Giới thiệu về Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc chỉ cho bạn cách cập nhật trang web của mình để Google—và có thể các sản phẩm khác của công ty—có thể hiểu được dữ liệu trên trang web đó. Khi Google hiểu được các dữ liệu trên trang web của bạn, dữ liệu của bạn có thể được trình bày hấp dẫn hơn và theo những cách mới. Ngoài ra nếu bạn gửi email có định dạng HTML tới khách hàng của mình, Trình trợ giúp đánh dấu có thể chỉ cho bạn cách thay đổi mẫu email của bạn để Gmail có thể hiển thị dữ liệu trong email của bạn theo những cách mới và hữu ích.

Ví dụ:

 • Nếu bạn đánh dấu sự kiện trên trang web của mình, lần tiếp theo Google thu thập thông tin trang web của bạn, dữ liệu sự kiện sẽ có sẵn cho đoạn mã chi tiết trên trang kết quả tìm kiếm:

  Rich snippet for a page with multiple events.

 • Nếu một hãng hàng không đánh dấu email về đặt trước vé chuyến bay, Gmail có thể hiển thị đoạn mã chi tiết cho vé chuyến bay được đặt trước:

  Gmail snippet for a flight reservation.

Tôi làm cách nào để cho Google biết về dữ liệu của mình?

Chỉ cần một vài bước để cho Google biết về dữ liệu trên trang web của bạn:

 1. Hiển thị cho Trình trợ giúp đánh dấu mẫu về một trang trên trang web của bạn.
 2. Sử dụng chuột của bạn để gắn thẻ dữ liệu trên trang đó. Ví dụ: bạn có thể gắn thẻ tên, ngày và địa điểm của một buổi hòa nhạc mà trang mô tả.
 3. Khi bạn hoàn tất gắn thẻ, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ hiển thị đánh dấu schema.org cho dữ liệu mà bạn đã gắn thẻ.
 4. Thêm đánh dấu schema.org cho các trang trên trang web của bạn. Sử dụng đánh dấu của Trình trợ giúp đánh dấu làm mẫu để thực hiện theo.

Lần tiếp theo Google thu thập dữ liệu trang web của bạn, Google sử dụng đánh đấu của bạn để hiểu dữ liệu trên trang web của bạn. 

Quá trình đối với email có định dạng HTML tương tự:

 1. Dán mẫu email vào Trình trợ giúp đánh dấu.
 2. Gắn thẻ dữ liệu trong Trình trợ giúp đánh dấu.
 3. Sử dụng đánh dấu của Trình trợ giúp làm mẫu để đánh dấu mẫu email của riêng bạn.
 4. Khi người dùng nhận được email được đánh dấu trong Gmail, Gmail có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách mới và hữu ích.

schema.org là gì?

schema.org là sự cộng tác giữa Google, Microsoft và Yahoo! để cải thiện web bằng cách tạo tự vựng phổ biến để mô tả dữ liệu trên web. Nếu bạn thêm đánh dấu schema.org vào trang HTML của mình, nhiều công ty và sản phẩm—kể cả tìm kiếm trên Google—sẽ hiểu được dữ liệu trên trang web của bạn. Tương tự, nếu bạn thêm đánh dấu schema.org vào  email có định dạng HTML, các sản phẩm email khác ngoài Gmail có thể hiểu được dữ liệu đó.

Bạn có thể sử dụng loại đánh dấu khác để mô tả dữ liệu của mình bằng từ vựng trên schema.org. Trình trợ giúp đánh dấu có thể cho bạn biết cách sử dụng vi dữ liệu và JSON-LD.

Để biết thêm thông tin về schema.org, hãy xem Câu hỏi thường gặp về schema.org.

Đánh dấu vi dữ liệu và JSON-LD là gì?

Vi dữ liệu và JSON-LD là hai cách khác nhau để đánh dấu dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng từ vựng trên schema.org. Đó là cách tốt nhất để chọn vi dữ liệu hay JSON-LD và tránh sử dụng cả hai loại trên một trang hoặc email. Google muốn sử dụng vi dữ liệu cho nội dung web.

Vi dữ liệu

Vi dữ liệu sử dụng các thuộc tính và thẻ HTML để xác định dữ liệu. Ví dụ: sau đây là một HTML mô tả sự kiện:

<div> 
 Hãy đón nghe buổi hòa nhạc trực tiếp của ban nhạc Tiny Tim Tribute Band vào 
 ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại Nhà hát Regency tuyệt đẹp!
</div>
  

Và sau đây cũng là HTML trên có đánh dấu vi dữ liệu:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> 
 Hãy đón nghe 
 buổi hòa nhạc trực tiếp của ban nhạc <span itemprop="name">Tiny Tim Tribute Band</span>, 
 vào 
 <span itemprop="startDate" 
 content="2013-07-06>ngày 6 tháng 7 năm 2013</span> 
 tại
 <span itemprop="location" itemscope 
  itemtype="http://schema.org/Place"> 
  <span itemprop="name">Nhà hát Regency tuyệt đẹp</span>!
 </span>
</div>
  

Xem Giới thiệu về vi dữ liệu để biết thêm thông tin.

JSON-LD

JSON-LD sử dụng đối tượng JavaScript trong trang HTML của bạn để xác định dữ liệu. Ví dụ: đây là JSON-LD mô tả sự kiện:

<script type="application/ld+json">
{
 "@context" : "http://schema.org",
 "@type" : "Event",
 "name" : "Slim Whitman Tribute",
 "startDate" : "2013-07-06",
 "location" : {
  "@type" : "Place",
  "name" : "Hollywood Bowl"
 }
}
</script>
  

Xem JSON-LD để biết thêm thông tin.

Còn đánh dấu hiện có của tôi thì sao?

Trình trợ giúp đánh dấu bỏ qua bất kỳ đánh dấu hiện có nào trong email hoặc trang mẫu mà bạn gắn thẻ. Do đó, nếu bạn gắn thẻ văn bản nào đó đã được xác định bằng đánh dấu, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ tiếp tục và thêm đánh dấu bổ sung cho thẻ đó.

Chi tiết về đánh dấu của Trình trợ giúp đánh dấu.

Khi thêm vi dữ liệu, ưu tiên của Trình trợ giúp đánh dấu là thêm đánh dấu cho phần tử HTML hiện có. Ví dụ: nếu bạn gắn thẻ <h4>Sự kiện của tôi</h4>, Trình trợ giúp đánh dấu thêm vi dữ liệu như vậy vào mẫu của bạn:
<h4 itemprop="name">Sự kiện của tôi</h4>

Khi cần, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ bao văn bản được gắn thẻ của bạn trong phần tử <span> và thêm vi dữ liệu vào span. Nếu việc thêm phần tử span làm hỏng DOM, Trình trợ giúp đánh dấu sẽ thêm vi dữ liệu vào phần tử <head> của trang đó.

Google giữ mẫu được đánh dấu trong một tháng sau lần truy cập cuối cùng của bạn, do đó nếu bạn đánh dấu trang mẫu, bạn có thể quay lại Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc và thay đổi hoặc thêm vào mẫu. Nếu bạn không truy cập lại mẫu trong hơn một tháng thì cuối cùng Google sẽ xóa mẫu đó.

Các bước tiếp theo

Gắn thẻ trang hoặc Gắn thẻ mẫu email.

Bạn có phản hồi về Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trên Diễn đàn Công cụ quản trị trang web dành cho dữ liệu có cấu trúc.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?