Googles begrensede forbrukergaranti for maskinvare – EØS, Storbritannia og Sveits

Hvis det er forskjeller mellom denne begrensede garantien på nettet og den begrensede garantien i esken med produktet ditt, skal denne begrensede garantien på nettet gå foran bestemmelsene i garantien i esken.
 
Denne begrensede garantien gjelder hvis du er forbruker og kjøpte Google-produktet ditt («Google-produkt») i EØS, Storbritannia eller Sveits, om ikke noe annet er angitt i den landspesifikke delen nedenfor.
 
Denne begrensede garantien er en frivillig garanti fra produsenten. Den gir rettigheter i tillegg til de rettighetene du har etter lovgivningen. Disse rettighetene etter lovgivningen blir ikke begrenset eller redusert av denne begrensede garantien. Dette betyr at den begrensede garantiens fordeler kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene dine etter lovgivningen. Hvis ditt Google-produkt er defekt, kan det være du har rettigheter etter lovgivningen som du kan påberope deg overfor selskapet som solgte deg Google-produktet, især for reparasjon eller utskiftning av ditt defekte Google-produkt eller eventuelt, i noen tilfeller og i noen land, en tilbakebetaling, en prisreduksjon eller retten til å kansellere salgskontrakten og fremme et krav om erstatninger eller vedrørende utgifter.
 
Hva dekker denne garantien, og hvor lenge varer den? Google garanterer at Google-produktet er uten defekter hva gjelder materialer og arbeidsutførelse ved normal bruk som beskrevet i den publiserte produktdokumentasjonen, i to år fra den datoen du opprinnelig foretok kjøpet i EØS, Storbritannia eller Sveits («begrenset garanti»).
 
Hva dekkes ikke av denne garantien? Denne begrensede garantien er kun gyldig og gjennomførbar i EØS, Storbritannia og Sveits og gjelder kun hvis du er forbruker og har kjøpt ditt Google-produkt fra Google eller dennes autoriserte forhandlere i EØS, Storbritannia eller Sveits. Denne begrensede garantien kan oppfylles overalt i EØS, Storbritannia og Sveits. Denne begrensede garantien gjelder kun for maskinvarekomponenter (og ikke for programvareelementer) i Google-produktet og gjelder ikke skade forårsaket av: (1) normal slitasje, (2) uhell, (3) feilbruk (herunder unnlatelse av å følge publisert produktdokumentasjon), (4) uaktsomhet, (5) demontering (herunder å åpne eller prøve å åpne det ytre kabinettet på Google-produktet ditt), (6) endringer og (7) eksterne årsaker som, men ikke begrenset til, vannskade, eksponering for skarpe gjenstander, eksponering for store krefter, uregelmessigheter i den elektriske strømmen som leveres til Google-produktet, og ekstreme, termiske eller miljørelaterte forhold. Denne Begrensede garantien garanterer ikke at bruken av Google-produktet kommer til å være uten avbrudd eller feilfritt. 
 
Hva gjør Google? (DETTE ER DINE MULIGE MISLIGHOLDSKRAV I HENHOLD TIL DEN BEGRENSEDE GARANTIEN.) Hvis det oppstår en feil som dekkes av denne begrensede garantien, og du returnerer Google-produktet ditt i toårsperioden den begrensede garantien gjelder for, kommer Google, etter eget valg, enten til (i) å reparere Google-produktet ditt med nye eller overhalte deler for å gi deg funksjonalitet minst tilsvarende et nytt Google-produkt, (ii) å skifte ut Google-produktet ditt med et nytt eller overhalt Google-produkt med funksjonalitet minst tilsvarende et nytt Google-produkt, eller (iii) å godta returen av Google-produktet ditt mot tilbakebetaling av kjøpsprisen for Google-produktet ditt.  I hele toårsperioden for den begrensede garantien din behøver du ikke å vise at Google-produktet var defekt ved levering (forutsatt at defekten dekkes av denne begrensede garantien). Hvis Google skifter ut eller reparerer Google-produktet ditt, fortsetter det utskiftede eller reparerte Google-produktet å være garantert i det som er lengst av den gjenværende tiden for den opprinnelige garantiperioden og 90 dager fra datoen for det utskiftede eller reparerte Google-produktet. Før du sender Google-produktet ditt til reparasjon eller utskifting, må du foreta en separat sikkerhetskopiering av mulig brukergenererte data som vil kunne være lagret på Google-produktet ditt (hvis Google-produktet ditt lar deg gjøre dette). Reparasjon eller utskifting av Google-produktet ditt kan føre til tap av dine brukergenererte data. Alle returnerte deler du har fått utskiftet, skal bli Googles eiendom. Intet i denne begrensede garantien reduserer eller påvirker på annet vis dine rettigheter etter lovgivningen i relasjon til Google-produktet ditt.
 
Hvordan fremmer du et krav? For å fremme et krav etter denne Begrensede garantien skal du kontakte Googles brukerstøtteteam for Google-produktet ditt på g.co/stadia/contact. Vi trenger ditt navn, din kontaktinformasjon og et serienummer for Google-produktet ditt. Du må besørge dokumentasjon for kjøp for å sette frem garantikravet. Les følgende personvernerklæring for å få mer informasjon om hvordan vi håndterer slike data: g.co/privacy. Hvis du bruker denne begrensede garantien i samsvar med bestemmelsene i den, blir Google ansvarlig for emballasje‑ og sendingskostnadene knyttet til returen av Google-produktet til Google fra et hvilket som helst sted i EØS, Storbritannia eller Sveits. Hvis en utskifting eller reparasjon besørges, kommer Google også til å være ansvarlig for emballasje‑ og sendingskostnadene knyttet til forsendelsen til deg av et utskiftet eller reparert Google-produkt til et hvilket som helst sted i EØS, Storbritannia eller Sveits.
 
Andre begrensninger: Ingen ansatt hos eller representant for Google eller dennes tilknyttede eller hos eventuell tredjepart er bemyndiget til å foreta noen modifikasjon, utvidelse eller tilføyelse til denne begrensede garantien. Hvis en bestemmelse i denne begrensede garantien anses å være ulovlig eller ugjennomførbar, skal de gjenværende bestemmelsene i denne begrensede garantien fortsatt ha full kraft og virkning.
 
Denne begrensede garantien er gitt av Google LLC hvis registrerte adresse er 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, og den gir deg spesifikke juridiske rettigheter.
 
Hvis du kjøpte Google-produktet ditt i noen av de følgende landene, gjelder følgende bestemmelser:

Hvis kjøpt i Frankrike:

Selgeren er ansvarlig for samsvarsmangler for Google-produktet ditt i henhold til bestemmelsene i artiklene L. 217-4 og følgende i den franske forbrukerloven og for skjulte mangler i den solgte varen i henhold til bestemmelsene som finnes i artiklene 1641 og følgende i den franske sivillovboken.
 
For å fremme et krav i henhold til samsvarsgarantien har du en frist på to år fra datoen da Google-produktet ditt ble levert. Du vil da kunne velge mellom reparasjon eller utskifting av Google-produktet ditt, betinget av kostnadsbestemmelsene i artikkel L. 217-9 i den franske forbrukerloven. Du vil da være fritatt fra å fremlegge bevis for manglende samsvar i Google-produktet i en periode på 24 måneder etter leveringen.
 
Du kan òg velge å fremme et krav i henhold til garantien mot skjulte defekter i den solgte varen, som bestemt i artikkel 1641 i den franske sivillovboken, og du vil da kunne velge mellom omgjøring av salget eller en reduksjon av salgsprisen i henhold til artikkel 1644 i den franske sivillovboken. Avhengig av de saker det gis bestemmelser om i artiklene 1645 og 1646 i den franske sivillovboken, kan du òg kreve å få erstatning eller tilbakebetaling av utgifter du er pådratt gjennom salget.

Den begrensede garantien nevnt ovenfor, gjelder ikke. Selgeren forblir i alle tilfeller ansvarlig hva angår den gjeldende garantien etter lovgivningen, og især for (i) manglende samsvar som bestemt i artiklene L. 217-4 og følgende i den franske sivillovboken og (ii) eventuelle skjulte mangler som bestemt i artiklene 1641 og følgende i den franske sivillovboken.

(i) Hva gjelder samsvarsgarantien ifølge artikkel L. 217-4 i den franske forbrukerloven: «Må selgeren levere et produkt som er i samsvar med kontrakten, og holdes ansvarlig for eventuell manglende samsvar som finnes ved leveringen. Han er òg ansvarlig for eventuell manglende samsvar forårsaket av emballasje‑ eller monteringsveiledningene eller installeringen hvis han har påtatt seg ansvaret eller har fått denne utført under sitt ansvar».

I henhold til artikkel L. 217-5 i den franske forbrukerloven: «Må produktet, for å være i samsvar med kontrakten:

  1. Være egnet for det formålet som normalt knyttes til et slikt produkt og, om det passer: være i samsvar med beskrivelsen selgeren har gitt og ha de egenskapene som selgeren opplyste kjøperen om i form av et prøveeksemplar eller en modell, ha de egenskapene som en kjøper med rimelighet må kunne forvente at det har når man tar i betraktning de offentlige erklæringene selgeren, produsenten eller dennes representant har kommet med, herunder annonsering og merking,
  2. Eller ha de egenskapene som er definert i gjensidig avtale mellom partene, eller være egnet for mulige spesialkrav fra kjøperens side som ble gjort kjent for selgeren, og som sistnevnte var enig i.»

I henhold til artikkel L. 217-12 i den franske forbrukerloven: «Rettergangsskritt som følge av manglende samsvar tapes to år etter leveringen av produktet.»

Endelig, i henhold til artikkel L217-16 i den franske forbrukerloven: «Hvis kjøperen ber selgeren om det i den kommersielle garantitiden som gis ham, skal en uvirksomhetsperiode på minst sju dager i forbindelse med mottaket eller reparasjonen av en vare, en reparasjon som dekkes av garantien, legges til den varighetstiden som fortsatt gjelder for garantien. En slik periode løper fra datoen kjøperen ber om støtte eller fra den datoen den aktuelle varen er klar for reparasjon hvis sistnevnte finner sted på en senere dato enn støtteanmodningen.»

(ii) Hva gjelder garantien mot skjulte mangler i henhold til artikkel 1641 i den franske sivillovboken: «En selger er bundet av en garanti på grunn av de skjulte manglene i det solgte produktet, og som gjør det uegnet til den bruken det var ment for eller forringer slik bruk så mye at kjøperen ikke ville ha skaffet seg det eller kun ville ha gitt en lavere pris for det hvis han hadde visst om dem.» I henhold til artikkel 1648, punkt 1, i den franske sivillovboken: «Rettergangsskrittet som følge av de skjulte manglene, må igangsettes av kjøperen innen to år etter at mangelen er blitt oppdaget.»

Hvis du kjøpte Google-produktet ditt direkte fra Google:
 
For å fremme et krav etter noen av disse garantiene etter lovgivningen skal du kontakte Googles brukerstøtteteam for Google-produktet ditt på g.co/stadia/contact. Vi trenger ditt navn, din kontaktinformasjon og et serienummer for ditt Google-produkt.
 
Hvis du fremmer et krav i henhold til samsvarsgarantien, må du legge frem et bevis for kjøp i tillegg til det forannevnte.

Hvis du ikke kjøpte Google-produktet direkte fra Google:
 
Du har fortsatt muligheten for å fremme et krav overfor Google hva gjelder garantien mot skjulte mangler, ved å kontakte Googles brukerstøtteteam for ditt Google-produkt på g.co/stadia/contact. Vi trenger ditt navn, din kontaktinformasjon og serienummeret for Google-produktet ditt.
 
Les følgende personvernerklæring for å få mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger: g.co/privacy
 
Hvis kjøpt i Italia:

Hvis du er forbruker, har du i tillegg til denne begrensede garantien, rett til garantien etter lovgivningen som gis forbrukere i henhold til paragrafene fra 128 til 135 i den italienske forbrukerloven (Lovgivningsdekret nr. 206/2005). Denne begrensede garantien påvirker ikke på noe vis garantien etter lovgivningen. Garantien etter lovgivningen har en varighetstid på to år fra leveringen av Google-produktet ditt og skal kunne utøves innen to måneder fra oppdagelsen av den relevante mangelen.

Hvis kjøpt i Belgia:
 

Hvis du er forbruker, har du i tillegg til denne Begrensede garantien rett til en to års garanti etter lovgivningen i henhold til bestemmelsene om salg av forbruksvarer i den belgiske sivillovboken. Denne garantien etter lovgivningen begynner på datoen for leveringen av Google-produktet ditt. Denne begrensede garantien kommer i tillegg til, og påvirker ikke, garantien etter lovgivningen.

Hvis kjøpt i Nederland:
 

Hvis du er forbruker, kommer denne begrensede garantien i tillegg til, og påvirker ikke dine rettigheter i henhold til, bestemmelsene om salg av forbruksvarer i bok 7, 1. kapittel i den nederlandske sivillovboken.


G953-00933-10 REV E

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt