Thương mại điện tử Google Analytics

Có hai loại phương pháp triển khai thương mại điện tử Google Analytics chính:

Báo cáo Thương mại điện tử tiêu chuẩn trong Google Analytics cho phép bạn phân tích hoạt động mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, giá trị đặt hàng trung bình, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, thời gian mua hàng và các dữ liệu khác.

Thương mại điện tử nâng cao thêm chức năng vào báo cáo Google Analytics của bạn. Thương mại điện tử nâng cao cho biết khi nào khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng, khi nào họ bắt đầu quy trình thanh toán và khi nào họ hoàn tất mua hàng. Bạn cũng có thể sử dụng thương mại điện tử nâng cao để xác định các phân đoạn khách hàng không thuộc kênh mua sắm.

Bạn có thể triển khai cả hai phương pháp bằng Trình quản lý thẻ:

Thương mại điện tử tiêu chuẩn

Để thiết lập thẻ thương mại điện tử Google Analytics tiêu chuẩn:

 1. Bật thương mại điện tử trong báo cáo Google Analytics của bạn.
 2. Tạo thẻ Universal Analytics và đặt Loại theo dõi thành Giao dịch.
 3. Định cấu hình thẻ của bạn với các trường bắt buộc.
 4. Chỉ định thời điểm thẻ sẽ được kích hoạt.

Tất cả thông tin giao dịch sẽ được chuyển qua lớp dữ liệu, với các tên biến được hiển thị bên dưới:

Dữ liệu giao dịch

Tên biến Mô tả Loại
transactionId (Bắt buộc) Định danh giao dịch duy nhất chuỗi
transactionAffiliation (Tùy chọn) Đối tác hoặc cửa hàng chuỗi
transactionTotal (Bắt buộc) Tổng giá trị giao dịch số
transactionShipping (Tùy chọn) Phí giao hàng đối với giao dịch số
transactionTax (Tùy chọn) Số tiền thuế đối với giao dịch số
transactionProducts (Tùy chọn) Danh sách mặt hàng đã mua trong giao dịch mảng đối tượng sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm

Tên biến Mô tả Loại
tên (Bắt buộc) Tên sản phẩm chuỗi
sku (Bắt buộc) Dòng sản phẩm chuỗi
danh mục (Tùy chọn) Danh mục sản phẩm chuỗi
giá (Bắt buộc) Đơn giá số
số lượng (Bắt buộc) Số lượng mặt hàng số

Dưới đây là ví dụ về cách có thể triển khai mã lớp dữ liệu trong JavaScript:

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || []
dataLayer.push({
  'transactionId': '1234',
  'transactionAffiliation': 'Acme Clothing',
  'transactionTotal': 38.26,
  'transactionTax': 1.29,
  'transactionShipping': 5,
  'transactionProducts': [{
    'sku': 'DD44',
    'name': 'T-Shirt',
    'category': 'Apparel',
    'price': 11.99,
    'quantity': 1
  },{
    'sku': 'AA1243544',
    'name': 'Socks',
    'category': 'Apparel',
    'price': 9.99,
    'quantity': 2
  }]
});
</script>
	

Đặt mã này vào trên đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ để lớp dữ liệu sẵn sàng khi Trình quản lý thẻ kích hoạt thẻ Google Analytics.

Nếu vì một lý do nào đó khiến bạn không thể đặt dữ liệu thương mại điện tử lên trên đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ, bạn có thể thử một trong các giải pháp sau:

 • Có thẻ kích hoạt dựa trên sự kiện tùy chỉnh ở phía dưới trang (ví dụ: kết hợp đẩy dữ liệu và sự kiện như được mô tả trong tài liệu dành cho nhà phát triển.)
 • Đặt Loại trình kích hoạt thành “DOM sẵn sàng”.

Tìm hiểu thêm về thương mại điện tử Google Analytics.

Thương mại điện tử nâng cao

Có hai phương pháp triển khai Thương mại điện tử nâng cao bằng Trình quản lý thẻ:

 • Lớp dữ liệu: Phương pháp ưa dùng; đẩy dữ liệu thương mại điện tử đến lớp dữ liệu từ mã của bạn.
 • JavaScript tùy chỉnh: Tạo biến JavaScript tùy chỉnh trong Trình quản lý thẻ. Biến này sẽ trả về đối tượng có thông tin bạn sẽ đẩy lên trên lớp dữ liệu.

Quan trọng: Có nhiều loại thông tin cụ thể có sẵn để làm việc với khi triển khai Thương mại điện tử nâng cao. Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết danh sách đầy đủ các loại dữ liệu được hỗ trợ.

Triển khai lớp dữ liệu

 1. Trong mã của bạn, hãy thêm thông tin thương mại điện tử vào đối tượng lớp dữ liệu được gọi là "thương mại điện tử". Tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển Trình quản lý thẻ để biết thông tin chi tiết về cách triển khai lớp dữ liệu.
 2. Trong Trình quản lý thẻ, hãy tạo thẻ Universal Analytics và đặt Loại theo dõi thành Lần truy cập trang hoặc Sự kiện.
 3. Trong Cài đặt khác và sau đó Quảng cáo, hãy đặt Bật tính năng thương mại điện tử nâng cao thành Đúng
 4. Chọn Sử dụng lớp dữ liệu.

Sử dụng biến

 1. Tạo biến JavaScript tùy chỉnh. Biến này phải trả về đối tượng chứa đối tượng thương mại điện tử, tương tự như ví dụ mã bên dưới:
   
  function() {
   var ecommerceData = {
    'ecommerce' : {
     currencyCode : 'EUR',
     // add additional parameters as needed...
    }
   };
   return ecommerceData;
  }
  			
  Trong biến này, hãy sử dụng cú pháp tương tự như cú pháp được sử dụng để đẩy dữ liệu này vào lớp dữ liệu. Tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin.
 2. Tạo thẻ Universal Analytics và đặt Loại theo dõi thành Lần truy cập trang hoặc Sự kiện.
 3. Trong Cài đặt khác và sau đó Quảng cáo, hãy đặt Bật tính năng thương mại điện tử nâng cao thành Đúng
 4. Chọn Sử dụng lớp dữ liệu.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?