Thông báo

Duo và Meet đã hợp nhất thành một ứng dụng Meet mới. Người dùng Meet (phiên bản cũ) có thể tải ứng dụng mới xuống.

Sử dụng Google Meet với Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Jamboard

Trên Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Jamboard, bạn có thể:

 • Tham gia cuộc họp video trên Google Meet
 • Trình bày trực tiếp trong cuộc họp video trên Google Meet

Lưu ý quan trọng: Để tham gia cuộc họp video trên Google Meet hoặc trình bày trên Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Jamboard, bạn phải sử dụng máy tính có trình duyệt Chrome hoặc Edge.

Tham gia một cuộc họp video trên Google Meet trong Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Jamboard

 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp ở một trong các chương trình sau:
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Meet .
 3. Chọn một chế độ:
  • Để tham gia một cuộc họp đã lên lịch, hãy nhấp vào tên cuộc họp mà bạn muốn tham gia.
  • Để tham gia cuộc họp bằng mã cuộc họp, hãy nhấp vào Sử dụng mã cuộc họp sau đó Nhập mã.
 4. Để chuyển cuộc họp vào tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng của bạn, hãy nhấp vào Tham gia cuộc gọi. Ở bên phải, một bảng điều khiển bên sẽ hiển thị cuộc họp của bạn.​
  • Nếu đã nhấp vào "Tham gia cuộc gọi", thì bạn sẽ không thể trình bày tệp hoặc thay đổi cách những người tham gia khác xem cuộc họp.
 5. Để trình bày tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ màn hìnhChia sẻ màn hình ở dưới cùng bên phải rồi chọn thẻ bạn đang mở và nhấp vào Chia sẻ.
  • Lưu ý quan trọng: Khi trình bày một thẻ trong tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, bạn không thể thay đổi thẻ mà mình trình bày. Để chuyển đổi giữa các thẻ trong khi trình bày, bạn có thể trình bày trên Google Meet.
 6. Để dừng bản trình bày của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Dừng trình bày Hủy bản trình bày ở dưới cùng bên phải.

Bắt đầu cuộc họp video mới trên Google Meet qua tệp của bạn

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Jamboard.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Meet .
 3. Để bắt đầu cuộc họp mới, hãy nhấp vào Bắt đầu cuộc họp mới. Ở bên phải, một bảng điều khiển bên sẽ hiển thị cuộc họp của bạn.
 4. Để mời mọi người tham gia cuộc họp và:
  • Thêm người khác vào cuộc gọi: Bên cạnh "Chỉ cuộc gọi video này", nhấp vào biểu tượng Sao chép .
  • Thêm người khác vào cuộc gọi và cộng tác trong tệp: Bên cạnh "Tệp và cuộc gọi video này", nhấp vào biểu tượng Sao chép .
 5. Để trình bày tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ màn hình Chia sẻ màn hình ở dưới cùng bên phải, rồi chọn thẻ bạn đang mở và nhấp vàoChia sẻ.
  • Để dừng bản trình bày của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Dừng trình bày Hủy bản trình bày ở dưới cùng bên phải.
  • Lưu ý quan trọng: Khi trình bày một thẻ trong tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, bạn không thể thay đổi thẻ mà mình trình bày. Để chuyển đổi giữa các thẻ trong khi trình bày, bạn có thể trình bày trên Google Meet.
 6. Để rời khỏi cuộc họp video, hãy nhấp vào biểu tượng Rời khỏi cuộc gọi Kết thúc cuộc gọi ở dưới cùng bên phải.

Chuyển cuộc họp video trên Google Meet vào tệp

Bạn có thể chuyển trực tiếp cuộc họp video trên Google Meet vào thẻ Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày trên cùng một thiết bị.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Meet.
 2. Tham gia cuộc họp.
 3. Mở một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Jamboard mà bạn muốn chuyển cuộc họp video trên Google Meet sang.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Meet .
 5. Nhấp vào Chuyển cuộc gọi vào đây.
  • Khi bạn chuyển cuộc họp video vào một tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, cuộc họp video đó sẽ không trình bày thẻ của bạn.
  • Để trình bày tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ màn hìnhChia sẻ màn hình ở dưới cùng bên phải, rồi chọn thẻ bạn đang mở và nhấp vào Chia sẻ.​
   • Lưu ý quan trọng: Khi trình bày một thẻ trong tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, bạn không thể thay đổi thẻ mà mình trình bày. Để chuyển đổi giữa các thẻ trong khi trình bày, bạn có thể trình bày trên Google Meet.
 6. Để rời khỏi cuộc họp video, hãy nhấp vào biểu tượng Rời khỏi cuộc gọi Kết thúc cuộc gọi ở dưới cùng bên phải.
Trình bày từ tệp sang cuộc họp video trên Google Meet

 Bạn có thể trình bày trực tiếp từ một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Jamboard sang một cuộc họp video trên Google Meet. Khi bạn sử dụng chế độ này, micrô, loa và máy ảnh của bạn sẽ bị tắt.

 1. Tham gia cuộc họp video trên Google Meet.
 2. Mở một tệp trong Tài liệu, Trang tínhTrang trình bày hoặc Jamboard.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Meet .
 4. Chọn một tuỳ chọn:
 5. Nhấp vào Chỉ trình bày thẻ này.
  • Lưu ý quan trọng: Nếu chưa mở cuộc họp mà bạn lại nhấp vào Chỉ trình bày thẻ này, bạn sẽ trình bày tệp nhưng không xem được cuộc họp video trên Google Meet trong thẻ tệp. Để xem tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng và cuộc họp video trên Google Meet trong một thẻ khi đang trình bày, hãy làm theo các bước sau để tham gia cuộc họp video trên Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 6. Chọn thẻ bạn đang mở.
 7. Để chia sẻ một thẻ, hãy nhấp vào Chia sẻ.
  • Lưu ý quan trọng: Khi trình bày một thẻ trong tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, bạn không thể thay đổi thẻ mà mình trình bày. Để chuyển đổi giữa các thẻ trong khi trình bày, bạn có thể trình bày trên Google Meet.
 8. Quay lại Meet, xem trực tiếp nội dung bạn đã trình bày trong cuộc họp.

Chia sẻ đường liên kết của một cuộc họp video từ tệp của bạn

Khi sử dụng tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày khi đang tham gia cuộc họp video trên Google Meet, bạn có thể chia sẻ đường liên kết của tệp đó cho tất cả người tham gia cuộc họp. Bạn cũng có thể chia sẻ URL của cuộc họp video đó.

Chia sẻ đường liên kết của tệp Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày
Bạn có thể chia sẻ đường liên kết đến tệp với tất cả những người tham gia cuộc họp qua cuộc trò chuyện trên Meet.
 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp ở một trong các chương trình sau:
 2. Tham gia cuộc họp video trên Google Meet từ tệp của bạn hoặc trình bày tệp của bạn trong cuộc họp video.
 3. Nếu bạn đã:
  • Chỉ trình bày tệp của bạn trong cuộc họp video, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ màn hình Chia sẻ màn hình.
  • Tham gia cuộc gọi từ tệp của bạn, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng .
 4. Nhấp vào Chia sẻ tệp với cuộc trò chuyện trên Meet.
 5. Nếu người tham gia cuộc họp không có quyền truy cập vào một tệp mà bạn sở hữu hoặc có quyền chỉnh sửa, thì một cửa sổ bật lên có thể xuất hiện. Để quyết định vai trò của mọi người đối với tệp của bạn, hãy chọn Người xem, Người nhận xét hoặc Người chỉnh sửa.
  • Lưu ý: Nếu bạn sở hữu hoặc có quyền chỉnh sửa sự kiện trên Lịch, thì tệp đó cũng sẽ đính kèm vào sự kiện trên Lịch. Nếu bạn không muốn đính kèm tệp, hãy bỏ chọn "Đính kèm tệp vào sự kiện trên Lịch".
 6. Nhấp vào Chia sẻ trong cuộc trò chuyện trên Meet.

Chia sẻ đường liên kết của cuộc họp video

 • Chia sẻ cuộc họp video:
  1. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Mọi người.
  2. Trong mục "Chia sẻ đường liên kết để thêm người khác", hãy nhấp vào Chỉ cuộc gọi video này.
 • Chia sẻ cuộc họp video và tệp:
  1. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đóMọi người.
  2. Trong mục "Chia sẻ đường liên kết để thêm người khác", hãy nhấp vào Tệp và cuộc gọi video này.

Tìm hiểu các mẹo khắc phục sự cố

"Tôi gặp vấn đề về âm thanh hoặc video".

 • Nếu bạn không nghe được âm thanh trong thẻ tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, hãy kiểm tra xem trang web có bị tắt tiếng hay không:
  1. Ở trên cùng, hãy nhấp chuột phải vào thẻ đó.
  2. Nhấp vào Bật âm thanh trang web.
 • Nếu micrô hoặc máy ảnh không hoạt động trong tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày của bạn, hãy kiểm tra xem có máy ảnh hoặc micrô nào bị chặn quyền truy cập vào "docs.google.com" hay không.

“Tôi không thể sử dụng tất cả tính năng của Google Meet”.

 • Khi bạn chuyển cuộc họp video trên Google Meet vào một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày, một số tính năng của Google Meet sẽ không hoạt động. Ví dụ như bạn sẽ không thể:
  • Thay đổi nền
  • Tạo cuộc thăm dò ý kiến hoặc phiên Hỏi và đáp
 • Để sử dụng những tính năng này, bạn có thể di chuyển cuộc họp video từ tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng sang Google Meet. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cửa sổ mở rộng Mở trong cửa sổ mới (bật lên) .

“Tôi không thể trình bày thẻ khác”.

Khi trình bày một thẻ trong tài liệu, bảng tính, bản trình bày hoặc bảng trắng, bạn phải chọn thẻ cho tệp đó. Nếu chọn một cửa sổ hoặc thẻ khác, bạn sẽ không thể trình bày thẻ. Để chuyển đổi giữa các thẻ trong khi trình bày, bạn có thể trình bày trên Google Meet.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính