แปลภาพ

แอป "แปลภาษา" ช่วยให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์แปลข้อความรอบตัวคุณได้ เช่น ป้าย หรือโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ

แปลข้อความในรูปภาพ

คุณแปลข้อความในรูปภาพที่เคยถ่ายไว้แล้วได้ หรือจะถ่ายรูปใหม่ในแอปแปลภาษาและแปลข้อความในรูปภาพใหม่นั้นก็ได้เช่นกัน

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เลือกภาษาหากจำเป็น
  1. ที่ด้านซ้ายบน ให้เลือกตรวจหาภาษาหรือภาษาที่ต้องการแปล
  2. ที่ด้านขวาบน เลือกภาษาที่คุณอ่านออก
 3. แตะ "กล้อง" กล้องถ่ายรูป
 4. แตะ "สแกน" สแกน เพื่อถ่ายรูปใหม่และแปลข้อความที่มีอยู่ในรูปภาพ หรือแตะ "นำเข้า" นำเข้า เพื่อเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วที่จะแปล 
 5. ใช้นิ้วไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล

เปิดหรือปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง"

เมื่อใช้ "สแกน" สแกน หรือ "นำเข้า" นำเข้า เพื่อแปลรูปภาพในแอปแปลภาษา ระบบจะส่งรูปภาพเหล่านั้นไปยัง Google เพื่อระบุข้อความ หากต้องการอนุญาตให้ Google เก็บรูปภาพไว้ใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต คุณเปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง" ได้ 

วิธีเปิดหรือปิด "ปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง"

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การใช้ข้อมูล
 3. เปิดหรือปิดปรับปรุงข้อมูลจากกล้อง

แปลสิ่งที่คุณเห็นผ่านกล้อง

สำหรับบางภาษา คุณจะแปลข้อความได้โดยเล็งเลนส์กล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ไปที่ข้อความ ข้อความที่เล็ก มีแสงสว่างน้อย หรือมีการจัดรูปแบบอาจได้คำแปลที่ไม่ถูกต้องนัก

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เลือกภาษาหากจำเป็น
  1. ที่ด้านซ้ายบน ให้เลือกตรวจหาภาษาหรือภาษาที่ต้องการแปล
  2. ที่ด้านขวาบน เลือกภาษาที่คุณอ่านออก
 3. แตะ "กล้อง" กล้องถ่ายรูป
 4. หากจำเป็น ให้แตะ "แปลทันใจ" แปลทันใจ
 5. เล็งกล้องไปยังข้อความที่ต้องการแปล

หมายเหตุ: คุณแตะหยุดแปลชั่วคราวหรือแปลต่อได้หากจำเป็น

ภาษาต้นฉบับที่รองรับ

คุณแปลจากภาษาต่อไปนี้ได้

แอฟริคานส์ 
แอลเบเนีย 
อาหรับ 
อาเซอร์ไบจาน 
บาสก์ 
เบลารุส 
เบงกาลี 
บอสเนีย 
ภาษาบัลแกเรีย 
คาตาลัน 
เซบัวโน 
ชิเชวา 
จีน
คอร์ซิกา 
โครเอเชีย 
เชก 
เดนมาร์ก 
ดัตช์ 
อังกฤษ 
เอสเปรันโต 
เอสโตเนีย 
ฟิลิปปินส์ 
ฟินแลนด์ 
ฝรั่งเศส 
ฟรีเซียน 
กาลิเซีย 
เยอรมัน 
กรีก 
ครีโอลเฮติ 
เฮาซา
ฮาวาย 
ฮินดี 
ม้ง 
ฮังการี 
ไอซ์แลนด์ 
อิกโบ 
อินโดนีเซีย 
ไอริช 
อิตาลี 
ญี่ปุ่น 
ชวา 
คาซัค 
เกาหลี 
เคิร์ด 
คีร์กีซ 
ละติน 
ลัตเวีย 
ลิทัวเนีย 
ลักเซมเบิร์ก 
มาซิโดเนีย 
มาลากาซี 
มลายู 
มอลตา 
เมารี 
มราฐี 
ภาษามองโกเลีย 
ภาษาเนปาล 
นอร์เวย์ 
พาชโต
ภาษาเปอร์เซีย
โปแลนด์ 
โปรตุเกส 
โรมาเนีย 
รัสเซีย 
ซามัว 
สก็อตส์ เกลิก 
เซอร์เบีย 
เซโซโท 
โชนา 
สินธี 
สโลวัก 
สโลวีเนีย 
โซมาลี 
สเปน 
ซุนดา 
สวาฮีลี 
สวีเดน 
ทาจิก 
ไทย 
ตุรกี 
ยูเครน 
อูรดู 
ภาษาอุซเบกีสถาน 
เวียดนาม 
เวลส์ 
โคซา 
โยรูบา 
ซูลู
 

ภาษาเป้าหมายที่รองรับ

คุณแปลภาษาต้นฉบับเป็นภาษาใดก็ได้ที่ Google แปลภาษารองรับ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad