Thay đổi ngưỡng thanh toán cho người bán và biệt hiệu tài khoản

 
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán hàng tháng bằng đô la Mỹ thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và xem lịch thanh toán của mình.
Người bán ở Romania nhận thanh toán hàng tháng qua chuyển khoản điện tử (EFT) bằng đồng Euro thay vì Leu Romania.

Để nhận khoản thanh toán cho người bán từ Google đối với các đơn đặt hàng đã tính phí của bạn, hãy đảm bảo bạn xác minh một tài khoản ngân hàng trong hồ sơ thanh toán của mình. Nếu chưa thêm và xác minh tài khoản ngân hàng, thì bạn có thể thực hiện việc này ở lần tới khi đăng nhập vào hồ sơ thanh toán của mình.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng chính, xác minh tài khoản ngân hàng hoặc về lịch thanh toán cho người bán của bạn.

Giới thiệu về ngưỡng thanh toán cho người bán

Để hội đủ điều kiện nhận khoản thanh toán trong tài khoản ngân hàng vào cuối chu kỳ thanh toán, thì khoản thanh toán cho người bán của bạn (tức là số dư phải trả của bạn) phải đáp ứng được ngưỡng số tiền thanh toán tối thiểu. Số tiền thanh toán tối thiểu cho người bán có thể dao động tùy theo quốc gia và đơn vị tiền tệ của bạn.

Lưu ý: Nếu nhận khoản thanh toán cho người bán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, thì bạn nên đặt ngưỡng tối thiểu là $100 vì phí chuyển khoản ngân hàng có thể vượt quá mức $50 trở lên. Để biết chi tiết về bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc nhận tiền thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng tính bằng USD, hãy liên hệ với tổ chức tài chính của bạn. 

Đơn vị tiền tệ Số tiền tối thiểu
AUD 1.00
BRL 10.00
CAD 1.00
CHF 1.00
CZK 20.00
DKK 1.00
EUR 1.00
GBP 1.00
HKD 1.00
HUF 2120.00
ILS 3.00
JPY 100.00
KRW 1000.00
MXN 12.00
NOK 1.00
PLN 2.00
SEK 1.00
SGD 1.00
TRY 20.00

Thay đổi thông tin tài khoản thanh toán cho người bán của bạn

Để tìm ID tài khoản thanh toán của bạn, tăng ngưỡng thanh toán tối thiểu cho người bán và thay đổi biệt hiệu tài khoản thanh toán của bạn từ biệt hiệu mặc định "Dịch vụ của người bán", hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán, sau đó nhấp vào phần Đăng ký & dịch vụ.
  2. Tìm phần "Dịch vụ của người bán", sau đó nhấp vào Quản lý.
  3. Trên màn hình tiếp theo, tìm tùy chọn "Cài đặt" và nhấp vào phần Quản lý cài đặt.
  1. Trên màn hình tiếp theo, tìm "Tài khoản thanh toán" để xem số tài khoản thanh toán của bạn. Lưu ý: Bạn có thể thấy số tài khoản thanh toán của mình trên hóa đơn hoặc các chứng từ thanh toán khác. Bạn không thể thay đổi số tài khoản này.
  2. Để thay đổi biệt hiệu tài khoản thanh toán của bạn trong phần "Dịch vụ của người bán" theo mặc định, hãy tìm mục "Biệt hiệu của tài khoản thanh toán" rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.  
  3. Tìm "Lịch thanh toán", rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.

Bạn không thể thay đổi lịch thanh toán cho người bán nhưng bạn có thể áp dụng tùy chọn tự giữ để ngừng thanh toán trong tối đa một năm. Lưu ý: Để thay đổi chu kỳ thanh toán của tháng hiện tại, bạn phải thực hiện thay đổi đối với tùy chọn tự giữ trước ngày 21 của tháng đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
1633573
false
false