expiration_date [ngày_hết_hạn]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính expiration_date [ngày_hết_hạn] để ngừng hiển thị sản phẩm vào một ngày cụ thể. Ví dụ: bạn có thể cần dùng thuộc tính này cho các sản phẩm theo mùa hoặc có số lượng có hạn.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Hãy sử dụng thuộc tính expiration_date [ngày_hết_hạn] để gửi ngày hết hạn nếu bạn muốn đặt ngày hết hạn sớm hơn thời gian 30 ngày (theo mặc định). Dữ liệu sản phẩm của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày vì dữ liệu sẽ không còn mới nữa, đồng thời sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại

Chỉ có ngày tháng, tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 8601

(YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDThh:mm:ss, hoặc YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

Giới hạn 10 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

2016-02-24

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:expiration_date>2016-02-24</g:expiration_date>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ số nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
  • Các sản phẩm sẽ bị từ chối nếu thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] được đặt một cách không chính xác thành giá trị không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại số nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Chỉ định thời điểm mà sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị. Nếu bạn bán sản phẩm trong một thời gian ngắn, hãy sử dụng thuộc tính này để ngừng hiển thị sản phẩm vào một ngày cụ thể.

Ví dụ

Sản phẩm có thể đặt hàng trước với ngày ra mắt cụ thể

An example ad showing how you can select different sizes for a product

Sản phẩm Quần soóc da
title [tiêu_đề] Quần soóc da - nâu - L
expiration_date [ngày_hết_hạn] 2016-12-25
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố