Bạn có thể hoàn thành công việc mà không cần rời khỏi thư Gmail

Bạn có thể sử dụng email động để:

  • Trả lời các sự kiện
  • Điền vào bảng câu hỏi
  • Duyệt qua các danh mục
  • Trả lời mục nhận xét
  • Cập nhật email để hiển thị nội dung mới nhất

Bật hoặc tắt email động

  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
  3. Bên cạnh "Email động", hãy bật hoặc tắt tùy chọn Bật email động.
  4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Bạn có thể biết đó là email động khi thấy biểu tượng tia chớp bên cạnh thư.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?