Sử dụng tính năng Gmail Ngoại tuyến

You can read, respond to, and search your Gmail messages even when you aren't connected to the Internet by visiting mail.google.com

Tips:

 • To make it easier to use Gmail when you are offline, we recommend you bookmark mail.google.com in Chrome.
 • If you're using Gmail with your work or school account, you can ask your admin to help change your settings.

Turn on Gmail offline

On your computer, make sure you've downloaded Chrome. You can only use Gmail offline in a Chrome browser window, not using Incognito mode.

 1. Go to Gmail offline settings.
 2. Check "Enable offline mail."
 3. Choose your settings, such as how many days of messages you want to sync.
 4. Click Save changes.

Bookmark Gmail to use offline 

Bạn có thể đánh dấu hộp thư đến để truy cập dễ dàng hơn vào email khi không có kết nối mạng.

 1. Trong Chrome, hãy mở hộp thư đến Gmail.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Gắn dấu sao Gắn dấu sao. Tìm hiểu thêm về cách tạo dấu trang trong Chrome.

Use Gmail offline

Để sử dụng Gmail khi bạn không kết nối với Internet, hãy truy cập vào mail.google.com hoặc nhấp vào dấu trang bạn đã tạo cho tính năng Gmail Ngoại tuyến trong Chrome.

Note: When you send emails offline, your email goes into a new "Outbox" folder and gets sent as soon as you go back online.

Uninstall Gmail offline

Step 1: Remove your offline data

 1. On your computer, open Google Chrome.
 2. At the top right, click More Xem thêm sau đó Settings.
 3. At the bottom, click Advanced.
 4. Under "Privacy and security," click Content settings sau đó Cookies.
 5. Click See all cookies and site data sau đó Remove all.

Step 2: Turn off Gmail offline

 1. Go to Gmail offline settings.
 2. Uncheck "Enable offline mail."

Troubleshoot problems

I have multiple Gmail accounts, but I only see one in Gmail Offline

Gmail Offline only syncs the messages for the account you were using when you set it up.

You'll need to sign into your other Gmail account and turn on Gmail offline.

My messages stopped syncing

You might've run out of space. To sync again, try the following steps:

 1. Go to Settings Cài đặtsau đóSettings.
 2. Click the Offline tab.
 3. In the "Sync settings" section, choose fewer days to sync or uncheck the box next to "Download attachments."

Your messages will also stop syncing if you close Chrome. To start sync again, open Chrome.

I can't see email attachments

When you are offline, attachments cannot be previewed within Gmail. However, you can download them and open them within an application installed on your computer. 

Insufficient offline storage error

Insufficient storage can be caused by the following reasons:

 • Not enough hard drive space
 • Using a Chrome incognito tab
 • Using a Chrome Guest profile
 • Chrome settings are set to clear on exit in Chrome

Check settings for cookies in Chrome

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Chuyển đến biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào mục Nâng cao.
 4. Trong mục 'Quyền riêng tư và bảo mật', hãy nhấp vào mục Cài đặt nội dung sau đó Cookie.
 5. Hãy đảm bảo rằng “mail.google.com” hoặc “*.google.com” không nằm trong danh sách "Xóa khi thoát".

Learn more about how to manage cookies in Chrome.

Lưu ý: Tính năng Gmail Ngoại tuyến chỉ sử dụng dung lượng còn trống cho trình duyệt của bạn. Vì thông thường, đây chỉ là một phần của dung lượng còn trống trên máy tính, nên dung lượng còn trống hiển thị trong mục cài đặt của Gmail Ngoại tuyến sẽ nhỏ hơn dung lượng còn trống thực tế trên máy tính.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?