Trả lời thư Gmail

Bạn có thể chỉ gửi thư trả lời cho người đã gửi email cho bạn hoặc cho tất cả những người đã nhận được email.  

Trả lời thư

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Mở thư.
 3. Dưới thư, hãy nhấn vào Trả lời hoặc Trả lời tất cả.
 4. Nhấp vào Gửi. Nếu bạn nhấp vào biểu tượng Gửi + Lưu trữ , thì hệ thống cũng sẽ lưu trữ cuộc trò chuyện hoặc xóa cuộc trò chuyện khỏi hộp thư đến cho đến khi người nào khác trả lời. Hãy tìm hiểu thêm về việc lưu trữ.

Trả lời với các nội dung đề xuất Trả lời thông minh

Bạn có thể xem các nội dung đề xuất Trả lời thông minh dựa trên email bạn nhận được. Để bắt đầu nhanh thư trả lời, hãy nhấn vào một cụm từ. Bạn có thể chỉnh sửa trả lời của bạn trước khi gửi.

Bật hoặc tắt chức năng Trả lời thông minh: 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào mục Cài đặt.
 4. Bên cạnh "Trả lời thông minh", hãy chọn bật hoặc tắt Trả lời thông minh. 

Tắt nhắc nhở hoạt động

Bạn có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với đề xuất để trả lời hoặc theo dõi. 

Để ẩn các đề xuất này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
 2. Trong phần "Nhắc nhở hoạt động", hãy bỏ chọn các tùy chọn Đề xuất email để trả lời hoặc Đề xuất email để theo dõi.

Đặt "Trả lời tất cả" thành cài đặt mặc định

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào mục Cài đặt.
 4. Trong mục "Tác vụ trả lời mặc định", hãy chọn Trả lời tất cả.

Bạn vẫn có thể chọn để chỉ trả lời một người, nhưng "Trả lời tất cả" sẽ là tùy chọn đầu tiên.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?