size_type [loại_kích_thước]: Định nghĩa

 
Hãy sử dụng thuộc tính size_type [loại_kích_thước] để mô tả kiểu kích thước sản phẩm của bạn. Thông tin này giúp tạo bộ lọc chính xác và người dùng có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ cỡ phổ biến, cỡ nhỏ, quá khổ, hoặc cỡ cho phụ nữ mang thai
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

cỡ nhỏ

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:size_type>cỡ nhỏ</g:size_type>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ số nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
  • Các sản phẩm sẽ bị từ chối nếu thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] được đặt một cách không chính xác thành giá trị không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại số nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Khớp với loại kích thước sản phẩm của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm của bạn đã có thông tin về loại kích thước thì hãy gửi giá trị được hỗ trợ phù hợp.
  • Gửi loại kích thước bất cứ khi nào thích hợp. Nếu bạn không thêm thông tin về loại kích thước, chúng tôi sẽ sử dụng cỡ phổ biến làm loại kích thước mặc định. Nếu đó không phải là loại kích thước đúng thì người dùng có thể cảm thấy bị đánh lừa. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của bạn.
  • Gửi thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước]. Để cho biết sản phẩm của bạn sử dụng hệ thống kích thước của quốc gia nào, hãy gửi thuộc tính size_system [hệ_thống_kích_thước].
  • Gửi thuộc tính size [kích_thước]. Cùng với loại kích thước, bạn hãy nhớ gửi kích thước cụ thể của sản phẩm bằng thuộc tính size [kích_thước].
  • Gửi thuộc tính gender [giới_tính]. Để có thể hiển thị sản phẩm của bạn trong kết quả tìm kiếm phù hợp, hãy gửi cả thuộc tính gender [giới_tính].

Ví dụ

Sản phẩm may mặc

Hầu hết các sản phẩm may mặc đều phân loại kích thước. Để giúp hiển thị sản phẩm của bạn trong các nội dung tìm kiếm phù hợp nhất, bạn cũng nên bao gồm các thuộc tính size [kích_thước], size_system [hệ_thống_kích_thước]gender [giới_tính].

Sản phẩm Váy xòe
country of sale [quốc_gia_bán] Hoa Kỳ
title [tiêu_đề] Váy xòe đen chấm bi, 8P
size_system [hệ_thống_kích_thước] Hoa Kỳ
size_type [loại_kích_thước] cỡ nhỏ
size [kích_thước] 8
gender [giới_tính] nữ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố