G Suite giờ đây trở thành Google Workspace: ở đây có mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoàn thành công việc.

Thương mại điện tử Universal Analytics

Sử dụng Trình quản lý thẻ để triển khai thẻ thương mại điện tử Google Analytics.
Lưu ý: Bài viết này đề cập đến thương mại điện tử Universal Analytics. Để tìm hiểu cách triển khai tính năng đo lường thương mại điện tử thông qua Google Analytics 4, hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển.

Có 2 phương pháp chính để triển khai thương mại điện tử Universal Analytics: Thương mại điện tử tiêu chuẩn và thương mại điện tử nâng cao.

Báo cáo Thương mại điện tử tiêu chuẩn cho phép bạn đo lường các giao dịch và phân tích hoạt động mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, giá trị trung bình của đơn đặt hàng, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, thời gian mua hàng và các dữ liệu khác.

Báo cáo Thương mại điện tử nâng cao có thêm một số chức năng khác so với báo cáo thương mại điện tử tiêu chuẩn. Báo cáo thương mại điện tử nâng cao cho biết khi nào khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng, khi nào họ bắt đầu quy trình thanh toán và khi nào họ hoàn tất một giao dịch mua hàng. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo thương mại điện tử nâng cao để xác định các phân đoạn khách hàng không thuộc kênh mua sắm.

Các hướng dẫn này mô tả cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để triển khai thẻ thương mại điện tử Universal Analytics.

Thương mại điện tử tiêu chuẩn

Để thiết lập thẻ thương mại điện tử Universal Analytics tiêu chuẩn, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Analytics của bạn và bật thẻ thương mại điện tử ở chế độ xem mà bạn muốn.
 2. Tạo thẻ Universal Analytics và đặt Loại theo dõi thành Giao dịch.
 3. Định cấu hình thẻ của bạn với các trường bắt buộc.
 4. Thêm đối tượng dataLayer() vào trang giao dịch để thu thập và chuyển các biến bắt buộc. Hãy đảm bảo các biến dataLayer() được điền vào mã trước khi thẻ kích hoạt.
 5. Tạo trình kích hoạt để kích hoạt thẻ trên trang xác nhận giao dịch.

Tất cả thông tin giao dịch sẽ được chuyển qua lớp dữ liệu với các tên biến được hiển thị bên dưới:

Dữ liệu giao dịch

Tên biến Mô tả Loại
transactionId (Bắt buộc) Định danh giao dịch duy nhất chuỗi
transactionAffiliation (Tùy chọn) Đối tác hoặc cửa hàng chuỗi
transactionTotal (Bắt buộc) Tổng giá trị giao dịch số
transactionShipping (Tùy chọn) Phí giao hàng đối với giao dịch số
transactionTax (Tùy chọn) Số tiền thuế đối với giao dịch số
transactionProducts (Tùy chọn) Danh sách mặt hàng đã mua trong giao dịch mảng đối tượng sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm

Tên biến Mô tả Loại
tên (Bắt buộc) Tên sản phẩm chuỗi
sku (Bắt buộc) Dòng sản phẩm chuỗi
danh mục (Tùy chọn) Danh mục sản phẩm chuỗi
giá (Bắt buộc) Đơn giá số
số lượng (Bắt buộc) Số lượng mặt hàng số

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai mã lớp dữ liệu trong JavaScript:

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({
   'transactionId': '1234',
   'transactionAffiliation': 'Acme Clothing',
   'transactionTotal': 38.26,
   'transactionTax': 1.29,
   'transactionShipping': 5,
   'transactionProducts': [{
       'sku': 'DD44',
       'name': 'T-Shirt',
       'category': 'Apparel',
       'price': 11.99,
       'quantity': 1
   },{
       'sku': 'AA1243544',
       'name': 'Hat',
       'category': 'Apparel',
       'price': 9.99,
       'quantity': 2
   }]
});
</script>

Đặt mã này lên trên đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ để lớp dữ liệu sẵn sàng khi Trình quản lý thẻ kích hoạt thẻ Google Analytics.

Nếu vì một lý do nào đó khiến bạn không thể đặt dữ liệu thương mại điện tử lên trên đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ, bạn có thể thử một trong các giải pháp sau:

 • Kích hoạt thẻ dựa trên sự kiện tùy chỉnh ở phía dưới trang (ví dụ: kết hợp với việc đẩy dữ liệu và sự kiện như được mô tả trong tài liệu dành cho nhà phát triển.)
 • Đặt loại trình kích hoạt thành “DOM sẵn sàng”.

Tìm hiểu thêm về thương mại điện tử Google Analytics.

Thương mại điện tử nâng cao

Sau đây là 2 phương pháp để triển khai báo cáo thương mại điện tử nâng cao thông qua Trình quản lý thẻ:

 • Lớp dữ liệu:: Phương pháp ưu tiên; đẩy dữ liệu thương mại điện tử đến lớp dữ liệu từ mã của bạn.
 • Biến JavaScript tùy chỉnh: Tạo biến JavaScript tùy chỉnh trong Trình quản lý thẻ. Biến này sẽ trả về đối tượng có thông tin mà bạn sẽ đẩy lên trên lớp dữ liệu.

Với cả 2 phương pháp này, bạn nên tìm hiểu báo cáo thương mại điện tử nâng cao trong Google Analytics trước khi sử dụng Trình quản lý thẻ để triển khai thẻ thương mại điện tử nâng cao. Có thể bạn sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà phát triển để triển khai lớp dữ liệu.

Lưu ý quan trọng: Có nhiều loại thông tin cụ thể mà bạn có thể sử dụng khi triển khai thương mại điện tử nâng cao. Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết danh sách đầy đủ các loại dữ liệu được hỗ trợ.

Triển khai lớp dữ liệu

 1. Trong mã của bạn, hãy thêm thông tin thương mại điện tử vào đối tượng lớp dữ liệu có tên là "ecommerce". Bạn có thể tham khảo tài liệu về Trình quản lý thẻ dành cho nhà phát triển để biết thông tin chi tiết về cách triển khai lớp dữ liệu.
 2. Trong Trình quản lý thẻ, hãy tạo một thẻ Universal Analytics cùng với các tùy chọn cài đặt bổ sung sau:
  • Đặt Loại theo dõi thành Lượt xem trang hoặc Sự kiện.
  • Trong biến Cài đặt Google Analytics (trong mục Cài đặt khác sau đó Thương mại điện tử) hãy đặt Bật Tính năng thương mại điện tử nâng cao thành True.
  • Chọn Sử dụng lớp dữ liệu.

Triển khai biến JavaScript tùy chỉnh

 1. Tạo biến JavaScript tùy chỉnh. Biến này phải trả về đối tượng chứa đối tượng thương mại điện tử, tương tự như ví dụ về mã sau:
   
  function() {
   var ecommerceData = {
     'ecommerce' : {
       currencyCode : 'EUR',
       // add additional parameters as needed...
     }
   };
   return ecommerceData;
  }
  Trong biến này, hãy sử dụng cú pháp tương tự như cú pháp dùng để đẩy dữ liệu này vào lớp dữ liệu.
 2. Trong Trình quản lý thẻ, hãy tạo một thẻ Universal Analytics cùng với các tùy chọn cài đặt bổ sung sau:
  • Đặt Loại theo dõi thành Lượt xem trang hoặc Sự kiện.
  • Trong biến Cài đặt Google Analytics (trong mục Cài đặt khác sau đó Quảng cáo), hãy đặt Bật Tính năng thương mại điện tử nâng cao thành True.
  • Chọn Sử dụng lớp dữ liệu.

Các tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
102259
false