Web için kullanıcı tanımlı değişken türleri

Yerleşik değişkenlerin karşılayamadığı belirli gereksinimlere uyacak şekilde, Google Etiket Yöneticisi'nde kullanıcı tanımlı özel web değişkenleri oluşturun.

Yeni bir kullanıcı tanımlı değişken oluşturmak için:

 1. Soldaki gezinme panelinde Değişkenler'i tıklayın.
 2. Kullanıcı Tanımlı Değişkenler bölümünde Yeni'yi tıklayın.
 3. Değişken Yapılandırması'nı tıklayın ve istediğiniz değişken türünü seçin.
 4. Seçilen değişken türü için seçenekleri tamamlayın.
 5. Değişkene ad verin. Değişkenin işlevini tanımlayan bir adlandırma düzeni kullanın (ör. "Veri Katmanı Değişkeni - Ürün Adı").
 6. Kaydet'i tıklayın.

Etiket Yöneticisi, web için bu kullanıcı tanımlı değişken türlerini destekler:

HTTP Yönlendiren

Değer, kullanıcının ziyaret ettiği önceki sayfanın URL'si olan HTTP yönlendiren olarak ayarlanır. Örneğin, kullanıcı ana sayfadan ürün sayfalarının birine giderse, yönlendiren ana sayfa olur. Bu değişken türünün bir örneği Etiket Yöneticisi tarafından otomatik olarak oluşturulur, ancak yönlendiren URL'nin farklı kısımlarını göstermek istiyorsanız başka örnekler de oluşturabilirsiniz.

URL

Bu değişken türü, URL bileşenlerini ayrıştırmanızı ve göstermenizi sağlar. Etiket Yöneticisi bu değişken türünün üç örneğini (full url, hostname ve path) otomatik olarak oluşturur. URL'nin farklı kısımlarını göstermek için başka örnekler de oluşturabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz URL bileşenleri şunlardır: Protokol, Ana Makine Adı, Bağlantı Noktası, Yol, Sorgu, Parça ve Dosya Uzantısı. Bu tür değişkenler için ayarlanan giriş değeri, kullanıcının bulunduğu sayfanın URL'sidir (document.location'dan alınır). URL Kaynağı'nı, Etiket Yöneticisi'ne URL değerinin kaynağı olarak başka bir değişken kullanmasını bildirecek şekilde ayarlayın.

Sayfa değişkenleri

Bu değer, kullanıcının hâlihazırda bulunduğu alanın adıyla birlikte birinci taraf çerezi olarak ayarlanır. Aynı alanda, aynı ada sahip birden fazla çerez dağıtılmışsa ilk değer seçilir. Bu işlem, document.cookie'yi bir sayfadan çağırıp ilk sonucu seçmenizle aynıdır.

Özel JavaScript

Değer, bir JavaScript işlevinin sonucu olarak ayarlanır. JavaScript, bir değer döndüren isimsiz bir işlev biçimini almalıdır. Örneğin, önceden tanımlı {{url}} değişkeninin tüm örneklerini küçük harfe dönüştürmek için özel bir JavaScript değişkeni oluşturulabilir:

function () {
  return {{url}}.toLowerCase();
}

Veri katmanı

Değer, dataLayer.push() çağrısıyla veri katmanına veri aktarıldığında ayarlanır:
dataLayer.push({'Data Layer Name': 'value'}).

Etiket Yöneticisi'nin anahtar adındaki noktaları (".") nasıl yorumlayacağını belirtebilirsiniz:

 • 1. Yöntem: Anahtar adlarında noktalara izin verilir. Örneğin, dataLayer.push('a.b.c': 'value') için, anahtarın adı "a.b.c" (yani {'a.b.c': 'value'}) olarak yorumlanır.
 • 2. Yöntem: Noktalar iç içe geçmiş değerler olarak yorumlanır. Örneğin, dataLayer.push({'a.b.c': 'value'}) iç içe geçmiş üç katman olarak yorumlanır: {a: {b: {c: 'value'}}}.

JavaScript değişkeni

Değer, belirttiğiniz genel JavaScript değişkeni olarak ayarlanır. Gereken değer, veri katmanında ayarlanmamışsa (bkz. Veri Katmanı değişkeni) ve DOM'da görünmüyorsa (ayrıca bkz: DOM Öğesi değişkeni), değeri bir JavaScript değişkeninden elde etmek mümkün olabilir. Değeri sayfanın kaynak kodunda bir JavaScript değişkeni olarak bulabiliyorsanız bu değişken türünü kullanın.

Sayfa öğeleri

Otomatik Etkinlik değişkeni

Bir etkinliği tetikleyen öğeyle ilgili bilgileri yakalar (ör. tıklamalar, form gönderimleri, öğe görünürlüğü vb.).

 • Öğe: Öğe nesnesini döndürür. Özel JavaScript için (ör. {{Element}}.title) veya CSS seçicilerde ({{Element}} matches CSS Selector div.foo) bir nesne gibi ele alınabilir.
 • Öğe Türü: element.tagName değerini döndürür (ör. "A", "BUTTON", "IMG").
 • Öğe Özelliği: Bir özellik adı belirtildiğinde bu seçenek söz konusu özelliğin değerini döndürür.
 • Öğe Sınıfları: Öğenin class özelliğinde bulunan sınıfların listesini döndürür.
 • Öğe Kimliği: id özelliğinin değerini döndürür.
 • Öğe Hedefi: target özelliğinin değerini döndürür (ör. "_blank").
 • Öğe Metni: Öğenin metin içeriğinin değerini döndürür.
 • Öğe URL'si: Öğenin URL'sini döndürür. Bu değer href veya action özelliğinden toplanır.
 • Geçmiş Yeni URL Parçası: Tarayıcı geçmişinden yeni URL parçasını döndürür (ör. "#summary").
 • Geçmiş Eski URL Parçası: Tarayıcı geçmişinden eski URL parçasını döndürür (ör. "#intro").
 • Geçmiş yeni durumu: Sitenin pushState'e yaptığı çağrılarla kontrol edilen yeni geçmiş durum nesnesi.
 • Geçmiş eski durumu: Sitenin pushState'e yaptığı çağrılarla kontrol edilen eski geçmiş durum nesnesi.
 • Geçmiş Değişiklik Kaynağı: Geçmiş değişikliğine neden olan etkinliği döndürür (ör. "pushState", "replaceState" vb.).

DOM Öğesi

Değer, DOM (Belge Nesne Modeli) öğesinin metni veya belirtilen DOM öğesi özelliğinin değeri olarak belirlenir. İstenen değer veri katmanında ayarlanmamışsa (bkz. Veri Katmanı değişkeni) değerin DOM'dan alınabilmesi mümkündür. Değeri DOM'da bulabilirseniz bu değişken türünü kullanın.

İsteğe bağlı özellik adı ayarlanmışsa, değişkenin değeri o özellikte belirtilen değeri döndürür (ör. data-food="cupcake"). Aksi durumda, değer, DOM öğesindeki metin olur.

Öğe Görünürlüğü

Değer, belirtilen DOM öğesinin görünürlük durumuna göre ayarlanır. Öğe Görünürlüğü tetikleyicisinin aksine, tek bir Öğe Görünürlüğü değişkeni yalnızca tek bir öğenin görünürlüğünü bildirebilir. Öğelerin öğe kimliğine mi yoksa bir CSS Seçici'ye bağlı olarak mı seçileceğini belirleyin. Belirtilen CSS Seçici birden çok öğeyi eşleştirirse eşleşen ilk öğe kullanılır.

Şu değişkenleri çıkış türü olarak seçebilirsiniz:

 • Doğru / Yanlış: Değişkene başvurulduğunda seçili öğenin görünür olup olmayacağını belirten boole değeridir. 
 • Yüzde: Değişkene başvurulduğunda, seçili öğenin ne kadarının ekranda görüneceğini belirten, 0 ile 100 arasında bir yüzde değeridir.

Çıkış türünü Doğru / Yanlış olarak seçerseniz, değişkenin "true" (doğru) döndürmesi için seçili öğenin ne kadarının ekranda görünmesi gerektiğini belirten bir Minimum Görünürlük Yüzdesi de belirtebilirsiniz.

Yardımcı Programlar

Sabit

Değer, sağladığınız dize olarak ayarlanır. Sabit dize değişkenleri, aynı hesap numarasından yararlanan birden çok etiket olabildiği durumlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bkz.: Google Analytics Ayarları.

Özel Etkinlik

Değer, veri katmanına aktarılan özel etkinliğin adı olarak ayarlanır.

Ortam Adı

Önizleme modunda görüntülenen ortamın adını döndürür.

Google Analytics Ayarları

Google Analytics Ayarları değişkeni, birden çok etikette kullanılan ortak Google Analytics ayarlarını merkezi olarak yapılandırmak ve paylaşmak için web ve mobil (Firebase) kapsayıcılarındaki Universal Analytics etiketlerinde kullanılır. Universal Analytics'i kullanarak bir Google Analytics etiketi oluşturduğunuzda, Etiket Yöneticisi bir Google Analytics Ayarları değişkeni seçmenizi veya oluşturmanızı ister. Daha fazla bilgi

Arama Tablosu

Değer, arama tablosundaki talimatlara göre ayarlanır. Arama tablosunda iki sütun bulunur. (Daha sonra verilerin nasıl kullanıldığını göstermek için tablo boştur):

[belirli değişken] şuna eşitse [bu değişken] değerini şu yap
   

Arama Tablosu, değeri başka bir değişkenin değerine göre farklılık gösteren bir değişken oluşturmanızı sağlar. Web sitesi uygun değerin (ör. dönüşüm kimliği) URL'ye, DOM öğesine veya sayfanın başka bir kısmına eşlenebileceği şekilde ayarlanmışsa bunu kullanmak yararlı olacaktır. Bu örnekte, Dönüşüm Kimliği adlı bir değişken oluşturulmaktadır. URL "/thanks/buy1.html" içeriyorsa değer "12345"; URL "thanks/buy2.html" içeriyorsa değer "34567" olarak ayarlanır.

{{Url}} şunu içeriyorsa {{Dönüşüm Kimliği}} değerini şu yap
/thanks/buy1.html 12345
/thanks/buy2.html 34567
/thanks/buy3.html 56789

Rastgele sayı

Değer, 0 ile 2147483647 arasında rastgele bir sayı olarak ayarlanır.

RegEx Tablosu

Bir RegEx Tablosu değişkeni, Arama Tablosu değişkenine benzer. Buna ek olarak, eşleştirmek istediğiniz öğeler için normal ifade kalıplarını da çalıştırabilir.

Bu RegEx Tablosu yapılandırması için:

Kalıp Çıkış
.*/page[1-3]\.html.* foo
.*/page[4-6]\.html.* bar
.*/page[7-9]\.html.* baz

Değişkenin çıkış değeri aşağıdaki gibi olacaktır:

Eşleşen sonuç Değer
http://example.com/page1.html foo
http://www.example.com/page1.html foo
http://example.com/page2.html#detail foo
http://example.com/page5.html bar
http://example.com/page5.html?status=new bar
http://example.com/page6.html bar
https://example.com/page9.html baz

RegEx Tablosu aramaları, listenin en üstünden aşağıya doğru yapılır. Bir eşleşme bulunduğunda, ilgili çıkış değeri döndürülür.

Eşleşme bulunamadığında bir çıkış değeri ayarlamak için Varsayılan Değeri Ayarla'yı seçin.

Varsayılan olarak, kalıplar tam giriş dizesiyle eşleşmelidir ve büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu davranış Gelişmiş Ayarlar'dan değiştirilebilir.

 • Büyük-Küçük Harf Kullanımını Yoksay: Kalıplar, normal ifadede açıkça belirtmeye gerek kalmadan büyük ve küçük harfli varyasyonlarıyla eşleşecektir.

 • Yalnızca Tam Eşleşmeler: Bu ayar etkinleştirilirse kalıpların tüm girişle eşleşmesi gerekir. Dolaylı olarak kalıbınızın başında (^) ve sonunda($) gizli çapa işaretlerinin bulunmasıyla aynı etkiye sahiptir. Devre dışı bırakılırsa, kalıplar, girişin herhangi bir yerinde bulunduğunda eşleşir.

 • Yakalama Grupları ve Değiştir İşlevi: Etkinleştirildiğinde, giriş bölümlerini (ör. eşleştirilen kalıptaki yakalama gruplarından) çıkışa eklemek için dolar işareti değiştirme söz dizimini kullanabilirsiniz. Örneğin, eşleştirilen normal ifade /(news)/page(2)\.html olduğunda, birinci yakalama grubuna ("news") atıfta bulunmak için $1 ve ikinci yakalama grubuna ("2") atıfta bulunmak için $2 kullanabilirsiniz.

"Yalnızca Tam Eşleşmeler" devre dışıyken "Yakalama Grupları ve Değiştir İşlevi"ni kullanmak, beklenmedik davranışla (ör. eşleştirilen bölüm değiştirilerek tüm giriş değerinin döndürülmesiyle) sonuçlanabilir.

Kapsayıcı Verileri

Kapsayıcı Kimliği

Etiket Yöneticisi kapsayıcısının kimliğini döndürür (ör. "GTM-101010").

Kapsayıcı Sürümü Numarası

Kapsayıcı önizleme modundayken, kapsayıcı sürümü değişkeni kapsayıcının önizleme sürümü numarasını döndürür. Aksi durumda, bu değişken kapsayıcının yayındaki sürümünün numarasını döndürür.

Hata Ayıklama Modu

Kapsayıcı önizleme ve hata ayıklama modundaysa değer true (doğru) olarak, değilse false (yanlış) olarak ayarlanır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın