G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Typy zmiennych definiowanych przez użytkownika dla stron internetowych

W Menedżerze tagów Google możesz tworzyć niestandardowe zmienne definiowane przez użytkownika dla stron internetowych, które są dopasowane do konkretnych wymagań, jakich nie spełniają zmienne wbudowane.

Aby utworzyć nową zmienną definiowaną przez użytkownika:

 1. W menu po lewej stronie kliknij Zmienne.
 2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Kliknij Konfiguracja zmiennej i wybierz odpowiedni typ zmiennej.
 4. Określ opcje dla wybranego typu zmiennej.
 5. Nadaj nazwę zmiennej. Zastosuj opisową konwencję nazewnictwa wskazującą funkcję zmiennej, np. „Zmienna warstwy danych – nazwa produktu”.
 6. Kliknij Zapisz.

Menedżer tagów obsługuje następujące typy zmiennych definiowanych przez użytkownika dla stron internetowych:

Strona odsyłająca HTTP

Wartość jest ustawiona na stronę odsyłającą HTTP, czyli URL poprzedniej strony odwiedzonej przez danego użytkownika. Jeśli np. przejdzie on na jedną z Twoich stron produktów ze strony głównej, stroną odsyłającą będzie strona główna. Menedżer tagów Google tworzy wystąpienie tego typu zmiennej automatycznie, ale możesz utworzyć dodatkowe wystąpienia, jeśli chcesz wyeksponować różne części adresu URL strony odsyłającej.

Adres URL

Ten typ zmiennej umożliwia analizowanie i eksponowanie składników adresu URL. Menedżer tagów automatycznie tworzy trzy wystąpienia tego typu zmiennej (Pełny URL, Nazwa hostaŚcieżka). Możesz utworzyć dodatkowe wystąpienia, aby wyeksponować inne części adresu URL. Dostępne są następujące elementy składowe: Protokół, Nazwa hosta, Port, Ścieżka, Zapytanie, FragmentRozszerzenie pliku. Wartością wejściową ustawioną dla zmiennych tego typu jest adres URL strony, na której obecnie znajduje się użytkownik (pobrany z document.location). Dostosuj Źródło adresu URL, tak aby Menedżer tagów używał innej zmiennej jako źródła wartości adresu URL.

Zmienne strony

Przyjmuje wartość własnego pliku cookie z nazwą domeny, z której obecnie korzysta użytkownik. Jeśli w tej samej domenie wdrożono więcej niż jeden plik cookie o tej samej nazwie, pobrana zostanie pierwsza wartość. Jest to identyczne z wywołaniem makra document.cookie z poziomu strony i wybraniem pierwszego wyniku.

Niestandardowy kod JavaScript

Wartość jest równa wynikowi funkcji JavaScript. JavaScript musi mieć formę anonimowej funkcji, która zwraca wartość. Można na przykład utworzyć niestandardową zmienną JavaScript w celu konwertowania wszystkich wystąpień wstępnie zdefiniowanej zmiennej {{url}} na małe litery:

function () {
  return {{url}}.toLowerCase();
}

Warstwa danych

Wartość jest ustawiana, gdy dane zostaną przekazane do warstwy danych przez wywołanie dataLayer.push():
dataLayer.push({'Data Layer Name': 'value'}).

Możesz określić, jak Menedżer tagów ma interpretować kropki („.”) w nazwie klucza:

 • Wersja 1: zezwalaj na kropki w nazwach kluczy. Na przykład w dataLayer.push('a.b.c': 'value') nazwa klucza zostanie zinterpretowana jako „a.b.c” (tzn. {'a.b.c': 'value'}).
 • Wersja 2: interpretuj kropki jako wartości zagnieżdżone. Na przykład w dataLayer.push({'a.b.c': 'value'}) zostaną rozpoznane trzy poziomy zagnieżdżenia: {a: {b: {c: 'value'}}}.

Zmienna JavaScript

Wartość jest ustawiona na określoną przez Ciebie globalną zmienną JavaScript. Jeśli wymaganej wartości nie ustawiono w warstwie danych (patrz zmienna Warstwa danych) i nie jest ona widoczna w elemencie DOM (patrz zmienna Element DOM), można pobrać wartość ze zmiennej JavaScript. Użyj tego typu zmiennej, jeśli wartość można znaleźć w kodzie źródłowym strony w postaci globalnej zmiennej JavaScript.

Elementy strony

Zmienna zdarzenia automatycznego

Przechwytuje informacje o elemencie, który spowodował wystąpienie zdarzenia (np. kliknięcia, przesłane formularze, wyświetlenie elementu itd.).

 • Element: zwraca obiekt elementu. Może być traktowana jako obiekt w niestandardowym kodzie JavaScript, np. {{Element}}.title lub w selektorach arkuszy CSS, np. {{Element}} pasuje do selektora arkusza CSS div.foo.
 • Typ elementu: zwraca wartość element.tagName., np. „A”, „BUTTON”, „IMG
 • Atrybut elementu: po określeniu atrybutu elementu ta opcja zwraca wartość tego atrybutu.
 • Klasy elementu: zwraca listę klas znalezionych w atrybucie class elementu.
 • Identyfikator elementu: zwraca wartość atrybutu id.
 • Miejsce docelowe elementu: zwraca wartość atrybutu target, np. „_blank”.
 • Tekst elementu: zwraca wartość zawartości tekstowej elementu.
 • Adres URL elementu: zwraca adres URL elementu pobrany z atrybutów href lub action.
 • Fragment nowego adresu URL w historii: zwraca fragment nowego adresu URL z historii przeglądarki, np. „#summary”.
 • Fragment starego adresu URL w historii: zwraca fragment starego adresu URL z historii przeglądarki, np. „#intro”.
 • Nowy stan historii: stary obiekt stanu historii kontrolowany przez wywołania strony do pushState.
 • Stary stan historii: nowy obiekt stanu historii kontrolowany przez wywołania strony do pushState.
 • Źródło zmiany w historii: zwraca zdarzenie, które spowodowało zmianę w historii, np. „pushState”, „replaceState” itd.

Element DOM

Wartość jest ustawiona na tekst elementu DOM lub wartość określonego atrybutu elementu DOM. Jeśli wymaganej wartości nie ustawiono w warstwie danych (patrz zmienna Warstwa danych), można ją pobrać z elementu DOM. Użyj tego typu zmiennej, jeśli wartość można znaleźć w elemencie DOM.

Jeśli ustawiono opcjonalną nazwę atrybutu, wartość zmiennej będzie zwracać wartość określoną w tym atrybucie (np. data-food="babeczki"). W przeciwnym razie wartością zmiennej będzie tekst elementu DOM.

Widoczność elementu

Wartość jest ustawiana na podstawie stanu widoczności określonego elementu DOM. W przeciwieństwie do reguły typu Widoczność elementu pojedyncza zmienna tego typu może informować o widoczności tylko jednego elementu. Zdecyduj, czy chcesz wybrać element oparty na identyfikatorze elementu, czy na selektorze arkusza CSS. Jeśli do określonego selektora CSS pasuje wiele elementów, użyty zostanie pierwszy pasujący element.

Dla tej zmiennej możesz wybrać typ wartości wyjściowej:

 • Prawda/fałsz: wartość logiczna wskazująca, czy wybrany element jest widoczny, gdy pojawia się odwołanie do zmiennej. 
 • Procent: wartość procentowa (0–100) wskazująca, jaka część wybranego elementu jest widoczna na ekranie, gdy pojawia się odwołanie do zmiennej.

Jeśli jako typ wartości wyjściowej wybierzesz Prawda/fałsz, możesz również określić Minimalny widoczny odsetek, by wskazać, jaka część wybranego elementu musi być widoczna na ekranie, by zmienna przyjęła wartość „prawda”.

Narzędzia

Stała

Przyjmowaną wartość stanowi podany przez Ciebie ciąg. Zmiennych typu ciąg stały zwykle używa się, gdy wiele tagów wykorzystuje ten sam numer konta. Zobacz również: Ustawienia Google Analytics.

Zdarzenie niestandardowe

Przyjmowaną wartością jest nazwa zdarzenia niestandardowego, które zostało przekazane do warstwy danych.

Nazwa środowiska

Zwraca nazwę środowiska wyświetlanego w trybie podglądu.

Ustawienia Google Analytics

Zmienna ustawień Google Analytics jest używana w tagach Universal Analytics w kontenerach stron internetowych i aplikacji mobilnych (Firebase) do centralnego konfigurowania i udostępniania ustawień Google Analytics wykorzystywanych w wielu tagach. Gdy utworzysz tag Google Analytics za pomocą Universal Analytics, Menedżer tagów poprosi Cię o wybranie lub utworzenie zmiennej ustawień Google Analytics. Więcej informacji

Tabela przeglądowa

Wartość jest ustawiana zgodnie z instrukcjami podanymi w tabeli przeglądowej. Tabela przeglądowa zawiera dwie kolumny (pusta tabela ilustruje sposób późniejszego użycia danych):

Kiedy [wybierz zmienną] równa się Ustaw [tę zmienną] na
   

Tabela przeglądowa pozwala utworzyć zmienną, której wartość będzie zależna od wartości innej zmiennej. Jest to przydatne, gdy Twoją stronę skonfigurowano tak, że odpowiednia wartość (np. identyfikator konwersji) może zostać zmapowana na adres URL, element DOM lub inny składnik strony. Ten przykład pokazuje utworzenie zmiennej o nazwie Identyfikator konwersji. Jeśli adres URL zawiera ciąg „/dziekujemy/zakup1.html”, wartość jest ustawiana na „12345”. Jeśli adres URL zawiera „dziekujemy/zakup2.html”, wartość jest ustawiana na „34567”.

Kiedy {{url}} zawiera Ustaw {{Identyfikator konwersji}} na
dziekujemy/zakup1.html 12345
dziekujemy/zakup2.html 34567
dziekujemy/zakup3.html 56789

Losowa liczba

Ustawieniem tej wartości jest losowa liczba od 0 do 2147483647.

Tabela wyrażeń regularnych

Zmienna tabeli wyrażeń regularnych działa podobnie jak zmienna tabeli przeglądowej. Różnica polega na tym, że może ona obsługiwać wzory wyrażeń regularnych dla elementów, które chcesz dopasować.

Dla konfiguracji tabeli wyrażeń regularnych:

Wzór Wartość wyjściowa
.*/strona[1-3]\.html.* foo
.*/strona[4-6]\.html.* bar
.*/strona[7-9]\.html.* baz

Wartość wyjściowa zmiennej będzie następująca:

Dopasowany wynik Wartość
http://example.com/strona1.html foo
http://www.example.com/strona1.html foo
http://example.com/strona2.html#detail foo
http://example.com/strona5.html bar
http://example.com/strona5.html?status=new bar
http://example.com/strona6.html bar
https://example.com/strona9.html baz

Wyszukiwanie w tabeli wyrażeń regularnych przeprowadzane jest od góry do dołu listy. Po znalezieniu dopasowania zwracana jest wartość wyjściowa.

Wybierz Ustaw wartość domyślną, by ustawić wartość wyjściową, gdy dopasowanie nie zostanie znalezione.

Wzory muszą być domyślnie dopasowane do całego ciągu wejściowego, a wielkość liter w nich nie jest rozróżniana. Ten sposób działania można zmienić w Ustawieniach zaawansowanych:

 • Ignoruj wielkość liter: wzory będą dopasowane do dopasowań niezależnie od wielkości liter, bez potrzeby dodawania różnych opcji do wyrażenia regularnego.

 • Tylko pełne dopasowania: jeśli ta opcja jest włączona, wzory muszą odpowiadać całej wartości wejściowej. Jest to równoznaczne z domyślnymi kotwicami początkowymi (^) i końcowymi ($) wokół wzoru. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wzory będą dopasowywane, gdy zostaną znalezione w wartości wejściowej.

 • Grupy przechwytywania i funkcja zastępowania: jeśli ta opcja jest włączona, możesz użyć składni zastępczej wykorzystującej znak dolara, by uwzględnić fragmenty wartości wejściowej (np. z grup przechwytywania w dopasowanym wzorze) w wartości wyjściowej. Jeśli dopasowane wyrażenie regularne to np. /(wiadomości)/strona(2)\.html, możesz użyć $1, by odwołać się do pierwszej grupy przechwytywania („wiadomości”), i $2, by odwołać się do drugiej grupy przechwytywania („2”).

Korzystanie z ustawienia „Grupy przechwytywania i funkcja zastępowania” z wyłączonym ustawieniem „Tylko pełne dopasowania” może spowodować nieoczekiwane zachowanie (np. zwrot całej wartości wejściowej z zamienioną dopasowaną częścią).

Dane kontenera

Identyfikator kontenera

Zwraca identyfikator kontenera Menedżera tagów, np. „GTM-101010”.

Numer wersji kontenera

Gdy kontener znajduje się w trybie podglądu, zmienna wersji kontenera zwraca numer wersji podglądu kontenera. W innym przypadku zmienna podaje numer opublikowanej wersji kontenera.

Tryb debugowania

Zmienna przyjmuje wartość prawda, jeśli kontener jest w trybie podglądu i debugowania. W przeciwnym wypadku jest ustawiona wartość fałsz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
102259
false
false