Thiết lập các tùy chọn cài đặt thuế (chỉ ở Hoa Kỳ)

Để người dùng biết giá chính xác mà họ sẽ phải trả cho một sản phẩm, bạn phải gửi mức thuế mà bạn sẽ thu. Bài viết này giúp bạn hiểu cách thiết lập đúng các tùy chọn cài đặt thuế. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động và thời điểm sử dụng của các tùy chọn cài đặt thuế

Trước khi bắt đầu (chỉ ở Hoa Kỳ)

Xin lưu ý rằng bạn phải thiết lập thuế suất cho mỗi tiểu bang Hoa Kỳ mà bạn tính thuế. Thông thường, đây là những tiểu bang mà doanh nghiệp của bạn có địa điểm kinh doanh tại đó. Nếu sản phẩm của bạn nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ nhưng bạn không tính thuế tại Hoa Kỳ thì bạn vẫn phải cho biết điều đó trong cài đặt thuế.

Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn sau để xác định thuế tại mỗi tiểu bang. Hãy tham vấn cố vấn thuế của bạn để hiểu rõ tùy chọn nào có lợi nhất với bạn.

 • Sử dụng tùy chọn thủ công để nhập mức thuế cố định nếu bạn tính cùng một số tiền thuế cho tất cả các khách hàng, không phân biệt địa điểm của họ.
 • Sử dụng tùy chọn dựa trên điểm đến nếu bạn tính thuế dựa trên địa điểm của khách hàng. Bạn có thể cho biết bạn có mối liên hệ với tất cả các thành phố và hạt hay không hoặc bạn có thể chọn thủ công từng thành phố và hạt cụ thể ở các tiểu bang có mối liên hệ với địa phận thuộc tiểu bang.
 • Sử dụng thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] nếu bạn bán sản phẩm ở một tiểu bang với mức thuế suất khác với mức thuế suất bán hàng tiêu chuẩn. Ví dụ: Thực phẩm hoặc hàng may mặc có thể không bị đánh thuế ở một số tiểu bang hoặc có thể bị đánh thuế thấp hơn các sản phẩm khác. Tìm hiểu thêm về danh mục thuế
 • Thiết lập mức thuế suất của tiểu bang, hạt và thành phố nếu bạn bán sản phẩm ở các tiểu bang tự trị.
 • Sử dụng thuộc tính tax [thuế] nếu bạn thu thuế khác với mức thuế suất tiêu chuẩn dành cho sản phẩm đó hoặc sản phẩm được miễn thuế.

Hướng dẫn (chỉ ở Hoa Kỳ)

Sử dụng cài đặt tài khoản cho thuế suất tiêu chuẩn

Để thiết lập thuế, bạn phải đặt thuế cho từng tiểu bang mà bạn tính thuế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt , rồi chọn Thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào tab Danh mục thuế.
 4. Nếu đây là lần đầu tiên thiết lập thuế, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn:
  1. Không định cấu hình thuế ở cấp độ tài khoản. Chọn tùy chọn này nếu bạn tính thuế ở Hoa Kỳ nhưng chỉ thiết lập thuế thông qua thuộc tính tax [thuế].
  2. Định cấu hình không có địa điểm kinh doanh cho tất cả các tiểu bang. Chọn tùy chọn này nếu bạn không tính thuế tại Hoa Kỳ.
  3. Định cấu hình thuế và thiết lập địa điểm kinh doanh. Chọn tùy chọn này nếu bạn tính thuế ở Hoa Kỳ.

Mẹo

Nếu bạn muốn chuyển sang một trong các tùy chọn này trong tương lai, hãy nhấp vào Thay đổi ở phía trên bên phải để xem lại 3 tùy chọn.

 1. Nhấp vào Tiếp tục.
 2. Nếu bạn chọn định cấu hình thuế và thiết lập mối liên hệ:
  1. Chọn mục Thêm tiểu bang và chọn các tiểu bang bạn muốn tính thuế.
  2. Tiếp theo, đặt thuế suất cho từng tiểu bang. Hãy nhấp vào một tiểu bang, sau đó chọn phần Thuế suất:
   • Dựa trên điểm đến để cho phép Google ước tính thuế suất cho các tiểu bang dựa trên điểm đến.
   • Thủ công để nhập thuế suất cụ thể. Bạn nên xem xét sử dụng tùy chọn này cho các tiểu bang dựa trên xuất xứ hoặc nếu bạn muốn nhập thuế suất tùy chỉnh.
  3. Nếu bạn chọn tiểu bang tự trị, hãy chọn mục Mối liên hệ mà bạn muốn:
   1. Chọn mối liên hệ cho tất cả các hạt và thành phố trong tiểu bang
   2. Chọn các thành phố hoặc các hạt (nếu có áp dụng) trong tiểu bang của bạn bằng cách thủ công. (Bạn có thể thiết lập thuế theo hạt tại Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho và Louisiana).
    Lưu ý: Bạn chỉ có thể định cấu hình mối liên hệ chi tiết nếu sử dụng tùy chọn thuế suất theo điểm đến. Trong trường hợp này, Google xác định thuế suất dựa trên các quy định hiện hành về thuế bán hàng, vị trí của khách hàng và cấu hình mối liên hệ của bạn. Nếu bạn có thuế suất tùy chỉnh cho một tiểu bang và không muốn Google tính thuế bán hàng, hãy chọn tùy chọn "thủ công".
  4. Nếu bạn tính thuế đối với phí vận chuyển, hãy chọn mục Thuế vận chuyển.
  5. Nhấp vào Lưu sau khi bạn đã thêm thuế cho tiểu bang.

Thiết lập danh mục thuế

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt , rồi chọn Thuế bán hàng.
 3. Nhấp vào tab Danh mục thuế.
 4. Để thêm một danh mục thuế mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Nhập tên của danh mục thuế. Hoặc nếu bạn đã nhập các giá trị vào thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] trong nguồn cấp dữ liệu thì các giá trị sẽ được điền sẵn. Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 100 danh mục.
 6. Đối với mỗi quốc gia trong cài đặt thuế, hãy nhập thuế suất thích hợp dưới cột danh mục thuế. Nếu không cần thuế suất tùy chỉnh, hãy để trống trường này.

Sử dụng thuộc tính cho thuế suất không theo tiêu chuẩn

Hãy gửi thuộc tính tax [thuế] cho sản phẩm nếu sản phẩm này có thuế suất khác biệt hoặc được miễn thuế và bạn không thể định cấu hình các mức thuế bằng cách chọn mức thuế suất theo cách thủ công hay chọn mức thuế suất theo điểm đến, danh mục thuế hoặc mối liên hệ với tiểu bang tự trị. Giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính tax [thuế] sẽ ghi đè mọi cài đặt thuế trong tài khoản cho sản phẩm đó.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố