Đặt giá và phân phối ứng dụng

Qua Play Console, bạn có thể đặt ứng dụng của mình là trả phí hoặc miễn phí, chọn quốc gia hỗ trợ ứng dụng của bạn cũng như chọn tham gia phân phối ứng dụng cho các chương trình và thiết bị Android khác.

Lưu ý: Sau khi bạn phát hành ứng dụng hoặc bản cập nhật, bao gồm cả thay đổi về giá, thêm SKU hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt phân phối của ứng dụng, có thể mất vài giờ để các thay đổi của bạn được hiển thị trên Google Play.

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Sự hiện diện trong cửa hàng > Giá cả và phân phối.
 4. Bên cạnh mục "Ứng dụng này là", hãy chọn Miễn phí hoặc Trả phí.

Thay đổi lựa chọn Miễn phí hoặc Trả phí của ứng dụng

 • Bạn có thể thay đổi ứng dụng của mình từ Trả phí thành Miễn phí.
 • Sau khi ứng dụng đã được cung cấp Miễn phí, bạn không thể thay đổi ứng dụng thành Trả phí. Nếu muốn tính phí cho ứng dụng đó, bạn cần tạo ứng dụng mới với tên gói mới và đặt giá cho ứng dụng đó.

Nhập giá

Khi cung cấp ứng dụng phải trả phí và sản phẩm trong ứng dụng trên Google Play, bạn sẽ phải trả phí giao dịch.

Lưu ý: Nếu bạn không phân phối một ứng dụng phải trả phí hoặc mục trong ứng dụng cho quốc gia mà bạn nhập giá, người dùng sẽ không có quyền truy cập vào ứng dụng đó.

Ứng dụng phải trả phí

Cách đặt giá cho ứng dụng phải trả phí:

 1. Thiết lập hồ sơ thanh toán. Bạn sẽ sử dụng Play Console để chỉ định thuế suất của mình.
 2. Xem lại danh sách loại tiền và mức giá được chấp nhận trong từng quốc gia của chúng tôi.
 3. Trên trang Giá cả và phân phối trong Play Console, hãy nhập một giá tiền.
  • Chúng tôi sử dụng giá bạn nhập làm cơ sở để tính giá cụ thể cho từng thị trường. Chúng tôi sẽ quy đổi giá sang nội tệ, thêm thuế (tại các quốc gia được chọn) và áp dụng mô hình đặt giá phù hợp theo địa phương cũng như tỷ giá hối đoái hợp lệ cho ngày bạn đặt giá cho ứng dụng. Bạn có thể làm mới giá theo cách thủ công để đảm bảo rằng giá địa phương phản ánh tỷ giá hối đoái mới nhất.
  • Giá bạn nhập sẽ được sử dụng tại tất cả các quốc gia không hỗ trợ nội tệ. Khi một quốc gia không hỗ trợ nội tệ, giá theo USD hoặc EUR sẽ được tạo. Giá được tạo theo USD hoặc EUR sẽ dựa trên giá bạn nhập.
  • Đơn vị tiền tệ dùng ở mỗi quốc gia là cố định và không thể thay đổi.
Mặt hàng trong ứng dụng

Để đặt giá cho mặt hàng trong ứng dụng, hãy tìm hiểu cách quản lý thanh toán trong ứng dụng.

Xem hoặc cập nhật giá địa phương

Ứng dụng phải trả phí

Sử dụng giá địa phương mặc định

 1. Trên trang Giá cả và phân phối, hãy chọn từng quốc gia riêng lẻ hoặc chọn hộp bên cạnh "Chọn tất cả các quốc gia".
 2. Trong cột "Giá", hãy xem lại giá địa phương cho từng quốc gia.
  • Giá địa phương sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay và mô hình đặt giá dành riêng cho từng quốc gia.
  • Nếu một quốc gia không hỗ trợ nội tệ thì giá bạn đã nhập cho loại tiền tệ mặc định của bạn sẽ được sử dụng.

Cập nhật giá địa phương mặc định

Cách cập nhật giá địa phương để sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay và mẫu đặt giá dành riêng cho từng quốc gia:

 1. Chọn (các) hộp ở bên cạnh những quốc gia bạn muốn cập nhật.
 2. Chọn Làm mới tỷ giá hối đoái.

Cách đặt giá địa phương của riêng bạn:

 1. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh quốc gia bạn muốn cập nhật.
 2. Nhập giá mà bạn muốn cung cấp.
 3. Chọn Áp dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến phần cung cấp ứng dụng bằng nhiều loại tiền.

Mặt hàng trong ứng dụng

Để đặt giá cho mặt hàng trong ứng dụng, hãy tìm hiểu cách quản lý thanh toán trong ứng dụng.

Sử dụng cùng một giá cho nhiều mục

Bạn có thể sử dụng mẫu đặt giá để thiết lập hoặc quản lý cùng một nhóm giá cho nhiều sản phẩm trong ứng dụng và ứng dụng phải trả phí. Nếu bạn cập nhật một mẫu đặt giá, tất cả các mặt hàng được liên kết tới mẫu sẽ sử dụng giá mới nhất của mẫu đó.

Bạn có thể sử dụng tối đa 100 mẫu đặt giá khác nhau cho mỗi tài khoản nhà phát triển và bạn có thể liên kết tối đa 1.000 mặt hàng tới mỗi mẫu đặt giá.

Yêu cầu về quyền đối với mẫu đặt giá
 • Bạn cần quyền "Chỉnh sửa trang thông tin ứng dụng, giá cả và phân phối" đối với mỗi ứng dụng muốn đưa vào mẫu đặt giá.
 • Để xem tất cả ứng dụng có trong mẫu đặt giá, bạn cần có quyền "Xem thông tin ứng dụng" đối với mỗi ứng dụng.
 • Nếu bạn không chỉnh sửa được một mẫu mà bạn đã tạo, hãy kiểm tra xem có người nào thêm ứng dụng vào mẫu mà bạn không có quyền truy cập hay không.
Thêm mặt hàng vào mẫu đặt giá
 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Mẫu đặt giá > Mẫu đặt giá mới.
 3. Đặt tên cho mẫu.
 4. Nhập một giá. Chúng tôi sẽ sử dụng giá bạn nhập làm cơ sở để tính giá cụ thể cho từng thị trường. Chúng tôi sẽ quy đổi giá sang nội tệ, thêm thuế (tại các quốc gia được chọn) và áp dụng mô hình đặt giá phù hợp theo địa phương cũng như tỷ giá hối đoái hợp lệ cho ngày bạn đặt giá cho ứng dụng. Bạn có thể làm mới giá theo cách thủ công để đảm bảo rằng giá địa phương phản ánh tỷ giá hối đoái mới nhất.
  • Giá bạn nhập sẽ được sử dụng tại tất cả các quốc gia không hỗ trợ nội tệ.
 5. Chọn xem bạn có muốn bao gồm thuế vào giá mình đã nhập hay không.
  • Giá bao gồm thuế áp dụng: Nếu giá mặc định của bạn là 9,99 EUR và bạn muốn tất cả giá trong thị trường EU là 9,99 EUR (không phụ thuộc vào thuế suất dành riêng cho từng quốc gia), hãy sử dụng tùy chọn này.
  • Thêm thuế áp dụng vào giá: Theo mặc định, thuế sẽ được thêm vào giá của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ lấy giá mặc định của bạn là 9,99 EUR và thêm thuế áp dụng theo quốc gia.
 6. Xem lại giá địa phương.
 7. Chọn Tạo mẫu.
 8. Chuyển tới tab Mục được liên kết.
 9. Trong phần "Liên kết sản phẩm trong ứng dụng" và "Liên kết ứng dụng phải trả phí", hãy chọn tên ứng dụng. Nếu bạn đang liên kết sản phẩm trong ứng dụng, hãy chọn từ danh sách sản phẩm trong ứng dụng cho ứng dụng đó.
 10. Chọn Liên kết. Khi bạn đã liên kết thành công một mục, mục đó sẽ xuất hiện trong phần "Mục được liên kết".
Làm mới tỷ giá hối đoái trong mẫu đặt giá

Sau khi đã tạo mẫu đặt giá, bạn có thể cập nhật giá địa phương để sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay và mẫu đặt giá dành riêng cho từng quốc gia.

 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Mẫu đặt giá.
 3. Chọn một mẫu đặt giá.
 4. Trong cột "Quốc gia", hãy chọn (các) hộp bên cạnh những quốc gia bạn muốn làm mới.
 5. Ở trên cùng phần "Giá địa phương", hãy chọn Làm mới tỷ giá hối đoái.
  • Nếu nút Làm mới tỷ giá hối đoái có màu xám, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ít nhất một quốc gia.
 6. Chọn Lưu.
Xóa mặt hàng khỏi mẫu đặt giá
 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Mẫu đặt giá.
 3. Chọn một mẫu rồi chọn tab Mặt hàng được liên kết.
 4. Bên cạnh mặt hàng bạn muốn xóa, hãy chọn Hủy liên kết.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể hủy liên kết bất kỳ mục nào đang giảm giá. Bạn cần phải dừng chương trình giảm giá hoặc đợi cho tới khi chương trình giảm giá hoàn tất trước khi có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào với mẫu.

Tạo chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi

Có một vài cách để bạn có thể tạm thời cung cấp ứng dụng miễn phí hoặc giảm giá ứng dụng bằng cách sử dụng Play Console. 

Phân phối theo quốc gia

Để biết thông tin chi tiết về việc quản lý quốc gia được cung cấp các bản phát hành chính thức, alpha và beta của ứng dụng, hãy chuyển đến phần phân phối bản phát hành ứng dụng cho quốc gia cụ thể

Chọn cài đặt phân phối

Nếu ứng dụng của bạn có các tính năng dành cho các thiết bị Android khác hoặc đủ điều kiện cho chương trình khác, bạn có thể chọn phân phối ứng dụng cho các thiết bị và/hoặc chương trình này.

Biểu tượng chương trình và thiết bị

Gần đầu trang Giá cả và phân phối của ứng dụng, bạn sẽ thấy các biểu tượng hoạt động cho các thiết bị và chương trình nơi bạn đang phân phối ứng dụng. Để biết cách phân phối ứng dụng đến một thiết bị hoặc chương trình, hãy nhấp vào một trong các biểu tượng.

Đối với một số thiết bị và chương trình, bạn có thể thấy biểu tượng trạng thái sau đây:

 • Ứng dụng của bạn đang được xem xét Review
 • Ứng dụng của bạn có vấn đề hoặc đã bị từ chối Issue
Wear OS by Google

Nếu ứng dụng của bạn có tính năng của Wear OS by Google , thì bạn có thể chọn tham gia để được cân nhắc đưa ứng dụng vào bộ sưu tập Wear OS trên Google Play.

Trước khi chọn tham gia, bạn cần tải ảnh chụp màn hình Wear OS lên. Sau khi bạn chọn tham gia và xuất bản ứng dụng, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo rằng ứng dụng tuân thủ các nguyên tắc về Chất lượng của ứng dụng Wear OS.

Hãy tìm hiểu thêm về cách phân phối ứng dụng của bạn cho Wear OS by Google.

Android TV

Để phân phối ứng dụng cho Android TV, bạn cần thêm Cơ chế khởi chạy Leanback cho ứng dụng của bạn cũng như tải ảnh chụp màn hình và hình ảnh biểu ngữ cho TV lên.

Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét khả năng hữu dụng của ứng dụng bằng DPAD (ứng dụng) và Gamepad (chỉ với các trò chơi) cùng các nguyên tắc về chất lượng khác.

Hãy tìm hiểu thêm về cách phân phối ứng dụng cho Android TV.

Android Auto

Để có thể phân phối ứng dụng của mình cho Android Auto, bạn cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Android Auto trên trang Giá cả và phân phối. Sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện, bạn có thể tải Ứng dụng hỗ trợ Android Auto của mình lên.

Ứng dụng của bạn sẽ được xem xét mức độ tuân thủ nguyên tắc tránh mất tập trung khi lái xe. Ứng dụng hoặc bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ không được xuất bản trên Google Play cho đến khi được phê duyệt.

Hãy tìm hiểu thêm về cách phân phối ứng dụng của bạn cho Android Auto.

Xóa ứng dụng của bạn khỏi danh mục phân phối cho Android Auto

Để ngừng phân phối ứng dụng của bạn cho Android Auto, hãy xóa mục tệp kê khai Auto khỏi APK của bạn, sau đó gửi bản cập nhật.

Daydream

Nếu bạn đã tạo một ứng dụng thực tế ảo độc lập, bạn có thể chọn đăng ký ứng dụng đó để có thể tham gia vào Daydream. Tư cách đủ điều kiện làm ứng dụng Daydream sẽ giúp người dùng Daydream khám phá ứng dụng của bạn trên Google Play dễ dàng hơn và cho phép ứng dụng của bạn xuất hiện trong Play Store VR.

Yêu cầu và tính đủ điều kiện

Để có thể chọn tham gia, bạn cần:

Chọn tham gia

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, chọn Sự hiện diện trong cửa hàng Danh sách cửa hàng.
 4. Trong "Nội dung đồ họa", chuyển đến tab Điện thoại.
 5. Để tải lên hình ảnh của bạn, nhấp Thêm hình nổi 360 độ.
 6. Sau khi bạn đã tải lên hình ảnh của mình, hãy chuyển đến trang Giá cả và phân phối.
 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh "Phân phối ứng dụng của bạn trên Daydream".
 8. Chọn cường độ chuyển động. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Trang web Google VR.
 9. Lưu thay đổi. Sau khi bạn gửi thông tin của mình, ứng dụng của bạn sẽ được xem xét về tư cách đủ điều kiện tham gia Daydream.

Chọn không tham gia

Để chọn không tham gia Daydream: 

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, chọn Sự hiện diện trong cửa hàngGiá cả và phân phối.
 4. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh "Phân phối ứng dụng của bạn trên Daydream".
Managed Google Play

Nếu bạn là nhà phát triển ở Hoa Kỳ hoặc Canada và muốn phân phối ứng dụng phải trả phí trên Managed Google Play, bạn có thể cho phép mua và phân phối ứng dụng hàng loạt trên các thiết bị chạy Managed Google Play.

Để chọn tham gia, bạn hãy nhớ xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện. Bạn cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện để có thể phân phối ứng dụng của mình tới Managed Google Play.

Lưu ý: Nếu có các ứng dụng miễn phí, bạn không cần chọn tham gia. Các thiết bị sử dụng Managed Google Play sẽ tự động nhận được ứng dụng miễn phí.

Có hỗ trợ quảng cáo

Bạn nên khai báo liệu ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo hay không (như quảng cáo được phân phối qua mạng quảng cáo của bên thứ ba, quảng cáo hiển thị hình ảnh, quảng cáo gốc và/hoặc quảng cáo biểu ngữ) trên trang Nội dung ứng dụng. Ứng dụng chứa quảng cáo sẽ có nhãn "Chứa quảng cáo" trên Trang thông tin ứng dụng.

Lưu ý: Mục đích của nhãn "Chứa quảng cáo" không phải là để cho biết ứng dụng có chứa các loại nội dung thương mại khác, chẳng hạn như vị trí sản phẩm phải trả phí hoặc phiếu mua hàng để mua hàng trong ứng dụng hoặc nâng cấp hay không. Nếu ứng dụng của bạn bao gồm các vị trí sản phẩm phải trả phí, hãy đảm bảo chúng tuân thủ luật pháp địa phương.

Ví dụ

Sau đây là một vài ví dụ về thời điểm bạn nên trả lời ''có'' để quảng cáo nhận được nhãn ''Chứa quảng cáo''. Đây không phải là một danh sách toàn diện mà chỉ là một vài ví dụ dựa trên các loại quảng cáo thường gặp nhất.

 • Biểu ngữ và quảng cáo chuyển tiếp: Ứng dụng của tôi tích hợp với một SDK quảng cáo để hiển thị biểu ngữ và/hoặc quảng cáo chuyển tiếp. Tôi sử dụng các định dạng quảng cáo này để kiếm tiền và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc ứng dụng của riêng mình.
 • Quảng cáo gốc: Ứng dụng của tôi bao gồm quảng cáo gốc, không thể phân biệt với nội dung khác (ví dụ: bài viết được tài trợ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, v.v).
 • Quảng cho cùng một công ty: Ứng dụng của tôi hiển thị biểu ngữ quảng cáo nhỏ, quảng cáo trung gian, tường quảng cáo và/hoặc tiện ích để quảng cáo các ứng dụng khác của tôi.

Bạn nên trả lời "không" để quảng cáo nhận được nhãn "Chứa quảng cáo" nếu bạn chỉ quảng cáo chéo các ứng dụng khác của mình theo các cách sau đây:

 • Ứng dụng hiển thị phần Ứng dụng khác* trong menu chính sẽ dẫn người dùng đến các ứng dụng khác của bạn
 • Tùy chọn Ứng dụng khác* không làm ảnh hưởng đến chơi trò chơi
 • Tùy chọn Ứng dụng khác* không gây nhầm lẫn cho người dùng bằng cách nhúng tùy chọn đó bên trong chơi trò chơi

*Các tùy chọn thay thế có thể chấp nhận khác cho Ứng dụng khác bao gồm Trò chơi khác, Khám phá thêm, Phiên bản đầy đủ, Khác, Giới thiệu về chúng tôi hoặc biểu tượng Nhà phát triển của bạn.

Theo dõi thêm

Bạn có trách nhiệm khai báo chính xác sự hiện diện của quảng cáo trong ứng dụng của mình. Tuy nhiện Google có thể xác minh điều này bất cứ lúc nào và hiển thị nhãn "Chứa quảng cáo" nếu cần thiết.

Nếu bạn cho rằng hệ thống của chúng tôi đã gắn nhãn ứng dụng của bạn không chính xác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

Thực thi

Việc bạn khai báo không đúng sự thật về sự hiện diện của quảng cáo trong (các) ứng dụng của mình sẽ được coi là vi phạm Chính sách của Google Play và có thể khiến (các) ứng dụng của bạn bị tạm ngưng.

Phân phối ứng dụng bên ngoài Google Play

Bạn không bắt buộc phải phân phối ứng dụng thông qua Google Play. Bạn cũng có thể chọn phân phối ứng dụng của mình thông qua các kênh khác. Lưu ý rằng phiên bản được xuất bản qua Google Play phải tuân thủ tất cả chính sách của Google Play.

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?