Sắp xếp và phân loại sách vào giá sách

Bạn có thể sử dụng giá sách để sắp xếp sách và quản lý thư viện.

Tìm các sách cụ thể bằng cách sử dụng bộ lọc

Bạn có thể dùng các bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy một cuốn sách trong thư viện. Các bộ lọc tự động xuất hiện trong thư viện dựa trên các sách mà bạn có.

Nếu bạn không thấy bộ lọc xuất hiện, thì đó là do các sách của bạn không có điểm nào chung.

Làm theo các bước sau để bật hoặc tắt bộ lọc:
  1. Mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách .
  2. Nhấn vào Thư viện.
  3. Nhấp vào (các) bộ lọc mà bạn muốn áp dụng.
    • Bạn có thể áp dụng nhiều bộ lọc để thu hẹp kết quả.
  4. Để xóa tất cả các bộ lọc, hãy nhấn vào Đóng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?