ตรวจสอบไฟล์ส่งออกของห้องนิรภัย

หลังจากที่ใช้ Google ห้องนิรภัยเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ คุณสามารถส่งออกข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ (ดูวิธีการ) โดยไฟล์ส่งออกจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • สำเนาข้อมูลครบถ้วนที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา
 • ข้อมูลเมตาที่คุณต้องใช้เพื่อลิงก์ข้อมูลที่ส่งออกเข้ากับผู้ใช้แต่ละรายในองค์กร
 • ข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็นต่อการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ส่งออกตรงกับข้อมูลที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Google

ดูวิธีใช้การส่งออกสำหรับบริการต่อไปนี้

การส่งออกข้อมูลใน Gmail, Chat และ Groups

ส่งออกเนื้อหา
ข้อมูล ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
เนื้อหาของข้อความ export_name-N.zip

ไฟล์ ZIP ของไฟล์ PST หรือ mbox ไฟล์เหล่านี้มีเนื้อหาและรายละเอียดของข้อความที่ส่งออก สําหรับข้อความ Google Chat รายละเอียดเหล่านี้จะระบุเวลาที่ผู้ส่งแก้ไขหรือลบข้อความ

คุณอาจได้รับไฟล์ ZIP จํานวนมากในกรณีต่อไปนี้

 • การส่งออกรวมข้อความจากบัญชีมากกว่า 1 บัญชี
 • ไฟล์ PST มีขนาดเกิน 1 GB หรือไฟล์ mbox มีขนาดเกิน 10 GB

ชื่อไฟล์จะลงท้ายด้วยเลขที่ไล่จากน้อยไปมากเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างไฟล์

การตรวจสอบข้อความ

หลังจากแตกไฟล์ ZIP แล้ว วิธีที่คุณตรวจสอบและประมวลผลข้อความจะขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์ดังนี้

 • PST - Microsoft Outlook หรือระบบการสนับสนุนการฟ้องเรียกค่าเสียหายบางระบบ

 • mbox - Mozilla Thunderbird, เครื่องมือแก้ไขข้อความ หรือระบบสนับสนุนการฟ้องเรียกค่าเสียหายบางระบบที่มีเครื่องมือแปลงอีเมลสำหรับไฟล์ mbox

หมายเหตุ: Google ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม และ Google จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามทุกกรณี โปรดดูข้อมูลการกำหนดค่าและการสนับสนุนล่าสุดจากเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ข้อมูลการเป็นสมาชิก Google Groups export_name-group-membership.csv

ไฟล์ CSV ที่แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับสมาชิกกลุ่มแต่ละคน

 • อีเมลของสมาชิก
 • อีเมลของกลุ่ม
 • วันและเวลาที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกกลุ่ม
 • บทบาทของสมาชิก: MEMBER สำหรับสมาชิกกลุ่ม MANAGER สำหรับผู้จัดการกลุ่ม หรือ OWNER สำหรับเจ้าของกลุ่ม
 • ประเภทบัญชี: USER สำหรับบัญชีของผู้ใช้แต่ละคน หรือ GROUP สำหรับอีเมลของกลุ่ม
ข้อมูลเมตาของข้อความ export_name-metadata.xml

ไฟล์ XML ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเมตาของข้อความที่เหมือนกับข้อมูลที่มีในเซิร์ฟเวอร์ Google ให้เปิดไฟล์นี้ในเครื่องมือแก้ไขข้อความและใช้เชื่อมต่อข้อมูลเมตาของข้อความกับเนื้อหาของข้อความจากไฟล์ mbox

หมายเหตุ: เนื้อหาในไฟล์ PST จะเชื่อมโยงกับข้อมูลเมตาในไฟล์ XML ไม่ได้

บัญชีและจำนวนข้อความ export_name-results-count.csv ไฟล์ CSV ที่แสดงรายชื่อบัญชีของเจ้าของข้อความที่รวมอยู่ในการส่งออกและจำนวนข้อความที่เป็นของแต่ละบัญชี
รายงานข้อผิดพลาด

error.csv

export_name-account-exceptions.csv (การส่งออกสำหรับ Gmail)

export_name-failed-group-membership-lookups.csv (การส่งออกสำหรับ Groups)

ระบบจะรวมรายงานข้อผิดพลาดเฉพาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการส่งออกเท่านั้น

 • error.csv - แสดงรายการข้อผิดพลาดในการเรียกข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • export_name-account-exceptions.csv - แสดงรายชื่อบัญชี Gmail ที่มีผู้ค้นหา แต่ระบบไม่ได้ส่งออกข้อความที่ตรงกันทั้งหมด
 • export_name-failed-group-memberships-lookups.csv - แสดงรายชื่ออีเมลของกลุ่มที่มีผู้ค้นหา แต่ระบบไม่ได้แสดงสมาชิกบางราย
checksum ของไฟล์ File checksums ไฟล์มีค่าแฮชของ Message Digest 5 (MD5) สำหรับไฟล์ทั้งหมดในการส่งออก
ตรวจสอบข้อความในโปรแกรมรับส่งเมล

คุณจะตรวจสอบข้อความ Gmail และ Chat ใน Microsoft Outlook (PST) หรือ Mozilla Thunderbird(mbox) ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการดูข้อความ HTML และไม่สามารถเปิดดูไฟล์แนบที่ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

ไฟล์ PST และ mbox จะมีรายละเอียดของข้อความที่ส่งออก ไฟล์ข้อมูลเมตาจะแสดงข้อมูลเมตาของข้อความตามที่ Google บันทึกไว้ คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา mbox และข้อมูลเมตาของข้อความเพื่อระบุความเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google กับข้อมูลที่คุณส่งออกจากห้องนิรภัยได้

หมายเหตุ: ระบบจะไม่แปลงป้ายกำกับที่ใช้แยกประเภทข้อความใน Gmail เป็นโฟลเดอร์กล่องจดหมาย เมื่อเปิดไฟล์ PST หรือ mbox ในโปรแกรมรับส่งอีเมล ข้อความทั้งหมดจะปรากฏในโฟลเดอร์เดียว

วิธีตรวจสอบข้อความที่ส่งออกในโปรแกรมรับส่งอีเมลมีดังนี้

 1. นำเข้าและตรวจสอบข้อความในแอปพลิเคชันอีเมล
 2. สำหรับข้อความที่มีความสำคัญต่อกรณี ให้ดูส่วนหัวโดยทำตามวิธีดังต่อไปนี้
  • Outlook - อ่านวิธีดูส่วนหัวของข้อความสำหรับเวอร์ชันของคุณในเอกสารประกอบของ Microsoft
  • Thunderbird - คลิก View > Headers > All เพื่อแสดงส่วนหัวของข้อความแต่ละฉบับดังนี้
 3. ส่วนหัวแต่ละส่วนใน Thunderbird จะมี Message ID หากต้องการเชื่อมโยงข้อความกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ให้เปรียบเทียบ Message ID กับไฟล์ข้อมูลเมตา
ตรวจสอบไฟล์ mbox ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ

ไฟล์ mbox เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อความ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อความที่ส่งออก รวมถึงข้อความและไฟล์แนบ ไฟล์ข้อมูลเมตาจะแสดงข้อมูลเมตาของข้อความตามที่ Google บันทึกไว้ ไฟล์เหล่านี้จะระบุความเชื่อมโยงระหว่างข้อความที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และข้อมูลที่คุณส่งออกจากห้องนิรภัยด้วย

หลังจากที่ส่งออกแล้ว ให้ใช้พารามิเตอร์ของข้อความจากไฟล์ข้อมูลเมตาเพื่อระบุข้อความที่ตรงกันในไฟล์ mbox หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เปิดไฟล์ข้อมูลเมตาในเครื่องมือแก้ไขข้อความแล้วค้นหาพารามิเตอร์ FileName เช่น

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'

พารามิเตอร์นี้จะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน และจะตรงกับรายการที่เหมือนกันในไฟล์ mbox ซึ่งเรียกว่าบรรทัด From_ โดยบรรทัด From_ จะมีตัวระบุที่เหมือนกัน พร้อมกับวันที่และเวลา (ตามเขตเวลา UTC) ที่ Google ได้รับข้อความนั้น เช่น

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

บรรทัด From_ จะเป็นรายการแรกของแต่ละข้อความที่อยู่ในไฟล์ mbox เมื่อมาถึงบรรทัด From_ ใหม่ แสดงว่าคุณกำลังดูข้อความอื่น

พารามิเตอร์ของข้อความในไฟล์ข้อมูลเมตา

ไฟล์ข้อมูลเมตามีข้อมูลต่อไปนี้

สิ่งที่รวมอยู่ในข้อความ Gmail และ Groups

 • #From - บัญชีอีเมลของผู้ส่ง
 • #To - บัญชีอีเมลของผู้รับทุกคน
 • #CC - บัญชีอีเมลของผู้รับที่มีสำเนาทั้งหมด
 • #BCC - บัญชีอีเมลของผู้รับที่มีสำเนาลับทั้งหมด
 • #Subject - หัวเรื่องของข้อความ
 • #DateSent - การประทับเวลาที่ส่งข้อความ
 • #DateReceived - การประทับเวลาที่ได้รับข้อความ

สิ่งที่รวมอยู่ในข้อความ Hangouts แบบคลาสสิกและ Chat

 • #SubjectAtStart - (Hangouts แบบคลาสสิกเท่านั้น) หัวเรื่องการสนทนาเมื่อมีการส่งข้อความแรก
 • #SubjectAtEnd - (Hangouts แบบคลาสสิกเท่านั้น) หัวเรื่องการสนทนาเมื่อส่งข้อความสุดท้าย
 • #DateFirstMessageSent - การประทับเวลาเมื่อมีการส่งข้อความแรกในการสนทนา
 • #DateLastMessageSent - การประทับเวลาเมื่อมีการส่งข้อความสุดท้ายในการสนทนา
 • #DateFirstMessageReceived - การประทับเวลาเมื่อได้รับข้อความแรกในการสนทนา
 • #DateLastMessageReceived - การประทับเวลาเมื่อได้รับข้อความสุดท้ายในการสนทนา

สิ่งที่รวมอยู่ในทุกข้อความ (Gmail, Groups และ Chat)

 • Labels - ป้ายกำกับที่ใช้โดย Gmail หรือ Chat เช่น ^INBOX, ^TRASH และ ^DELETED รวมถึงป้ายกำกับทั้งหมดที่ผู้ใช้นำไปใช้กับข้อความ
 • FileName - ตัวระบุข้อความ เชื่อมโยงค่านี้กับรหัสข้อความที่ปรากฏในไฟล์ PST หรือ mbox ที่ส่งออก
 • FileSize - ขนาดของข้อความในหน่วยไบต์
 • Hash - แฮช MD5 ของข้อความ

สิ่งที่รวมอยู่ในข้อความ Chat (ไม่ใช่ Hangouts แบบคลาสสิก)

 • RoomID - ตัวระบุห้องแชท แชทเป็นกลุ่ม หรือ DM ที่มีข้อความอยู่
 • Participants - อีเมลของผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าร่วมการสนทนา
 • RoomName - ค่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความดังต่อไปนี้
  • สำหรับห้องแชท ค่าจะเป็นชื่อห้องแชท
  • สำหรับแชทเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นหลังช่วงต้นเดือนธันวาคม 2020 ค่าจะเป็น Group chat
  • สำหรับแชทเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นก่อนช่วงต้นเดือนธันวาคม 2020 และ DM ค่าจะเป็นรายการที่คั่นด้วยคอมมาของบัญชีที่เข้าร่วม
 • ConversationType - ประเภทข้อความดังต่อไปนี้
  • สําหรับแชทเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นหลังช่วงต้นเดือนธันวาคม 2020 หรือห้องแชท ค่าจะเป็น Room
  • สําหรับแชทเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นก่อนเดือนธันวาคม 2020 ค่าจะเป็น Group Direct Message
  • สําหรับ DM ค่าจะเป็น 1:1 Direct Message

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery - การค้นหาที่ผู้ใช้ห้องนิรภัยส่ง ซึ่งได้เรียกข้อความที่รวมอยู่ในการส่งออกนี้
 • TimeZone - เขตเวลาที่ใช้สำหรับการค้นหาที่ขึ้นกับวันที่
 • Custodians - อีเมลของผู้ใช้ที่มีผู้อื่นมาค้นหาบัญชี หากคุณค้นหาเนื้อหาแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองปรากฏในส่วนนี้

การส่งออกไดรฟ์

ส่งออกเนื้อหา
ข้อมูล ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
ไฟล์ export_name_N.zip

ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดที่พบจากการค้นหา ห้องนิรภัยจะส่งออกข้อมูลสูงสุด 10 GB ในไฟล์บีบอัดเดียว หากคุณส่งออกเกิน 10 GB ห้องนิรภัยจะสร้างไฟล์ขึ้นมาหลายไฟล์

ไฟล์ที่ส่งออกจะตั้งชื่อตามชื่อเดิมของไฟล์ ตามด้วยเครื่องหมายขีดล่าง ("_") และรหัสไฟล์ในไดรฟ์

ไฟล์ Google ที่ส่งออกจะแปลงเป็นไฟล์ดังนี้

 • ไฟล์ Google เอกสารเป็น DOCX
 • ไฟล์ Google ชีตเป็น XLSX
 • ไฟล์ Google ฟอร์มเป็นไฟล์ ZIP (HTML และ CSV)
 • ไฟล์ Google สไลด์เป็น PPTX
 • ไฟล์ Google วาดเขียนเป็น PDF
ข้อมูลเมตาของไฟล์ export_name-metadata.xml

มีข้อมูลเมตา ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 • รหัสเอกสาร (หมายเหตุ: รหัสต่อไปนี้ไม่ใช่รหัสไฟล์ของไดรฟ์ โดยจะตรงกับค่าในไฟล์ CSV)
 • อีเมลของผู้ใช้
 • วันที่สร้างและแก้ไขของแต่ละไฟล์
 • ประเภทและชื่อของเอกสาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีและรหัสเอกสาร export_name-custodian-docid.csv แสดงรายชื่อบัญชีผู้ใช้ซึ่งมีรหัสเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่ส่งออก
รายงานข้อผิดพลาด

error.csv

export_name-incomplete-accounts.csv

ระบบจะรวมรายงานข้อผิดพลาดเฉพาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการส่งออกเท่านั้น

 • error.csv - แสดงรายการข้อผิดพลาดในการเรียกไฟล์และข้อมูลเมตาของไฟล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • export_name-incomplete-accounts.csv - แสดงรายชื่อบัญชีที่มีผู้ค้นหา แต่ระบบไม่ได้ส่งออกไฟล์ที่ตรงกันทั้งหมด
checksum ของไฟล์ File checksums ไฟล์มีค่าแฮชของ Message Digest 5 (MD5) สำหรับไฟล์ทั้งหมดในการส่งออก
พารามิเตอร์ของไฟล์ในไฟล์ข้อมูลเมตา

ไฟล์ข้อมูลเมตาที่รวมอยู่ในการส่งออกจะมีข้อมูลเมตาต่อไปนี้

สิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละไฟล์

 • #Author - อีเมลเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ ส่วนไฟล์ไดรฟ์ที่แชร์จะแสดงชื่อไดรฟ์ที่แชร์
 • Collaborators - บัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์หรือเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
 • Viewers - บัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์อ่านไฟล์โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
 • Others - บัญชีจากการค้นหาของคุณซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ในระหว่างการส่งออก และอาจแสดงผู้ใช้ที่ห้องนิรภัยกำหนดระดับสิทธิ์ไม่ได้ ณ เวลาที่ส่งออก
 • #DateCreated - วันที่สร้างไฟล์ Google ในไดรฟ์ สำหรับไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google ค่าจะเป็นวันที่อัปโหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์
 • #DateModified - วันที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด
 • #Title - ชื่อไฟล์ตามที่ผู้ใช้กำหนด ห้องนิรภัยจะตัดชื่อไฟล์ให้สั้นลงเหลือ 128 อักขระเมื่อส่งออก เนื่องจากระบบปฏิบัติการบางระบบไม่สามารถขยายไฟล์ ZIP ที่มีชื่อไฟล์ยาวมากได้ ทั้งนี้ ระบบจะไม่ตัดค่าที่ปรากฏจากแท็ก #Title ให้สั้นลง
 • DocumentType - ประเภทไฟล์ของไฟล์ Google โดยค่าที่เป็นไปได้คือ DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM และ DRAWING
 • SharedDriveID - ตัวระบุของไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งมีไฟล์นี้ (หากมี)
 • SourceHash - แฮชที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์แต่ละเวอร์ชัน ใช้กรองข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากไฟล์ที่ส่งออก แล้วยืนยันว่าไฟล์ที่ส่งออกเป็นสำเนาที่เหมือนกับไฟล์ต้นทางทุกประการ รองรับไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์เท่านั้น

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery - การค้นหาที่ผู้ใช้ห้องนิรภัยส่ง ซึ่งได้เรียกไฟล์ที่รวมอยู่ในการส่งออกนี้
 • TimeZone - เขตเวลาที่ใช้สำหรับการค้นหาที่ขึ้นกับวันที่
 • Custodians - อีเมลของผู้ใช้ที่มีผู้อื่นมาค้นหาบัญชี หากคุณค้นหาเนื้อหาแทนที่จะเป็นบัญชีผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลผู้ครอบครองปรากฏในส่วนนี้
การส่งออกข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์ได้ทางอ้อม

เมื่อส่งออกไฟล์จากไดรฟ์ ไฟล์ข้อมูลเมตาอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในองค์กรที่มีสิทธิ์เข้าถึงทางอ้อม และได้เปิดไฟล์ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ

ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อมได้ก็ต่อเมื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีไฟล์นั้นมีลักษณะต่อไปนี้

 • แชร์กับกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก
 • แชร์กับโดเมน
 • แชร์กับสาธารณะ

ในระหว่างส่งออก คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการรวมไว้ในเอาต์พุตข้อมูลเมตาได้ดังนี้

 • เลือกช่องในกล่องโต้ตอบการส่งออกเพื่อให้ห้องนิรภัยกำหนดระดับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ในโดเมนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม โดยผู้ใช้แต่ละคนจะอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อมูลเมตา

  • Collaborators - ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือเพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ได้ทางอ้อม
  • Viewers ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูไฟล์แบบทางอ้อม
  • Others ในบางกรณี ห้องนิรภัยกำหนดประเภทสิทธิ์ที่ผู้ใช้มีในขณะส่งออกไม่ได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการแชร์ไฟล์กับกลุ่มและต่อมาผู้ใช้รายนั้นถูกนำออกจากกลุ่ม

  ห้องนิรภัยจะใช้เวลาในการพิจารณาว่าผู้ใช้เหล่านี้มีสิทธิ์ใด ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงอาจเพิ่มเวลาที่ใช้ในการเตรียมไฟล์สำหรับการดาวน์โหลด

 • โปรดยกเลิกการเลือกช่องในกล่องโต้ตอบการส่งออก (ค่าเริ่มต้น) เพื่อยกเว้นข้อมูลในระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ในโดเมนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม ผู้ใช้กลุ่มนี้จะแสดงเป็น Others ในไฟล์ข้อมูลเมตา

การส่งออก Google Voice

ส่งออกเนื้อหา
ข้อมูล ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
ไฟล์ข้อมูล Voice export_name-N.zip ไฟล์ ZIP ที่ระบบสร้างสำหรับแต่บัญชีซึ่งจะมีไฟล์ PST หรือ mbox ของการสนทนาทางข้อความ, ประวัติการโทร, ไฟล์ข้อความเสียง MP3 และการถอดเสียงเป็นคำ
ข้อมูลเมตาของไฟล์ export_name-metadata.xml ไฟล์ XML ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเมตาที่เหมือนกับข้อมูลที่มีในเซิร์ฟเวอร์ Google
checksum ของไฟล์ File checksums ไฟล์ checksum ที่มีค่าแฮชของ Message Digest 5 (MD5) สำหรับไฟล์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในการส่งออก
รายงานข้อผิดพลาด

error.csv

ระบบจะรวมรายงานข้อผิดพลาดเฉพาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการส่งออกเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: การส่งออกของ Voice จะไม่มีไฟล์จำนวนนับ ซึ่งแตกต่างจากบริการอื่นๆ

พารามิเตอร์ของข้อมูล Voice ในไฟล์ข้อมูลเมตา

ไฟล์ข้อมูลเมตามีข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละไฟล์

 • DocID - ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์
 • #Author - อีเมลของบัญชีที่เป็นเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์
 • #DateFirstMessageSent - วันที่ที่ส่งข้อความแรกสำหรับการสนทนาทางข้อความ หมายเหตุ: ช่องนี้และอีก 3 ช่องต่อไปนี้จะเหมือนกันในรายการสำหรับข้อความเสียงและบันทึกการโทร
 • #DateLastMessageSent - วันที่ที่ส่งข้อความสุดท้ายสำหรับการสนทนาทางข้อความ
 • #DateFirstMessageReceived - วันที่ที่ได้รับข้อความแรกสำหรับการสนทนาทางข้อความ
 • #DateLastMessageReceived - วันที่ที่ได้รับข้อความสุดท้ายสำหรับการสนทนาทางข้อความ
 • ConversationType - ประเภทข้อมูล มีดังต่อไปนี้
  • TEXT_MESSAGE - ข้อความ SMS
  • VOICEMAIL - ข้อความเสียง
  • INCOMING_CALL - ประวัติการโทรของสายเรียกเข้า
  • OUTGOING_CALL - ประวัติการโทรของสายโทรออก
  • MISSED_CALL - ประวัติการโทรของสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ
 • ParticipantPhoneNumbers - หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วม
 • OwnerPhoneNumbers - ค่าอาจรวมหมายเลขโทรศัพท์หลายเลข หากผู้ใช้เปลี่ยนหมายเลข
 • Labels - ป้ายกำกับทั้งหมดในการสนทนา เช่น การสนทนาที่ถูกลบจะมีป้ายกำกับ DELETED
 • ExternalFile FileName - ตัวระบุไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Subject ในไฟล์ PST หรือไฟล์ mbox

พารามิเตอร์การค้นหาสำหรับการส่งออกทั้งหมด

 • UserQuery - การค้นหาที่ผู้ดูแลระบบห้องนิรภัยส่งมา
 • TimeZone - เขตเวลาของการค้นหา
 • Custodians - อีเมลของบัญชีที่มีผู้ค้นหา

รายงานข้อผิดพลาด (error.csv)

เมื่อห้องนิรภัยส่งออกข้อมูลจากบริการไม่ได้ ระบบจะสร้างรายงานข้อผิดพลาด (error.csv) ซึ่งจะแสดงรายการที่มีข้อผิดพลาดในการส่งออกพร้อมรายละเอียดและข้อมูลเมตาเพิ่มเติม

ห้องนิรภัยรายงานข้อผิดพลาด 2 ประเภทดังนี้

 • ข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว - เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์เรียกอีเมลหรือไฟล์ไม่ได้ รายการนี้ควรส่งออกได้เมื่อคุณค้นหาในภายหลัง
 • ข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่แบบชั่วคราว - ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ติดป้ายกำกับไว้ชัดเจนว่าเป็นแบบชั่วคราวจะเกิดจากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไฟล์แนบข้อความหรือไฟล์ถูกลบไปแล้ว ไม่รองรับการส่งออก หรือแปลงเป็นไฟล์ที่ต้องการไม่ได้

หากต้องการตรวจสอบว่าปัญหาเป็นแบบชั่วคราวหรือไม่ใช่แบบชั่วคราว ให้เปิดไฟล์ CSV ด้วย Google ชีตหรือแอปสเปรดชีตอื่น และดูคอลัมน์ Error Description (หมายเหตุ: การส่งออก Voice จะไม่มีคำอธิบายข้อผิดพลาด) หากข้อผิดพลาดเป็นแบบชั่วคราว โปรดดูวิธีกู้คืนจากข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว

เนื้อหาของรายงานข้อผิดพลาด

เนื้อหาของรายงานข้อผิดพลาดสำหรับ Gmail และ Groups

รายงานข้อผิดพลาดจะมีช่องต่อไปนี้สำหรับแต่ละข้อความ ช่องจะว่างเปล่าหากข้อมูลไม่พร้อมใช้งานหรือใช้กับข้อความไม่ได้

ช่อง

คำอธิบาย
Document ID ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์
Document type ประเภทของเอกสาร ค่าคือ mail
File type

ประเภทของไฟล์ ค่าคือ mail

Attachments count จำนวนไฟล์ที่แนบกับข้อความ
Attachment names ชื่อของไฟล์แนบ
Subject หัวเรื่องของอีเมล
Size ขนาดข้อความ
From บัญชีอีเมลของผู้ส่ง
To บัญชีอีเมลของผู้รับทั้งหมด
Cc บัญชีอีเมลของผู้รับที่มีสำเนาทั้งหมด
Sent time การประทับเวลาที่ส่งข้อความ
Source account บัญชีที่รวมอยู่ในคำค้นหา
Error description คำอธิบายของข้อผิดพลาด
RFC 822 Message-ID

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับข้อความที่เพิ่มโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมล

เช่น rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

เนื้อหาของรายงานข้อผิดพลาดสำหรับ Chat

รายงานข้อผิดพลาดจะมีช่องต่อไปนี้สำหรับแต่ละข้อความ ช่องจะว่างเปล่าหากข้อมูลไม่พร้อมใช้งานหรือใช้กับข้อความไม่ได้

ช่อง

คำอธิบาย
Document ID ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์
Filename ประเภทของเอกสาร ค่าคือ mail
Conversation Type

ประเภทของข้อความ ค่าคือ mail

Room Name ชื่อหรือห้องแชท
Error description คำอธิบายของข้อผิดพลาด

 

เนื้อหาของรายงานข้อผิดพลาดสำหรับไฟล์ในไดรฟ์
รายงานข้อผิดพลาดจะมีช่องต่อไปนี้สำหรับแต่ละไฟล์ ช่องจะว่างเปล่าหากข้อมูลไม่พร้อมใช้งานหรือใช้กับไฟล์ไม่ได้
ช่อง คำอธิบาย
Document ID ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์
Document type ระบุประเภทไฟล์ของไฟล์ Google โดยค่าที่เป็นไปได้คือ DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM และ DRAWING
File type รูปแบบไฟล์ เช่น PDF หรือ XLSX
Title ชื่อไฟล์ตามที่ผู้ใช้กำหนด
Size ขนาดของไฟล์
Creator อีเมลของเจ้าของไฟล์ในไดรฟ์ ส่วนไฟล์ไดรฟ์ที่แชร์จะแสดงชื่อไดรฟ์ที่แชร์
Collaborators บัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์หรือเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
Viewers บัญชีและกลุ่มที่มีสิทธิ์อ่านไฟล์โดยตรง และรวมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในระหว่างการส่งออก
Others บัญชีจากการค้นหาของคุณซึ่งมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทางอ้อม หากคุณเลือกยกเว้นข้อมูลที่ต้องใช้สิทธิ์ในระหว่างการส่งออก และอาจแสดงผู้ใช้ที่ห้องนิรภัยกำหนดระดับสิทธิ์ไม่ได้ ณ เวลาที่ส่งออก
Creation time วันที่สร้างไฟล์ Google ในไดรฟ์ สำหรับไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google รายการนี้จะระบุว่าไฟล์นั้นอัปโหลดไปยังไดรฟ์เมื่อใด
Last modified time วันที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด
Error description คำอธิบายของข้อผิดพลาด
Drive Document ID ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์ในไดรฟ์

 

เนื้อหาของรายงานข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูล Voice

รายงานข้อผิดพลาดแสดงบัญชีที่มีผู้ค้นหา แต่ระบบไม่ได้ส่งออกไฟล์ที่ตรงกันทั้งหมด

ช่อง คำอธิบาย
Account อีเมลของบัญชีที่ไม่ได้ส่งออกข้อมูลบางอย่าง
Failed Conversation Count จำนวนการสนทนาที่ไม่ได้ส่งออก หากไม่ทราบจำนวน ค่าจะแสดงเป็น Unknown Failure Count

กู้คืนจากข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว

คุณสามารถใช้รายละเอียดของข้อความและไฟล์เพื่อค้นหาและส่งออกข้อมูลที่ไม่ได้ส่งออกเนื่องจากมีข้อผิดพลาดแบบชั่วคราวได้

 • หากรายงานข้อผิดพลาดมีข้อความที่มีข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว ให้ใช้ตัวระบุ RFC 822 ของแต่ละข้อความเพื่อค้นหาเฉพาะข้อความเหล่านั้นเมื่อคุณค้นหาอีกครั้ง โดยรูปแบบของข้อความค้นหาคือ rfc822msgid:ตัวระบุ
 • หากรายงานข้อผิดพลาดมีไฟล์ในไดรฟ์ที่มีข้อผิดพลาดแบบชั่วคราว ให้ใช้ชื่อของแต่ละไฟล์เพื่อหาเฉพาะไฟล์เหล่านั้นเมื่อคุณค้นหาอีกครั้ง โดยรูปแบบของข้อความค้นหาคือ title:"ชื่อไฟล์"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร