Daně a doprava

Přehled

Nastavení daně používají pouze obchodníci, kteří odesílají zdroje pro USA. Toto nastavení nepoužívejte, pokud neodesíláte zdroje pro USA. V případě Kanady a Indie je povinné odesílat ceny bez částky daně (což platí například také pro daň z přidané hodnoty). U všech ostatních zemí je třeba odesílat ceny včetně daní.

Tento údaj lze odeslat dvěma způsoby:
 1. V účtu Google Merchant Center nastavte výchozí hodnoty na úrovni účtu: Toto nastavení bude sloužit jako výchozí hodnota u všech vašich položek. Je to nejsnazší způsob, jak v účtu nastavit daně a poplatky za dopravu.
 2. Do zdrojů dat nebo pomocí rozhraní API zahrňte hodnoty přepisování na úrovni zboží: Tyto hodnoty přepíšou u dané položky výchozí nastavení na úrovni účtu.

Daň (pouze USA)

V účtu Google Merchant Center jsou tři možnosti:
 1. Rozhodnout se daň neúčtovat.
 2. Stanovit daňovou sazbu podle státu, do kterého je položka zasílána.
 3. Použít odhad na základě kódu ZIP místa určení. Google přebírá daňové sazby od třetí strany a určují se podle adresy zákazníka. Google neručí za přesnost těchto sazeb.
Můžete zahrnout také nový atribut 'daň' [tax] , který nahrazuje atributy 'procenta daně' [tax percent] a 'oblast daně' [tax region].

Důležité: Aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazovala sazba daně, je nutné pro položky odeslat informace o dopravě.

'daň' [tax]'
Atribut 'daň' [tax] umožňuje přepsat na úrovni konkrétní položky nastavení daní, která jsou na úrovni obchodníka definována v účtu Google Merchant Center.

Formát:
Každá skupina atributů daně je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:

Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, ve které bude vůči zboží uplatňována daň (ve formě kódu země ISO 3166). USA
region [region] volitelné Zeměpisná oblast, které se týká daňová sazba. Například v USA se jedná o dvoupísmennou zkratku státu, kód ZIP nebo rozsah kódů ZIP vytvořený pomocí zástupného znaku *. CA, 946*
‘sazba’ [rate] povinné Sazba daně stanovená jako procentuální podíl z ceny zboží, tedy součet procentních bodů. 8,25
přepravní daň volitelné Logická hodnota pro to, zdali dopravné zvyšujete o daň. y znamená „ano“, nebo n znamená „ne“; výchozí hodnota je n y

Poznámka: Pokud není uvedena země a oblast, přepokládá se, že sazba platí pro cílovou zemi zboží. Pokud je uvedena oblast, je nutné uvést i zemi. Pokud není uveden region, platí sazba pro celou zemi. Pokud není uvedena přepravní daň, výchozí hodnota je „n“.
Příklad oddělený tabulátory:
Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy daní čárkou. Jsou vyžadovány všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Jinými slovy, vždy je třeba zadat tři dvojtečky.
::0:
US::0:
US:CA:8.25:y,US:926*:8.75:y
Příklad XML:
Čtyři podřízené atributy představují zemi, region, sazbu a přepravní daň. Každou skupinu atributů daně uvádějte jako samostatný atribut.
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>8.25</g:rate>
   <g:tax_ship>y</g:tax_ship>
</g:tax>

Doprava

V účtu Google Merchant Center jsou tři možnosti:
 1. Nastavte pevnou sazbu za dopravu (nebo zvolte dopravu zdarma).
 2. Pokud se sazba dopravného liší podle ceny nebo váhy, definujte vlastní tabulky.
 3. (Pouze pro USA) Uveďte sazbu určenou dopravcem, pouze pokud poplatek za dopravu, který účtuje, vychází ze sazeb společností UPS, FedEx nebo USPS. Poznámka: Používáme denní sazby společnosti UPS a standardní (nemaloobchodní) sazby společnosti FedEx.
Používáte-li možnost vypočítanou dopravcem (pouze USA) nebo tabulku podle hmotnosti, nezapomeňte prosím uvést atribut 'hmotnost zásilky' [shipping weight]. Pokud například prodáváte nadměrné zboží, pro každou položku počítáte zvláštní sazbu nebo máte různé sazby pro konkrétní oblasti, můžete uvést hodnoty přepisování na úrovni zboží. V tomto případě prosím použijte aktualizovaný atribut ‘doprava’ [shipping].

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

‘doprava’ [shipping]
Definice účtu Google Merchant Center určuje, že atribut doprava na úrovni zboží má přednost před nastavením dopravy na úrovni obchodníka.

Formát:
Každá skupina atributů dopravy je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:

Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude zboží přepravováno (ve formě kódu země ISO 3166) USA
region [region] volitelné Zeměpisná oblast, které se týká sazba za dopravu. Například v USA se jedná o dvoupísmennou zkratku státu, ZIP nebo rozsah ZIP definovaný pomocí zástupného znaku *.

Upozornění: Hodnoty atributu dopravy by měly být uvedeny v pořadí od nejkonkrétnější cílové geografické oblasti po nejobecnější. Nejdříve například umístěte všechny hodnoty atributu dopravy na úrovni kódu ZIP a na závěr použijte nejobecnější hodnoty atributu dopravy pro celé Spojené státy americké, které se použijí v případě, že nelze použít žádné konkrétnější hodnoty.

CA, 94*
doručení [service] volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za dopravu (včetně DPH). Jsou povoleny pouze sazby za dopravu k zákazníkovi. 7.95 USD

Poznámka: Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi zboží. Není-li uveden region, cena za dopravu platí pro celou zemi.
Příklad oddělený tabulátory:
Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy dopravy čárkou. Jsou vyžadovány všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Jinými slovy, vždy je třeba zadat tři dvojtečky.
:::7.95 USD
US:::7.95 USD
US:MA:Pozemní přeprava:5.95 USD,US:024*:Pozemní přeprava:7.95 USD

Příklad XML:
Čtyři podřízené atributy představují zemi, region, službu a cenu. Každou skupinu atributů dopravy uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
    <g:country>US</g:country>
    <g:region>MA</g:region>
    <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
    <g:price>5.95 USD</g:price>
</g:shipping>

Podrobnější příklady pro USA

Příklad oddělení tabulátory:

 • Sazba za dopravu pro celou zemi:
  US::ground:8.95 USD

 • Sazba za dopravu pro daný stát:
  US:CA:ground:7.95 USD

 • Sazba za dopravu rozmezím kódu ZIP:
  US:943*:ground:6.95 USD

 • Sazba za dopravu na úrovni kódu ZIP:
  US:94343:ground:5.95 USD

Příklady XML:

 • Sazba za dopravu pro celou zemi:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>8.95 USD</g:price>
  </g:shipping>

 • Sazba za dopravu pro daný stát:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:region>CA</g:region>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>7.95 USD</g:price>
  </g:shipping>

 • Sazba za dopravu rozmezím kódu ZIP:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:region>943*</g:region>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>6.95 USD</g:price>
  </g:shipping>

 • Sazba za dopravu na úrovni kódu ZIP:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:region>94343</g:region>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>5.95 USD</g:price>
  </g:shipping>

Výchozí nastavení ceny za dopravu

Výchozí nastavení sazby za dopravu můžete nastavit pro každý region zvlášť. Pokud například odesíláte produkty pro Nákupy Google USA a Nákupy Google Německo, můžete jednu dopravu nastavit jako výchozí pro region Německo a druhý region dopravy pro USA.Výchozí pravidlo pro USA se pak uplatní pro nabídky odesílané pro Nákupy Google USA a výchozí pravidlo pro Německo pro nabídky odesílané pro Nákupy Google Německo.Tímto způsobem můžete u produktů cílených na různé regiony automaticky zobrazovat přesné údaje o sazbě za dopravu.

> Aktualizujte údaje o daních a dopravě v nastavení účtu Google Merchant Center