Voor een desktopzoekopdracht kan dit het eerste item op pagina 2 betekenen (als er niets aan de secundaire kant van de eerste pagina stond).
 • Voor afbeeldingsresultaten op een desktop kan dit de tweede of derde rij van de resultaten betekenen (zichtbaar zonder scrollen).
 • Voor mobiel kan dit de zesde rij van de resultaten betekenen (alleen zichtbaar met scrollen).

Zoals je kunt zien, kan een positienummer verschillende dingen betekenen in verschillende situaties. Je moet dus niet zomaar aannames doen. We raden je aan positiewijzigingen in de loop der tijd in de gaten te houden, met name plotselinge positiewijzigingen, evenals de absolute positie.

Zoekanalyse geeft aan dat mijn pagina op positie 5 staat, maar wanneer ik een zoekopdracht uitvoer, staat de pagina op positie 8

De positiewaarde is de gemiddelde positie voor alle zoekopdrachten. Voor je specifieke zoekopdracht kan je positie anders zijn dan het gemiddelde als gevolg van veel variabelen, zoals je zoekgeschiedenis, locatie, enzovoort.

Wat is een klik?

Voor de meeste resultaattypen wordt elke klik waarmee de gebruiker naar een pagina buiten Google Zoeken wordt gestuurd, geteld als klik en wordt een klik op een link waarmee de gebruiker binnen de zoekresultaten blijft, niet geteld als klik. Bekijk Wat is een zoekopdrachtverfijning? voor meer informatie.

Klikken op een zoekresultaat naar een externe pagina en dan terugkeren en nogmaals op dezelfde link klikken, wordt geteld als maar één klik. Klikken op een andere link telt als een klik voor elke link waarop wordt geklikt.

Bepaalde typen zoekresultaten kunnen klikken anders tellen. Lees de klikgegevens voor het betreffende type zoekelement.

Wat is een zoekopdrachtverfijning?

Als je op een link in de zoekresultaten klikt waarmee een nieuwe zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt dit een zoekopdrachtverfijning genoemd. Als je bijvoorbeeld naar 'kattenrassen' zoekt, kunnen de resultaten een galerij met foto's van verschillende rassen bevatten. Als je op een van de afbeeldingen in de galerij klikt, wordt een nieuwe zoekopdracht naar het gekozen ras uitgevoerd.

 

En als je naar 'dikke katten' zoekt in de standaardwebweergave en vervolgens de weergave met afbeeldingsresultaten (of videoresultaten, nieuwsresultaten, enzovoort) selecteert, voert je elke keer dat je jouw weergave wijzigt een zoekopdrachtverfijning uit.

 

Als een link een link voor een zoekopdrachtverfijning is, worden er geen klikken en vertoningen geteld voor die link. Dit is eigenlijk wel logisch: de eigenaar van de doelpagina van de link voor de zoekopdrachtverfijning is namelijk Google. Alleen voor klikken of vertoningen die (uiteindelijk) naar een pagina buiten de pagina met zoekresultaten leiden, kunnen klikken of vertoningen worden geregistreerd in Search Console.

Als een gebruiker een link voor een zoekopdrachtverfijning volgt, voert diegene in feite de nieuwe zoekopdracht uit die wordt weergegeven in het vak met zoektermen. Alle gegevens met betrekking tot vertoningen, positie en klikken op de nieuwe resultaatpagina worden geteld als afkomstig van deze nieuwe zoekopdracht van de gebruiker.

Aan welke URL worden mijn zoekanalysegegevens toegewezen?

Klikken, vertoningen en positie worden toegewezen aan de URL waarnaar de gebruiker wordt omgeleid door Google Zoeken. In bepaalde gevallen is dit mogelijk niet de URL die zichtbaar wordt weergegeven in het zoekresultaat. Als een property bijvoorbeeld een pagina host op example.com/mypage voor desktops en op m.example.com/mypage voor mobiele apparaten (mogelijk aangegeven door een tag rel=”alternate”), kan example.com worden weergegeven in het zoekresultaat op een mobiel apparaat, maar is m.example.com het linkdoel. In dit geval wijst Search Console de vertoning en klik toe aan m.example.com/mypage (de daadwerkelijke doelpagina).

Als de doelpagina de gebruiker omleidt naar een andere pagina, heeft dat geen invloed op de URL waaraan de vertoning of klik wordt toegewezen.

Aanvullende informatie per resultaattype

Hier vind je aanvullende informatie over hoe klikken, vertoningen en posities worden geregistreerd voor specifieke typen resultaten. Als je een specifiek type hieronder niet ziet, zijn de algemene regels van toepassing die hierboven worden beschreven.

AMP-pagina

Een AMP-pagina kan worden weergegeven als standaardresultaatlink of in samengevatte vorm in een carrousel. Als er op een samengevatte AMP-pagina in een carrousel wordt geklikt, wordt de volledige AMP-pagina geopend in een speciale AMP-viewer. Gebruikers kunnen in deze viewer door volledige AMP-pagina's bladeren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen in de carrousel.

 • Klik: Als er op een samengevatte AMP-pagina in de carrousel wordt geklikt (en de pagina wordt geopend), wordt dit geteld als klik. Als een volledige AMP-pagina wordt bekeken in de AMP-viewer, telt dit als klik en vertoning. Als je de AMP-viewer dus hebt geopend en doorbladert, wordt een klik (en vertoning) geteld voor elke pagina wanneer je deze de eerste keer (en alleen de eerste keer) ziet.
 • Vertoning: Er wordt een vertoning voor een AMP-pagina geteld wanneer de AMP-pagina zichtbaar is in de carrousel in de zoekresultaten of in de AMP-viewer voor volledige pagina's. Een vertoning wordt maar één keer geteld, ongeacht hoe vaak de gebruiker de pagina ziet in de carrousel of in de viewer. Als een zoekresultaatlink verwijst naar de AMP-pagina als eenvoudig blauw linkresultaat (niet in een carrousel), wordt dat ook geteld als vertoning.
 • Positie: De positie is de positie van het zoekresultaatelement waarin de AMP-pagina is opgenomen (de carrousel, de blauwe linkgroep, enzovoort). De positie binnen een carrousel wordt niet vastgelegd.
 • URL: De URL die wordt gerapporteerd, is de URL van de AMP-pagina.
Discover-resultaat

Discover is een scrollbare lijst met onderwerpen die gebruikers kunnen bekijken op hun mobiele apparaten. Gebruikers krijgen Discover-content te zien op basis van hun interesses. Elke onderwerpkaart bevat een titel, een paar regels tekst en een afbeelding van de bronpagina. Gebruikers tikken op de kaart om de bronpagina te bezoeken.

Discover kan ook een horizontaal scrollbare carrousel binnen een kaart hosten. Deze carrousel bevat een reeks gerelateerde pagina's over een bepaald onderwerp.

 • Vertoning: Er wordt een vertoning geteld wanneer een Discover-kaart in beeld wordt gescrolld (als standaardresultaat of als ingesloten carrousel). Vertoningen worden toegewezen aan de URL van de bronpagina. Er wordt slechts één vertoning per resultaat per sessie geteld. Als een gebruiker voorbij een kaart scrollt en vervolgens terugscrollt, wordt er slechts één vertoning geregistreerd.
 • In tegenstelling tot resultaten van Google Zoeken worden Discover-vertoningen nooit verzameld per property. Als twee Discover-resultaten van dezelfde property worden weergegeven in dezelfde Discover-lijst, wordt elke vertoning afzonderlijk geteld.
 • Klik: Er wordt alleen een klik (tik) voor de URL van het resultaat geteld wanneer de gebruiker op de kaart klikt, niet wanneer de gebruiker het resultaat deelt of een andere actie voor het resultaat uitvoert.
 • Positie: De positie wordt niet geregistreerd voor Discover-resultaten.
Samenvatting

Een samenvatting geeft informatie weer die is geëxtraheerd uit één specifieke webpagina en bevat een link naar de bronwebpagina.

 • Klik: Als er op de link naar de externe pagina in de samenvatting wordt geklikt, wordt dit geteld als klik.
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De uiteindelijke URL waarnaar de gebruiker wordt omgeleid wanneer er op de link in de samenvatting wordt geklikt.
Algemeen uitgebreid resultaat

Uitgebreide resultaten worden gedefinieerd aan de hand van gestructureerde gegevens en kunnen op verschillende manieren worden getoond in zoekresultaten van Google. De volgende algemene regels zijn van toepassing op alle uitgebreide resultaten die nergens anders op deze pagina worden beschreven.

 • Klik: Als er op een link in een resultaat wordt geklikt waarmee de gebruiker naar een locatie buiten de zoekresultaten wordt geleid, wordt dit geteld als klik.
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing. 
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De URL van de pagina die de gestructureerde markeringen voor uitgebreide resultaten bevat.
Uitgebreid carrouselresultaat

Uitgebreide carrouselresultaten zijn scrollbare containers (meestal door middel van horizontaal scrollen) die een reeks items van hetzelfde type bevatten, zoals thumbnails of AMP-pagina's.

 • Klik: Het gedrag is afhankelijk van het opgenomen itemtype.
 • Vertoning: Een item moet in beeld worden gescrolld in de carrousel om een vertoning te registreren. De carrousel zelf hoeft niet in beeld te worden gescrold op de huidige pagina.
 • Positie: Een carrousel neemt één positie in de zoekresultaten in en diezelfde positie wordt toegewezen aan alle items in de carrousel. Een carrousel neemt alleen een zoekpositie in als het opgenomen elementtype een zoekpositie kan innemen. Een carrousel met AMP-pagina's heeft bijvoorbeeld een positie omdat AMP-pagina's een positie kunnen hebben. Een carrousel met links naar verfijnde Google-zoekopdrachten neemt geen positie in omdat dergelijke links geen zoekpositie kunnen innemen.
 • URL: De carrousel zelf heeft geen URL. De gegevens worden toegewezen aan de URL's van de opgenomen elementen.
Uitgebreid resultaat voor veelgestelde vragen en resultaat voor Mensen vragen ook

Uitgebreide resultaten voor veelgestelde vragen en suggesties voor 'Mensen vragen ook' zijn uitvouwbare vraag/antwoord-items in zoekresultaten die content van je site bevatten. Veelgestelde vragen zijn een uitgebreid resultaat en kunnen expliciet worden gecodeerd met gestructureerde gegevens op je site. De gedeelten 'Mensen vragen ook' zijn algoritmische suggesties van Google die informatie van en een link naar je site bevatten.

 • Klik: Klikken om het item uit te vouwen, wordt niet geteld. Als er in het uitgevouwen gedeelte op een link naar je site wordt geklikt, wordt dit geteld als klik.
 • Vertoning: Als het item wordt uitgevouwen, wordt er een vertoning geteld voor links in het uitgevouwen gedeelte.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De URL van de pagina waarnaar de gebruiker wordt omgeleid.
Typen uitgebreide resultaten met lijst/details (Vacature en Evenement)

Sommige typen uitgebreide resultaten hebben een zoekresultaat in twee stappen. Het eerste zoekresultaat is een korte lijst met de beste resultaten, met minimale informatie en een link naar een gedetailleerde weergave van elk item (lijstweergave). Als je op een lijstitem klikt, wordt een gedetailleerde weergave van het geselecteerde item (detailweergave) geopend, met links naar een of meer providers voor dat item.

De lijstweergave ondersteunt de volgende acties:

 • Klik om de lijst uit te vouwen:
  • In mobiele resultaten wordt dit uitgevouwen tot een volledige lijst met items in de lijstweergave.
  • In desktopresultaten wordt de lijst uitgevouwen en wordt ook de detailweergave van het eerste item in de lijst geopend.
 • Klik op een specifiek resultaat in de korte lijstweergave:
  • In mobiele resultaten wordt alleen de detailweergave van het aangeklikte item geopend.
  • In desktopresultaten wordt de lijst uitgevouwen en wordt ook de detailweergave van het aangeklikte item weergegeven.

Bekijk de gedeelten hieronder voor meer informatie over hoe klikken, vertoningen en positie voor elke weergave worden berekend.

Hier is een voorbeeld van resultaten op een mobiel apparaat waarbij de oorspronkelijke korte lijstweergave en een detailweergave voor een specifieke vacature worden weergegeven.

 

De volgende typen uitgebreide resultaten zijn typen met een lijst/details:

Je kunt het prestatierapport filteren om gegevens over lijstweergave of detailweergave voor een bepaald type uitgebreid resultaat weer te geven (bijvoorbeeld Vacature, Vacaturegegevens, Evenementvermelding, Evenementdetails).

Statistieken over lijstweergave

Als een item in de lijstweergave meerdere providers heeft, wordt alleen de eerste provider weergegeven. Als een vacature bijvoorbeeld beschikbaar is via drie verschillende bureaus, wordt alleen het eerste bureau in de lijst met providers weergegeven (en krijgt een vertoning) in de lijstweergave.

 • Klik: Als er op een item in de (korte of volledige) lijstweergave wordt geklikt, wordt dit geteld als klik voor de provider die in het lijstitem wordt weergegeven. Als je de korte lijstweergave uitvouwt op een desktop, wordt automatisch de detailweergave voor het eerste item geopend, maar dit telt niet als een klik op het eerste lijstitem.
 • Vertoning: Een vertoning wordt geteld als een lijstitem zichtbaar is in de korte lijstweergave en ook als de lijstweergave wordt uitgevouwen, ongeacht of er naar het item in de weergave wordt gescrolld. Daarom worden er twee vertoningen geteld als een item zichtbaar is in de korte weergave en de gebruiker vervolgens klikt om de lijst uit te vouwen. Als het item niet zichtbaar was in de korte weergave en de gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, wordt maar één vertoning geteld.
 • Positie: Alle zichtbare lijstitems krijgen één positie toegewezen: de positie van de container van de lijstweergave. In de uitgevouwen lijst krijgt elk item een eigen positie in de lijst toegewezen, waarbij het beste item 1 is, het tweede item 2 is, enzovoort. Als een item daarom op positie 2 staat in de korte lijst en de gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, wordt de positie voor het lijstitem als volgt berekend:

  (Containerpositie in lijst (normaal 1) + positie in de lijst (2)) / 2 = 1,5.
 • URL: Je ziet maar één provider in de lijstweergave voor elk lijstitem. Dit is de URL die wordt toegeschreven aan de klik, vertoning en positie.

Statistieken over detailweergave

 • Klik: Als er in de detailweergave op een provider wordt geklikt, wordt dit alleen geteld voor de geselecteerde provider. In de detailweergave kunnen meerdere providers worden weergegeven, maar de gebruiker moet er maar één kiezen.
 • Vertoning: Alle providers die in de detailweergave worden vermeld, ontvangen een vertoning, ongeacht hoe de gebruiker in de detailweergave is beland. Een detailweergave kan op de volgende manieren worden geopend:
 • Positie: De positie van de provider in de lijst met providers voor dit item.
 • URL: De URL van de provider.
Waarom is het aantal vertoningen voor details hoger dan het aantal klikken voor de lijst? Er zijn een aantal redenen waarom dit kan gebeuren:
 • Als je een directe link naar een detailvenster deelt met een vriend en deze op de link klikt, wordt er één vertoning voor de detailweergave geteld en nul klikken of vertoningen voor de lijstweergave. 
 • Als je op een desktop de lijstweergave uitvouwt, wordt automatisch de detailweergave voor het eerste lijstitem weergegeven. Dit telt als een detailvertoning zonder een klik voor het bijbehorende lijstitem.
 • Wanneer op een lijstitem wordt geklikt, krijgt maar één provider de klik. Maar in de resulterende detailweergave ontvangen alle providers die gegevens hebben gepost een vertoning.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeeldscenario's voor een uitgebreid resultaat voor vacatures:

Voorbeeld 1: Een vacaturevermelding zichtbaar in korte lijstweergave (positie 2).

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, klikt op de vacaturevermelding om de gegevens te bekijken en klikt vervolgens op detailweergave van de vacature om naar de pagina van de provider te gaan.

 • Vacature:
  • Vertoningen: 2 (1 van de geminimaliseerde lijst, 1 van de uitgevouwen lijst)
  • Klikken: 1 (klik om de vacaturegegevens te openen).
  • Positie: 1,5 ((1 voor korte lijstweergave + 2 voor positie in uitgevouwen lijst) / 2) = 1,5)
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 1
  • Positie: 2

Voorbeeld 2: Een vacaturevermelding die niet zichtbaar is in de geminimaliseerde lijst (positie 5).

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, klikt op de vacaturevermelding om de gegevens te bekijken en klikt niet om de pagina te bezoeken.

 • Vacature:
  • Vertoningen: 1 (0 van de geminimaliseerde lijst, 1 van de uitgevouwen lijst)
  • Klikken: 1 (om de vacaturegegevens te openen).
  • Positie: 5 (positie in de uitgevouwen lijst)
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 0
  • Positie: 1

Voorbeeld 3: Een vacaturevermelding die niet zichtbaar is in de geminimaliseerde lijst (positie 10).

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, maar scrollt niet omlaag om de vacaturevermelding te bekijken.

 • Vacature:
  • Vertoningen: 1 (0 van de geminimaliseerde lijst, 1 van de uitgevouwen lijst)
  • Klikken: 0
  • Positie: 10 voor de uitgevouwen lijst, ondanks dat er niet naartoe is gescrolld
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 0
  • Klikken: 0
  • Positie: geen

Voorbeeld 4: Vacaturevermelding op positie 1 op desktop

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, waardoor automatisch het eerste item wordt geopend dat 2 providers heeft: eerst X en dan Y. De gebruiker klikt vervolgens op provider X in het uitgevouwen item.

Provider X

 • Vacature:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 0 (automatisch uitvouwen op desktops telt niet als een klik op de vacaturevermelding.)
  • Positie: 1
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 1
  • Positie: 1

Provider Y

 • Vacature:
  • Vertoningen/klikken/positie: 0
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 0
  • Positie: 2
Link App installeren

Wanneer een gebruiker zoekt op een mobiel apparaat en het resultaat een app-pagina bevat voor een app die niet is geïnstalleerd op het apparaat, kan de gebruiker een link te zien krijgen om de app op het apparaat te installeren (en worden resultaten die verwijzen naar pagina's in de app, weggelaten uit de zoekresultaten).

 • Klik: Als er op de link naar de installatielocatie wordt geklikt, wordt dit geteld als klik. Dit garandeert niet dat de gebruiker de app daadwerkelijk heeft geïnstalleerd.
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De URL die hoort bij de link 'App installeren', is de root-URI van het apparaat (zonder het voorvoegsel app://<package_or_id>), namelijk '/'.
Afbeeldingszoekresultaat

Afbeeldingsresultaten kunnen worden weergegeven als ingesloten thumbnails op de pagina met gecombineerde zoekresultaten of inline op de pagina met zoekresultaten van Google Afbeeldingen. Op de pagina met gecombineerde zoekresultaten worden ze soms weergegeven in een carrousel met afbeeldingen.

In zoekanalysegegevens is een afbeelding gewoon een link naar de URL van de hostpagina. Dit betekent dat Search Console geen onderscheid maakt tussen verschillende afbeeldingen op dezelfde pagina. Alle afbeeldingen worden als identieke links beschouwd wat betreft klikken, vertoningen en positie.

Een afbeelding kan worden weergegeven in gewone zoekresultaten en zoekresultaten van Google Afbeeldingen. In Zoekanalyse worden gegevens voor elk zoektype afzonderlijk geregistreerd. De gegevens voor verschillende zoektypen worden niet gecombineerd.

Klikken: Klikken om een thumbnail uit te vouwen, worden niet geteld als klikken. Klikken op uitgevouwen afbeeldingen, of klikken op afbeeldingen waarmee de gebruiker naar een locatie buiten Google Zoeken wordt gebracht, worden geteld als klik.

Vertoning: Vertoningen worden geteld wanneer de gebruiker de thumbnail of uitgevouwen afbeelding ziet. Een vertoning wordt maar één keer geteld per hostpagina-URL. Als een gebruiker dus wegscrollt en terugkeert, of een thumbnail uitvouwt tot een grotere afbeelding, wordt dit geteld als één vertoning. Er wordt maar één vertoning per URL geregistreerd. Als voor een zoekopdracht meerdere verschillende afbeeldingen van dezelfde pagina worden weergegeven, wordt er maar één vertoning geregistreerd. Wanneer een vertoning wordt geregistreerd, is afhankelijk van de zoekweergave die de gebruiker heeft geopend:

 • Tabblad met gecombineerde resultaten: Op de standaardpagina met zoekresultaten (waarop resultaten van alle typen worden gecombineerd) worden afbeeldingsvertoningen geteld, ongeacht of de afbeelding in beeld wordt gescrolld in het browservenster. Maar als een afbeelding zich binnen een carrousel op deze (of een andere) pagina bevindt, moet deze binnen de carrousel in beeld worden gescrolld voordat er een vertoning wordt geteld.
 • Tabblad met zoekresultaten van Google Afbeeldingen: Afbeeldingsvertoningen worden alleen geteld wanneer de afbeelding in beeld wordt gescrolld.

Positie:

 • De positie op het tabblad met gecombineerde resultaten wordt berekend aan de hand van de standaardregels voor positie, waarbij de afbeeldingen in een blok afbeeldingen dezelfde positie innemen.
 • De positie in zoekresultaten voor Google Afbeeldingen wordt geteld van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden (of van rechts naar links voor rechts-naar-links-talen). Voor zoekresultaten van Google Afbeeldingen in het Nederlands op een links-naar-rechts-pagina worden de posities als volgt geteld:

Telvolgorde voor positie in afbeeldingszoekresultaten, in een resultatenset van links naar rechts

Voor de pagina met zoekresultaten voor Google Afbeeldingen geldt dat op een breder scherm meer resultaten per rij worden weergegeven. Aangezien het aantal afbeeldingen per rij verschilt, afhankelijk van het schermformaat en de breedte van elke afbeelding, kan het moeilijk zijn om de exacte betekenis van een positiewaarde in de zoekresultaten voor Google Afbeeldingen te schatten.

URL: De URL is de URL van de pagina waarop de afbeelding wordt gehost.

Google Play Instant

Een Google Play Instant-resultaat is een app die in zoekresultaten van Google op mobiele apparaten wordt weergegeven. Dergelijke apps kunnen rechtstreeks vanuit de zoekresultaten worden uitgevoerd en hoeven niet eerst op het apparaat te worden geïnstalleerd.

 • Klik: De gebruiker heeft op een Google Play Instant-resultaat geklikt.
 • Vertoning: Wanneer een Google Play Instant-resultaat wordt weergegeven voor de gebruiker.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De app-link die is opgegeven voor je instant-app.
Web Light

Een Web Light-resultaat is een pagina die door Google Zoeken is getranscodeerd naar een eenvoudigere, snellere versie voor gebruikers met langzamere verbindingen of apparaten.

 • Klik: De gebruiker heeft geklikt om het resultaat voor een getranscodeerde pagina te openen.
 • Vertoning: De gebruiker heeft een resultaat voor een getranscodeerde pagina gezien.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De URL van de oorspronkelijke pagina op internet.
Media-actie

Met een media-actieresultaat kan een gebruiker audio- of videocontent rechtstreeks afspelen vanuit de zoekresultaten. (Podcast-resultaten worden niet geteld als media-actieresultaten.)

 • Klik: De gebruiker heeft geklikt om het afspelen via een browser of app te starten.
 • Vertoning: De gebruiker heeft een zoekresultaat met een actie voor media gezien.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De waarde voor Action.url. Dit is de URL van de pagina of app die wordt geopend wanneer de gebruiker op het resultaat klikt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?