Deelnamevereisten

Organisaties die aan de volgende criteria voldoen, komen in aanmerking voor deelname aan Google voor Non-profitorganisaties:

 1. Organisaties moeten zijn geregistreerd als liefdadigheidsorganisatie in een van de landen die hieronder worden vermeld. Alle organisaties moeten worden geverifieerd als non-profitorganisatie door TechSoup of de lokale TechSoup-partner. Zie hieronder voor de landspecifieke deelnamevereisten.
 2. Organisaties mogen geen van onderstaande soorten organisaties zijn:
  • Een overheidsinstelling of -organisatie
  • Een ziekenhuis of gezondheidsorganisatie
  • Een school, academische instelling of universiteit (filantropische onderdelen van educatieve organisaties komen wel in aanmerking). Ga naar Google for Education voor meer informatie over programma's van Google voor onderwijsinstellingen.
 3. Organisaties moeten voldoen aan de gedetailleerde vereisten in hun land: Argentinië
  • Organisaties moeten civiele non-profitorganisaties of stichtingen zijn die op basis van de Argentijnse wet op de inkomstenbelasting zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen en zijn geregistreerd bij de Inspeccion General de Justicia (in Buenos Aires) of in het Direccion Provencial de Persona Jurdicia (in provincies) en/of andere civiele verenigingen of stichtingen die zijn geautoriseerd om op te treden als rechtspersonen en die op non-profitbasis opereren voor het algemeen nut. 
  Australië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Connecting Up, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) ontvangers van giften die aftrekbaar zijn van de belasting (deductible gift recipients, DGR's) goedgekeurd door de Australian Taxation Office (ATO) of met naam vermeld in de belastingwetgeving; (2) liefdadigheidsinstellingen geregistreerd bij de Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); of (3) non-profitorganisaties met vrijstelling van inkomstenbelasting, zoals gedefinieerd door de ATO.
  • Organisaties moeten zijn gevestigd in Australië of een van de volgende territoria: Christmaseiland, Cocos-Keeling-eilanden of Norfolkeiland.
  Oostenrijk
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.at, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) stichtingen en fondsen (stiftungen und des fonds); (2) verenigingen (vereine); (3) ondernemingen (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung - gGmbH; of körperschaften des öffentlichen Rechts - KdÖR); (4) religieuze organisaties (religionsgemeinschaften); of (5) niet-gouvernementele internationale organisaties (nichtstaatliche internationale organisationen).
  België
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SOCIALware, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profitorganisaties (associations sans but lucratif - ASBL/vereniging zonder winstoogmerk - VZW), internationale non-profitorganisaties (associations internationales sans but lucratif - AISBL/internationale vereniging zonder winstoogmerk - IVZW), private stichtingen (fondations privées/private stichting) of stichtingen van openbaar nut (fondations d’utilité publique/stichting van openbaar nut) zijn. 
  Botswana
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SANGOTeCH, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten geregistreerde verenigingen/non-profitorganisaties (NPO's), bedrijven die activiteiten uitvoeren zoals beschreven in artikel 31 van de Companies Act, 2007 (zoals aangepast), of trusts opererend op non-profitbasis voor het algemeen nut zijn.
  Brazilië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Brasil, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten zijn aangemerkt als maatschappelijke organisaties voor het algemeen belang (OSCIP), de status 'federaal algemeen nut beogend' (UFP) hebben en/of op non-profitbasis opereren voor het algemeen nut.
  Bulgarije
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Bulgaria, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn (NPLE's).
  Canada
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Canada, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten Canadese liefdadigheidsinstellingen zijn die staan geregistreerd bij de Canadese belastingdienst (Canada Revenue Agency; CRA), Canadese federale non-profitorganisaties zijn die staan geregistreerd bij Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) of Canadese provinciale non-profitorganisaties zijn die staan geregistreerd bij de desbetreffende provincies of gebieden.
  Chili
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij CDI Chile, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten stichtingen of bedrijven zijn die staan geregistreerd bij het ministerie van Justitie en die opereren als non-profitinstellingen (inclusief erkende instanties die samenwerken met de nationale jeugddienst (SENAME)), wijkraden en maatschappelijke organisaties zijn die zijn geregistreerd in desbetreffende gemeenten, gemeenschapsorganisaties zijn of autochtone gemeenschappen zijn die staan geregistreerd bij CONADI.
  Colombia
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij MAKAIA, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) non-profitorganisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (2) religieuze organisaties.
  Kroatië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Balkans, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten zijn aangemerkt als stichtingen, fondsen, religieuze gemeenschappen of verenigingen die activiteiten uitvoeren voor het algemeen nut, zoals uiteengezet in artikel 7, lid 7 van de wet inzake de winstbelasting uit 2004, zoals aangepast.
  Tsjechië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Česká Republika, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) verenigingen (spolky); (2) instituten (ústavy); (3) maatschappelijke dienstverleners (poskytovatelé sociálních služeb) die geregistreerd staan bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken en het ministerie van Justitie; (4) stichtingen (nadace); (5) donatiefondsen (nadační fondy); (6) organisaties voor het algemeen nut (obecně prospěšné společnosti); of (7) religieuze organisaties (církevní organizace) die geregistreerd staan bij het ministerie van Cultuur. Alle organisaties zijn geregistreerd bij het ministerie van Justitie, tenzij anders vermeld.
  Denemarken
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Danmark, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten verenigingen (foreninger), stichtingen (stiftelser), instellingen (institutioner) of religieuze gemeenschappen (religiøse samfund) zijn die door het ministerie van Belastingen zijn goedgekeurd voor ontvangst van donaties waarvan de belasting aftrekbaar is volgens artikel 8 A en 12 (3) van de wet inzake de aanslag op inkomstenbelasting aan de staat (wet inzake belastingaanslag), of waarvoor in verordeningen is vastgelegd dat de organisatie op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut.
  Finland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Suomi, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten geografisch gezien in Finland gevestigd zijn, als: (1) non‐profitorganisaties (rekisteröity yhdistys); (2) stichtingen (säätiöt); of (3) religieuze gemeenschappen (uskonnollinen yhdyskunta).
  Frankrijk
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij AdB Solidatech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die zijn opgericht overeenkomstig de wet op verenigingen (association loi) 1901, de wet op stichtingen (fondation loi) 1987, het lokale burgerlijk wetboek of de wet op financiële schenkingen (fonds de dotation loi) 2008-776 en die geregistreerd staan in de officiële lijst van verenigingen (Journal Officiel des Associations) of enige andere Franse wettelijke publicatie.
  Duitsland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.de, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) ondernemingen met belastingvoordelen; (2) verenigingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (3) stichtingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Hongkong
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechDonation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk of trusts zijn die bij akte of anderszins zijn opgericht en op grond van artikel 88 van de Inland Revenue Ordinance door belastingdienst zijn aangemerkt als liefdadigheidsorganisatie.
  Hongarije
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij CivilTech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Verenigingen (egyesületek), stichtingen (alapítványok) of non-profitorganisaties (nonprofit gazdasági társaságok) die de status 'algemeen nut beogende instelling' toegekend hebben gekregen door een bevoegde rechtbank, en/of geregistreerde civiele begunstigden (regisztrált civil kedvezményezettek) die in aanmerking komen om 1% van de betaalde belasting te ontvangen, zoals gedefinieerd in artikel 4(1)(a) van de wet CXXVI uit 1996.
  India
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij BigTech, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten geregistreerde verenigingen, trusts of bedrijven op basis van artikel 8 (voorheen artikel 25) zijn en in het bezit zijn van een geldige registratie krachtens de Foreign Contribution Regulations Act (FCRA).
  Indonesië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) stichtingen (yayasan); goedgekeurd als rechtspersoon door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten; (2) verenigingen (perkumpulan) goedgekeurd als rechtspersoon door het ministerie van Wetgeving en Mensenrechten; of (3) maatschappelijke organisaties (organisasi kemasyarakatan) die geregistreerd staan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provinciale gouverneur of de lokale autoriteiten.
  Ierland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij ENCLUDEit, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) erkende instanties die gemachtigd zijn om belasting te heffen op donaties; (2) liefdadigheidsorganisaties die staan geregistreerd bij de CRA; (3) sportorganisaties met belastingvrijstelling; of (4) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid, die geregistreerd staan bij de CRO en die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Italië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SocialTechno, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) verenigingen (associazioni), stichtingen (fondazioni) of sociale coöperaties (società cooperative) die geregistreerd staan als non-profitorganisaties voor maatschappelijk nut (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS); (2) internationale ngo's (organizzazioni non governativa - ONG) die geregistreerd staan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking; (3) religieuze organisaties (istituzioni religiose); of (4) andere organisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Israël
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Rashi Foundation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) openbare instellingen die zijn goedgekeurd voor belastingaftrek; (2) verenigingen met een Certificate of Proper Management; (3) verenigingen; (4) algemeen nut beogende stichtingen met een Certificate of Proper Management; (5) algemeen nut beogende stichtingen; (6) openbare stichtingen; of (7) religieuze stichtingen.
  Japan
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Japan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) gespecificeerde non-profitorganisaties (NPO's) gecertificeerd door het stadsbestuur of de prefecturale overheid; (2) organisaties voor maatschappelijk welzijn die zijn goedgekeurd door het stadsbestuur, de prefecturale overheid en/of het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn; (3) verenigingen en stichtingen van openbaar belang die zijn geautoriseerd door de commissie voor openbaar belang; of (4) algemene naamloze vennootschappen van het type 'non-profit' op grond van de wet op de vennootschapsbelasting.
  Kenia
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Kenya, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) niet-gouvernementele organisaties die geregistreerd staan (of zijn vrijgesteld van registratie) bij het coördinatiebestuur voor niet-gouvernementele organisaties (NGO Coordination Board); (2) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid die geregistreerd staan bij het bedrijvenregister (Registrar of Companies); (3) verenigingen die geregistreerd staan (of zijn vrijgesteld van registratie) bij de Registrar of Societies en die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; (4) trusts die geregistreerd staan bij het ministerie van Land, Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling; of (5) lokale organisaties die geregistreerd staan bij het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Diensten en die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Korea
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Korea, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten op non-profitbasis en niet-gouvernementele basis werken voor het algemeen nut en in aanmerking komen voor donaties die aftrekbaar zijn voor de belasting, waaronder: organisaties die zijn geregistreerd in overeenstemming met de wet op de assistentie voor non-profit-, niet-gouvernementele organisaties (비영리민간단체지원법); nutsbedrijven (공익법인), stichtingen met sociaal-maatschappelijke doelstellingen (공익법인), sociale coöperaties (사회적협동조합), sociale coöperatieve verenigingen (사회적협동조합연합회) en organisaties met de bedrijfs- of districtlicentiecode 82 of 80.
  Luxemburg
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) algemeen nut beogende organisaties; (2) non-profitverenigingen en -stichtingen; (3) verenigingen met sociale impact met 100% impactaandeel; of (4) internationale non-profitorganisaties.
  Macau
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechDonation, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) verenigingen (社團) die geregistreerd staan bij het bureau voor identificatiediensten (身份 證明 局) met een goedgekeurde subsidieaanvraag van het bureau voor sociaal welzijn, het bureau voor onderwijs en jeugdzaken of het bureau voor arbeidsaangelegenheden.
  Maleisië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) niet-gouvernementele organisaties en instellingen die in aanmerking komen voor giften die fiscaal aftrekbaar zijn; (2) liefdadigheidsfondsen; (3) schenkingen van islamitische fondsen; (4) ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; en (5) verenigingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Mexico
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij OSC Digital Cemefi, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten worden erkend als geverifieerde begunstigden (Donatarias Autorizadas), zijn geregistreerd onder de promotiewet (CLUNI-organisaties) of privébijstandsinstanties (instituciones de asistencia privada – IAP) of vergelijkbaar zijn.
  Nederland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Nederland, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) zijn die zijn vrijgesteld van belastingen, stichtingen of verenigingen zijn die activiteiten uitvoeren voor het algemeen nut of kerken of andere religieuze organisaties (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) zijn.
  Nieuw-Zeeland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup New Zealand, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten in Nieuw-Zeeland of Tokelau zijn gevestigd: (1) liefdadigheidsinstellingen die geregistreerd staan bij het register voor liefdadigheidsinstellingen (Charities Register); (2) begunstigde organisaties die zijn goedgekeurd door de binnenlandse belastingdienst (Inland Revenue Department; IRD); of (3) non-profitorganisaties die door de IRD zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting.
  Noorwegen
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Norge, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten bedrijven (selskaper), stichtingen (stiftelser), verenigingen (sammenslutninger) of religieuze gemeenschappen (livssynssamfunn) zijn die in overeenstemming met artikel 6-50 van de Noorse belastingwet (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven)) in aanmerking komen voor ontvangst van fiscaal aftrekbare schenkingen, en/of bedrijven, stichtingen, verenigingen of religieuze gemeenschappen zijn die staan geregistreerd in het op vrijwilligheid gebaseerde register (Frivillighetsregisteret).
  Filipijnen
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten zijn geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en aan de hand van hun bestuursdocumenten de non-stock- en non-profitstatus kunnen aantonen, een door het Bureau of Internal Revenue (BIR) uitgegeven certificaat voor belastingvrijstelling en/of een accreditatie van de Philippine Council for NGO Certification (PCNC) kunnen overleggen.
  Polen
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Technologie.org.pl, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten het algemeen nut beogende instellingen (Organizacja Pożytku Publicznego), stichtingen of verenigingen zijn die staan geregistreerd in het nationale rechtbankregister (Krajowy Rejestr Sądowy - KRS) zoals onderhouden door het ministerie van Justitie.
  Puerto Rico
  • Organisaties moeten worden gevalideerd door TechSoup.
  • Organisaties moeten zich in Puerto Rico bevinden en door de Amerikaanse belastingdienst zijn erkend als vrijgesteld van federale inkomstenbelasting op grond van artikel 501(c)(3) van de Internal Revenue Code (IRC).
  Roemenië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Romania, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten zijn geregistreerd als verenigingen, stichtingen, federaties of religieuze verenigingen en op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Rusland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij InfoDonor, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten het volgende zijn: (1) niet-commerciële organisaties; of (2) internationale niet-commerciële organisaties.
  Servië
  • Organisaties moeten in aanmerking komen voor fiscaal aftrekbare bijdragen zoals beschreven in artikel 15 van de wet inzake winstbelasting en/of andere organisaties (zoals stichtingen, verenigingen en schenkingsfondsen) die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Singapore
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die staan geregistreerd bij de Commissioner of Charities en/of de ICP-status hebben (Institution of Public Character).
  Slowakije
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Slovakia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profitorganisaties, stichtingen of niet-investeringsfondsen zijn die staan geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, maatschappelijke verenigingen zijn die staan geregistreerd in het centrale register (met uitzondering van Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou, en Živnostenské spoločenstvá), het Slowaakse Rode Kruis zijn of rechtspersonen zijn die zijn opgericht door kerkgenootschappen en religieuze organisaties.
  Slovenië
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Slovenia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die zijn aangemerkt als verenigingen, stichtingen of als privé-instellingen met een licentie om openbare services aan te bieden, of religieuze gemeenschappen zijn die staan geregistreerd bij het ministerie van Cultuur.
  Zuid-Afrika
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij SANGOTeCH, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) maatschappelijke organisaties (public benefit organisations, pbo's) op basis van Artikel 18A; (2) maatschappelijke organisaties (public benefit organisations, pbo's); (3) non-profitorganisaties; (4) non-profitorganisaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut; of (5) trusts die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Spanje
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Ilunion Consultoría, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) organisaties met de status 'algemeen nut beogend'; (2) non-profitorganisaties; of (3) andere organisaties, zoals verenigingen, sportverenigingen/-federaties, stichtingen, coöperatieve non-profitverenigingen en religieuze entiteiten, die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
  Zweden
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Sverige, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten op non-profitbasis werken voor het algemeen nut als: (1) verenigingen; (2) stichtingen; of (3) geloofsgemeenschappen.
  Zwitserland
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij Stifter-helfen.ch, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten op non-profitbasis werken voor het algemeen nut: (1) stichtingen; (2) verenigingen; of (3) bedrijven met belastingvrijstelling.
  Taiwan
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Taiwan, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties zijn die in bezit zijn van een notarieel bekrachtigd rechtspersooncertificaat en door een afdeling van de centrale overheid zijn gelicentieerd, of lokale organisaties zijn die zijn gelicentieerd door het desbetreffende regionale stads- of districtsbestuur.
  Thailand
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.    
  • Organisaties moeten onder een van de volgende groepen vallen: (1) organisaties die door de Thaise belastingdienst zijn vrijgesteld van belastingen; (2) algemeen nut beogende organisaties die zijn gecertificeerd door het bureau voor de landelijke commissie van maatschappelijk welzijn (Office of the National Commission of Social Welfare); of (3) stichtingen of verenigingen die zijn geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Cultuur of het kantoor van de provinciale gouverneur.
  Turkije
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Türkiye, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten verenigingen zijn die staan geregistreerd bij het directoraat van verenigingen of stichtingen zijn die staan geregistreerd bij het directoraat-generaal van stichtingen.
  Verenigd Koninkrijk 
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij tt-exchange, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten non-profit- of niet-gouvernementele organisaties zijn met een erkende status van een liefdadigheidsinstelling op de desbetreffende locatie:
   • Engeland en Wales: geregistreerd bij de Charity Commission for England and Wales en/of geregistreerd bij HM Revenue & Customs (HMRC) als organisatie die is vrijgesteld van belastingen.
   • Schotland: geregistreerd bij de Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) en/of geregistreerd bij HM Revenue & Customs als organisatie die is vrijgesteld van belastingen.
   • Noord-Ierland: geregistreerd bij de Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) en/of geregistreerd bij HMRC als organisatie die is vrijgesteld van belastingen.
   • Jersey: organisaties moeten goede doelen zijn die zijn geregistreerd bij de Jersey Charity Commissioner.
   • Guernsey: lid van de Association of Guernsey Charities.
   • Isle of Man: geregistreerd bij de Index of Registered Isle of Man Charities.
   • Falklandeilanden: geregistreerd bij de Charity Commission for England and Wales en/of in de lijst met liefdadigheidsorganisaties die is goedgekeurd door de gouverneur en uitgegeven in de Gazette.
  Verenigde Staten
  • Organisaties moeten erkend zijn door de IRS als belastingvrije 501(c)(3) organisaties die opgericht zijn voor liefdadigheids-, educatieve, religieuze, literaire, wetenschappelijke of andere belastingvrije doeleinden. 
  • Fiscaal gesponsorde organisaties mogen niet deelnemen aan Google voor Non-profitorganisaties.
  • Ook organisaties, zoals kerken, die in het kader van een groepsvrijstelling automatisch als vrijgesteld van belasting worden beschouwd, moeten nog steeds erkenning voor 501(c)(3) belastingvrijstelling ontvangen van de IRS om in aanmerking te komen voor Google voor Non-profitorganisaties.
  • Organisaties moeten worden gevalideerd door TechSoup.
  Vietnam
  • Organisaties moeten momenteel geregistreerd zijn bij TechSoup Asia, de regionale afdeling van TechSoup Global.
  • Organisaties moeten over de juiste licenties en vergunningen beschikken voor een sociale liefdadigheidsinstelling, liefdadigheidsfonds (inclusief private stichtingen), internationale ngo (INGO), vereniging of wetenschappelijke en technologische organisatie (Scientific and Technological Organization; STO) die liefdadigheidsactiviteiten onderneemt.

Opmerking: Als uw land hier niet wordt vermeld, hebben we Google voor Non-profitorganisaties nog niet gelanceerd in uw land. Bepaalde producten zijn in een beperkt aantal landen beschikbaar. Bekijk het volledige overzicht hier.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?