energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน], min_energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ], max_energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class], ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] ในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์

  • ค่าระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] ระบุระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ (ประหยัดพลังงานน้อยสุด) ในสเกลการใช้พลังงานสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] ระบุระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด (ประหยัดพลังงานมากสุด) ในสเกลการใช้พลังงานสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ

 Product attribute: energy efficiency class example

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

คุณสามารถเลือกระบุแอตทริบิวต์ energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน]min_energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ] และ max_energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด] หรือไม่ก็ได้ แต่คุณอาจต้องให้มูลนี้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ เช่น หากผลิตภัณฑ์กำหนดให้รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลุ่มเป้าหมาย ลองพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายในเรื่องนี้ที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการแห่งชาติ (National Implementation Acts) ในข้อกำหนดแห่งสหภาพยุโรป 2017/1369 และกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

เราขอแนะนำให้ส่งค่า energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน]min_energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ] และ max_energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด] ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องจัดกลุ่มให้ประเภทของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง จัดข้อความกึ่งกลาง เครื่องอบผ้า เครื่องซักและอบผ้า
ตู้เก็บไวน์ เครื่องล้างจาน เตาอบ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องเก็บน้ำร้อน
เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ทีวี  

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ค่าที่รองรับ

[รูปแบบพลังงาน] A+++ [รูปแบบพลังงาน] A++ [รูปแบบพลังงาน] A+ [รูปแบบพลังงาน] A++ [รูปแบบพลังงาน] B
[รูปแบบพลังงาน] C [รูปแบบพลังงาน] B [รูปแบบพลังงาน] E [รูปแบบพลังงาน] F [รูปแบบพลังงาน] G
ช่องที่ซ้ำ ไม่
กรรมสิทธิ์ของ schema.org
(นี่คืออะไร)

Product.hasEnergyConsumptionDetails 

ประเภท: EnergyConsumptionDetails

การจัดรูปแบบระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class]

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

A+

ฟีด XML  
<g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

การจัดรูปแบบระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class]

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

A+

ฟีด XML  
<g:min_energy_efficiency_class>A</g:min_energy_efficiency_class>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

การจัดรูปแบบระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class]

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

D

ฟีด XML  
<g:max_energy_efficiency_class>D</g:max_energy_efficiency_class>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ค่าระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] จะระบุระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ (ประหยัดพลังงานน้อยสุด) ในสเกลการใช้พลังงานสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ ขณะที่ค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] จะระบุระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด (ประหยัดพลังงานมากสุด) ในสเกลดังกล่าว เช่น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการประหยัดพลังงาน "C" ในสเกลตั้งแต่ "A+++" ถึง "D" ให้ระบุระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] เป็น C รวมถึงระบุระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เป็น A+++ และระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] เป็น D
  • ค่าระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] ที่คุณระบุต้องอยู่ในช่วงของค่าระดับการประหยัดขั้นต่ำ [min_efficiency_class] และค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เช่น หากช่วงของคุณเริ่มจาก A (ประหยัดพลังงานมากสุด, ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class]) ถึง D (ประหยัดพลังงานน้อยสุด, ระดับการประหยัดขั้นต่ำ [min_efficiency_class]) ค่าระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] จะเป็น G ไม่ได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ส่งแอตทริบิวต์ unit_pricing_measure [มาตรวัดราคาต่อหน่วย] หรือ energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน] อย่าส่งทั้งสองอย่าง หากมีแอตทริบิวต์ทั้งคู่ ระบบจะแสดงเฉพาะ energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน]

ตัวอย่าง

ตู้เย็น
ผลิตภัณฑ์ ตู้เย็นสแตนเลส
ชื่อ [title] ตู้เย็นสแตนเลส 240 ลิตร
ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] A+
ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class]     D
ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class]     A+++
เครื่องล้างจาน
ผลิตภัณฑ์ เครื่องล้างจาน
ชื่อ [title] เครื่องล้างจานบิวท์อิน กว้าง: 60 ซม. ลึก: 55 ซม
ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] A++
ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class]     G
ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class]     A+++
ตู้แช่ไวน์
Product ตู้แช่ไวน์
ชื่อ [title] ตู้แช่ไวน์ กว้าง 45 ซม. ลึก 52 ซม
ระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] B
ระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class]     F
ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class]    A
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว