Wat zijn vertoningen, positie en klikken?

Op deze pagina vind je een uitleg van vertoningen, positiewaarden en klikgegevens in het rapport Zoekanalyse.

De heuristieken die hier worden beschreven (zoals de zichtbaarheidsvereiste voor een item in een carrousel of de positienummering) kan veranderen.

Inleiding

Search Console biedt gegevens over hoe vaak gebruikers een link naar je site of site-content in Google Zoeken, Nieuws en Discover hebben gezien of daarop hebben geklikt. Deze gegevens zijn beschikbaar in de verschillende prestatierapporten.

De volgende statistieken zijn beschikbaar:

 • Vertoningen: Hoe vaak iemand een link naar je site op Google heeft gezien. Afhankelijk van het resultaattype moet de link in beeld worden gescrolld of uitgevouwen. Je vindt hieronder meer informatie.
 • Klikken: Hoe vaak iemand op een link van Google naar je site heeft geklikt. Je vindt hieronder meer informatie.
 • Positie (gemiddeld): De relatieve positie van je link op Google, waarbij 1 de hoogste positie is, 2 de volgende positie, enzovoort. Je vindt hieronder meer informatie.
 • Klikfrequentie: De berekening van (klikken ÷ vertoningen).

Gegevens over klikken, vertoningen en positie worden toegeschreven aan de canonieke URL (indien beschikbaar) van de pagina waar de gebruiker naartoe wordt gestuurd als deze op de link in de browser klikt. De canonieke URL is in feite 1 URL die Google kiest als er meerdere URL's naar dezelfde pagina verwijzen (bijvoorbeeld als een site afzonderlijke URL's heeft voor de mobiele en desktopversie van een pagina). Bekijk meer informatie

Gegevens over vertoningen, klikken en positie worden geregistreerd voor alle content die op Google wordt weergegeven op een platform gekoppeld aan een prestatierapport. Hieronder vallen Google Zoeken, Discover en Google Nieuws. Content kan in veel verschillende indelingen op Google worden weergegeven, waaronder als links, afbeeldingen of informatiefragmenten. Dit is een voorbeeld van een standaard zoekresultaat dat maar 1 link bevat:

Standaard zoekresultaat met één link. En dit is inderdaad de bedoelde spelling, dus dien geen bug in :)

In dit document worden deze statistieken gedetailleerder beschreven, net als een aantal specifieke implementatiedetails voor de vele soorten items die je kunt tegenkomen in de zoekresultaten van Google.

Eenvoudige versus samengestelde elementen

Een element kan een eenvoudig element met maar 1 link zijn, zoals een standaard zoekresultaat (de klassieke blauwe link hierboven). Een element kan ook een samengesteld element zijn dat veel links en zelfs interactieve elementen bevat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een horizontaal scrollbare lijst met AMP-pagina's of een item in het kennisvenster met veel links. Alle gegevens worden toegewezen aan een specifieke link in het element (of aan de URL waarnaar de link verwijst). Doorgaans zijn klikken alleen van toepassing op de exacte link waarop is geklikt, terwijl de vertoningen en positie van toepassing zijn op alle links in het element. Laten we er nog eens wat dieper induiken:

Wat is een vertoning?

Een vertoning betekent dat een gebruiker een link naar je site heeft gezien (of mogelijk heeft gezien) in Zoeken, Discover of Nieuws.

In het algemeen wordt een vertoning geteld als een item op de huidige pagina wordt weergegeven, ongeacht of het item in beeld wordt gescrolld, zolang de gebruiker niet hoeft te klikken om meer resultaten te bekijken (zoals een link Meer informatie.) In onafhankelijk scrollende of uitvouwbare widgets voor zoekresultaten, zoals een item in een carrousel met resultaten of links in een uitvouwbaar gedeelte zoals een resultaat in Veelgestelde vragen, moet het item in beeld worden gescrolld in de carrousel of worden uitgevouwen met een klik om een vertoning te tellen. Lees de details voor een specifiek itemtype om te zien of vertoningen anders worden geteld.

Voor gescrollde resultaten zonder paginering (oneindig scrollen), zoals zoekresultaten voor afbeeldingen op mobiele apparaten, moet het item doorgaans in beeld worden gescrolld om te worden meegeteld als vertoning. De algemene regel is dat een vertoning wordt geteld (als je moet klikken om meer resultaten te bekijken) als een link zich in de huidige reeks resultaten bevindt, ongeacht of deze zichtbaar is geweest op het scherm.

Als een gebruiker tijdens 1 zoekopdracht of sessie van de link weg scrollt en weer terug scrollt, of naar een andere pagina gaat en dan weer terugkomt, wordt dit niet als meerdere vertoningen geteld.

Vertoningen verzamelen per property of pagina

Als 1 zoekelement meerdere links bevat, worden de vertoningen geteld per URL of per property, afhankelijk van je weergave in het prestatierapport.

Dit is bijvoorbeeld een kennisvenster met meerdere afbeeldings- en tekstlinks:

Kenniskaart met links

 • Als je het prestatierapport bekijkt terwijl de gegevens zijn gegroepeerd op property, wordt maar 1 vertoning in totaal geteld voor de volledige kaart:
  • www.example.com - 1 vertoning

 • Maar als je het rapport bekijkt terwijl de gegevens zijn gegroepeerd op pagina, zie je 5 pagina's met elk 1 vertoning:
  • www.example.com - 1 vertoning
  • www.example.com/rain - 1 vertoning
  • www.example.com/rainbow - 1 vertoning
  • www.example.com/shamrock - 1 vertoning
  • www.example.com/lightning - 1 vertoning

Hoewel sommige van deze pagina's meerdere links bevatten, worden alle vertoningen voor dezelfde pagina gecombineerd tot 1 vertoning als de gegevens worden gegroepeerd op pagina.

Bekijk elementspecifieke details voor aanvullende informatie over wat wordt geteld als een vertoning.

Wat is positie?

De positie wordt alleen berekend voor Google-zoekresultaten.

De pagina met zoekresultaten van Google bestaat uit veel zoekresultaatelementen. Met de statistiek 'positie' wordt een poging gedaan om een schatting te doen van waar op de pagina een bepaalde link is weergegeven, in vergelijking met andere resultaten op de pagina. In Search Console wordt de statistiek weergegeven als gemiddelde positie. Dit is de gemiddelde positiewaarde voor alle vertoningen (omdat de positie van de link telkens verschilt).

De positie op Google Zoeken wordt doorgaans berekend van boven naar beneden aan de primaire kant van de pagina en vervolgens van boven naar beneden aan de secundaire kant van de pagina. (In talen die van links naar rechts worden geschreven, is de linkerkant de primaire kant. In talen die van rechts naar links worden geschreven, is de rechterkant de primaire kant.) Houd er rekening mee dat deze berekeningsmethode in de toekomst kan worden gewijzigd.

Elk element in de zoekresultaten neemt 1 positie in, of het nu 1 link of veel verschillende links of onderliggende elementen bevat. In de meeste zoekresultaten hebben alle links in het element dezelfde positie, namelijk de positie van het element waartoe de links behoren. In sommige samengestelde elementen, zoals uitgebreide resultaten voor lijsten/details, kan de gerapporteerde positie echter de positie binnen de container zijn en niet de positie van de container zelf. Lees de details voor het specifieke elementtype voor meer informatie. Als je elementtype hier niet wordt beschreven, ga er dan van uit dat het niveau van de elementpositie van toepassing is op alle links binnen elk element.

Hier volgt een schema van een zoekresultatenpagina op een desktop met verschillende typen resultaten:

Telvolgorde posities in een resultatenset met twee kolommen.

 • Posities 1, 3, 4, 5 worden ingenomen door blauwe links.
 • Positie 2 wordt ingenomen door een AMP-carrousel (een samengesteld element). Deze carrousel bevat meerdere AMP-resultaten, die allemaal positie 2 hebben.
 • Positie 6 wordt ingenomen door een kennisvenster (een samengesteld element). Alle links in het deelvenster hebben positie 6.

Gemiddelde positie

De positiewaarde die wordt weergegeven in het prestatierapport, is de hoogste positie die wordt ingenomen door een link naar je property of pagina in de zoekresultaten, gemiddeld voor alle zoekopdrachten waarin je property is weergegeven.

Voorbeeld:

 1. Zoekopdracht 1 retourneert je property op positie 2, 4 en 6. De positie wordt in dat geval geregistreerd als 2 (de hoogste positie).
 2. Zoekopdracht 2 retourneert je property op positie 3, 5 en 9. De positie wordt in dit geval geteld als 3 (de hoogste positie).
 3. De gemiddelde positie voor deze 2 zoekopdrachten is (2 + 3)/2 = 2,5.

De positie voor een link wordt alleen geregistreerd als de link een vertoning genereert. Als een resultaat geen vertoning genereert (als het resultaat bijvoorbeeld op pagina 3 van de zoekresultaten staat, maar de gebruiker alleen pagina 1 bekijkt), wordt de bijbehorende positie niet geregistreerd voor die zoekopdracht. Bij bepaalde rapportconfiguraties kan een streepje (-) worden weergegeven voor de positiewaarde. Dit betekent dat er geen geregistreerde positie is omdat de gebruiker je property nooit heeft gezien voor die zoekopdracht. Als je de desktop- en mobiele resultaten bijvoorbeeld vergelijkt voor een pagina met 10 vertoningen op desktop maar geen vertoningen op mobiel, wordt 10 weergegeven voor desktop en - voor mobiel.

Je positie analyseren

De positiewaarde is een complexe statistiek die misleidend kan zijn als je de precieze details niet begrijpt. In het vorige diagram heeft het kennisvenster op positie 6 bijvoorbeeld de grootste waarde op de pagina. Dit lijkt slecht, maar de informatie wordt eigenlijk op een zeer prominente positie weergegeven. Bovendien is bij het zoeken naar afbeeldingen het aantal resultaten dat per rij en pagina wordt weergegeven, afhankelijk van de breedte van het scherm en andere factoren. De positie is dus slechts een zeer algemene indicatie van hoe ver naar beneden de afbeelding is weergegeven.

Hier volgen bijvoorbeeld enkele redenen voor de positiewaarde 11 voor een element:

 • Voor een desktopzoekopdracht kan de bovenste positie rechts in een kennisvenster betekenen.
 • Voor een desktopzoekopdracht kan dit het eerste item op pagina 2 betekenen (als de eerste pagina 10 items bevat en er niets aan de secundaire kant van de eerste pagina staat).
 • Voor afbeeldingsresultaten op een desktop kan dit de tweede of derde rij van de resultaten betekenen (zichtbaar zonder scrollen).
 • Voor zoekopdrachten voor afbeeldingen op mobiel kan dit de zesde rij van de resultaten betekenen (alleen zichtbaar met scrollen).

Zoals je kunt zien, kan een positienummer verschillende dingen betekenen in verschillende situaties. Je moet dus niet zomaar aannamen doen. We raden je aan positiewijzigingen in de loop der tijd in de gaten te houden, met name plotselinge positiewijzigingen, evenals de absolute positie.

Het prestatierapport geeft aan dat mijn pagina op positie 5 staat, maar als ik een zoekopdracht uitvoer, staat de pagina op positie 8.

De positiewaarde is de gemiddelde positie voor alle zoekopdrachten. Voor je specifieke zoekopdracht kan je positie anders zijn dan het gemiddelde als gevolg van veel variabelen, zoals je zoekgeschiedenis, locatie, enzovoort.

De positie berekenen

Pagina's van Google Zoeken zijn zeer complex en het is niet makkelijk om een positie voor een bepaald element te bepalen. In zoekresultaten nemen uitsluitend elementen met ten minste 1 link voor niet-zoekopdrachtverfijning een positie in. Elementen die geen links bevatten of alleen links voor zoekopdrachtverfijning, nemen geen positie in. Een carrousel van schilderijen van Van Gogh, waarbij elke afbeelding een zoekopdrachtverfijning opent (een nieuwe Google-zoekopdracht), wordt bijvoorbeeld niet geteld als positie-placeholder en de aanwezigheid van de carrousel is niet van invloed op de positiewaarde van elementen daaronder op de pagina. Als een niet-positionele carrousel in het bovenstaande voorbeeld was weergegeven boven de AMP-paginacarrousel (op positie 2), zou deze niet van invloed zijn op de positiewaarden op de pagina.

Maar bepaalde thumbnails op de primaire zoekpagina leiden (uiteindelijk) wel naar een webpagina (misschien na een extra klik om de thumbnail uit te vouwen) en tellen daarom wel als positie-placeholder. Een samenvatting bevat bijvoorbeeld een link naar de bronproperty en krijgt dus (meestal) positie 1. Houd er rekening mee dat advertenties geen zoekpositie innemen.

Wat is een klik?

Voor de meeste resultaattypen wordt elke klik waarmee de gebruiker naar een pagina buiten Google Zoeken, Discover of Nieuws wordt gestuurd, geteld als klik en wordt een klik op een link die binnen het Google-platform blijft niet geteld als klik (AMP-klikken openen doorgaans de Google AMP-lezer, die wel wordt beschouwd als klik). Bekijk Wat is een zoekopdrachtverfijning? voor meer informatie.

Klikken op een zoekresultaat naar een externe pagina en dan terugkeren en nogmaals op dezelfde link klikken, wordt geteld als maar 1 klik. Klikken op een andere link telt als een klik voor elke link waarop wordt geklikt.

Sommige typen zoekresultaten kunnen klikken anders tellen. Lees de documentatie voor je specifieke type zoekelement voor meer informatie.

Wat is een zoekopdrachtverfijning?

Als je op een link in de zoekresultaten klikt waarmee een nieuwe zoekopdracht wordt uitgevoerd, wordt dit een zoekopdrachtverfijning genoemd. Als je bijvoorbeeld naar kattenrassen zoekt, kunnen de resultaten een galerij met foto's van verschillende rassen bevatten. Als je op een van de afbeeldingen in de galerij klikt, wordt een nieuwe zoekopdracht naar het gekozen ras uitgevoerd.

En als je naar 'dikke katten' zoekt in de standaardwebweergave en vervolgens naar de weergave met afbeeldingsresultaten (of videoresultaten, nieuwsresultaten, een ander type resultaat) schakelt, voer je elke keer dat je jouw weergave wijzigt een zoekopdrachtverfijning uit.

Als een link een link voor een zoekopdrachtverfijning is, worden geen klikken en vertoningen geteld voor die link. Dit is eigenlijk wel logisch: de eigenaar van de doelpagina van de link voor de zoekopdrachtverfijning is namelijk Google. Alleen voor klikken of vertoningen die (uiteindelijk) naar een pagina buiten de pagina met zoekresultaten leiden, kunnen klikken of vertoningen worden geregistreerd in Search Console.

Als een gebruiker een link voor een zoekopdrachtverfijning volgt, voert diegene in feite de nieuwe zoekopdracht uit die wordt weergegeven in het vak met zoektermen. Alle gegevens met betrekking tot vertoningen, positie en klikken op de nieuwe resultaatpagina worden geteld als afkomstig van deze nieuwe zoekopdracht van de gebruiker.

Aan welke URL worden mijn gegevens toegewezen?

Search Console vereenvoudigt de analyse van je prestatiegegevens door 1 canonieke URL te kiezen die alle varianten van een pagina vertegenwoordigt. Deze varianten omvatten varianten per apparaat (desktop of mobiel), variant-URL's die naar dezelfde pagina verwijzen en misschien ook andere taalversies van een pagina.

Er worden gegevens over klikken, vertoningen en positie voor alle varianten van een pagina toegewezen aan de canonieke URL die Google voor elke pagina selecteert (hoewel in sommige gevallen gegevens kunnen worden toegewezen aan de daadwerkelijke URL in plaats van aan de canonieke URL). Dit betekent dat, zelfs als je afzonderlijke URL's hebt voor de mobiele en desktopversie van een pagina, alle klikgegevens worden toegewezen aan dezelfde URL in het prestatierapport. Zo hoef je niet handmatig alle gegevens voor je mobiele URL's toe te voegen aan de equivalente desktop-URL's om te zien hoe je pagina presteert. (Je kunt een filter toevoegen aan het rapport om je gegevens per apparaat of andere categorie te splitsen.)

Als je website de gebruiker omleidt naar een andere pagina nadat de gebruiker via Google op je website is terechtgekomen, heeft dit geen effect op de URL waaraan de vertoning of klik wordt toegewezen.

Aanvullende informatie per resultaattype

Hier vind je aanvullende informatie over hoe klikken, vertoningen en posities worden geregistreerd voor specifieke typen resultaten. Deze lijst is niet volledig.

Blauwe link

Het standaard zoekresultaat dat iedereen kent. De gegevens worden toegeschreven aan de canonieke URL voor dit resultaat.

Standaard zoekresultaat met één link. En dit is inderdaad de bedoelde spelling, dus dien geen bug in :)

Houd er rekening mee dat de zichtbare link-URL onder de titel geen hyperlink is en daarom niet wordt geregistreerd als vertoning. Houd er ook rekening mee dat de zichtbare URL niet altijd de doel-URL is waar de gebruiker naartoe wordt gestuurd als er op dit resultaat wordt geklikt.

 • Klik: De gebruiker klikt op de primaire link (niet op de versie van de link in het cachegeheugen).
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
AMP-pagina

Een AMP-pagina kan worden weergegeven als standaardresultaatlink of in samengevatte vorm in een carrousel. Als op een samengevatte AMP-pagina in een carrousel wordt geklikt, wordt de volledige AMP-pagina geopend in een speciale AMP-viewer. Gebruikers kunnen in deze viewer door volledige AMP-pagina's bladeren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen in de carrousel. De gerapporteerde URL is de canonieke URL voor de AMP-pagina.

 • Klik: Als op een samengevatte AMP-pagina in de carrousel wordt geklikt (en de pagina wordt geopend) wordt dit geteld als klik. Als een volledige AMP-pagina wordt bekeken in de AMP-viewer, telt dit als klik en vertoning. Als je de AMP-viewer dus hebt geopend en doorbladert, wordt een klik (en vertoning) geteld voor elke pagina wanneer je deze de eerste keer (en alleen de eerste keer) ziet.
 • Vertoning: Er wordt een vertoning voor een AMP-pagina geteld als de AMP-pagina zichtbaar is in de carrousel in de zoekresultaten of in de AMP-viewer voor volledige pagina's. Een vertoning wordt maar 1 keer geteld, ongeacht hoe vaak de gebruiker de pagina ziet in de carrousel of in de viewer. Als een zoekresultaatlink verwijst naar de AMP-pagina als eenvoudig blauw linkresultaat (niet in een carrousel), wordt dat ook geteld als vertoning.
 • Positie: De positie is de positie van het zoekresultaatelement waarin de AMP-pagina is opgenomen (de carrousel, de blauwe linkgroep, enzovoort). De positie binnen een carrousel wordt niet vastgelegd.
Discover-resultaat

Discover is een scrollbare lijst met onderwerpen die gebruikers kunnen bekijken op hun mobiele apparaten. Gebruikers krijgen Discover-content te zien op basis van hun interesses. Elke onderwerpkaart bevat een titel, een paar regels tekst en een afbeelding van de bronpagina. Gebruikers tikken op de kaart om de bronpagina te bezoeken.

Discover kan ook een horizontaal scrollbare carrousel binnen een kaart hosten. Deze carrousel bevat een reeks gerelateerde pagina's over een bepaald onderwerp.

In tegenstelling tot resultaten van Google Zoeken, worden Discover-vertoningen nooit verzameld per property. Als 2 Discover-resultaten van dezelfde property worden weergegeven in dezelfde Discover-lijst, wordt elke vertoning afzonderlijk geteld.

 • Vertoning: Een vertoning wordt geteld als een Discover-kaart in beeld wordt gescrolld (in de standaardlijst of ingesloten in een carrousel in de lijst). Er wordt maar 1 vertoning per resultaat per sessie geteld. Als een gebruiker voorbij een kaart scrollt en vervolgens terugscrollt, wordt maar 1 vertoning geregistreerd.
 • Klik: Er wordt alleen een klik (tik) voor de URL van het resultaat geteld wanneer de gebruiker op de kaart klikt, niet wanneer de gebruiker het resultaat deelt of een andere actie voor het resultaat uitvoert.
 • Positie: De positie wordt niet geregistreerd voor Discover-resultaten.
Tabblad Nieuws in de zoekresultaten
Als je Nieuws-resultaten bekijkt op het tabblad Nieuws in Google Zoeken, worden de resultaten geladen op pagina's, net als bij gewone blauwe links.
 • Klik: Als op een nieuwslink wordt geklikt, wordt dit geteld als klik voor de ontvangende URL.
 • Vertoning: Alle links op de huidige pagina ontvangen een vertoning, ongeacht of ze wel of niet in beeld zijn gescrolld (mobiel of desktop).
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
Nieuws-app en news.google.com
Gegevens van news.google.com en van de Google Nieuws-app voor Android en iOS worden weergegeven in het prestatierapport voor Nieuws.
 • Klik: Een klik vanuit Google Nieuws waarmee de gebruiker op je property is terechtgekomen.
 • Vertoning: Hoeveel links naar je site een gebruiker heeft gezien op Google Nieuws. Vertoningen worden alleen geteld als de link in beeld wordt gescrolld. Als een gebruiker weg scrollt van de link en weer terug scrollt, of als de gebruiker naar een andere pagina gaat en dan weer terugkomt, wordt dit geteld als één vertoning tijdens één sessie.
 • Positie: Niet geregistreerd.
Samenvatting

Een samenvatting geeft informatie weer die is geëxtraheerd uit één specifieke webpagina en bevat een link naar de bronwebpagina.

 • Klik: Als op de link naar de externe pagina in de samenvatting wordt geklikt, wordt dit geteld als klik.
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
Algemeen uitgebreid resultaat

Uitgebreide resultaten worden gedefinieerd aan de hand van gestructureerde gegevens en kunnen op verschillende manieren worden getoond in zoekresultaten van Google. De volgende algemene regels zijn van toepassing op alle uitgebreide resultaten die nergens anders op deze pagina worden beschreven.

 • Klik: Als op een link in een resultaat wordt geklikt waarmee de gebruiker naar een locatie buiten de zoekresultaten wordt geleid, wordt dit geteld als klik.
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
Uitgebreid carrouselresultaat

Uitgebreide carrouselresultaten zijn scrollbare containers (meestal door middel van horizontaal scrollen) die een reeks items van hetzelfde type bevatten, zoals thumbnails of AMP-pagina's.

 • Klik: Het gedrag is afhankelijk van het opgenomen itemtype.
 • Vertoning: Een item moet in beeld worden gescrolld in de carrousel om een vertoning te registreren. De carrousel zelf hoeft niet in beeld te worden gescrold op de huidige pagina.
 • Positie: Een carrousel neemt 1 positie in de zoekresultaten in en diezelfde positie wordt toegewezen aan alle items in de carrousel. Een carrousel neemt alleen een zoekpositie in als het opgenomen elementtype een zoekpositie kan innemen. Een carrousel met AMP-pagina's heeft bijvoorbeeld een positie omdat AMP-pagina's een positie kunnen hebben. Een carrousel met links naar verfijnde Google-zoekopdrachten neemt geen positie in omdat dergelijke links geen zoekpositie kunnen innemen.
Uitgebreid resultaat voor veelgestelde vragen en resultaat voor Mensen vragen ook

Uitgebreide resultaten voor veelgestelde vragen en suggesties voor 'Mensen vragen ook' zijn uitvouwbare vraag/antwoord-items in zoekresultaten die content van je site bevatten. Veelgestelde vragen zijn een uitgebreid resultaat en kunnen expliciet worden gecodeerd met gestructureerde gegevens op je site. De gedeelten 'Mensen vragen ook' zijn algoritmische suggesties van Google die informatie van en een link naar je site bevatten.

 • Klik: Klikken om het item uit te vouwen, wordt niet geteld. Als in het uitgevouwen gedeelte op een link naar je site wordt geklikt, wordt dit geteld als klik.
 • Vertoning: Als het item wordt uitgevouwen, wordt een vertoning geteld voor links in het uitgevouwen gedeelte.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
Typen uitgebreide resultaten met lijst/details (Vacature en Evenement)

Sommige typen uitgebreide resultaten hebben een zoekresultaat in 2 stappen. Het eerste zoekresultaat is een korte lijst met de beste resultaten, met minimale informatie en een link naar een gedetailleerde weergave van elk item (lijstweergave). Als je op een lijstitem klikt, wordt een gedetailleerde weergave van het geselecteerde item (detailweergave) geopend, met links naar een of meer providers voor dat item.

De lijstweergave ondersteunt de volgende acties:

 • Klik om de lijst uit te vouwen:
  • In mobiele resultaten wordt dit uitgevouwen tot een hele lijst met items in de lijstweergave.
  • In desktopresultaten wordt de lijst uitgevouwen en wordt ook de detailweergave van het eerste item in de lijst geopend.
 • Klik op een specifiek resultaat in de korte lijstweergave:
  • In mobiele resultaten wordt alleen de detailweergave van het aangeklikte item geopend.
  • In desktopresultaten wordt de lijst uitgevouwen en wordt ook de detailweergave van het aangeklikte item weergegeven.

Bekijk de gedeelten hieronder voor meer informatie over hoe klikken, vertoningen en positie voor elke weergave worden berekend.

Hier is een voorbeeld van resultaten op een mobiel apparaat waarbij de oorspronkelijke korte lijstweergave en een detailweergave voor een specifieke vacature worden weergegeven.

 

De volgende typen uitgebreide resultaten zijn typen met een lijst/details:

Je kunt het prestatierapport filteren om gegevens over lijstweergave of detailweergave voor een bepaald type uitgebreid resultaat weer te geven (bijvoorbeeld Vacature, Vacaturegegevens, Evenementvermelding, Evenementdetails).

Statistieken over lijstweergave

Als een item in de lijstweergave meerdere providers heeft, wordt alleen de eerste provider weergegeven. Als een vacature bijvoorbeeld beschikbaar is via 3 verschillende bureaus, wordt alleen het eerste bureau in de lijst met providers weergegeven (en krijgt een vertoning) in de lijstweergave. Je ziet maar 1 provider in de lijstweergave voor elk lijstitem. Dit is de URL die wordt toegeschreven aan de klik, vertoning en positie.

 • Klik: Als op een item in de (korte of volledige) lijstweergave wordt geklikt, wordt dit geteld als klik voor de provider die in het lijstitem wordt weergegeven. Als je de korte lijstweergave uitvouwt op een desktop, wordt automatisch de detailweergave voor het eerste item geopend, maar dit telt niet als een klik op het eerste lijstitem.
 • Vertoning: Een vertoning wordt geteld als een lijstitem zichtbaar is in de korte lijstweergave en ook als de lijstweergave wordt uitgevouwen, ongeacht of naar het item in de weergave wordt gescrolld. Daarom worden er 2 vertoningen geteld als een item zichtbaar is in de korte weergave en de gebruiker vervolgens klikt om de lijst uit te vouwen. Als het item niet zichtbaar was in de korte weergave en de gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, wordt maar 1 vertoning geteld.
 • Positie: Alle zichtbare lijstitems krijgen 1 positie toegewezen: de positie van de container van de lijstweergave. In de uitgevouwen lijst krijgt elk item een eigen positie in de lijst toegewezen, waarbij het beste item 1 is, het tweede item 2 is, enzovoort. Als een item daarom op positie 2 staat in de korte lijst en de gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, wordt de positie voor het lijstitem als volgt berekend:

  (Containerpositie in lijst (normaal 1) + positie in de lijst (2)) / 2 = 1,5.

Statistieken over detailweergave

 • Klik: Als er in de detailweergave op een provider wordt geklikt, wordt dit alleen geteld voor de geselecteerde provider. In de detailweergave kunnen meerdere providers worden weergegeven, maar de gebruiker moet er maar één kiezen.
 • Vertoning: Alle providers die in de detailweergave worden vermeld, ontvangen een vertoning, ongeacht hoe de gebruiker in de detailweergave is beland. Een detailweergave kan op de volgende manieren worden geopend:
 • Positie: De positie van de provider in de lijst met providers voor dit item.
 • URL: De URL van de provider wordt toegeschreven aan de statistiek.
Waarom is het aantal vertoningen voor details hoger dan het aantal klikken voor de lijst? Er zijn een aantal redenen waarom dit kan gebeuren:
 • Als je een directe link naar een detailvenster deelt met een vriend en deze op de link klikt, wordt voor de detailweergave 1 vertoning geteld en 0 klikken of vertoningen voor de lijstweergave.
 • Als je op een desktop de lijstweergave uitvouwt, wordt automatisch de detailweergave voor het eerste lijstitem weergegeven. Dit telt als een detailvertoning zonder een klik voor het bijbehorende lijstitem.
 • Als op een lijstitem wordt geklikt, krijgt maar 1 provider de klik. Maar in de resulterende detailweergave krijgen alle providers die gegevens hebben gepost een vertoning.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeeldscenario's voor een uitgebreid resultaat voor vacatures:

Voorbeeld 1: Een vacaturevermelding zichtbaar in korte lijstweergave (positie 2).

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, klikt op de vacaturevermelding om de gegevens te bekijken en klikt vervolgens op detailweergave van de vacature om naar de pagina van de provider te gaan.

 • Vacature:
  • Vertoningen: 2 (1 van de geminimaliseerde lijst, 1 van de uitgevouwen lijst)
  • Klikken: 1 (klik om de vacaturegegevens te openen).
  • Positie: 1,5 ((1 voor korte lijstweergave + 2 voor positie in uitgevouwen lijst) / 2) = 1,5)
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 1
  • Positie: 2

Voorbeeld 2: Een vacaturevermelding die niet zichtbaar is in de geminimaliseerde lijst (positie 5).

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, klikt op de vacaturevermelding om de gegevens te bekijken en klikt niet om de pagina te bezoeken.

 • Vacature:
  • Vertoningen: 1 (0 van de geminimaliseerde lijst, 1 van de uitgevouwen lijst)
  • Klikken: 1 (om de vacaturegegevens te openen).
  • Positie: 5 (positie in de uitgevouwen lijst)
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 0
  • Positie: 1

Voorbeeld 3: Een vacaturevermelding die niet zichtbaar is in de geminimaliseerde lijst (positie 10).

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, maar scrollt niet omlaag om de vacaturevermelding te bekijken.

 • Vacature:
  • Vertoningen: 1 (0 van de geminimaliseerde lijst, 1 van de uitgevouwen lijst)
  • Klikken: 0
  • Positie: 10 voor de uitgevouwen lijst, ondanks dat er niet naartoe is gescrolld
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 0
  • Klikken: 0
  • Positie: geen

Voorbeeld 4: Vacaturevermelding op positie 1 op desktop

Acties: De gebruiker klikt om de lijst uit te vouwen, waardoor automatisch het eerste item wordt geopend dat 2 providers heeft: eerst X en dan Y. De gebruiker klikt vervolgens op provider X in het uitgevouwen item.

Provider X

 • Vacature:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 0 (automatisch uitvouwen op desktops telt niet als een klik op de vacaturevermelding.)
  • Positie: 1
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 1
  • Positie: 1

Provider Y

 • Vacature:
  • Vertoningen/klikken/positie: 0
 • Vacaturegegevens:
  • Vertoningen: 1
  • Klikken: 0
  • Positie: 2
Link App installeren

Wanneer een gebruiker zoekt op een mobiel apparaat en het resultaat een app-pagina bevat voor een app die niet is geïnstalleerd op het apparaat, kan de gebruiker een link te zien krijgen om de app op het apparaat te installeren (en worden resultaten die verwijzen naar pagina's in de app, weggelaten uit de zoekresultaten).

 • Klik: Als op de link naar de installatielocatie wordt geklikt, wordt dit geteld als klik. Dit garandeert niet dat de gebruiker de app daadwerkelijk heeft geïnstalleerd.
 • Vertoning: De standaardregels voor vertoningen zijn van toepassing.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De URL die hoort bij de link 'App installeren', is de root-URI van het apparaat (zonder het voorvoegsel app://<package_or_id>), namelijk '/'.
Afbeeldingszoekresultaat

Afbeeldingsresultaten kunnen worden weergegeven als ingesloten thumbnails op de pagina met gecombineerde zoekresultaten of inline op de pagina met zoekresultaten van Google Afbeeldingen. Op de pagina met gecombineerde zoekresultaten worden ze soms weergegeven in een carrousel met afbeeldingen.

In zoekanalysegegevens is een afbeelding gewoon een link naar de URL van de hostpagina. Dit betekent dat Search Console geen onderscheid maakt tussen verschillende afbeeldingen op dezelfde pagina. Alle afbeeldingen worden als identieke links beschouwd wat betreft klikken, vertoningen en positie.

Een afbeelding kan worden weergegeven in gewone zoekresultaten en zoekresultaten van Google Afbeeldingen. In Zoekanalyse worden gegevens voor elk zoektype afzonderlijk geregistreerd. De gegevens voor verschillende zoektypen worden niet gecombineerd.

Klikken: Klikken om een thumbnail uit te vouwen, worden niet geteld als klikken. Klikken op uitgevouwen afbeeldingen, of klikken op afbeeldingen waarmee de gebruiker naar een locatie buiten Google Zoeken wordt gebracht, worden geteld als klik.

Vertoning: Vertoningen worden geteld wanneer de gebruiker de thumbnail of uitgevouwen afbeelding ziet. Een vertoning wordt maar één keer geteld per hostpagina-URL. Als een gebruiker dus wegscrollt en terugkeert, of een thumbnail uitvouwt tot een grotere afbeelding, wordt dit geteld als één vertoning. Er wordt maar één vertoning per URL geregistreerd. Als voor een zoekopdracht meerdere verschillende afbeeldingen van dezelfde pagina worden weergegeven, wordt maar één vertoning geregistreerd. Of een vertoning wordt geregistreerd, is afhankelijk van de zoekweergave die de gebruiker heeft geopend:

 • Tabblad met gecombineerde resultaten: Op de standaardpagina met zoekresultaten (waarop resultaten van alle typen worden gecombineerd) worden afbeeldingsvertoningen geteld, ongeacht of de afbeelding in beeld wordt gescrolld in het browservenster. Maar als een afbeelding zich binnen een carrousel op deze (of een andere) pagina bevindt, moet deze binnen de carrousel in beeld worden gescrolld voordat een vertoning wordt geteld.
 • Tabblad met zoekresultaten van Google Afbeeldingen: Afbeeldingsvertoningen worden alleen geteld wanneer de afbeelding in beeld wordt gescrolld.

Positie:

 • De positie op het tabblad met gecombineerde resultaten wordt berekend aan de hand van de standaardregels voor positie, waarbij de afbeeldingen in een blok afbeeldingen dezelfde positie innemen.
 • De positie in zoekresultaten voor Google Afbeeldingen wordt geteld van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden (of van rechts naar links voor rechts-naar-links-talen). Voor zoekresultaten van Google Afbeeldingen in het Nederlands op een links-naar-rechts-pagina worden de posities als volgt geteld:

Telvolgorde voor positie in afbeeldingszoekresultaten, in een resultatenset van links naar rechts

Voor de pagina met zoekresultaten voor Google Afbeeldingen geldt dat op een breder scherm meer resultaten per rij worden weergegeven. Aangezien het aantal afbeeldingen per rij verschilt, afhankelijk van het schermformaat en de breedte van elke afbeelding, kan het moeilijk zijn om de exacte betekenis van een positiewaarde in de zoekresultaten voor Google Afbeeldingen te schatten.

URL: De URL is de URL van de canonieke pagina waarop de afbeelding wordt gehost.

Web Light

Een Web Light-resultaat is een pagina die door Google Zoeken is getranscodeerd naar een eenvoudigere, snellere versie voor gebruikers met langzamere verbindingen of apparaten.

 • Klik: De gebruiker heeft geklikt om het resultaat voor een getranscodeerde pagina te openen.
 • Vertoning: De gebruiker heeft een resultaat voor een getranscodeerde pagina gezien.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De canonieke URL van de oorspronkelijke pagina op internet.
Media-actie

Met een media-actieresultaat kan een gebruiker audio- of videocontent rechtstreeks afspelen vanuit de zoekresultaten. (Podcast-resultaten worden niet geteld als media-actieresultaten.)

 • Klik: De gebruiker heeft geklikt om het afspelen via een browser of app te starten.
 • Vertoning: De gebruiker heeft een zoekresultaat met een actie voor media gezien.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De waarde voor Action.url. Dit is de URL van de pagina of app die wordt geopend wanneer de gebruiker op het resultaat klikt.
Oefenprobleem

Een resultaat voor een oefenprobleem is een oefenprobleem dat gebruikers kunnen oplossen op de zoekpagina die een link naar de bronsite bevat.

 • Klik: Klikken worden geteld als de gebruiker op de bijbehorende link klikt om je site te openen. Klikken die gekoppeld zijn aan het oplossen van het oefenprobleem op de zoekpagina, worden niet opgenomen.
 • Vertoning: Als een oefenprobleem wordt bekeken, wordt een vertoning geteld voor de bijbehorende URL. Er wordt maar 1 vertoning per URL geteld, ook als dezelfde URL wordt gekoppeld aan meerdere oefenproblemen.
 • Positie: De standaardregels voor positie zijn van toepassing.
 • URL: De URL van de pagina waarnaar de gebruiker wordt omgeleid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false