Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Odblokování značek Google, když používáte režim souhlasu

Přečtěte si, jak odblokovat značky Google, abyste naplno využili režim souhlasu. Odstraňování problémů s nastavením souhlasu ve Správci značek a platformě CMP.
Tento článek je určen vlastníkům webů a aplikací, kteří implementovali režim souhlasu.

Režim souhlasu vám umožní upravit chování značek Google podle stavu souhlasu uživatelů a Googlu modelovat data o konverzích a chování. Kdyby mělo docházet ke zpožďování nebo blokování značek Google, dokud neproběhne interakce uživatele, mohlo by docházet k tomu, že modelované konverze budou méně přesné a modelování chování nebude v Google Analytics 4 dostupné.

Pokud má komplexní měření smysluplně a maximálně využívat získaná data, doporučujeme, abyste nastavení značek upravili a značky Google se načítaly pokaždé. V případě, že uživatel neposkytne souhlas, měly by již spuštěné značky předávat signály, které neumožňují identifikaci, například informace o stavu souhlasu a zemi. Tyto signály zlepšují modelování konverzí a umožňují modelování chování. Blokování značek ale zabraňuje jejich spouštění a značky pak nemohou odesílat žádné informace.

Pokud chcete v Google Analytics 4 používat modelování chování a zlepšit modelování konverzí v Google Ads a přitom respektovat stav souhlasu uživatelů, postupujte podle pokynů v tomto článku a odblokujte značky Google.

Jak zkontrolovat, zda jste značky zablokovali

Možná jste zablokovali značky, když jste nastavili režim souhlasu, ale zobrazuje se vám zpráva, že modelování chování není ve službě v Google Analytics 4 dostupné.

GA4 Admin > Reporting identity > Blended > Modeling > "Modeling is unavailable for this property. Once it’s available, it will be turned on by default in your reports."

 

Pokud používáte Správce značek, můžete zkontrolovat, zda jste značky nezablokovali:

 1. Spuštění nového ladění v nástroji Tag Assistant.
 2. Přejděte na Souhrn > Značky.
 3. Podívejte se do sekce Spuštěné značky. Zkontrolujte, zda jsou uvedeny všechny značky, které by se měly spouštět.
 4. Pokud chybí nějaká značka, která se měla spustit, najděte ji v sekci Značky, které se nespustily a klikněte na ni. Značka je blokována, pokud:
  • je jednou z podmínek spuštění pravidlo nebo proměnná založená na souhlasu uživatele nebo
  • se v tabulce pod ní zobrazila sekce „Požadován další souhlas“ s jedním nebo více řádky.

Další informace o ladění pomocí rozšíření Tag Assistant najdete v článku Ladění režimu souhlasu pomocí rozšíření Tag Assistant.

Jak odblokovat značky

To, jak budete postupovat při odblokování značek, závisí na tom, jak jste svůj web nebo aplikaci označkovali, a na tom, jaké mechanismy jste implementovali, aby se značky nespouštěly. Značky Google mohou být blokovány na různých místech. Zkontrolujte proto všechny použité metody značkování. Pokud používáte platformu pro správu souhlasu (CMP), zkontrolujte i její nastavení.

Tento dokument popisuje odstraňování nejčastějších problémů se zablokovanými značkami.

Odblokování značek pomocí Správce značek

Dvěma nejčastějšími příčinami blokování značek ve Správci značek jsou spouštěcí pravidla výjimek a další kontroly souhlasu. Postupujte podle pokynů v této sekci a odstraňte spouštěcí pravidla výjimek a další kontroly souhlasu ze značek Google. Značky Google jsou značky Google Analytics 4, Universal Analytics, Google Ads, Floodlight a značky Propojovače konverzí.

Odstranění spouštěcích pravidel výjimek

Spouštěcí pravidla výjimek pro značky Google byla pravděpodobně nastavena před tím, než režim souhlasu existoval, a měla by být odstraněna. Režim souhlasu upravuje chování značky Google na základě stavu souhlasu, takže výjimka už není potřeba.

Odstraňte výjimky ze značek Google, aby značky fungovaly správně:

1. Ve Správci značek klikněte na Pracovní prostor.

2. V levé navigační části klikněte na Značky.

3. Ve sloupci Spouštěcí pravidla vyhledejte značky Google s výjimkami.

Workspace > Tags > Firing Triggers

4. Ve sloupci Název klikněte na název značky.

5. Klikněte na Spouštění.

6. V části Spouštění vyhledejte výjimku. Můžete mít více než jedno spouštěcí pravidlo výjimky.

Pokud chcete zjistit, které konkrétní výjimky používají dané spouštěcí pravidlo, klikněte na pravidlo. V dolní části pravidla jsou v sekci Odkazy na toto pravidlo uvedeny všechny značky, které ho používají.

7. U každého spouštěcího pravidla výjimky, které chcete odstranit, klikněte na OdstranitOdstranit.

Odeberte pouze spouštěcí pravidla výjimek pro značky Google: Google Analytics 4, Universal Analytics, Google Ads, Floodlight a značky Propojovače konverzí. Značky mimo Google nemění své chování na základě režimu souhlasu.

8. V pravém horním rohu klikněte na Uložit.

9. Zobrazte náhled změn.

10. Publikujte kontejner, aby se změny projevily.

Odstraňte další kontroly souhlasu ze značek s vestavěnými kontrolami souhlasu.

Správce značek umožňuje zablokovat značky nerozeznávající souhlas. Nebudou se spouštět, pokud nebude souhlas udělen. Jinak řečeno, pokud značky nemají integrované kontroly souhlasu, můžete použít další kontroly souhlasu ve Správci značek k reakci na stav souhlasu. Značky Google mají integrované kontroly souhlasu a na základě stavu souhlasu upravují své chování, takže nevyžadují další kontroly souhlasu. Pokud jste implementovali režim souhlasu a zároveň používáte další kontroly souhlasu, nebudou fungovat správně. Pokud se platforma CMP načítá asynchronně, nemusí se vždy spustit před značkami Google. Značky se mohou spustit předtím, než uživatel provede interakci s bannerem k potvrzení souhlasu nebo se aktualizuje stav souhlasu. I když je souhlas udělen později, značky se nebudou spouštět, pokud nebyl souhlas udělen, když se měly spustit poprvé.

Ze značek Google odstraňte další kontroly souhlasu, aby fungovaly správně:

 1. Ve Správci značek klikněte na Pracovní prostor.
 2. V levé navigační části klikněte na Značky.
 3. Klikněte na název značky Google.
 4. Klikněte na Konfigurace značky > Rozšířená nastavení > Nastavení souhlasu.
 5. Zkontrolujte nastavení ve Vestavěných kontrolách souhlasu. Měly by být uvedeny atributy ad_storage a analytics_storage.
 6. Vyberte Kontroly dalšího souhlasu a vyberte jednu z následujících možností:
  • Nenastaveno: Výchozí. Tato značka neprovádí žádné kontroly dalšího souhlasu.
  • Nevyžadovat další souhlas: Tuto možnost vyberte, pokud chcete označit, že vaše značka nepotřebuje kontrolovat žádný další souhlas, aby se mohla spustit.
 7. Zobrazte náhled změn.
 8. Publikujte kontejner, aby se změny projevily.

Odblokování značek blokovaných platformou pro správu souhlasu

Platformy pro správu souhlasu (CMP) blokují značky Google třemi hlavními způsoby:

 • automatické blokování,
 • manuální blokování,
 • blokování založené na systému správy značek (TMS).

Přístup k odblokování značek se liší podle toho, kterou z těchto metod vaše implementace CMP používá. Níže uvádíme obecné pokyny pro jednotlivé přístupy a odkazy na dokumentace ohledně blokování pro vybrané platformy CMP. Pokud si nejste jisti tím, který přístup používá váš web, obraťte se na zástupce platformy CMP nebo na tým podpory.

Odblokujte pouze značky, které podporují režim souhlasu. Pokud používáte starší značky, které režim souhlasu nepodporují, musíte je nahradit novějšími značkami, které režim souhlasu podporují.
Postarejte se, aby před spuštěním značek Google byl nastaven příkaz výchozího režimu souhlasu. Pokud to neuděláte, značky Google se budou spouštět, jako by se režim souhlasu nepoužíval.

Automatické blokování

Automatické blokování se nastavuje v uživatelském rozhraní platformy CMP. Pokud jste implementovali automatické blokování platformou CMP, obecný přístup k odblokování značek Google bude jeden z následujících:

 • Upravíte značku Google tak, jak uvádí platforma CMP, aby ji automatické blokování ignorovalo. Obvykle to provedete přidáním atributu do značek skriptů Google.
 • V uživatelském rozhraní platformy CMP vyjmete značky Google z blokování. To obvykle provedete namapováním dodavatele Google k účelu, který je vždy povolen (někdy označovaný jako nezbytný), nebo nastavením automatického blokování tak, aby zcela ignorovalo značky Google.

První přístup vám umožní si přesně vybrat, které značky Google budou vyjmuty z blokování. To se může hodit, když používáte značky, které podporují režim souhlasu, i značky, které režim souhlasu nepodporují. Pokud zvolíte druhý přístup, ujistěte se, že jste neimplementovali značky, které režim souhlasu nepodporují.

Manuální blokování

Manuální blokování upraví značku Google tak, aby se nemohla načíst, dokud se nenačte platforma CMP. Platforma CMP vám může dát pokyn, abyste změnili atribut type nebo src značky Google, například abyste změnili typ na text/plain nebo atribut src na <cmp_name>-src. Pokud chcete vrátit zpět tuto techniku blokování, nahraďte takto modifikované značky Google původními značkami staženými ze zdrojové platformy Google.

Blokování systému správy značek

Tento přístup používá ke spouštění značek Google systém správy značek, například Správce značek Google. Platforma CMP spustí událost, která udává, kdy byl souhlas udělen, a tato událost se použije jako spouštěcí pravidlo pro značky Google a další typy značek, které vyžadují souhlas uživatele. Pokud používáte tento přístup, upravte spouštěcí pravidla pro značky Google tak, abyste odstranili všechna kritéria založená na souhlasu a značky se spouštěly pouze na základě kritérií, která vyžaduje vaše firma. Například analytická událost typu zobrazení stránky by se měla spouštět jen při načtení stránky, a ne když je zaznamenáno udělení souhlasu (dojde k události poskytované platformou CMP).

Dokumentace pro různé platformy CMP

Následující seznam odkazuje na dokumentace ohledně blokování značek specifické pro jednotlivé platformy CMP. Některé z těchto článků popisují implementaci, ne odstranění blokování. Pokud se jedná o vaši platformu, postupujte opačným způsobem, než je popsáno v dokumentaci.

Pokud nejsou uvedeny pokyny pro vaši platformu CMP, obraťte se na příslušného zástupce nebo tým podpory.

Cookiebot (automaticky, manuálně, Správce značek Google)

Cookie Information (automaticky, manuálně, Správce značek Google)

 • Pokud chcete odblokovat značky Google v případě, že je nastaveno automatické blokování, zmeňte je tak, aby nebyly blokovány. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte Cookie Information.

Commanders Act (TagCommander, Správce značek Google)

 • Tag Commander: zrušte zaškrtnutí políčka „Zahrnout do rozsahu ochrany soukromí“
 • Správce značek: odstraňte spouštěcí pravidla CMP, jak je popsáno výše

Consent Manager (automaticky, manuálně, Správce značek Google)

Didomi (automaticky, manuálně, Správce značek Google))

 • Pokud chcete odblokovat značky manuálně zablokované pomocí Didomi, odstraňte atributy data-purposes a data-vendor. Nerušte modifikaci „didomi/javascript“, protože ta zajišťuje, že Didomi načte a nastaví výchozí stav režimu souhlasu před tím, než se mohou načíst značky Správce značek Google a jiné značky Google.

iubenda (manuálně, Správce značek Google)

OneTrust (automaticky, manuálně, Správce značek Google)

Osano (automaticky, Správce značek Google)

Usercentrics (manuálně, Správce značek Google)

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka