Co jsou zobrazení, pozice a kliknutí?

Na této stránce najdete vysvětlení údajů o zobrazeních, hodnotách pozic a kliknutích v přehledu Analýza vyhledávání.

Heuristika, která je zde popsána – například požadavek na viditelnost položky v pásu nebo číslování pozic – se může změnit.

Co je zobrazení?

Adresa URL odkazu zaznamená zobrazení, když se odkaz uživateli zobrazí ve výsledcích vyhledávání. To, zda bude odkaz na obrazovce skutečně vidět (po posunutí stránky nebo jinak), závisí na typu vyhledávacího prvku, ve kterém je obsažen. Viz popis níže.

Zde je například velmi základní výsledek vyhledávání, který obsahuje jen jeden odkaz s názvem „The Compleat Guide to Daffodils - Example.com“.

Základní výsledek vyhledávání s jedním odkazem. Způsob zápisu je záměrný, není třeba nahlašovat chybu :)

U cílové adresy URL tohoto odkazu se zobrazení zaznamená pokaždé, když se odkaz uživateli zobrazí na stránce výsledků vyhledávání (a to i v případě, že odkaz zůstane mimo viditelnou oblast). Viditelná adresa URL odkazu pod názvem není hypertextový odkaz, a proto se jako zobrazení nezaznamená. (Viditelná adresa URL nemusí být nezbytně stejná jako adresa URL hypertextového odkazu v názvu).

Agregace dat podle služby vs. podle stránky

Pokud jediný vyhledávací prvek obsahuje několik odkazů (jak tomu často bývá), zobrazení se počítají podle adresy URL nebo služby v závislosti na zvoleném zobrazení přehledu Analýza vyhledávání. Zde je například karta Diagramu znalostí s několika odkazy na obrázky a text:

Karta Diagramu znalostí s odkazy

Když si přehled Analýza vyhledávání zobrazíte s údaji seskupenými podle služby, započítá se pro celou kartu celkem jen jedno zobrazení. 

 • www.example.com – 1 zobrazení

Pokud však přehled zobrazíte s údaji seskupenými podle stránky, uvidíte pět stránek, z nichž každá bude mít jedno zobrazení:

 • www.example.com – 1 zobrazení
 • www.example.com/rain - 1 zobrazení
 • www.example.com/rainbow - 1 zobrazení
 • www.example.com/shamrock - 1 zobrazení
 • www.example.com/lightning - 1 zobrazení

Ačkoliv některé z těchto stránek obsahují několik odkazů, všechna zobrazení stejné stránky se při seskupení údajů podle stránky sloučí do jednoho zobrazení.

Informace o dalších typech chování najdete v podrobnostech pro konkrétní prvky.

Co je pozice výsledku vyhledávání?

Stránka s výsledky vyhledávání Google se skládá z mnoha prvků výsledků vyhledávání. Mezi prvky výsledků vyhledávání patří části s modrými odkazy, pásy, vybrané úryvky, karty Diagramu znalostí a mnoho dalších typů funkcí výsledků vyhledávání. Jeden prvek výsledků vyhledávání může obsahovat text, interaktivní funkce a jeden nebo více odkazů.

U většiny prvků výsledků vyhledávání se jejich pozice na stránce vyjadřuje číselnou hodnotou.V následujícím diagramu se nachází stránka výsledků vyhledávání se čtyřmi částmi s modrými odkazy (1, 3, 4, 5), pásem stránek AMP (2) a kartou s informačním panelem (6). Pozice každého prvku se počítá shora směrem dolů v primární části stránky a poté shora dolů v sekundární části stránky (v případě jazyků psaných zprava doleva je primární částí pravá strana), jak je zobrazeno níže:

Pořadí počítání pozic v sadě výsledků se dvěma sloupci.

Všechny odkazy v jednom prvku mají stejnou pozici. Například v předchozím diagramu mají všechny položky v pásu stránek AMP pozici číslo 2; všechny odkazy v bloku „modrého odkazu“ na pozici 5 mají pozici 5; všechny odkazy na kartě znalostí mají pozici 6 atd.

Umístění prvků výsledku na stránce se může lišit v závislosti na typu zařízení, funkcích vyhledávání a velikosti obrazovky. Pravidlo však obecně zůstává stejné: pozice se počítá shora dolů a zleva doprava (v případě jazyků psaných zprava doleva se počítá zprava doleva). Upozorňujeme, že způsob výpočtu se může v budoucnu změnit.

Co se počítá jako pozice?

Jako pozice se počítají pouze prvky s alespoň jedním odkazem, který neslouží jen k upřesnění dotazu. Prvky, které žádné odkazy neobsahují nebo obsahují pouze odkazy k upřesnění dotazu, žádnou pozici nezaujímají. Například pás s obrazy van Gogha (který odkazuje na nová vyhledávání Google) se jako obsazená pozice nepočítá a jeho přítomnost nemá vliv na hodnotu pozice prvků, které se na stránce nacházejí pod ním. Pokud by se v příkladu výše nad pásem stránek AMP (na pozici 2) zobrazil pás, který se nepočítá jako obsazená pozice, na žádné hodnoty pozic na stránce by to nemělo vliv.

Některé miniatury obrázků na hlavní stránce vyhledávání (nakonec) vedou na webovou stránku (třeba po dalším kliknutí, kterým je rozbalíte). Tyto miniatury se jako obsazené pozice počítají. Vybraný úryvek například obsahuje odkaz na zdrojovou službu, a proto obvykle zaujímá pozici 1. Poznámka: reklamy žádnou pozici ve vyhledávání nezaujímají.

Co hodnota pozice znamená v přehledu Analýza vyhledávání?

Hodnota pozice zobrazená v přehledu Analýza vyhledávání je pozice nejvyššího odkazu na vaši službu nebo stránku ve výsledcích vyhledávání zprůměrovaná ze všech dotazů, ve kterých se vaše služba objevila. Tedy například:

 1. Pokud se služba u jednoho dotazu zobrazí na pozicích 2, 4 a 6, započítá se pozice 2 (nejvyšší pozice).
 2. Pokud se služba u druhého dotazu zobrazí na pozicích 3, 5 a 9, započítá se pozice 3 (nejvyšší pozice).
 3. Průměrná pozice v rámci těchto dvou dotazů je (2 + 3)/2 = 2,5.

Odkaz musí získat zobrazení, aby se zaznamenala jeho pozice. Pokud výsledek zobrazení nezíská (například pokud se výsledek nachází na straně 3 výsledků vyhledávání, uživatel si však prohlédne jen stranu 1), pozice se pro daný dotaz nezaznamená. V některých konfiguracích přehledů si můžete vedle hodnoty pozice všimnout pomlčky (–). To znamená, že nebyla zaznamenána žádná pozice, protože žádný uživatel vaši službu pro svůj dotaz neviděl. Pokud například porovnáte výsledky v počítači a mobilním zařízení u stránky, která má 10 zobrazení v počítači a žádné v mobilním zařízení, uvidíte 10 pro počítač a – pro mobilní zařízení.

Co hodnota pozice znamená pro mou službu?

Hodnota pozice představuje složitou metriku, která může být v případě neporozumění jemným rozdílům zavádějící. V předchozím diagramu měla na stránce největší hodnotu karta Diagramu znalostí na pozici 6, což se může jevit jako špatné, ale ve skutečnosti se zobrazuje na jedné z hlavních pozic. A nejen to, ve vyhledávání obrázků počet výsledků zobrazených na řádku a stránce závisí na šířce obrazovky a dalších faktorech, pozice tedy jen velmi zhruba popisuje, jak nízko se obrázek zobrazí.

Zde je například jen několik možných vysvětlení pozice prvku s hodnotou 11:

 • Při vyhledávání v počítači to může znamenat pozici v pravém horním rohu na kartě Diagramu znalostí.
 • Při vyhledávání v počítači to může znamenat první položku na druhé stránce (pokud sekundární část první stránky nic neobsahuje).
 • Při vyhledávání obrázků v počítači to může znamenat druhý nebo třetí řádek výsledků (viditelný bez posouvání).
 • V mobilním zařízení to může znamenat šestý řádek s výsledky (viditelný pouze po posunutí).

Jak vidíte, číslo pozice může znamenat v různých situacích různé věci. Proto byste neměli vycházet z jednoduchých předpokladů. Doporučujeme vám sledovat změnu pozice v průběhu času, zvláště pak náhlé změny pozice, a rovněž i absolutní pozici.

Podle přehledu Analýza vyhledávání by moje stránka měla být na pozici 5, ale když provedu vyhledávání, je na pozici 8.

Hodnota pozice je průměrná pozice pro všechna vyhledávání. U konkrétního vyhledávání se pozice od průměru může lišit v závislosti na mnoha různých proměnných, jako je vaše historie vyhledávání, poloha apod.

Co je kliknutí?

U většiny typů výsledků se jako kliknutí započítá jakékoliv kliknutí, které uživatele přesměruje na stránku mimo Vyhledávání Google. Kliknutí na odkaz, který zůstává uvnitř výsledků vyhledávání, se jako kliknutí nezapočítá. Další informace naleznete v části Co je upřesnění dotazu?

Pokud uživatel klikne na výsledek vyhledávání, který vede na externí stránku, a poté se vrátí a klikne na stejný odkaz znovu, započítá se to jako jedno kliknutí. Pokud uživatel kliká na různé odkazy, započítá se každé kliknutí.

Některé typy výsledků vyhledávání mohou kliknutí počítat odlišně; přečtěte si podrobnosti o kliknutích u jednotlivých typů prvků vyhledávání.

Co je upřesnění dotazu?

Pokud ve výsledcích vyhledávání kliknete na odkaz, který zadá nový dotaz, jedná se o tzv. upřesnění dotazu. Pokud například hledáte „plemena koček“, mohou výsledky zahrnovat galerii fotografií různých plemen. Kliknutím na jeden z obrázků v galerii zadáte nový dotaz na vybrané plemeno.

 

A podobně, pokud budete ve výchozím zobrazení webu vyhledávat „tlusté kočky“ a potom vyberete zobrazení s výsledky vyhledání obrázků (nebo s výsledky vyhledávání videí, zpráv a podobně), provádíte upřesnění dotazu. To se děje při každé takové změně zobrazení typu vyhledávání.

 

Pokud odkaz pouze upřesňuje dotaz, kliknutí ani zobrazení se pro něj nezapočítávají. Když se nad tím zamyslíte, dává to smysl: vlastníkem cílové stránky upřesňujícího odkazu je... Google! V Search Console se zaznamenávají pouze kliknutí a zobrazení, která (nakonec) vedou mimo stránku s výsledky vyhledávání.

Pokud uživatel klikne na odkaz s upřesněním dotazu, zadává v podstatě nový dotaz, který se zobrazí v poli hledaných výrazů. Veškeré údaje o zobrazení, pozici a kliknutí se na nové stránce s výsledky počítají tak, jako by pocházely z tohoto nového dotazu uživatele.

Ke které adrese URL jsou přiřazeny moje údaje v analýze vyhledávání?

Kliknutí, zobrazení a pozice se přiřazují adrese URL, na kterou je uživatel přesměrován ve Vyhledání Google. V některých případech to nemusí být adresa URL, která je vidět ve výsledcích vyhledávání. Pokud například služba hostuje stránku pro počítače na adrese example.com/stranka a pro mobilní zařízení na adrese m.example.com/stranka (což může být uvedeno pomocí značky rel=”alternate”), může být ve výsledku vyhledávání na mobilním zařízení uvedena adresa example.com, ale odkaz povede na adresu m.example.com. V takovém případě přiřadí služba Search Console zobrazení a kliknutí adrese m.example.com/stranka (skutečnému cíli).

Pokud cílová stránka přesměruje uživatele na jinou stránku, nemá to na adresu URL přiřazenou zobrazení nebo kliknutí žádný vliv.

Další podrobnosti podle typu výsledku

Zde uvádíme další podrobnosti o tom, jak se kliknutí, zobrazení a pozice počítají u konkrétních typů výsledků. Pokud konkrétní typ níže není uveden, platí obecná pravidla uvedená výše.

Stránka AMP

Stránka AMP se může zobrazit jako standardní odkaz výsledku vyhledávání nebo v souhrnném formátu uvnitř karuselu. Po kliknutí na souhrnnou stránku AMP v karuselu se otevře celá stránka AMP ve zvláštním prohlížeči AMP. Uživatelé mohou v tomto prohlížeči listovat celými stránkami AMP v pořadí, v jakém jsou hostovány v karuselu.

 • Kliknutí: Když uživatel klikne na souhrnnou stránku AMP v karuselu (otevření stránky), započítá se kliknutí. Zobrazení celé stránky AMP v prohlížeči AMP se počítá jako kliknutí i zobrazení. Když tedy máte otevřený prohlížeč AMP a listujete v něm stránkami, započítá se kliknutí (a zobrazení) u každé stránky, když ji poprvé (a pouze poprvé) otevřete.
 • Zobrazení: Zobrazení stránky AMP se započítá, pokud je stránka AMP vidět v karuselu ve výsledcích vyhledávání nebo jako celá stránka v prohlížeči AMP. Zobrazení se započítá pouze jednou bez ohledu na to, kolikrát uživatel stránku v karuselu nebo v prohlížeči zobrazí. Pokud výsledek vyhledávání odkazuje na stránku AMP jako jednoduchý „modrý odkaz“ (nikoliv v karuselu), počítá se to také jako zobrazení.
 • Pozice: Jedná se o pozici, která obsahuje prvek výsledku vyhledávání (karusel, skupina s modrým odkazem a podobně). Pozice v rámci karuselu se nezaznamenává.
 • Adresa URL: Zaznamená se adresa URL stránky AMP.
Výsledek v kanálu Objevit

Kanál Objevit je posouvatelný seznam tematických karet, který uživatelé mohou procházet na mobilních zařízeních. V kanálu Objevit se uživatelům zobrazuje obsah podle jejich zájmů. Každá tematická karta obsahuje název, několik řádků textu a obrázek ze zdrojové stránky. Klepnutím na kartu uživatelé přejdou na zdrojovou stránku.

Karta v kanálu Objevit může obsahovat také horizontálně posouvatelný pás se sadou stránek souvisejících s daným tématem.

 • Zobrazení: Zobrazení se započítá, když je karta v kanálu Objevit (buď ve formě standardního výsledku, nebo vložená v pásu) posunuta do viditelné oblasti. Zobrazení se přiřazují adresám URL zdrojových stránek. V rámci relace se pro každý výsledek započítává jen jedno zobrazení. Pokud tedy uživatel kartu přejde a poté se k ní vrátí, započítá se jen jedno zobrazení.
 • Na rozdíl od výsledků Vyhledávání se zobrazení v kanálu Objevit neagregují podle služeb. Pokud se v jednom seznamu kanálu Objevit zobrazí dva výsledky z kanálu Objevit ze stejné služby, započítá se každé zobrazení samostatně.
 • Kliknutí: Kliknutí (klepnutí) se pro adresu URL výsledku započítá, když uživatel na kartu klikne, nikoliv když výsledek sdílí nebo s ním provede jinou akci.
 • Pozice: Pozice se pro výsledky z kanálu Objevit nezaznamenává.
Vybraný úryvek

Vybraný úryvek zobrazuje informace načtené z jedné konkrétní webové stránky. Obsahuje odkaz na zdrojovou webovou stránku.

 • Kliknutí: Pokud uživatel ve webové odpovědi klikne na odkaz na externí stránku, započítá se kliknutí.
 • Zobrazení: Platí standardní pravidla pro zobrazení.
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Cílová adresa URL, na kterou je uživatel přesměrován po kliknutí na odkaz ve vybraném úryvku.
Obecný rozšířený výsledek

Rozšířené výsledky se definují pomocí strukturovaných dat a ve výsledcích Vyhledávání Google se mohou zobrazovat celou řadou různých způsobů. Na všechny rozšířené výsledky, které nejsou popsány jinde na této stránce, se vztahují následující obecná pravidla.

 • Kliknutí: Pokud uživatel klikne na odkaz ve výsledku, který jej přesměruje mimo stránku s výsledky vyhledávání, započítá se kliknutí.
 • Zobrazení: Platí standardní pravidla pro zobrazení. 
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Adresa URL stránky obsahující strukturované označení rozšířeného výsledku.
Rozšířený výsledek s pásem

Rozšířené výsledky s pásy jsou (obvykle vodorovně) posouvatelné kontejnery, které obsahují sadu položek stejného typu, například miniatury obrázků nebo stránky AMP.

 • Kliknutí: Chování závisí na typu obsažené položky.
 • Zobrazení: Aby se započítalo zobrazení, musí se položka posunout tak, aby byla v karuselu vidět. Samotný karusel nemusí být nutně zobrazený v oblasti stránky viditelné bez posouvání.
 • Pozice: Karusel ve výsledcích vyhledávání zaujímá jednu pozici a všechny položky v karuselu jsou přiřazeny ke stejné pozici. Pás však zaujímá pozici ve vyhledávání, pouze pokud ji mohou zaujímat prvky, které v něm jsou obsaženy. Například pás se stránkami AMP zaujímá pozici, protože stránky AMP ji mohou zaujímat, ale pás s odkazy na upřesněné dotazy Google pozici ve vyhledávání nezaujímá, protože v něm obsažené odkazy ji zaujímat nemohou.
 • Adresa URL: Samotný pás žádnou adresu URL nemá. Údaje se přiřazují k adresám URL prvků, které obsahuje.
Rozšířený výsledek s častými dotazy a výsledek „Lidé se také ptají“

Rozšířené výsledky s častými dotazy a návrhy „Lidé se také ptají“ jsou rozbalitelné položky s dotazy a odpověďmi ve výsledcích vyhledávání, které zahrnují obsah z vašeho webu. Časté dotazy představují rozšířený výsledek, který lze na webu explicitně označit pomocí strukturovaných dat. Sekce „Lidé se také ptají“ jsou algoritmické návrhy od Googlu, které poskytují informace z vašeho webu a odkaz na váš web.

 • Kliknutí: Kliknutí za účelem rozbalení položky se nezapočítává. Kliknutí na libovolný odkaz na váš web v rozbalené sekci se započítává.
 • Zobrazení: Když je položka rozbalená, započítá se zobrazení u všech odkazů v rozbalovací sekci.
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Adresa URL stránky, na kterou je uživatel přesměrován.
Typy rozšířených výsledků se seznamem a podrobnostmi (nabídky práce a události)

Některé typy rozšířených výsledků vyhledávání mají dva stupně zobrazení: počáteční výsledek vyhledávání má formu krátkého seznamu top výsledků se základními informacemi o jednotlivých položkách a odkazy na podrobnosti o nich (seznamové zobrazení). Kliknutím na položku v seznamu může uživatel otevřít podrobné zobrazení vybrané položky (zobrazení podrobností), které obsahuje odkazy na jednoho nebo více poskytovatelů dané položky.

Seznamové zobrazení podporuje následující akce:

 • Rozbalení seznamu kliknutím:
  • Na mobilních zařízeních se rozbalí úplný seznam položek.
  • Na počítačích se rozbalí seznam a také se otevřou podrobnosti o první položce.
 • Kliknutí na konkrétní výsledek v krátkém seznamu:
  • Na mobilních zařízeních se otevřou pouze podrobnosti o položce, na kterou uživatel klikl.
  • Na počítačích se seznam rozbalí a také se zobrazí podrobnosti o položce, na kterou uživatel klikl.

V následujících sekcích popisujeme, jak se u těchto typů zobrazení počítají kliknutí, zobrazení a pozice.

Zde je výsledek na mobilním zařízení s počátečním seznamovým zobrazením a podrobnostmi o konkrétní nabídce práce.

 

Formu seznamu a podrobností mají následující typy rozšířených výsledků:

V přehledu výkonu můžete vyfiltrovat údaje pro zobrazení seznamu nebo podrobností pro konkrétní typ rozšířeného výsledku (například Záznam nabídky práce / Podrobnosti o nabídce práce, Záznam události / Podrobnosti o události).

Metriky seznamového zobrazení

Pokud má položka v seznamovém zobrazení několik poskytovatelů, zobrazí se pouze první poskytovatel. Jestliže je například nabídka práce k dispozici prostřednictvím tří různých agentur, zobrazí se (a tudíž získá zobrazení) pouze první agentura.

 • Kliknutí: Kliknutí na položku v seznamovém zobrazení (ve zkráceném nebo úplném seznamu) se započítává jako kliknutí u poskytovatele, který je v seznamu u položky zobrazen. Na počítači se při rozbalení krátkého seznamu automaticky otevřou podrobnosti o první položce. Jako kliknutí na první položku v seznamu se to však nezapočítává.
 • Zobrazení: Zobrazení se započítá, když je položka viditelná v krátkém seznamovém zobrazení, a také když uživatel seznamové zobrazení rozbalí (bez ohledu na to, zda se položka dostane do viditelné oblasti). Jestliže je tedy položka viditelná v krátkém zobrazení a uživatel poté seznam kliknutím rozbalí, započítají se dvě zobrazení. Pokud by položka v krátkém zobrazení viditelná nebyla a uživatel seznam kliknutím rozbalil, započítalo by se pouze jedno zobrazení.
 • Pozice: Všem položkám viditelným v krátkém zobrazení seznamu se přiřadí stejná pozice: pozice kontejneru se seznamem. V rozbaleném seznamu se každé položce přiřadí její pozice v seznamu – první položka má pozici 1, druhá položka pozici 2 atd. Pokud je tedy položka viditelná v krátkém zobrazení na pozici 2 a uživatel seznam kliknutím rozbalí, vypočítá se pozice položky takto:

  (Pozice kontejneru se seznamem (obvykle 1) + pozice v seznamu (2)) / 2 = 1,5.
 • Adresa URL: V seznamovém zobrazení se u každé položky zobrazuje pouze jeden poskytovatel. Kliknutí, zobrazení a pozice se přiřadí této adrese URL.

Metriky zobrazení podrobností

 • Kliknutí: Kliknutí na poskytovatele v zobrazení podrobností se započítává pouze u vybraného poskytovatele. V zobrazení podrobností může být k dispozici více poskytovatelů, ale uživatel si musí vybrat pouze jednoho.
 • Zobrazení: Bez ohledu na to, jak se uživatel do zobrazení podrobností dostal, se zobrazení započítá u všech poskytovatelů, kteří v něm jsou uvedeni. Zobrazení podrobností lze otevřít následujícími způsoby:
 • Pozice: Pozice poskytovatele v seznamu poskytovatelů u této položky.
 • Adresa URL: Adresa URL poskytovatele.
Proč mám více zobrazení podrobností než kliknutí na seznam? Může k tomu docházet z několika důvodů:
 • Pokud kamarádovi pošlete přímý odkaz na panel s podrobnostmi a on jej otevře, započítá se jedno zobrazení podrobností a nula zobrazení seznamu. 
 • Na počítačích se při rozbalení seznamu automaticky zobrazí zobrazení podrobností pro první položku v seznamu, což se započítá jako zobrazení podrobností bez kliknutí na odpovídající položku v seznamu.
 • Při kliknutí na položku v seznamu se kliknutí započítá pouze u jednoho poskytovatele. Ve výsledném zobrazení podrobností se však zobrazení započítá u všech poskytovatelů, kteří publikovali podrobnosti.

Příklady

Zde je několik ukázkových scénářů pro rozšířený výsledek nabídky práce.

Příklad 1: Záznam nabídky práce viditelný v krátkém seznamu (pozice 2).

Akce: Uživatel klikne na seznam a tím jej rozbalí. Poté klikne na záznam nabídky práce, aby se zobrazily podrobnosti, a nakonec v zobrazení podrobností kliknutím přejde na stránku poskytovatele.

 • Záznam nabídky práce:
  • Zobrazení: 2 (1 z minimalizovaného seznamu, 1 z rozbaleného seznamu)
  • Kliknutí: 1 (kliknutí k otevření podrobností o nabídce práce)
  • Pozice: 1,5 ((1 pro zobrazení krátkého seznamu + 2 pro pozici v rozbaleném seznamu) / 2) = 1,5)
 • Podrobnosti o nabídce práce:
  • Zobrazení: 1
  • Kliknutí: 1
  • Pozice: 2

Příklad 2: Záznam nabídky práce, který v minimalizovaném seznamu není vidět (pozice 5)

Akce: Uživatel kliknutím rozbalí seznam, kliknutím na záznam nabídky práce zobrazí podrobnosti, ale neprovede kliknutí k navštívení stránky.

 • Záznam nabídky práce:
  • Zobrazení: 1 (0 z minimalizovaného seznamu, 1 z rozbaleného seznamu)
  • Kliknutí: 1 (k otevření podrobností o nabídce práce)
  • Pozice: 5 (pozice v rozbaleném seznamu)
 • Podrobnosti o nabídce práce:
  • Zobrazení: 1
  • Kliknutí: 0
  • Pozice: 1

Příklad 3: Záznam nabídky práce, který v minimalizovaném seznamu není vidět (pozice 10)

Akce: Uživatel kliknutím rozbalí seznam, ale nepřejde v něm dolů, aby tento záznam nabídky práce zobrazil.

 • Záznam nabídky práce:
  • Zobrazení: 1 (0 z minimalizovaného seznamu, 1 z rozbaleného seznamu)
  • Kliknutí: 0
  • Pozice: 10 díky rozbalení seznamu, ačkoliv záznam nabídky práce nebyl posunut do viditelné oblasti
 • Podrobnosti o nabídce práce:
  • Zobrazení: 0
  • Kliknutí: 0
  • Pozice: žádná

Příklad 3: Záznam nabídky práce na pozici 1 na počítači

Akce: Uživatel kliknutím rozbalí seznam, který automaticky otevře první položku. Tato položka má dva poskytovatele: prvního X a druhého Y. Uživatel pak v rozbalené položce klikne na poskytovatele X.

Poskytovatel X

 • Záznam nabídky práce:
  • Zobrazení: 1
  • Kliknutí: 0 (Automatické rozbalení na počítači se nepočítá jako kliknutí na záznam nabídky práce.)
  • Pozice: 1
 • Podrobnosti o nabídce práce:
  • Zobrazení: 1
  • Kliknutí: 1
  • Pozice: 1

Poskytovatel Y

 • Záznam nabídky práce:
  • Zobrazení/kliknutí/pozice: 0
 • Podrobnosti o nabídce práce:
  • Zobrazení: 1
  • Kliknutí: 0
  • Pozice: 2
Odkaz k instalaci aplikace

Pokud uživatel vyhledává v mobilním zařízení a výsledek obsahuje stránku s aplikací, která není v zařízení nainstalována, může se zobrazit odkaz k instalaci aplikace v zařízení (a výsledky, které odkazují na stránky v aplikaci, budou z výsledků vynechány).

 • Kliknutí: Kliknutí na odkaz k instalaci se počítá jako kliknutí. Není tím však zaručeno, že uživatel aplikaci skutečně nainstaluje.
 • Zobrazení: Platí standardní pravidla pro zobrazení.
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Adresa URL přiřazená odkazu k instalaci aplikace je kořenový identifikátor URI zařízení (bez předpony app://<balíček_nebo_id>), což je „/“.
Výsledek vyhledávání obrázků

Výsledky vyhledávání obrázků se mohou zobrazit jako vložené miniatury na stránce s kombinovanými výsledky vyhledávání nebo přímo na stránce s výsledky vyhledávání obrázků. Na stránce kombinovaných výsledků vyhledávání se mohou někdy zobrazit jako karusel obrázků.

V údajích Analýzy vyhledávání je obrázek uveden jednoduše jako odkaz na adresu URL stránky hostitele. To znamená, že služba Search Console mezi různými obrázky na jedné stránce nerozlišuje, všechny se s ohledem na kliknutí, zobrazení a pozice považují za totožné odkazy.

Obrázek se může zobrazit ve výsledcích vyhledávání na webu i ve výsledcích vyhledávání obrázků. Analýza vyhledávání zaznamenává údaje pro každý typ vyhledávání samostatně. Data z různých typů vyhledávání neslučuje.

Kliknutí: Kliknutí za účelem rozbalení miniatury obrázku se jako kliknutí nezapočítávají. Započítávají se kliknutí na rozbalené obrázky nebo na obrázky, které uživatele přesměrují mimo Vyhledávání Google.

Zobrazení: Zobrazení se započítají, když uživatel zobrazí miniaturu nebo rozbalený obrázek. Zobrazení se na jednu adresu URL stránky hostitele započítá jen jednou. Pokud tedy uživatel stránku posune a poté se vrátí, nebo rozbalí miniaturu na větší obrázek, započítá se jen jedno zobrazení. Na jednu adresu URL se započítá jen jedno zobrazení; pokud dotaz zobrazí několik různých obrázků ze stejné stránky, započítá se jen jedno zobrazení. To, kdy se zobrazení zaznamená, závisí na tom, jakým způsobem si uživatel zobrazí výsledky vyhledávání:

 • Karta s kombinovanými výsledky – na výchozí stránce s výsledky vyhledávání, na které se nachází kombinace výsledků všech typů, se zobrazení obrázků započítají bez ohledu na to, zda je obrázek v okně prohlížeče vidět, či nikoliv; pokud se však obrázek na této (nebo jakékoliv jiné) stránce nachází v karuselu, musí být v karuselu vidět, aby se započítalo jeho zobrazení.
 • Karta s vyhledáváním obrázků – zobrazení obrázků se započítá pouze v případě, že je obrázek na stránce vidět.

Pozice:

 • Pozice se na kartě s kombinovanými výsledky počítá pomocí standardních pravidel pro pozice, kde bloky obrázků zaujímají stejnou pozici.
 • Pozice ve výsledcích vyhledávání obrázků se počítá zleva doprava a poté shora dolů (v případě jazyků psaných zprava doleva se počítá zprava doleva). Například v případě angličtiny by se u výsledků vyhledávání obrázků na stránce s tokem textu zleva doprava počítaly pozice následovně:

Pořadí počítání pozic ve výsledcích vyhledávání obrázků v sadě výsledků seřazené zleva doprava

Na stránce s výsledky vyhledávání obrázků se na širších obrazovkách zobrazuje více výsledků na řádek. Protože se počet obrázků na řádku liší podle velikosti obrazovky a také podle šířky jednotlivých obrázků, může být posouzení přesného významu hodnoty pozice ve výsledcích vyhledávání obrázků složité.

Adresa URL: Jedná se o adresu URL stránky hostitele obrázku.

Okamžitá aplikace na Google Play

Výsledek typu Okamžitá aplikace na Google Play je aplikace, která se zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání Google na mobilním zařízení a kterou lze přímo z výsledků Vyhledávání spustit, aniž by ji bylo potřeba do zařízení nejdříve instalovat.

 • Kliknutí: Uživatel klikl na výsledek typu okamžitého obsahu na Google Play.
 • Zobrazení: Když se uživateli zobrazí výsledek typu okamžitého obsahu na Google Play.
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Odkaz na aplikaci zadaný pro okamžitou aplikaci.
Web Light

Výsledek Web Light je stránka, kterou Vyhledávání Google překódovalo na jednodušší a rychlejší verzi pro uživatele s pomalým připojením nebo zařízením.

 • Kliknutí: Uživatel na výsledek pro překódovanou stránku klikl, aby jej otevřel.
 • Zobrazení: Uživatel viděl výsledek vyhledávání pro překódovanou stránku.
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Adresa URL původní stránky na webu.
Akce s médii

Výsledek typu Akce s médii uživateli umožňuje přímo z výsledků vyhledávání spustit přehrávání zvukového obsahu nebo videa. (Podcasty se za výsledky typu Akce s médii nepovažují.)

 • Kliknutí: Uživatel v prohlížeči nebo v aplikaci kliknutím spustil přehrávání.
 • Zobrazení: Uživatel viděl výsledek vyhledávání, který obsahoval akci s médii.
 • Pozice: Platí standardní pravidla pro pozice.
 • Adresa URL: Hodnota Action.url, což je adresa URL stránky nebo aplikace, která se po kliknutí na výsledek otevře.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?