Điều kiện mua gói thuê bao qua gói thanh toán, xét theo địa điểm

Người xem ở những địa điểm dưới đây có thể mua một số gói thuê bao thông qua một gói thanh toán theo tháng. Điều kiện mua được xác định dựa trên địa chỉ trong hồ sơ của bạn trên Google Payments.

 • Alabama
 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
  • Người cư trú tại California: Theo luật tại California, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo với bạn rằng bạn có thể đăng ký một gói thanh toán theo tháng riêng cho gói thuê bao của mình nếu bạn đã kết hôn.
 • Colorado
 • Connecticut
 • Delaware
 • Quận Columbia
 • Florida
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Mississippi
 • Montana
 • Nebraska
 • New Hampshire
 • New Mexico
 • Bắc Carolina
 • Bắc Dakota
 • Ohio
  • Người cư trú tại Ohio: Theo luật tại Ohio, các bên cho nợ phải đảm bảo tính công bằng khi cho những khách hàng đủ điều kiện nợ khoản tiền cần thanh toán, còn các cơ quan phải cung cấp nhật ký vay trả cho từng cá nhân theo yêu cầu của họ. Uỷ ban Phụ trách Quyền Công dân của Ohio chịu trách nhiệm thực thi luật này.
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Đảo Rhode
 • Nam Carolina
 • Nam Dakota
 • Texas
 • Pennsylvania
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington
 • Tây Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính