Thiết lập giá cho ứng dụng của bạn

Bạn có thể thiết lập để ứng dụng của bạn là ứng dụng miễn phí hoặc có tính phí, cập nhật giá của ứng dụng trên toàn thế giới hoặc theo quốc gia và sử dụng mẫu đặt giá để đơn giản hoá việc đặt giá cho các ứng dụng trong Play Console.

Lưu ý: Sau khi phát hành một ứng dụng hoặc bản cập nhật (bao gồm thay đổi về giá, thêm SKU hoặc thay đổi chế độ phân phối của ứng dụng), bạn có thể phải chờ vài giờ để những thay đổi đó xuất hiện trên Google Play.

Cho phép áp dụng mức giá thấp ở 20 thị trường

Vào tháng 2 năm 2021, chúng tôi đã giảm bớt giới hạn giá tối thiểu cho các sản phẩm ở 20 thị trường khác nữa trên khắp Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi cũng như Châu Á-Thái Bình Dương. Giờ đây, bạn có thể thiết lập mức giá thấp hơn ở các thị trường này. Nhờ vậy, bạn sẽ tiếp cận được nhiều người mua tiềm năng hơn bằng cách điều chỉnh mức giá cho phù hợp hơn với nhu cầu và sức mua tại địa phương.

Hãy đọc Blog dành cho nhà phát triển Android để tìm hiểu thêm.

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Giá ứng dụng (Sản phẩm > Giá ứng dụng).
 2. Trong phần "Định giá", bên cạnh mục "Ứng dụng của bạn", hãy nhấp vào Thay đổi ứng dụng thành miễn phí hoặc Thay đổi ứng dụng thành có tính phí.

Lưu ý: Người dùng ở hầu hết các quốc gia có thể tải ứng dụng có tính phí xuống và mua hàng trong ứng dụng. Để biết bạn có thể mua hàng hay không, hãy xem lại danh sách các mức giá và loại tiền được phép sử dụng trong quốc gia đó.

Thay đổi lựa chọn Miễn phí hoặc Có tính phí của ứng dụng

 • Bạn có thể thay đổi ứng dụng của mình từ Trả phí thành Miễn phí.
 • Sau khi ứng dụng đã được cung cấp Miễn phí, bạn không thể thay đổi ứng dụng thành Trả phí. Nếu muốn tính phí cho ứng dụng đó, bạn cần tạo ứng dụng mới với tên gói mới và đặt giá cho ứng dụng đó.

Nhập giá

Khi bạn cung cấp ứng dụng có tính phí và sản phẩm trong ứng dụng trên Google Play, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ.

Lưu ý: Nếu bạn chưa phân phối ứng dụng có tính phí hoặc mặt hàng trong ứng dụng tại quốc gia mà bạn đã nhập giá, thì người dùng sẽ không truy cập được vào ứng dụng hoặc mặt hàng đó.

Ứng dụng có tính phí

Cách đặt giá cho ứng dụng phải trả phí:

 1. Thiết lập hồ sơ thanh toán. Bạn sẽ dùng Play Console để chỉ định mức thuế của mình.
 2. Xem lại danh sách của chúng tôi về đơn vị tiền tệ và khoảng giá được chấp nhận theo quốc gia.
 3. Nhập một mức giá trên trang Giá ứng dụng trong Play Console.
  • Chúng tôi sử dụng giá bạn nhập làm cơ sở để tính giá cụ thể cho từng thị trường. Chúng tôi sẽ quy đổi giá sang nội tệ, thêm thuế tại các quốc gia được chọn và áp dụng mô hình đặt giá phù hợp theo địa phương cũng như tỷ giá hối đoái hợp lệ theo ngày bạn đặt giá cho ứng dụng. Bạn có thể làm mới giá theo cách thủ công để đảm bảo rằng giá tại cửa hàng địa phương phản ánh tỷ giá hối đoái mới nhất.
  • Giá bạn nhập sẽ được sử dụng tại tất cả các quốc gia không hỗ trợ nội tệ. Khi một quốc gia không hỗ trợ nội tệ, giá bằng USD hoặc EUR sẽ được tạo. Giá được tạo bằng USD hoặc EUR sẽ dựa trên giá bạn nhập.
  • Đơn vị tiền tệ dùng ở mỗi quốc gia là cố định và không thể thay đổi.
Mặt hàng trong ứng dụng

Để đặt giá cho mặt hàng trong ứng dụng, hãy tìm hiểu cách quản lý thanh toán trong ứng dụng.

Xem hoặc cập nhật giá địa phương

Ứng dụng có tính phí

Lưu ý: Giá mặc định sẽ được dùng để tạo giá địa phương cho ứng dụng của bạn ở những quốc gia khác.

Sử dụng giá địa phương mặc định

 1. Mở Play Console và chuyển đến trang Giá ứng dụng (Sản phẩm > Giá ứng dụng).
 2. Nhấp vào Đặt giá.
 3. Xem lại bảng giá trong phần "Giá tại cửa hàng địa phương". Trong cột "Giá", hãy xem lại giá tại cửa hàng địa phương cho từng quốc gia.
  • Giá tại cửa hàng địa phương sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay và mẫu đặt giá dành riêng cho từng quốc gia.
  • Đối với những quốc gia không hỗ trợ nội tệ, chúng tôi sẽ áp dụng mức giá mà bạn nhập theo đơn vị tiền tệ mặc định của bạn.

Cập nhật giá mặc định tại cửa hàng địa phương

Cách cập nhật giá tại cửa hàng địa phương để sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay và mẫu đặt giá dành riêng cho từng quốc gia:

 1. Ở trên cùng bên phải của phần "Giá tại cửa hàng địa phương", hãy nhấp vào Cập nhật tỷ giá hối đoái
 2. Nhấp vào Áp dụng giá.

Cách tự đặt giá tại cửa hàng địa phương:

 1. Trong cột “Giá” của quốc gia nơi bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì.
 2. Nhập giá mà bạn muốn cung cấp.
 3. Nhấp vào Áp dụng giá.

Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến phần Cung cấp ứng dụng bằng nhiều loại tiền.

Mặt hàng trong ứng dụng

Để đặt giá cho mặt hàng trong ứng dụng, hãy tìm hiểu cách quản lý thanh toán trong ứng dụng.

Áp dụng cùng một giá cho nhiều sản phẩm

Bạn có thể dùng mẫu đặt giá để thiết lập hoặc quản lý cùng một nhóm giá cho nhiều sản phẩm trong ứng dụng và nhiều ứng dụng có tính phí. Nếu bạn cập nhật một mẫu đặt giá, tất cả các mục được liên kết tới mẫu sẽ sử dụng giá mới nhất của mẫu đó.

Bạn có thể sử dụng tối đa 250 mẫu đặt giá khác nhau cho mỗi tài khoản nhà phát triển và bạn có thể liên kết tối đa 1.000 mặt hàng tới mỗi mẫu đặt giá.

Yêu cầu về quyền đối với mẫu đặt giá
 • Bạn cần có quyền Quản lý sự hiện diện trong cửa hàng cho từng ứng dụng mà bạn muốn đưa vào mẫu đặt giá.
 • Để xem tất cả ứng dụng có trong mẫu đặt giá, bạn cần có quyền Xem dữ liệu tài chính cho từng ứng dụng.
 • Nếu bạn không chỉnh sửa được một mẫu mà bạn đã tạo, hãy kiểm tra xem liệu có ai đã thêm vào mẫu đó một ứng dụng mà bạn không có quyền truy cập hay không.
Thêm sản phẩm vào một mẫu đặt giá mới
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Mẫu đặt giá (Thiết lập > Mẫu đặt giá).
 2. Nhấp vào Tạo mẫu.
 3. Đặt tên cho mẫu.
 4. Nhấp vào Đặt giá rồi áp dụng mức giá bạn muốn dùng để cung cấp ứng dụng. Chúng tôi sẽ dùng mức giá bạn nhập để làm cơ sở tính giá cho từng thị trường. Chúng tôi sẽ quy đổi giá sang nội tệ, cộng thêm thuế (tại các quốc gia được chọn) và áp dụng mẫu đặt giá phù hợp theo địa phương cũng như tỷ giá hối đoái hợp lệ vào ngày bạn đặt giá cho ứng dụng. Bạn có thể làm mới giá theo cách thủ công để đảm bảo giá địa phương phản ánh tỷ giá hối đoái mới nhất.
  • Giá bạn nhập sẽ được sử dụng tại tất cả các quốc gia không hỗ trợ nội tệ.
 5. Chọn xem bạn có muốn thêm thuế vào giá mình đã nhập hay không.
  • Giá mặc định sẽ bao gồm thuế: Nếu giá mặc định của bạn là 9,99 EUR và bạn muốn tất cả mức giá tại thị trường Liên minh Châu Âu đều là 9,99 EUR (không phụ thuộc vào mức thuế cụ thể tại từng quốc gia), hãy đánh dấu vào hộp này để chọn phương án đó.
  • Theo mặc định (tức là khi bạn không chọn Giá mặc định sẽ bao gồm thuế), thuế sẽ được cộng vào giá của bạn. Như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ lấy giá mặc định của bạn là 9,99 EUR cộng thêm mức thuế hiện hành theo quốc gia.
 6. Xem lại giá địa phương và chọn Áp dụng giá.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Chọn thẻ Sản phẩm liên kết.
 9. Chọn một ứng dụng thông qua bộ chọn "Liên kết sản phẩm trong ứng dụng" và "Liên kết ứng dụng có tính phí" ở bên phải của trang. Nếu bạn đang liên kết sản phẩm trong ứng dụng, hãy chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm trong ứng dụng cho ứng dụng đó.
 10. Chọn Liên kết. Sau khi bạn liên kết thành công một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ xuất hiện trong phần "Sản phẩm liên kết".
Làm mới tỷ giá hối đoái trong mẫu đặt giá

Sau khi đã tạo mẫu đặt giá, bạn có thể cập nhật giá địa phương để sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay và mẫu đặt giá dành riêng cho từng quốc gia.

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Mẫu đặt giá (Thiết lập > Mẫu đặt giá).
 2. Trong bảng, hãy chọn mũi tên phải bên cạnh mẫu đặt giá mà bạn muốn cập nhật.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa giá.
 4. Ở trên cùng bên phải của phần "Giá tại cửa hàng địa phương", hãy nhấp vào Cập nhật tỷ giá hối đoái.
 5. Nhấp vào Áp dụng giá.
Xoá sản phẩm khỏi mẫu đặt giá
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Mẫu đặt giá (Thiết lập > Mẫu đặt giá).
 2. Chọn một mẫu rồi chọn thẻ Sản phẩm liên kết.
 3. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn xoá, hãy chọn Huỷ liên kết.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể hủy liên kết bất kỳ mục nào đang giảm giá. Bạn cần phải dừng chương trình giảm giá hoặc đợi cho tới khi chương trình giảm giá hoàn tất trước khi có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào với mẫu.

Tạo chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi

Có một số cách để bạn có thể cung cấp ứng dụng miễn phí hoặc ở mức giá thấp hơn trong thời gian có hạn:

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false