Thiết lập các tùy chọn cài đặt thuế (chỉ ở Hoa Kỳ)

Để người dùng biết giá chính xác mà họ sẽ phải trả cho một sản phẩm, bạn phải gửi mức thuế mà bạn sẽ thu. Bài viết này giúp bạn hiểu cách thiết lập đúng các tùy chọn cài đặt thuế. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động và thời điểm sử dụng của các tùy chọn cài đặt thuế

Trước khi bắt đầu (chỉ ở Hoa Kỳ)

Xin lưu ý rằng bạn sẽ thiết lập thuế suất cho mỗi tiểu bang tại Hoa Kỳ mà bạn tính thuế. Thông thường, đây sẽ là những tiểu bang mà doanh nghiệp của bạn có sự hiện diện thực tế. Nếu sản phẩm của bạn nhắm đến Hoa Kỳ, nhưng bạn không tính thuế tại Hoa Kỳ, thì bạn vẫn phải nêu rõ thông tin đó trong tùy chọn cài đặt thuế.

Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn sau để xác định thuế tại mỗi tiểu bang. Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế để biết tùy chọn nào có lợi nhất cho bạn.

 • Sử dụng tùy chọn tùy chỉnh để nhập mức thuế cố định nếu bạn thu cùng một mức thuế cho tất cả khách hàng bất kể vị trí của họ.
 • Sử dụng tùy chọn mức thuế do Google xác định nếu bạn tính thuế dựa trên vị trí của khách hàng. Bạn có thể cho biết bạn sẽ áp dụng thuế suất cho tất cả các thành phố và hạt trong tiểu bang hay sẽ tự mình chọn các thành phố và hạt cụ thể.
 • Sử dụng thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] nếu bạn bán sản phẩm ở một tiểu bang với mức thuế suất khác với mức thuế suất bán hàng tiêu chuẩn. Ví dụ: Thực phẩm hoặc hàng may mặc có thể không bị đánh thuế ở một số tiểu bang hoặc có thể bị đánh thuế thấp hơn các sản phẩm khác. Tìm hiểu thêm về danh mục thuế
 • Thiết lập mức thuế suất của tiểu bang, hạt và thành phố nếu bạn bán sản phẩm ở các tiểu bang tự trị.
 • Sử dụng thuộc tính tax [thuế] nếu bạn thu thuế khác với mức thuế suất tiêu chuẩn dành cho sản phẩm đó hoặc sản phẩm được miễn thuế.

Hướng dẫn (chỉ ở Hoa Kỳ)

Sử dụng cài đặt tài khoản cho thuế suất tiêu chuẩn

Để thiết lập thuế, bạn phải đặt thuế cho từng tiểu bang mà bạn tính thuế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt , rồi chọn mục Thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt thuế.
 4. Nếu đây là lần đầu tiên thiết lập thuế, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn:
  • Không thiết lập thuế bán hàng ở cấp tài khoản. Chọn tùy chọn này nếu bạn tính thuế ở Hoa Kỳ nhưng chỉ thiết lập thuế thông qua thuộc tính tax [thuế].
  • Không tính thuế bán hàng ở bất kỳ tiểu bang nào. Chọn tùy chọn này nếu bạn không tính thuế tại Hoa Kỳ.
  • Thiết lập thuế bán hàng cho những tiểu bang mà bạn tính thuế bán hàng này (Nên chọn). Chọn tùy chọn này nếu bạn tính thuế ở Hoa Kỳ. Bạn sẽ có thể thêm các tiểu bang mà bạn muốn thu thuế bán hàng, còn tất cả các tiểu bang khác sẽ có thuế bán hàng bằng không.

Mẹo

Nếu bạn muốn chuyển sang một trong các tùy chọn này trong tương lai, hãy nhấp vào Thay đổi ở phía trên bên phải để xem lại 3 tùy chọn này.

 1. Nhấp vào Lưu.
 2. Nếu bạn chọn thiết lập thuế và các tiểu bang mà bạn tính thuế:
  • Hãy nhấp vào Thêm tiểu bang rồi chọn những tiểu bang mà bạn tính thuế.
  • Tiếp theo, đặt thuế suất cho mỗi tiểu bang. Hãy nhấp vào một tiểu bang, sau đó chọn phần Thuế suất:
   • Tùy chọn Dùng mức thuế do Google xác định sẽ cho phép Google ước tính thuế suất dựa trên vị trí của khách hàng.
   • Tùy chọn Thiết lập mức thuế tùy chỉnh cho phép bạn nhập mức thuế cụ thể mà bạn tính cho toàn bộ tiểu bang.
  • Nếu bạn chọn một tiểu bang tự trị, hãy chọn nơi mà bạn áp dụng thuế bán hàng:
   • Tất cả thành phố và hạt thuộc tiểu bang này
    • Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này nếu dùng thuế suất do Google xác định. Thuế suất này dựa trên các quy định về thuế bán hàng hiện hành, vị trí của khách hàng và nơi bạn chọn áp dụng thuế.
   • Những thành phố và hạt do bạn chọn trong tiểu bang này. Chọn tùy chọn này nếu bạn áp dụng thuế suất tùy chỉnh cho một tiểu bang và không muốn Google tính thuế bán hàng.
    • Lưu ý: Bạn có thể thiết lập thuế theo hạt ở Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho và Louisiana.
  • Nếu bạn tính thuế cho phí vận chuyển, hãy chọn mục Thuế vận chuyển.
  • Nhấp vào Lưu sau khi thêm thuế cho tiểu bang.

Thiết lập danh mục thuế

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt , rồi chọn mục Thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào tab Danh mục thuế.
 4. Để thêm một danh mục thuế mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Nhập tên của danh mục thuế. Hoặc nếu bạn đã nhập các giá trị vào thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] trong nguồn cấp dữ liệu thì các giá trị sẽ được điền sẵn. Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 100 danh mục.
 6. Đối với mỗi quốc gia trong cài đặt thuế, hãy nhập thuế suất thích hợp dưới cột danh mục thuế. Nếu không cần thuế suất tùy chỉnh, hãy để trống trường này.

Sử dụng thuộc tính cho thuế suất không theo tiêu chuẩn

Nếu bạn có một sản phẩm có thuế suất khác hoặc được miễn thuế và bạn không thể thiết lập thuế bằng thuế suất tùy chỉnh hoặc thuế suất do Google xác định, hay danh mục thuế, cũng như tùy chọn cài đặt thuế đối với tiểu bang tự trị (thành phố/hạt riêng lẻ), thì hãy gửi thuộc tính tax [thuế] cho sản phẩm đó. Giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính tax [thuế] sẽ thay thế mọi tùy chọn cài đặt thuế ở cấp tài khoản cho sản phẩm đó.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố