Door de gebruiker gedefinieerde variabeletypen voor internet

Maak aangepaste, door de gebruiker gedefinieerde webvariabelen in Google Tag Manager om te voldoen aan specifieke vereisten die mogelijk nog niet worden gedekt door ingebouwde variabelen.

Een nieuwe, door de gebruiker gedefinieerde variabele maken:

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op Variabelen.
 2. Klik in het gedeelte 'Door de gebruiker gedefinieerde variabelen' op Nieuw.
 3. Klik op Variabeleconfiguratie en selecteer het gewenste type variabele.
 4. Configureer de opties voor het geselecteerde type variabele.
 5. Geef een naam op voor de variabele. Gebruik een naamschema dat de functie van de variabele beschrijft, bijv. 'Gegevenslaagvariabele - Productnaam'.
 6. Klik op Opslaan.

Tag Manager ondersteunt de volgende door de gebruiker gedefinieerde variabeletypen voor internet:

HTTP-verwijzing

De waarde wordt ingesteld op de HTTP-verwijzingsbron. Dit is de URL van de vorige pagina die de gebruiker heeft bezocht. Als iemand bijvoorbeeld vanaf de homepage naar een van uw productpagina's navigeert, wordt de homepage de verwijzingsbron. Tag Manager maakt automatisch een instantie van dit variabeletype, maar u kunt extra instanties maken als u verschillende onderdelen van de verwijzende URL wilt weergeven.

URL

Met dit type variabele kunt u URL-onderdelen parseren en weergeven. Tag Manager maakt automatisch drie instanties van dit type variabele (volledige URL, hostnaam en pad). U kunt extra instanties maken om verschillende componenten van de URL weer te geven. De URL-componenten waaruit u kunt kiezen zijn: Protocol, Hostnaam, Poort, Pad, Query, Fragment en Bestandsextensie. De invoerwaarde die is ingesteld voor variabelen van dit type is de URL van de huidige pagina waarop de gebruiker zich bevindt (opgehaald uit document.location). Pas de URL-bron aan om Tag Manager te instrueren een andere variabele te gebruiken als bron van de URL-waarde.

Paginavariabelen

De waarde wordt ingesteld op de waarde van de directe cookie met de naam van het domein waarop de gebruiker zich momenteel bevindt. Als meer dan één cookie met dezelfde naam wordt geïmplementeerd op hetzelfde domein, wordt de eerste waarde gekozen. Deze waarde is hetzelfde als wanneer u document.cookie had aangeroepen op een pagina en het eerste resultaat had geselecteerd.

Aangepaste JavaScript-variabelen

De waarde wordt ingesteld op het resultaat van een JavaScript-functie. De JavaScript-functie moet de opmaak hebben van een anonieme functie die een waarde retourneert. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste JavaScript-variabele maken om alle instanties van de vooraf gedefinieerde {{url}} variabele te converteren naar kleine letters:

function () {
  return {{url}}.toLowerCase();
}

Gegevenslaag

De waarde wordt ingesteld wanneer gegevens naar de gegevenslaag worden gepusht met de aanroep dataLayer.push():
dataLayer.push({'Data Layer Name': 'value'}).

U kunt specificeren hoe Tag Manager punten ('.') in de sleutelnaam interpreteert:

 • Versie 1: Punten in sleutelnamen toestaan. Zo wordt voor dataLayer.push('a.b.c': 'value') de naam van de sleutel geïnterpreteerd als 'a.b.c' (dus {'a.b.c': 'value'}).
 • Versie 2: Punten worden geïnterpreteerd als geneste waarden. Zo wordt dataLayer.push({'a.b.c': 'value'}) geïnterpreteerd als drie geneste niveaus: {a: {b: {c: 'value'}}}.

JavaScript-variabele

De waarde wordt ingesteld op de waarde van de algemene JavaScript-variabele die u opgeeft. Als de vereiste waarde niet is ingesteld in de gegevenslaag (zie de variabele voor de gegevenslaag) en deze niet zichtbaar is in de DOM (zie ook: DOM-elementvariabele), kan de waarde mogelijk worden opgehaald uit een JavaScript-variabele. Gebruik dit type variabele als u de waarde in de broncode van de pagina kunt vinden als een algemene JavaScript-variabele.

Pagina-elementen

Variabele voor automatische gebeurtenissen

Registreert informatie over een element dat een gebeurtenis heeft geactiveerd (zoals klikken, formulierinzendingen, zichtbaarheid van elementen, enz.):

 • Element: Retourneert het elementobject. Kan worden behandeld als een object voor aangepast JavaScript, bijvoorbeeld {{Element}}.title of in CSS-kiezers, bijvoorbeeld {{Element}} matches CSS Selector div.foo.
 • Element Type: Retourneert de waarde element.tagName., bijv. 'A', 'BUTTON', 'IMG'
 • Element Attribute: Geef een kenmerknaam op en deze optie retourneert de waarde van dat kenmerk.
 • Element Classes: Retourneert de lijst met klassen die is gevonden in het kenmerk class van het element.
 • Element ID: Retourneert de waarde van het kenmerk id.
 • Element Target: Retourneert de waarde van het kenmerk target, bijvoorbeeld '_blank'.
 • Element Text: Retourneert de waarde van de tekstcontent van het element.
 • Element URL: Retourneert de URL van het element, afkomstig van het kenmerk href of action.
 • History New URL Fragment: Retourneert het nieuwe URL-fragment uit de browsergeschiedenis, bijvoorbeeld '#summary'.
 • History Old URL Fragment: Retourneert het oude URL-fragment uit de browsergeschiedenis, bijvoorbeeld '#intro'.
 • History New State: het nieuwe geschiedenisstatus-object, bestuurd door aanroepen van de site van pushState.
 • History Old state: het oude geschiedenisstatus-object, bestuurd door aanroepen van de site van pushState.
 • History Change Source: Retourneert de gebeurtenis die een wijziging in de geschiedenis heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld 'pushState', 'replaceState', enz.

DOM-element

De waarde wordt ingesteld op de tekst van het DOM-element (Document Object Model) of de waarde van het opgegeven DOM-kenmerk. Als de gewenste waarde niet is ingesteld in de gegevenslaag (zie de variabele voor de gegevenslaag), kan de waarde mogelijk worden opgehaald uit het DOM. Gebruik dit variabeletype als u de waarde kunt vinden in het DOM-element.

Als de optionele kenmerknaam is ingesteld, retourneert de waarde van de variabele de waarde die is opgegeven voor dat kenmerk (bijvoorbeeld data-food="cupcakes"). Anders wordt de waarde van de variabele de tekst in het DOM-element.

Zichtbaarheid van element

De waarde wordt ingesteld op basis van de zichtbare staat van het opgegeven DOM-element. In tegenstelling tot de trigger voor de zichtbaarheid van elementen kan een enkele variabele voor de zichtbaarheid van elementen alleen de zichtbaarheid van één element rapporteren. Kies of u een element wilt selecteren op basis van de element-ID of een CSS-kiezer. Als er meerdere elementen overeenkomen met de opgegeven CSS-kiezer, wordt het eerste overeenkomende element gebruikt.

U kunt het uitvoertype voor deze variabele kiezen:

 • Waar/onwaar: Een booleaanse waarde die aangeeft of het geselecteerde element zichtbaar is wanneer naar de variabele wordt verwezen. 
 • Percentage: Een procentuele waarde tussen 0 en 100 die aangeeft hoeveel van het geselecteerde element zichtbaar is op het scherm wanneer naar de variabele wordt verwezen.

Als u Waar/onwaar selecteert als uitvoertype, kunt u bij Minimaal percentage zichtbaar ook een waarde opgeven om aan te geven hoeveel van het geselecteerde element op het scherm zichtbaar moet zijn voordat de variabele 'waar' wordt geretourneerd.

Hulpprogramma's

Constant

De waarde wordt ingesteld op de tekenreeks die u opgeeft. Constante tekenreeksvariabelen worden vaak gebruikt wanneer er meerdere tags kunnen zijn die gebruikmaken van hetzelfde accountnummer. Zie ook: Google Analytics-instellingen.

Aangepaste gebeurtenis

De waarde wordt ingesteld op de naam van de aangepaste gebeurtenis die naar de gegevenslaag is gepusht.

Omgevingsnaam

Retourneert de naam van de omgeving die wordt bekeken in de voorbeeldmodus.

Google Analytics-instellingen

De variabele voor Google Analytics-instellingen wordt gebruikt in Universal Analytics-tags in webcontainers en mobiele containers (Firebase-containers) om veelgebruikte Google Analytics-instellingen die worden gebruikt voor meerdere tags, te configureren en te delen. Wanneer u een Google Analytics-tag maakt met Universal Analytics, vraagt Tag Manager u een variabele voor Google Analytics-instellingen te selecteren of te maken. Meer informatie.

Lookup-tabel

De waarde wordt ingesteld volgens de instructies in de lookup-tabel. De lookup-tabel bevat twee kolommen. (Tabel is leeg om te illustreren hoe gegevens later worden gebruikt):

Wanneer [variabele selecteren] gelijk is aan... wordt [deze variabele] ingesteld op
   

Met de lookup-tabel kunt u een variabele maken waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde in een andere variabele. Dit is handig als uw website zo is opgezet dat de juiste waarde (bijvoorbeeld een conversie-ID) kan worden toegewezen aan de URL, het DOM-element of een ander deel van de pagina. In dit voorbeeld wordt een variabele met de naam Conversie-ID gemaakt. Als de URL '/thanks/buy1.html' bevat, wordt de waarde ingesteld op '12345'; als de URL 'thanks/buy2.html' bevat, wordt de waarde ingesteld op '34567'.

Wanneer {{url}} bevat …wordt {{Conversion ID}} ingesteld op
/thanks/buy1.html 12345
/thanks/buy2.html 34567
/thanks/buy3.html 56789

Willekeurig getal

De waarde is ingesteld op een willekeurig getal tussen 0 en 2147483647.

Tabel met reguliere expressies

Een RegEx-tabelvariabele lijkt op een lookup-tabelvariabele, alleen kunt u voor variabelen uit een tabel met reguliere expressies ook patronen met reguliere expressies uitvoeren voor de items die u wilt opzoeken.

Voor deze RegEx-tabelconfiguratie:

Patroon Uitvoer
.*/pagina[1-3]\.html.* foo
.*/pagina[4-6]\.html.* bar
.*/pagina[7-9]\.html.* baz

De uitvoerwaarde van de variabele wordt dan als volgt:

Overeenkomend resultaat Waarde
http://example.com/pagina1.html foo
http://www.example.com/pagina1.html foo
http://example.com/pagina2.html#detail foo
http://example.com/pagina5.html bar
http://example.com/pagina5.html?status=new bar
http://example.com/pagina6.html bar
https://example.com/pagina9.html baz

Zoekacties in tabellen met reguliere expressies lopen van boven naar beneden. Wanneer er een overeenkomst wordt gevonden, wordt de corresponderende uitvoerwaarde geretourneerd.

Selecteer Standaardwaarde instellen om een uitvoerwaarde in te stellen in het geval dat er geen overeenkomst wordt gevonden.

Patronen moeten standaard overeenkomen met de volledige ingevoerde tekenreeks en zijn hoofdlettergevoelig. Dit gedrag kan worden aangepast in Geavanceerde instellingen:

 • Hoofdlettergebruik negeren: Bij patronen wordt niet gekeken naar hoofdlettergebruik en u hoeft hier dus geen rekening mee te houden wanneer u reguliere expressies opgeeft.

 • Alleen volledige overeenkomsten: Als deze optie is ingeschakeld, moeten patronen overeenkomen met de volledige invoer. Dit is hetzelfde als wanneer u impliciet begintekens (^) en eindtekens ($) bij uw patroon gebruikt. Als deze optie is uitgeschakeld, worden patronen gevonden wanneer ze ergens in de invoer staan.

 • Capture-groepen en functionaliteit vervangen: Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de vervangingssyntaxis op basis van het dollarteken gebruiken om gedeelten van de invoer (bijvoorbeeld door het vastleggen van groepen in het overeenkomende patroon) in de uitvoer op te nemen. Als de overeenkomende reguliere expressie bijvoorbeeld /(news)/page(2)\.html is, kunt u $1 gebruiken om te verwijzen naar de eerste capture-groep (news) en $2 om te verwijzen naar de tweede capture-groep (2).

Het gebruik van 'Capture-groepen en functionaliteit vervangen' met 'Alleen volledige overeenkomsten' uitgeschakeld kan leiden tot onverwacht gedrag (dat wil zeggen, de volledige invoerwaarde kan worden geretourneerd met het overeenkomende gedeelte vervangen).

Containergegevens

Container-ID

Retourneert de ID van de Tag Manager-container, bijvoorbeeld 'GTM-101010'.

Containerversienummer

Als de container zich in de voorbeeldmodus bevindt, retourneert de containerversievariabele het voorbeeldversienummer van de container. In andere gevallen retourneert deze variabele het live versienummer van de container.

Foutopsporingsmodus

De waarde is ingesteld op true als de container zich in de voorbeeld- en foutopsporingsmodus bevindt en op false als dit niet het geval is.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen