Informasjon om sikkerhet og forskrifter

Høyttalere

Google HomeGoogle Home

Gå gjennom produktinformasjonen, helse- og sikkerhetsinformasjonen og veiledningen som er tilgjengelig på support.google.com/googlehome, før du begynner å bruke enheten. Der finner du også en link til den begrensede garantien, direktiver og bestemmelser om Google Home og flere hjelperessurser.

Google Home og familie og venner: Hvis du gjør Google Home tilgjengelig for andre brukere, må du gi dem beskjed om at alle samhandlinger med enheten kan lagres av Google. Du finner mer informasjon om dette på g.co/home/guests. Der kan du også finne informasjon og tips om at andre kan få tilgang til informasjon som du gjør tilgjengelig for Google Home.

Elektriske støt og varme: Du må ikke utsette Google Home eller strømforsyningen for vann eller ekstreme forhold. Vær forsiktig når du håndterer strømforsyningen, for å unngå elektrisk støt. Pass på at Google Home er plassert i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. Du bør bare bruke strømforsyningen som følger med Google Home. Google Home kan være varm når du tar på den – det er normalt. Koble Google Home fra strømforsyningen og la den kjøle seg ned før du håndterer den. 

Pacemakere og andre implantater: Google Home inneholder magneter og komponenter som avgir et elektromagnetisk felt, og den kan derfor forstyrre pacemakere eller annet elektronisk medisinsk utstyr. Før du begynner å bruke Google Home, bør du kontakte lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å få informasjon om den påkrevde minsteavstanden mellom Google Home og det medisinske utstyret du bruker.

Utstyr med magnet: Unngå å plassere medier som inneholder magneter eller er følsomme for magnetisme, for eksempel kreditt- og bankkort, lyd- eller videobånd eller magnetiske minneenheter, i nærheten av dette produktet. Medier som inneholder informasjon som er følsom for magnetisme, må holdes minst 5 cm fra produktet. Hvis du for eksempel oppbevarer en lommebok med magnetiske kort rett ved dette produktet, kan informasjonen på kortene bli ødelagt.

På samme måte kan utstyr som er følsomt for magnetisme, for eksempel mekaniske klokker eller måleapparater, bli skadet hvis de kommer for nær dette produktet.

EU-samsvarserklæring
Google erklærer herved at radioutstyrstypen Google Home overholder de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig her.

Viktig: Det er dokumentert at dette produktet overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet under forhold som omfattet bruk av kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter. Det er viktig at du bruker kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter, for å redusere muligheten for interferens med radioer, TV-er og andre elektroniske enheter. 

Denne enheten kan brukes i alle medlemsstatene i EU samt i Sveits, Norge, Island, Liechtenstein og Tyrkia. Enheten opererer i båndet 5150–5350 MHz og skal bare brukes innendørs. Dette er for å redusere muligheten for signalstøy som er skadelig for mobilsatellittsystemer som opererer på samme kanal. Denne begrensningen gjelder for alle landene som er oppført ovenfor.

Ved bruk av enheten nær kroppen må du holde en avstand på 20 cm fra kroppen for å samsvare med måten enheten testes på for overholdelse av europeiske krav om radiofrekvenseksponering. Teknisk informasjon tilknyttet Europakommisjonens forskrift (EC) nr. 1275/2008 er tilgjengelig her.

Mikro-USB-porten på baksiden av enheten er bare ment for service. 

EU – informasjon om kassering: Symbolet ovenfor betyr at produktet og/eller batteriet skal kasseres separat fra husholdningsavfall i henhold til lokale lover og forskrifter. Når dette produktet når slutten av levetiden, må du ta det med til en offentlig godkjent gjenvinningsstasjon. Kildesortering og gjenvinning av produktet og/eller batteriet etter endt levetid bidrar til å bevare naturressurser og sikrer at produktet resirkuleres på en helse- og miljøvennlig måte.


© Google Inc. Med enerett. Google Home er utviklet av Google og produsert i Kina. Google, Google Home, G-logoen, Chromecast, Chromecast innebygd og de respektive logoene er varemerker som tilhører Google Inc. Googles EU-representant er Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.

Googel Nest MiniGoogle Nest Mini (2. generasjon)

Her finner du produktinformasjon

Denne veiledningen inneholder de samme grunnleggende retningslinjene om sikkerhet som det trykte sikkerhets- og garantiheftet som følger med Google Nest Mini. Her finner du også informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti for Nest Mini.

 • Detaljer om garanti for landet du kjøpte enheten i, deriblant veiledning om hvordan du sender inn krav: g.co/nest/legal
 • Hjelp med Google Nest: g.co/nest/help

Sikkerhetsadvarsler

AdvarselADVARSEL: HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJONEN MÅ LESES FØR BRUK FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADER, UBEHAG, MATERIELLE SKADER – INKLUDERT SKADE PÅ ENHETEN – OG ANDRE POTENSIELLE FARER
 
For å unngå å skade enheten, tilbehøret og eventuelle tilkoblede enheter, samt for å redusere risikoen for personskade, ubehag, materielle skader og andre mulige skader, må du overholde forholdsreglene nedenfor før du bruker Nest Mini.

Håndtering

Håndter Nest Mini forsiktig. Du kan skade enheten hvis du demonterer, mister, bøyer, setter fyr på, knuser eller stikker hull på den. Du må ikke bruke Nest Mini hvis kabinettet er skadet. Bruk av skadede produkter kan føre til personskade. Du må ikke eksponere Nest Mini for væsker, siden dette kan føre til kortslutning og overoppheting.  Hvis Nest Mini blir våt, må du ikke prøve å tørke den med en ekstern varmekilde.  Nest Mini er laget for bruk i tørre miljøer innendørs.

Nest Mini er laget for å fungere i omgivelsestemperaturer på 0–35 °C og skal oppbevares i omgivelsestemperaturer på mellom -20 og +60 °C. Du må ikke plassere Nest Mini på steder hvor temperaturen kan overskride 60 °C (for eksempel på dashbordet i bilen eller ved varmluftsventiler), siden dette kan skade enheten eller føre til brann.  Hold produktet unna varmekilder og direkte sollys. Hvis enheten blir for varm, må du koble den fra strømkilden (hvis den er koblet til), flytte den til et kaldere sted og ikke bruke den før den har kjølt seg ned. Nest Mini er laget for bruk i opptil 2000 meters høyde.

Reparasjon og service

Du må ikke prøve å reparere Nest Mini på egen hånd. Hvis du demonterer enheten, kan du skade deg selv eller enheten. Uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner kan føre til permanent skade på enheten og påvirke garantidekningen og forskriftsmessige godkjenninger. 

Kontakt kundeservice og unngå å bruke enheten hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet. Hjelp og brukerstøtte på nettet finner du på g.co/nest/help. Hvis du vil kontakte en ekspert, kan du gå til g.co/nest/contact.

Strømtilførsel

Sørg for at strømadapteren og Nest Mini har god ventilasjon ved bruk. Bruk av skadede kabler eller strømadaptere kan føre til brann, elektrisk støt, personskader eller skader på Nest Mini eller andre eiendeler.  Når du skal koble enheten til en strømkilde, må du sjekke at strømadapteren er koblet til en kontakt i nærheten av produktet, og at det er lett å komme til den. Du må ikke eksponere enheten for direkte sollys når den er koblet til en strømkilde. Denne enheten er beregnet brukt med en sertifisert LPS (Limited Power Source) som overholder IEC 60950-1 og PS1 (Power Source Class 1) som overholder IEC 62368-1-rangeringen: 14 V DC, maksimalt 1,1 A.  

Du må bare bruke strømadapteren og -kabelen som følger med, når du kobler Nest Mini til en strømkilde. Hvis du ikke overholder dette, kan det oppstå brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten og tilbehøret. 

Når du kobler strømadapteren fra stikkontakten, må du dra i adapteren – ikke i ledningen.  Du må ikke vri eller klemme på ledningen eller tvinge plugger inn i porter.

Veggmontering

Nest Mini kan monteres på veggen.  Du finner mer informasjon om veggmontering på g.co/mini/wallmount.

Langvarig eksponering for varme

Nest Mini genererer varme under normal bruk og overholder de gjeldende standardene og grensene for overflatetemperatur. Du må unngå langvarig direkte eller indirekte hudkontakt når enheten er i bruk: Hvis du eksponerer huden for varme overflater over lengre tid, kan det oppstå ubehag eller brannskader. 

Miljørestriksjoner

For å forhindre skade på Nest Mini og de interne kretsene må du ikke bruke eller oppbevare enheten eller tilbehøret på steder med mye støv, røyk, fukt eller skitt – eller i nærheten av magnetfelt.  Hold enheten unna varmekilder og direkte sollys. Du må ikke la enheten være i bilen eller plassere den på steder hvor temperaturen kan overskride 60° C, for eksempel i vinduskarmer, ved varmluftsventiler eller bak glass som er eksponert for direkte sollys eller sterkt UV-lys i lengre perioder av gangen.  Dette kan skade Nest Mini eller føre til
brann eller eksplosjon. 

Eksplosive atmosfærer

Du må ikke bruke, oppbevare eller transportere Nest Mini på steder hvor lett antennelige eller eksplosive stoffer oppbevares (for eksempel bensinstasjoner eller kjemiske anlegg). Du må ikke bruke enheten på steder hvor det foregår sprengningsarbeid eller er fare for eksplosjoner, for eksempel i områder hvor luften inneholder store mengder brennbare kjemikalier, damper eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver). Gnister i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller død. Følg alle varsler og skilt der slike farer kan være til stede.

RF-forstyrrelser

Du må overholde alle regler som forbyr bruk av trådløs teknologi (f.eks. Wi-Fi). Enheten din er laget for å være i samsvar med gjeldende forskrifter om RF-stråling, men bruk av trådløse enheter kan ha negativ innvirkning på annet elektronisk utstyr.  

Forstyrrelser av medisinsk utstyr

Enheten bruker radiokomponenter og andre komponenter som sender ut elektromagnetiske felt, og den inneholder magneter i nærheten av høyttaleren.  Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere og andre implanterte medisinske anordninger. Du må alltid holde produktet og strømadapteren på trygg avstand fra pacemakere og andre implanterte medisinske anordninger. Hvis du har spørsmål om bruk av Google-enheten din med eller i nærheten av pacemakere eller andre implanterte medisinske anordninger, bør du kontakte legen din før du bruker produktet. Hvis du mistenker at enheten skaper forstyrrelser for pacemakeren eller en annen medisinsk anordning du har fått implantert, må du slå av Google-enheten og forhøre deg med legen din for å få spesifikk informasjon om den medisinske anordningen din.

Beskyttelse av barn

Denne enheten er ikke et leketøy. Produktet kan inneholde (eller leveres med) små deler, plastelementer og deler med skarpe kanter, som kan føre til personskade eller kvelning. Det har hendt at barn har blitt kvalt av ledninger og kabler. Hold Nest Mini-kabelen utenfor barns rekkevidde (minst én meter unna), og ikke la dem leke med Nest Mini eller tilbehøret til den, slik at de ikke skader seg selv, andre eller produktet. Kontakt lege umiddelbart hvis små deler svelges.

Nødkommunikasjon

Denne enheten bruker radiosignaler og kan ikke opprette eller opprettholde en tilkobling under alle forhold. Trådløse enheter er ikke alltid pålitelige med hensyn til nødkommunikasjon. Noen virkekretser sender riktignok opplysninger for nødstilfeller via trådløse nettverk, men det er ikke sikkert at enheten din alltid mottar slik kommunikasjon. Dette avhenger av nettverkstilkoblingen og andre faktorer.

RF-eksponering

Dette utstyret overholder grensene for strålingseksponering som er satt for ukontrollerte omgivelser. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må alle holde seg 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

Riktig bruk og håndtering

Følg disse retningslinjene når du bruker, oppbevarer, rengjør eller kaster [Nest Mini]:

Driftstemperatur

Du må ikke bruke Nest Mini eller strømadapteren når omgivelsestemperaturen er under 0 °C eller over 35 °C. Hvis enhetens indre temperatur overskrider de normale driftstemperaturene, prøver enheten å regulere temperaturen, noe som kan føre til redusert ytelse og tilkoblingsfunksjonalitet eller at enheten slår seg av. Du kan kanskje ikke bruke enheten mens den regulerer temperaturen. Flytt enheten til et kjøligere (eller varmere) sted, og vent et par minutter før du prøver å bruke den igjen.  

Vedlikehold og rengjøring

Koble enheten og strømadapteren fra strømforsyningen før rengjøring, under tordenvær og når enheten ikke skal brukes i lengre perioder. Bruk en ren, myk og tørr klut til å rengjøre Nest Mini og tilbehøret.
Du må ikke bruke kjemiske vaskemidler, pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol eller benzen) til å rengjøre produktet eller tilbehøret. 

Vannbestandighet 

Du må ikke eksponere produktet for væsker, siden dette kan føre til kortslutning og overoppheting. Enheten, adapteren og annet tilbehør er ikke vannbestandige og må ikke eksponeres for væsker.

Magnetfelt

Du må ikke plassere medier som inneholder magneter eller er følsomme for magnetisme, for eksempel kreditt- og bankkort, lyd- eller videobånd eller magnetiske minneenheter, i nærheten av dette produktet eller ladekablene, siden dette kan føre til at du mister informasjon som er lagret på de aktuelle mediene. Medier som inneholder informasjon som er følsom overfor magneter, må holdes minst 5 cm fra dette produktet.

Service og brukerstøtte

Disse enhetene skal bare repareres av Google. Uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner kan føre til permanent skade på enheten og påvirke garantidekningen og forskriftsmessige godkjenninger. Kontakt kundeservice for å få autorisert service. Hjelp og brukerstøtte på nettet finner du på g.co/nest/help.

Informasjon om forskrifter  

Du finner informasjon om forskrifter, sertifisering og samsvarserklæringer som gjelder spesifikt for Nest Mini, på undersiden av produktet.

Informasjon om forskrifter: EU

Frekvensbånd og effekt      

EU

I EU bruker enhetene disse frekvensbåndene:

Bluetooth: 2402–2480 MHz
WLAN: 2412–2472 MHz, 5180–5240 MHz, 5260–5320 MHz, 5500–5700 MHz

Maksimal RF-effekt som utstråles for Nest Mini:

2400–2483,5 MHz, mindre enn 20 dBm EIRP
5150–5250 MHz, mindre enn 23 dBm EIRP
5250–5350 MHz, mindre enn 20 dBm EIRP
5470–5725 MHz, mindre enn 20 dBm EIRP

RF-eksponering

Dette utstyret overholder grensene for strålingseksponering som er satt for ukontrollerte omgivelser. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må alle holde seg 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

RF-forstyrrelser      

Google er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte modifikasjoner av disse enhetene eller enhetenes tilbehør – eller av bytte eller tilkobling av kabler og utstyr utover det som er spesifisert av Google. Brukerne har selv ansvaret for å korrigere forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte modifikasjoner, bytter eller tilkoblinger. Google og Googles autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlige for skader eller brudd på lovfestede forskrifter som oppstår fordi brukeren ikke følger disse instruksjonene.

Merknad om EU-samsvar

Google Inc. erklærer herved at radioutstyrstypen H2C overholder direktiv 2014/53/EU (direktivet for radioutstyr). Du finner hele samsvarserklæringen på g.co/cast/red.

Begrensninger og krav i henhold til direktiv 2014/53/EU

Denne enheten er kun beregnet på innendørs bruk ved frekvenser fra 5150 til 5350 MHz i AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO og TR.

Europeisk samsvar

WEEE-direktivet (direktivet for elektrisk og elektronisk avfall)         
Ikke kast batterier i husholdningsavfallet

 

WEEE-symbolet ovenfor betyr at lokale lover og forskrifter tilsier at produktet ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Når dette produktet til slutt må kastes, tar du det med til en offentlig godkjent gjenvinningsstasjon for sikker kassering eller resirkulering. Kildesortering og resirkulering av produktet og det elektriske tilbehøret til det bidrar til å bevare naturressurser og beskytte folks helse samt miljøet.

Overholdelse av RoHS-direktivet        

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU fra Europaparlamentet og Europarådet fra 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS), herunder eventuelle endringer.

REACH  

REACH (registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier – EF-nummer 1907/2006) er EUs regelverk for kjemiske stoffer. Google overholder alle kravene i regelverket, og vi jobber for å gi kundene våre informasjon om stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer) ifølge REACH. Hvis du vil ha informasjon om dette, kan du kontakte Google på Env-Compliance@google.com.

Henvendelser om direktiver og bestemmelser i EU kan rettes til Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Produsentinformasjon         

Produsent: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, USA 94043

Importørinformasjon        

Importør: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

Overholdelse av IMDA-regelverket

 

Begrenset garanti

Du finner den begrensede garantien i Googles senter for maskinvaregaranti.

©Google LLC. Google, Google Nest Mini og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC.

Google Home MiniGoogle Home Mini (1. generasjon)

Denne detaljerte veiledningen inneholder de grunnleggende sikkerhetsretningslinjene i det trykte sikkerhets- og garantiheftet som følger med Google Home Mini. Her finner du også informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti for Google Home Mini.

 

Google Home Mini og familie og venner: Hvis du gjør Google Home Mini tilgjengelig for andre brukere, må du gi dem beskjed om at alle interaksjoner de har med enheten, kan lagres av Google. Du finner mer informasjon om dette på g.co/home/guests. Der kan du også finne informasjon og tips om at andre kan få tilgang til informasjon som du gjør tilgjengelig for Google Home Mini.

 

Sikkerhetsadvarsler

 

ADVARSEL: HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON: LES FØR BRUK FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, UBEHAG, MATERIELLE SKADER, INKLUDERT SKADE PÅ GOOGLE HOME MINI, OG ANDRE MULIGE SKADER
 

 

Håndtering

For å unngå å skade enheten, tilbehør eller eventuelle tilkoblede enheter, og for å redusere risikoen for personskade, ubehag, materielle skader eller andre mulige skader, følg forholdsreglene nedenfor:

 • Vær forsiktig med Google Home Mini. Du kan skade enheten hvis du demonterer, mister, bøyer, setter fyr på, knuser eller stikker hull på den. Bruk av en skadet enhet kan føre til overoppheting eller personskade. Du må ikke utsette Google Home Mini for væske, fordi dette kan føre til kortslutning og overoppheting. Hvis enheten blir våt, må du ikke prøve å tørke den ved bruk av en ekstern varmekilde.

 
 • Sørg for at strømadapteren og enheten er skikkelig ventilert under bruk. Bruk av kabler eller strømadaptere som er skadet, eller bruk av enheten når den er fuktig, kan føre til brann, elektrisk støt, personskade, skade på Google Home Mini eller andre materielle skader.  Sørg for at strømadapteren er koblet til en stikkontakt som er lett tilgjengelig når du bruker Google Home Mini. Dette produktet er ment for bruk med en sertifisert «Limited Power Source» (LPS) i samsvar med IEC 60950-1 og med følgende nominelle spesifikasjoner: 5 V DC, minimum 1,8 A. Du må bare bruke Google Home Mini med strømadapteren og kabelen som fulgte med, eller kompatibelt tilbehør fra Google Store. Hvis du ikke bruker kompatibelt tilbehør, kan det oppstå brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten og tilbehøret. Kompatibelt tilbehør er tilgjengelig i Google Store og hos Google-autoriserte forhandlere (se etter Googles «Made for»-merke).  

 
 • Mikro-USB-porten på baksiden av enheten er bare ment for service/strømtilførsel.

 • Kontakt kundeservice og unngå å bruke Google Home Mini hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet.

 

Reparasjon og service

Du må ikke prøve å reparere Google Home Mini selv. Demontering av enheten kan føre til personskade.

 

Google Home Mini må bare repareres av Google eller en Google-autorisert tjenesteleverandør. Uautoriserte reparasjoner eller endringer kan føre til permanent skade på enheten og påvirke garantidekningen og forskriftsmessige autorisasjoner. Kontakt kundeservice for å få autorisert service. For å få hjelp og brukerstøtte på nettet, gå til support.google.com. For å få hjelp og brukerstøtte på nettet, gå til g.co/home/help. For å kontakte en ekspert, gå til g.co/home/support.
 

Langvarig varmeeksponering

Google Home Mini og laderen genererer varme under normal drift og overholder aktuelle standarder og grenser for overflatetemperatur. Unngå langvarig direkte eller indirekte hudkontakt når enheten er i bruk eller lades: Hvis du utsetter huden for varme overflater over lengre tid, kan det forårsake ubehag eller brannskader. Unngå å sove med enheten eller strømadapteren under deg, og ikke dekk dem til med tepper eller puter. Vær oppmerksom på dette hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen din til å oppdage varme mot huden.

 

Riktig bruk og håndtering

Følg disse retningslinjene når du bruker, oppbevarer, rengjør eller kaster Google Home Mini:

Driftstemperatur

Du må ikke bruke Google Home Mini eller strømadapteren når omgivelsestemperaturen er under 0 °C eller over 35 °C. Hvis enhetens indre temperatur overskrider normale driftstemperaturer, prøver enheten å regulere temperaturen, noe som kan føre til redusert ytelse og tilkoblingsfunksjonalitet eller at enheten slår seg av. Du kan kanskje ikke bruke enheten mens den regulerer temperaturen. Flytt enheten til et kjøligere (eller varmere) sted, og vent et par minutter før du prøver å bruke den igjen.  

 

Vedlikehold og rengjøring

Koble fra enheten og adapteren før rengjøring, under tordenvær eller når den ikke skal brukes i lengre perioder. Bruk en ren, myk og tørr klut til å rengjøre enheten og strømadapteren.
Ikke bruk kjemiske vaskemidler eller pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol eller benzen) til å rengjøre Google Home Mini.

 

Kontakter og porter

Når du kobler strømadapteren fra en stikkontakt, må du dra i adapteren – ikke i ledningen.  Du må ikke vri eller klemme på ledningen eller tvinge kontakter inn i porter.


Strømforsyning

Du bør plassere strømforsyningen i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.

 

Informasjon om forskrifter

Forskriftsrelaterte sertifiserings- og samsvarsmerker som gjelder for Google Home Mini, er plassert på gummifoten nederst på Google Home Mini.

 

Produsentens adresse: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet
Viktig: Det er dokumentert at denne enheten og strømadapteren overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet under forhold som omfattet bruk av kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter. Det er viktig at du bruker kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter, for å redusere muligheten for interferens med radioer, TV-er og andre elektroniske enheter.
 

Resirkulering
Du finner informasjon om resirkulering i USA på g.co/HWRecyclingProgram.

 

© Google Inc. Med enerett. Google, Google Home Mini, G-logoen, Chromecast og de respektive logoene er varemerker som tilhører Google Inc.

 

Direktiver og bestemmelser: Den europeiske union

Frekvensbånd og effekt

Den europeiske union
Enhetene opererer i de følgende frekvensbåndene innen EU:

2400–2483,5 MHz: Wi-Fi (< 20 dBm EIRP), BT (< 10 dBm EIRP). 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz: Wi-Fi (< 20 dBm EIRP).

Merknad om EU-samsvar

Google Inc. erklærer herved at radioutstyrstypen H0A overholder direktiv 2014/53/EU (direktivet for radioutstyr). Du kan se den fullstendige samsvarserklæringen på g.co/cast/red.

 

Begrensninger og krav i henhold til direktiv 2014/53/EU.

Enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150–5350 MHz i AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO, TR
 

WEEE-direktivet (direktivet for elektrisk og elektronisk avfall)


WEEE-direktivet (direktivet for elektrisk og elektronisk avfall) krever at alt elektrisk og elektronisk (EE) utstyr, herunder enheten og enhetens tilbehør, må være merket med symbolet av en søppelkasse med et kryss over. Dette symbolet betyr at utstyret ikke skal kastes som restavfall. EE-avfall som kastes sammen med vanlig avfall, kan utgjøre en risiko for helse og miljø på grunn av visse stoffer som brukes i elektrisk og elektronisk utstyr.

I henhold til WEEE-direktivet er alle EU-medlemslandene ansvarlige for å sørge for at en stor andel av EE-avfallet samles inn for behandling, gjenvinning og miljøvennlig avhending. Før du kaster enheten, bør du tenke over hvordan du kan redusere mengden EE-avfall du genererer. Du kan for eksempel bruke den på nytt, få den til å fungere igjen eller lage kunst av den. Ved simpelthen å forlenge levetiden til enheten kan du redusere avfallsmengden du genererer, og med det hjelpe EU med å nå målene sine.

Denne EU-bestemmelsen er avhengig av at du aktivt hjelper til ved å levere EE-avfall til anlegg der de spesialiserer seg på behandling av slikt avfall. Du bør kontakte lokale myndigheter eller forhandleren for å få detaljert informasjon om tilgjengelige retur- og innsamlingssteder.
 

Overholdelse av RoHS-direktivet

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU av Europaparlamentet og Europarådet 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS), herunder eventuelle endringer.
 

REACH

REACH (registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier, EC-nummer 1907/2006) er EUs regelverk for kjemiske stoffer. Google overholder REACH-regelverket, og enheten inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer) utover begrensningene som er angitt i dette regelverket. Vi er forpliktet til å gi kundene våre informasjon om de kjemiske stoffene som brukes i produktene våre, i henhold til juridiske krav.

Kontaktinformasjon for henvendelser om direktiver og bestemmelser i EU er Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.
 

Produsentinformasjon

Produsent: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, 94043 USA

Importørinformasjon

Importør: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

    Google Nest Audio Google Nest Audio

Her finner du produktinformasjon

Denne detaljerte veiledningen inneholder de samme grunnleggende retningslinjene om sikkerhet som det trykte sikkerhets- og garantiheftet som følger med Google Nest Audio («Nest Audio» eller «enheten»). Her finner du også informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti tilknyttet Nest Audio.

Nest Audio og familie og venner: Hvis du gjør Nest Audio tilgjengelig for andre brukere, må du gi dem beskjed om at alle interaksjoner med enheten kan lagres av Google. Du finner mer informasjon om dette på https://g.co/nest/guests. Via denne linken kan du også finne informasjon og tips om andre som kan få tilgang til informasjonen du gjør tilgjengelig for Nest Audio.

Fullstendig brukerinformasjon: https://g.co/nest/help

Informasjon om sikkerhet, miljø og forskrifter: https://g.co/nest/legal

Detaljer om garanti for landet du kjøpte enheten i, inkludert en veiledning om hvordan du sender inn krav: https://g.co/nest/legal

Omfattende hjelp på nettet: https://g.co/nest/help
 

Sikkerhetsadvarsler

ADVARSEL: HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON: LES FØR BRUK FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, UBEHAG, MATERIELLE SKADER, INKLUDERT SKADE PÅ NEST AUDIO SAMT TILBEHØR OG ANDRE MULIGE SKADER

Håndtering

For å unngå skade på enheten, tilbehøret eller tilkoblede enheter samt redusere risikoen for personskader, ubehag, materielle skader eller andre potensielle farer, følg forholdsreglene nedenfor.

Håndter Nest Audio forsiktig. Du kan skade enheten hvis du demonterer, mister, bøyer, setter fyr på, knuser eller stikker hull på den. Ikke bruk en enhet med skadet kabinett. Bruk av en skadet enhet kan forårsake personskade. Du må ikke utsette enheten for væske, fordi dette kan føre til kortslutning og overoppheting.  Hvis enheten din blir våt, må du ikke forsøke å tørke den med en ekstern varmekilde.  Nest Audio er laget for bruk i tørre miljøer innendørs.

Enheten er laget for å fungere i omgivelsestemperaturer på 0–35 °C og skal oppbevares i omgivelsestemperaturer på mellom -20 og +60 °C. Du må ikke plassere enheten på steder hvor temperaturen kan overskride 60 °C, for eksempel ved varmluftsventiler, siden dette kan skade enheten eller føre til brann.  Hold enheten unna varmekilder og direkte sollys. Hvis enheten blir for varm, må du koble den fra strømkilden (hvis den er koblet til), flytte den til et kaldere sted og ikke bruke den før den er nedkjølt. Enheten er laget for bruk i opptil 5000 meters høyde.

Reparasjon og service

Du må ikke prøve å reparere enheten selv. Hvis du demonterer enheten, kan det føre til skade på den.  

Kontakt kundeservice, og ikke bruk enheten hvis den ikke fungerer som den skal, eller hvis den er skadet: https://g.co/nest/contact

Strømtilførsel

Sørg for at strømadapteren og Google Nest Audio er skikkelig ventilert under bruk. Hvis du bruker skadede kabler eller strømadaptere, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten eller annet utstyr.  Når du slår på enheten, må du sørge for at strømadapteren er koblet til en stikkontakt i nærheten av enheten som er lett å komme til. Denne enheten må brukes med en sertifisert strømadapter av typen LPS (Limited Power Source) som overholder IEC 60950-1 og/eller er klassifisert som PS2 som overholder IEC 62368-1-rangeringen: 24 V DC, maksimalt 1,25 A.  

Du må bare bruke strømadapteren og -kabelen som følger med, når du kobler enheten til en strømkilde. Hvis du ikke bruker kompatibelt tilbehør, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten og tilbehøret. 

Når du kobler strømadapteren fra et strømuttak, må du dra i adapteren – ikke i kabelen.  Du må ikke vri eller klemme på ledningen eller tvinge plugger inn i porter.

Langvarig varmeeksponering

Enheten og strømadapteren genererer varme under normal drift og overholder aktuelle standarder og grenser for overflatetemperatur. Unngå langvarig direkte eller indirekte hudkontakt når enheten er i bruk: Hvis du utsetter huden for varme overflater over lengre tid, kan det forårsake ubehag eller brannskader. Ikke sov på eller med enheten eller strømadapteren, og ikke dekk dem til med tepper eller puter.  Vær oppmerksom på dette hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen din til å oppdage varme mot huden.

Sikkerhet for barn

Denne enheten er ikke et leketøy. Enheten kan inneholde små deler, plast- eller metallelementer og deler med skarpe kanter, som kan føre til personskade eller kvelning. Det har hendt at barn har blitt kvalt av ledninger og kabler. Hold alle ladekablene og ledningene til enheten utenfor små barns rekkevidde (minst én meter unna), og ikke la dem leke med enheten eller tilbehøret. Slik kan du unngå at de skader seg selv, andre eller produktet. Kontakt lege umiddelbart hvis små deler svelges.

Hørselstap

Langvarig eksponering for høye lyder (inkludert musikk) kan føre til hørselstap. For å forhindre mulige hørselsskader bør du unngå høyt volum over lengre perioder. Vedvarende eksponering for høyt volum og bakgrunnsstøy kan føre til at høye lyder virker lavere enn de faktisk er. Sjekk volumet før du bruker hodetelefoner eller øretelefoner.

Kassering, transport og resirkulering

Kast og transportér enheten og tilbehøret i henhold til lokale miljø- og transportforskrifter. Ikke transportér dem på uriktig måte eller kast dem i vanlig husholdningsavfall.   Feil kassering eller transport kan føre til brann, eksplosjon og/eller andre farer. De må ikke åpnes, knuses, varmes til over 60 ̊C eller brennes.  Du finner mer informasjon om resirkulering av enheten og tilbehøret på https://g.co/hardware/recycle.

Miljørestriksjoner

For å forhindre skade på enheten må du ikke bruke eller oppbevare den eller tilbehøret på steder med mye støv, røyk, fukt eller skitt – eller i nærheten av magnetfelt.  Hold enheten unna varmekilder og direkte sollys. Du må ikke la enheten ligge i bilen eller plassere den på steder hvor temperaturen kan overskride 60 °C, for eksempel på dashbordet i bilen, i vinduskarmer, ved varmluftsventiler eller bak glass som er eksponert for direkte sollys eller sterkt UV-lys i lengre perioder av gangen.  Dette kan skade enheten, overopphete enheten eller føre til brann.

Forstyrrelser av medisinsk utstyr

Enheten bruker radiokomponenter og andre komponenter som sender ut elektromagnetiske felt, og den inneholder magneter i nærheten av høyttaleren.  Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere og andre implanterte medisinske anordninger. Du må alltid holde enheten og strømadapteren på trygg avstand fra pacemakere og andre implanterte medisinske anordninger. Hvis du har spørsmål om bruk av Google-enheten din med eller i nærheten av pacemakere eller andre implanterte medisinske anordninger, bør du kontakte legen din før du bruker enheten. Hvis du mistenker at enheten skaper forstyrrelser for pacemakeren eller andre medisinske anordninger du har fått implantert, må du slå av Google-enheten og forhøre deg med legen din for å få spesifikk informasjon om den medisinske anordningen din.

RF-eksponering

Denne enheten er evaluert og oppfyller de aktuelle forskriftsmessige kravene for eksponering for radiobølger. I tillegg er den konstruert for ikke å overskride de aktuelle strålingsgrensene for eksponering for RF-energi. 
 
For å redusere eksponering for radiofrekvensenergi bør du bruke et håndfritt alternativ, for eksempel den innebygde høyttaleren, de medfølgende hodetelefonene eller lignende tilbehør. Sjekk at enhetstilbehør, for eksempel enhetens deksel, omslag eller hylster, ikke består av metallkomponenter. Hold enheten borte fra kroppen, slik at avstandskravet overholdes.
Du finner mer informasjon om SAR (spesifikk absorpsjonsrate) på følgende sider:

fcc.gov
icnirp.org
ec.europa.eu
dot.gov.in

LED-lys

LED-lysene som er synlige på enheten din, er trygge under rimelige forutsigbare forhold i henhold til kravene i IEC 62471. Det anbefales imidlertid at du ikke retter LED-lysene på noens øyne.

Riktig bruk og håndtering

Følg disse retningslinjene når du bruker, oppbevarer, rengjør eller kaster enheten:

Driftstemperatur

Du må ikke bruke enheten eller strømadapteren når omgivelsestemperaturen er under 0 °C eller over 35 °C. Hvis enhetens indre temperatur overskrider normal driftstemperatur, kan det føre til redusert ytelse mens enheten prøver å regulere temperaturen. 

Vedlikehold og rengjøring

Koble fra enheten og strømadapteren før rengjøring, under tordenvær eller når enheten ikke skal brukes i lengre perioder.  Du må ikke rengjøre enheten mens den er tilkoblet strøm, da dette kan forårsake personskade eller skade på enheten.  Unngå løsemidler og slipemidler som kan forårsake skade på produktoverflaten.  Ikke bruk kjemiske vaskemidler eller pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel benzen) til å rengjøre enheten eller tilbehøret.   

Hvis enheten eksponeres for sminke, kjemikalier og fargede materialer, for eksempel dongeri, kan det farge av på lyse enheter.

Du kan rengjøre enheten ved å tørke forsiktig over den med en myk, lofri klut. Bruk en tørr klut til å fjerne striper, smuss eller støv.       

Du kan bruke vanlige desinfiserende våtservietter eller våtservietter som er 70 % isopropyl-alkoholbaserte til å desinfisere enheten. Ikke bruk våtservietter som inneholder blekemiddel.

Vannbestandighet

Enheten din er ikke vannbestandig. Du må ikke utsette enheten for væske, fordi dette kan føre til kortslutning og overoppheting. Enheten og strømadapteren er ikke vannbestandige og skal ikke eksponeres for væske.

Magnetfelt

Du må ikke plassere medier som inneholder magneter eller er følsomme for magnetisme, for eksempel kreditt- og bankkort, lyd- eller videobånd eller magnetiske minneenheter, i nærheten av denne enheten eller strømadapteren, siden dette kan føre til at du mister informasjon som er lagret på de aktuelle mediene. Medier som inneholder informasjon som er følsom overfor magneter, må holdes minst 5 cm fra denne enheten.

Service og brukerstøtte

Nest Audio må bare repareres av Google eller en Google-autorisert tjenesteleverandør. Uautoriserte reparasjoner eller endringer kan føre til permanent skade på enheten og påvirke garantidekningen og forskriftsmessige autorisasjoner. Kontakt kundeservice for å få autorisert service. Hjelp og brukerstøtte på nettet finner du på https://support.google.com. For å få kundeservice, gå til https://g.co/nest/contact.

Informasjon om forskrifter

Informasjon om forskrifter: USA

Overholdelse av FCC-regelverket

Merk: Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig signalstøy ved bruk i hjemmet. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og benyttes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at signalstøy ikke oppstår i en bestemt installasjon.  Hvis utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser som påvirker radio- eller TV-mottak (dette kan sjekkes ved å slå utstyret av og på igjen), oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere forstyrrelsen på en av følgende måter:

 • Snu eller flytt på mottakerantennen.
 • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
 • Få hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Google, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt disse to vilkårene:

 1. Disse enhetene skal ikke skape skadelige forstyrrelser.
 2. Disse enhetene må tåle eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Kontaktinformasjon for USA: 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Kontakt: https://g.co/nest/contact
Modellnummer: GXCA6
Produktnavn: Google Nest Audio

Erklæring om overholdelse av elektromagnetisk kompatibilitet 

Viktig: Det er dokumentert at denne enheten og strømadapteren overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet under forhold som inkluderer bruk av kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter. Det er viktig at du bruker kompatible eksterne enheter og skjermede kabler mellom systemkomponenter, for å redusere muligheten for interferens med radioer, TV-er og andre elektroniske enheter.

RF-eksponering 

Denne enheten overholder kravene til U.S Federal Communications Commission (den føderale kommisjonen for kommunikasjon) for radiobølgeeksponering, og den er utviklet og produsert for ikke å overgå FFC-utstrålingsgrensene for eksponering for RF-energi. For å overholde FCCs krav til grenser for RF-eksponering må det være en avstand på minst 20 cm mellom antennen på enheten og personer mens enheten brukes. Denne enheten kan ikke være plassert eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. 

Resirkulering

Du finner informasjon om resirkulering i USA på https://g.co/HWRecyclingProgram.

Informasjon om forskrifter: Canada

Industry Canada, klasse B    

Dette digitale apparatet i klasse B overholder CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Merk: I henhold til forskriftene fra Industry Canada kan endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Google, føre til at du mister retten til å bruke utstyret.

Denne enheten overholder lisensfritatte RSS-standarder fra ISED. Bruken er underlagt to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Enheter som bruker frekvensbåndet 5150–5250 MHz er bare beregnet for innendørs bruk. Dette er for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser av mobile satellittsystemer på samme kanal. 

Informasjon om RF-eksponering     

Strålingseffekten for denne enheten er lavere enn ISEDs RF-eksponeringsgrenser. Disse enhetene er evaluert og overholder ISEDs RF-eksponeringsgrenser. Enhetene skal brukes på en måte som sørger for at muligheten for menneskelig kontakt under vanlig bruk er minimal.

Ved bruk av enheten nær kroppen må du holde en avstand på 20 cm fra kroppen for å samsvare med måten enheten testes på når det gjelder overholdelse av kravene om RF-eksponering.

Denne enheten er sertifisert for bruk i Canada. Du finner statusen for oppføringen i ISEDs liste over radioutstyr (REL) på denne nettadressen: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do
Du finner mer kanadisk informasjon om RF-stråling på denne nettadressen: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Informasjon om forskrifter: EU

Frekvensbånd og effekt    

EU
I EU bruker enhetene disse frekvensbåndene:

Bluetooth: 2402–2480 MHz

WLAN: 2412–2472 MHz, 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5745–5825 MHz

Maksimal RF-effekt som utstråles for Nest Audio:

2400–2483,5 MHz, mindre enn 20 dBm EIRP

5150–5250 MHz, mindre enn 23 dBm EIRP

5250–5350 MHz, mindre enn 20 dBm EIRP

5470–5725 MHz, mindre enn 20 dBm EIRP

5745–5825 MHz, mindre enn 14 dBm EIRP

RF-forstyrrelser    

Google er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte modifikasjoner av disse enhetene eller enhetenes tilbehør – eller av bytte eller tilkobling av kabler og utstyr utover det som er spesifisert av Google. Brukerne har selv ansvaret for å korrigere forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte modifikasjoner, bytter eller tilkoblinger. Google og Googles autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlige for skader eller brudd på lovfestede forskrifter som oppstår fordi brukeren ikke følger disse retningslinjene.

Merknad om EU-samsvar

Google Inc. erklærer herved at radioutstyrstypen GXCA6 overholder direktiv 2014/53/EU (radioutstyrsdirektivet). Du finner hele samsvarserklæringen på https://g.co/nest/conformity.

Begrensninger og krav i henhold til direktiv 2014/53/EU.

Denne enheten er bare beregnet på innendørs bruk ved frekvenser fra 5150 til 5350 MHz i AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, CH, IS, LI, NO og TR. 

 

Informasjon om RF-eksponering – EU

Disse enhetene er klassifisert for vanlig hjemmebruk (klasse B).
 
Dette utstyret overholder grensene for strålingseksponering som er satt for ukontrollerte omgivelser. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må alle holde seg 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

WEEE-direktivet (direktivet for elektrisk og elektronisk avfall)    

[eller]  WEEE-logoen på enheten.gif

WEEE-symbolet ovenfor betyr at lokale lover og forskrifter tilsier at produktet ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Når dette produktet til slutt må kastes, tar du det med til en offentlig godkjent gjenvinningsstasjon for sikker kassering eller resirkulering. Kildesortering og resirkulering av produktet og det elektriske tilbehøret bidrar til å bevare naturressurser og beskytte folks helse samt miljøet. Du finner mer informasjon her:

https://support.google.com/store/answer/2664771

Overholder RoHS    

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU fra Europaparlamentet og Europarådet fra 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS), herunder eventuelle endringer.

REACH

REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier) er EUs regelverk for kjemiske stoffer. Google overholder alle kravene i denne forordningen, og vi jobber for å gi kundene våre informasjon om tilstedeværelsen av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-stoffer) i henhold til REACH. Hvis du vil ha informasjon om dette, kan du kontakte Google på Env-Compliance@google.com.

Henvendelser som gjelder regelverket i EU, kan rettes til Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Produsentinformasjon.     

Produsent: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, USA 94043

Importørinformasjon.    

Importør: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

Informasjon om forskrifter: Australia    

Informasjon om spesifikk absorpsjonsrate (SAR) 

Dette utstyret overholder grensene for strålingseksponering som er satt for ukontrollerte omgivelser. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må alle holde seg 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

WLAN-funksjonen i disse enhetene er begrenset til innendørs bruk ved bruk i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Dette er for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser i mobile satellittsystemer på samme kanal.

Informasjon om forskrifter: Japan

Når enheten brukes med 5 GHz (W52/W53), er den begrenset til innendørs bruk (med unntak av kommunikasjon med en radio med høyere effekt).

Informasjon om forskrifter: Singapore

Overholdelse av IMDA-regelverket

Overholder
IMDA-standarder
DA107248

Informasjon om forskrifter: India    

Informasjon om spesifikk absorpsjonsrate (SAR)     

Dette utstyret overholder grensene for strålingseksponering som er satt for ukontrollerte omgivelser. For å unngå at grensene for RF-eksponering overskrides, må alle holde seg 20 cm unna antennen ved vanlig bruk.

Erklæring om resirkulering og håndtering av elektronisk avfall     

WEEE-logoen på enheten.gif

I India betyr denne etiketten at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal kastes på et egnet anlegg for gjenvinning og resirkulering.

Google erklærer at enheten er laget og produsert i samsvar med reglene fra 2016 for håndtering av elektronisk avfall (heretter omtalt som «reglene»), spesielt i henhold til regel 16 (1) om reduksjon i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr og slike stoffers maksimale tillatte konsentrasjonsnivåer i henhold til vekt i homogene materialer (bortsett fra unntakene som er nevnt i oversikt II).

Feil håndtering og kasting, utilsiktet ødeleggelse, skade eller feil resirkulering av elektronisk avfall kan føre til farer, inkludert, men ikke begrenset til, brannfare, eksplosjonsfare og/eller andre farer. Ukontrollert avfallshåndtering kan være skadelig for miljøet, ettersom det hindrer gjenbruk av ressurser. Noe elektronisk avfall kan inneholde farlige kjemikalier som, når de kastes på en uegnet måte, kan gjøre vann, jord og andre naturressurser giftige. Feil kasting kan skade planter, dyr og mennesker.

Informasjon om forskrifter: Korea

R-C-A4H-GXCA6

 

Informasjon om vurdering av samsvar:
Modell: GXCA6
Google LLC   
Laget i: Kina og Thailand 
Produksjonsdato: merket med egen etikett (제조일자:별도표기) 
EMC-merknad: 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .

Informasjon om forskrifter: New Zealand

WLAN-funksjonen i disse enhetene er begrenset til innendørs bruk ved bruk i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Dette er for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser i mobile satellittsystemer på samme kanal.

Informasjon om forskrifter: Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Informasjon om forskrifter: Taiwan

NCC-logo + sertifiserings-ID (ID-en gis når sertifikatet er utstedt).

1) NCC 警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使

用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

 

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及幹擾合法通信;經發現有 幹擾現象時,應立即停用,並改善至無幹擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 

 

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電 機設備之幹擾。

 

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。

 

2) 根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定 :

 

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變

更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

 

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,

應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通

信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

 

無線資訊傳輸設備避免影響附近雷達系統之操作

 

Utstyrsnavn: Enhet for strømming av interaktive medier (智慧家庭装置) Klassifiseringstype: GXCA6

設備名稱: 智慧家庭装置,型號(型式): GXCA6

單元\

Enhet

限用物質及其化學符號

Begrensede stoffer og kjemiske symboler

鉛Bly

(Pb)

汞Kvikksølv

(Hg)

鎘Kadmium

(Cd)

六價鉻Heksavalent krom

(Cr+6)

多溴聯苯Polybromerte bifenyler

(PBB)

多溴二苯醚Polybromerte difenyletere (PBDE)

外殼 Kabinett

O

O

O

O

O

O

電子元件 Elektronisk komponent

O

O

O

O

O

連接器 Kontakt

O

O

O

O

O

電路板 Kretskort

O

O

O

O

O

O

變壓器 Transformator

O

O

O

O

O

O

塑膠件 Plastkomponenter

O

O

O

O

O

O

包裝 Emballasje

O

O

O

O

O

O

其它 Annet

O

O

O

O

O

O

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Merknad 1: «Overstiger 0,1 wt%» og «overstiger 0,01 wt%» indikerer at prosentandelen av det begrensede stoffet overstiger referanseprosentverdien for tilstedeværelse.

 

備考2.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Merknad 2: «O» indikerer at prosentinnholdet av det begrensede stoffet ikke overstiger prosentandelen av referanseverdien for tilstedeværelsen.

 

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Merknad 3: «–» indikerer at det begrensede stoffet er i samsvar med unntaket.

Skjermer

 Google Nest-skjermer

Her finner du produktinformasjon

Denne detaljerte veiledningen inneholder de grunnleggende sikkerhetsretningslinjene i det trykte sikkerhets- og garantiheftet som følger med Google Home Hub. Her finner du også informasjon om sikkerhet, forskrifter og garanti for Google Home Hub.

Google Home Hub og familie og venner: Hvis du gjør Google Home Hub tilgjengelig for andre brukere, må du gi dem beskjed om at alle interaksjoner med enheten kan lagres av Google. Du finner mer informasjon om dette på g.co/home/guests. Via denne linken kan du også finne informasjon og tips om andre som kan få tilgang til informasjonen du gjør tilgjengelig for Google Home Hub.

Sikkerhetsadvarsler

Advarsel ADVARSEL: HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJONEN MÅ LESES FØR BRUK FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADER, UBEHAG, MATERIELLE SKADER – INKLUDERT SKADE PÅ TELEFONEN – OG ANDRE POTENSIELLE FARER

For å unngå skade på telefonen, tilbehøret eller tilkoblede enheter samt redusere risikoen for personskader, ubehag, materielle skader eller andre potensielle farer, følg forholdsreglene nedenfor.

Håndtering

For å unngå skade på enheten, tilbehøret eller tilkoblede enheter samt redusere risikoen for personskader, ubehag, materielle skader eller andre potensielle farer, følg forholdsreglene nedenfor:

Vær forsiktig når du håndterer Google Home Hub. Du kan skade enheten hvis du demonterer, mister, bøyer, setter fyr på, knuser eller stikker hull på den. Ikke bruk en enhet med sprukket skjerm. Bruk av en skadet enhet kan føre til overoppheting eller personskade. Ikke utsett Google Home Hub for væske – det kan føre til kortslutning og overoppheting. Hvis enheten blir våt, må du ikke prøve å tørke den med en ekstern varmekilde.
 
Sørg for at både enheten og strømadapteren er skikkelig ventilert under bruk. Bruk av kabler eller strømadaptere som er skadet, eller bruk av enheten når den er fuktig, kan føre til brann, elektrisk støt, personskade, skade på Google Home Hub eller andre materielle skader.  Hvis enheten blir våt, må du ikke prøve å tørke den med en ekstern varmekilde. Ikke bruk Google Home Hub på badet. Ikke eksponer Google Home Hub for direkte sollys. Google Home Hub og strømadapteren er utviklet for å fungere best i temperaturer mellom 0 °C og 35 °C, og den kan oppbevares ved temperaturer mellom –20 °C og 60 °C. Ikke utsett Google Home Hub for høyere temperatur enn 60 °C, siden dette kan skade enheten eller føre til brann.

Hold en avstand på 20 cm fra kroppen for å samsvare med måten enheten testes på når det gjelder overholdelse av kravene om RF-eksponering.

Kontakt kundeservice og unngå å bruke Google Home Hub hvis den ikke virker som den skal, eller hvis den er skadet.

Reparasjon og service

Du må ikke prøve å reparere Google Home Hub selv. Demontering av enheten kan føre til personskade.

For å få hjelp og brukerstøtte på nettet, gå til g.co/hub/help. For å kontakte en ekspert, gå til g.co/hub/support.

Langvarig varmeeksponering

Google Home Hub og laderen genererer varme under normal drift og overholder aktuelle standarder og grenser for overflatetemperatur. Unngå langvarig direkte eller indirekte hudkontakt når enheten er i bruk eller lades – hvis du utsetter huden for varme overflater over lengre tid, kan det forårsake ubehag eller brannskader. Unngå å sove med enheten eller strømadapteren under deg, og ikke dekk dem til med tepper eller puter. Vær oppmerksom på dette hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen din til å oppdage varme mot huden.

Riktig bruk og håndtering

Følg disse retningslinjene når du bruker, oppbevarer, rengjør eller kaster Google Home Hub:

Driftstemperatur

Du må ikke bruke Google Home Hub eller strømadapteren når omgivelsestemperaturen er under 0 °C eller over 35 °C. Hvis enhetens indre temperatur overskrider normale driftstemperaturer, prøver enheten å regulere temperaturen, noe som kan føre til redusert ytelse og tilkoblingsfunksjonalitet eller at enheten slår seg av. Du kan kanskje ikke bruke enheten mens den regulerer temperaturen. Flytt enheten til et kjøligere (eller varmere) sted, og vent et par minutter før du prøver å bruke den igjen.  

Vedlikehold og rengjøring

Koble fra enheten og adapteren før rengjøring, under tordenvær eller når den ikke skal brukes i lengre perioder. Bruk en ren, myk og tørr klut til å rengjøre enheten og strømadapteren.
Ikke bruk kjemiske vaskemidler, pulver eller andre kjemiske midler (som alkohol eller benzen) til å rengjøre Google Home Hub.

Kontakter og porter

Når du kobler strømadapteren fra stikkontakten, må du dra i adapteren – ikke i ledningen.  Du må ikke vri eller klemme på ledningen eller tvinge kontakter inn i porter.

Strømforsyning

Sørg for at både enheten og strømadapteren er skikkelig ventilert under bruk. Hvis du bruker skadede kabler eller strømadaptere, eller hvis du bruker dem når de er fuktige, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten eller annet utstyr. Sørg for at strømadapteren er koblet til en stikkontakt i nærheten av Google Home Hub og er lett tilgjengelig. Dette produktet er beregnet for å brukes med en sertifisert begrenset strømkilde (LPS) på 14 volts likestrøm på maksimalt 1,1 ampere. Du må bare bruke Google Home Hub med strømadapteren og kabelen som fulgte med, eller kompatibelt tilbehør fra Google Store. Hvis du ikke bruker kompatibelt tilbehør, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på enheten og tilbehøret. Kompatibelt tilbehør er tilgjengelig på Google Store og hos Google-autoriserte forhandlere (se etter «Made For»-merket fra Google). 

Informasjon om forskrifter

Forskriftsrelaterte sertifiserings- og samsvarsmerker som gjelder for Google Home Hub, finner du på enheten ved å gå til Innstillinger > Om enheten. De er også plassert nederst på selve enheten. Du finner mer informasjon om forskrifter og miljø på g.co/hub/legal.

Produsentens adresse: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Informasjon om forskrifter: USA og Canada

Overholdelse av forskriftene fra FCC og IC/ISED

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Denne enheten overholder de lisensfrie RSS-standardene fra Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Bruken er underlagt disse to vilkårene:

 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser.
 2. Denne enheten må tåle eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan ha uønskede effekter. 

Du finner mer informasjon om erklæringene fra FCC og ISED på g.co/hub/legal.
 
I henhold til forskriftene for Science and Economic Development Canada og Federal Communications Commission kan endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Google LLC, frata deg autorisasjon til å bruke dette utstyret.
 
Utstyret er testet og erklært å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig signalstøy ved bruk i hjemmet. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installert og benyttet i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at signalstøy ikke oppstår i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser som påvirker radio- eller TV-mottak (dette kan sjekkes ved å slå utstyret av og på igjen), oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere forstyrrelsen på en av følgende måter:

 • Snu eller flytt på mottakerantennen.
 • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
 • Få hjelp fra forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker.

Enhver endring eller modifisering som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvarsreglene, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.