Ẩn thiết bị và thêm biệt hiệu thiết bị

Bạn có thể chọn những thiết bị được hiển thị trong menu ứng dụng trên trang web Google Play. Bằng cách ẩn thiết bị, bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng cho thiết bị đó từ trình duyệt web của mình. Bằng cách thêm biệt hiệu thiết bị, bạn có thể dễ dàng xác định thiết bị đó hơn khi đang cài đặt ứng dụng.

Lưu ý: Không thể xóa thiết bị khỏi lịch sử thiết bị trên Google Play.

Ẩn thiết bị trên Google Play

Nếu không còn sở hữu hoặc sử dụng thiết bị nữa, bạn có thể ẩn thiết bị đó để nó không hiển thị khi bạn tải xuống nội dung nào đó từ trình duyệt dành cho máy tính hoặc thiết bị di động:

  1. Trên trình duyệt web, hãy chuyển đến phần Cài đặt Google Play.
  2. Trong mục "Khả năng hiển thị", bên cạnh mỗi thiết bị bạn muốn xem trong Google Play, hãy chọn Hiển thị trong menu.

Thêm biệt hiệu thiết bị

Bạn có thể thêm biệt hiệu thiết bị để dễ dàng nhận dạng chúng hơn. Điều này có thể hữu ích khi bạn có nhiều thiết bị được liên kết với tài khoản của mình.

Để thêm biệt hiệu thiết bị:

  1. Trên trình duyệt web, hãy chuyển đến phần Cài đặt Google Play.
  2. Tìm thiết bị mà bạn muốn thêm biệt hiệu và chọn Chỉnh sửa.
  3. Trong "Biệt hiệu", đặt tên cho thiết bị của bạn trong trường văn bản xuất hiện.
  4. Chọn Cập nhật để lưu biệt hiệu của thiết bị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?