Sử dụng phòng họp nhóm trong Google Meet

Người điều phối có thể sử dụng phòng họp nhóm để chia người tham gia thành các nhóm nhỏ hơn trong cuộc gọi video. Người điều phối phải bắt đầu phòng họp nhóm trong cuộc gọi video diễn ra trên máy tính. Hiện tại, tính năng phòng họp nhóm không hỗ trợ phát trực tuyến hoặc ghi hình cuộc họp.

Mẹo: Người lên lịch hoặc bắt đầu cuộc họp sẽ là người điều phối. Mỗi cuộc họp chỉ được có một người điều phối. Nếu bạn chuyển hoặc lên lịch cuộc họp trên lịch của người khác, người đó có thể trở thành người điều phối.

Điều kiện 

Phòng họp nhóm hiện dành cho người dùng các phiên bản G Suite Business, Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Tính năng này cũng dành cho người dùng có giấy phép Google Workspace for Education Plus và quyền tạo cuộc họp.

Các yêu cầu để sử dụng phòng họp nhóm

 Bạn có thể tham gia vào các phòng họp nhóm nếu:

 • Bạn đang đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. 
  • Mẹo: Những người tham gia không đăng nhập vào Tài khoản Google sẽ xuất hiện kèm thông tin "Không thể chỉ định". Bạn không thể chỉ định họ vào phòng họp nhóm, họ sẽ vẫn ở cuộc gọi chính nơi người điều phối có thể điều hành nhóm thảo luận. 
 • Bạn sử dụng máy tính hoặc phiên bản cập nhật của ứng dụng Meet Meet app hoặc Gmail dành cho thiết bị di động.
 • Bạn gọi điện đến cuộc họp này bằng điện thoại của mình. 
 • Bạn được mời thông qua cuộc gọi điện thoại.
 • Bạn chưa đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Bạn không thể tham gia vào phòng họp nhóm nếu:

 • Bạn không sử dụng phiên bản cập nhật của ứng dụng Meet Meet app hoặc Gmail dành cho thiết bị di động.
 • Bạn đang sử dụng thiết bị Meet hoặc các thiết bị tương thích.

Dành cho người điều phối cuộc gọi video

Tạo phòng họp nhóm

 1. Trên máy tính, hãy bắt đầu cuộc gọi video. 
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hoạt động  mũi tên phải Phòng họp nhóm.
 3. Trong Bảng điều khiển phòng họp nhóm, hãy chọn số lượng phòng họp nhóm. Bạn có thể tạo tối đa 100 phòng họp nhóm trong một cuộc gọi. 
 4. Sau đó, những người tham gia cuộc gọi sẽ được phân bổ vào các phòng. Để chuyển mọi người vào các phòng khác nhau theo cách thủ công, bạn có thể:
  • Nhập thẳng tên của người tham gia vào một phòng họp nhóm.
  • Nhấp vào tên người tham gia. Giữ chuột, kéo tên rồi thả vào một phòng họp nhóm khác. 
  • Để sắp xếp lại các nhóm một cách ngẫu nhiên, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉ định ngẫu nhiên .
 5. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Mở các phòng.

Mẹo: Một thông báo sẽ hiển thị ở cuối màn hình khi người tham gia yêu cầu người điều phối trợ giúp. Để tham gia phòng họp nhóm của người tham gia đó, hãy nhấp vào Tham gia. Để quay lại câu hỏi đó sau, hãy nhấp vào Để sau. Trên bảng điều khiển phòng họp nhóm, biểu ngữ "Đã yêu cầu trợ giúp" hiển thị phía trên các phòng có người tham gia yêu cầu trợ giúp.

Các tính năng không bắt buộc phải dùng trong phòng họp nhóm

 1. Không bắt buộc: Để xóa người tham gia hiện không có mặt trong cuộc họp hoặc tổ chức lại các phòng họp nhóm: 

  • Ở đầu bảng điều khiển phòng họp nhóm, nhấp vào biểu tượng XóaĐóng X. Ở dưới cùng, nhấp vào Xóa trên thông báo "Xóa người dùng đã ngắt kết nối" xuất hiện trên màn hình.
  • Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng lại một đường liên kết đến cuộc họp mà trong đó các phòng họp nhóm đã được thiết lập từ trước, thì việc xóa người dùng đã ngắt kết nối sẽ chuyển tất cả người tham gia vào phòng chính và hủy mọi phòng họp nhóm trước đó. 
 2. Không bắt buộc: Bạn có thể hẹn giờ cho các phòng họp nhóm của mình. Mỗi phòng sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược 30 giây trước khi hết giờ hẹn.
  • Ở đầu bảng điều khiển phòng họp nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng Hẹn giờĐồng hồ cát trống
  • Đặt thời gian hẹn giờ rồi nhấp vào OK.
  • Mẹo: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa giờ hẹn bất cứ lúc nào. Trên bảng điều khiển phòng họp nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng Hẹn giờĐồng hồ cát trống để chỉnh sửa.

 

Chỉnh sửa, tham gia hoặc rời khỏi phòng họp nhóm

Sau khi tạo phòng họp nhóm, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với các phòng hoặc tham gia từng phòng họp nhóm để giám sát và tham gia các cuộc thảo luận.

Mẹo: Người điều phối sẽ không thấy tin nhắn trò chuyện mà những người tham gia trao đổi với nhau trước thời điểm người điều phối tham gia hoặc sau thời điểm người điều phối rời khỏi phòng họp nhóm.

 • Để thay đổi nhóm người tham gia hoặc số lượng phòng họp nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa phòng Chỉnh sửa. Sau khi thay đổi, hãy nhấp vào Lưu
  • Mẹo: Trước khi chuyển sang một phòng khác, người tham gia phải nhấp vào Tham gia. 
 • Để tham gia một phòng họp nhóm riêng lẻ, hãy nhấp vào Tham gia ở cạnh số phòng họp nhóm.  
 • Để rời khỏi tất cả phòng họp nhóm và quay lại phòng chính, hãy nhấp vào Rời khỏi ở cạnh phòng họp nhóm hiện tại.

Kết thúc phòng họp nhóm

 1. Trong bảng điều khiển Phòng họp nhóm, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng các phòng Phòng
 2. Trong cửa sổ thông báo xuất hiện, hãy nhấp vào Đóng hết các phòng.
Quan trọng: Người tham gia sẽ có 30 giây để hoàn thành cuộc thảo luận trong phòng họp nhóm của mình và sẽ được yêu cầu tham gia lại phòng chính. Để bỏ qua 30 giây và đóng hết các phòng ngay lập tức, trên bảng điều khiển phòng họp nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng các phòng Phòng. Người tham gia sẽ phải nhấp vào tham gia để vào lại phòng chính ngay cả khi bạn đóng hết các phòng ngay lập tức.  
 

Dành cho người tham gia cuộc gọi video

Tham gia một phòng họp nhóm

Người điều phối sẽ tạo phòng họp nhóm và mời bạn tham gia. Người điều phối có thể tham gia từng phòng họp nhóm riêng lẻ bất kỳ lúc nào trong cuộc gọi video. 

 1. Trên máy tính hoặc thiết bị di động, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 2. Tham gia cuộc gọi video từ máy tính hoặc ứng dụng Meet dành cho thiết bị di động. Tìm hiểu các cách khác nhau để tham gia cuộc gọi video nếu bạn là học viên.
 3. Khi người điều phối mời bạn tham gia một phòng họp nhóm, bạn sẽ thấy lời nhắc trên màn hình. Nhấp vào Tham gia. Nếu nhấp vào Hủy, bạn sẽ vẫn ở trong phòng chính. 
  • Mẹo: Nếu bạn gọi điện bằng điện thoại, hãy nhấn *2 để chuyển đến phòng họp nhóm, di chuyển giữa các phòng họp nhóm hoặc quay lại phòng chính.
 4. Sau khi vào phòng họp nhóm, bạn có thể nói chuyện cùng hoặc gửi tin nhắn trò chuyện với những người tham gia khác.

Mẹo sử dụng phòng họp nhóm

 • Nếu người điều phối chuyển bạn đến phòng họp nhóm khác, bạn sẽ thấy lời nhắc mới trên màn hình. Để chuyển phòng, hãy nhấp vào Tham gia
 • Nếu người điều phối hẹn giờ, thời gian còn lại trong phiên họp nhóm sẽ hiển thị ở đầu màn hình của bạn. 
 • Khi người điều phối kết thúc phiên hoặc khi hết thời gian hẹn giờ, bạn sẽ có 30 giây để hoàn tất việc thảo luận trong phòng họp nhóm và tham gia lại phòng chính.
 • Nếu cần được trợ giúp trong phiên họp nhóm, bạn có thể yêu cầu bằng cách: 
  • Trên máy tính: Ở trên cùng bên phải màn hình, nhấp vào Yêu cầu trợ giúp. Nếu bạn không cần được trợ giúp nữa, hãy nhấp vào Hủy yêu cầu trợ giúp
  • Trên thiết bị di động: Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Khác mũi tên phải Yêu cầu trợ giúp.  Nếu bạn không cần được trợ giúp nữa, hãy nhấn vào Hủy yêu cầu trợ giúp
  • Người dùng tham gia bằng cuộc gọi điện thoại hiện không thể yêu cầu trợ giúp.

Quay lại phòng chính

Trong cuộc gọi video, bạn có thể chọn rời khỏi phòng họp nhóm và quay lại phòng chính của cuộc gọi video. 

 • Trên máy tính: Ở trên cùng, hãy nhấp vào Quay lại cuộc gọi chính. 
 • Trên thiết bị di động: Ở trên cùng, hãy nhấn vào Quay lại cuộc gọi chính.

Khi người kiểm duyệt kết thúc tất cả các phòng họp nhóm, bạn sẽ thấy lời nhắc cho biết bạn sẽ quay lại phòng chính. Nhấp vào Quay lại cuộc gọi chính.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?