Thuộc tính số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure]

The unit pricing base measure [unit_pricing_base_measure] attribute lets you include the denominator for your unit price. For example, you might be selling “150ml” of perfume, but customers are interested in seeing the price per “100ml”.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
71525
false
false