Ρύθμιση τιμών και διανομής εφαρμογών

Με το Play Console, μπορείτε να ορίσετε την εφαρμογή σας ως επί πληρωμή ή δωρεάν, να επιλέξετε τη διαθεσιμότητα χώρας για την εφαρμογή και να επιλέξετε να διανείμετε την εφαρμογή σε επιπλέον συσκευές και προγράμματα Android.

Σημείωση: Αφού δημοσιεύσετε μια εφαρμογή ή μια ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τιμών, της προσθήκης SKU ή της πραγματοποίησης αλλαγών στις ρυθμίσεις διανομής της εφαρμογής σας, μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες για να εμφανιστούν οι αλλαγές σας στο Google Play.

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε Παρουσία στο κατάστημαΤιμολόγηση και διανομή.
 4. Δίπλα στο στοιχείο Αυτή η εφαρμογή είναι, επιλέξτε Δωρεάν ή Επί πληρωμή.

Αλλαγές στις επιλογές Δωρεάν ή Επί πληρωμή της εφαρμογής σας

 • Μπορείτε να αλλάξετε την εφαρμογή σας από Επί πληρωμή σε Δωρεάν.
 • Μετά τον ορισμό μιας εφαρμογής ως Δωρεάν, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της σε Επί πληρωμή. Εάν θέλετε να χρεώσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εφαρμογή με ένα νέο όνομα πακέτου και να ορίσετε μια τιμή.

Εισαγωγή τιμής

Όταν προσφέρετε εφαρμογές επί πληρωμή και προϊόντα εντός εφαρμογής στο Google Play, ισχύει τέλος συναλλαγής.

Σημείωση: Εάν δεν διανέμετε μια εφαρμογή επί πληρωμή ή ένα στοιχείο εντός εφαρμογής σε μια χώρα για την οποία έχετε εισαγάγει μια τιμή, οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο.

Εφαρμογές επί πληρωμή

Για να ρυθμίσετε την τιμολόγηση για μια εφαρμογή επί πληρωμή:

 1. Ρυθμίστε ένα προφίλ πληρωμών. Χρησιμοποιήστε το Play Console, για να καθορίσετε τους φορολογικούς συντελεστές σας.
 2. Εξετάστε τη λίστα με τα νομίσματα και εύρη τιμών που επιτρέπονται ανά χώρα.
 3. Στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή στο Play Console, εισαγάγετε μια τιμή.
  • Χρησιμοποιούμε την τιμή που εισαγάγετε ως βάση για τον υπολογισμό των τιμών για τη συγκεκριμένη αγορά. Θα μετατρέψουμε την τιμή σας στο τοπικό νόμισμα, θα προσθέσουμε φόρο (σε επιλεγμένες χώρες) και θα εφαρμόσουμε μοτίβα πληρωμών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περιοχή όπως και έγκυρες συναλλαγματικές ισοτιμίες για την ημερομηνία κατά την οποία ορίσατε την τιμή της εφαρμογής σας. Μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να ανανεώσετε την τιμή, για να επιβεβαιώσετε ότι η τοπική τιμή αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία.
  • Η τιμή που εισαγάγετε θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες όπου δεν υπάρχει υποστήριξη τοπικού νομίσματος. Όταν ένα τοπικό νόμισμα δεν υποστηρίζεται, δημιουργείται μια τιμή σε δολάρια ΗΠΑ (USD) ή ευρώ (EUR). Οι τιμές που δημιουργούνται σε USD ή EUR βασίζονται στην τιμή που εισάγετε.
  • Το νόμισμα που χρησιμοποιείται σε κάθε χώρα έχει οριστεί και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του.
Στοιχεία εντός εφαρμογής

Για να ρυθμίσετε τιμές για στοιχεία εντός εφαρμογής, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις χρεώσεις εντός εφαρμογής.

Προβολή ή ενημέρωση τοπικών τιμών

Εφαρμογές επί πληρωμή

Χρήση προεπιλεγμένων τοπικών τιμών

 1. Στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή, επιλέξτε τις χώρες μεμονωμένα ή επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Επιλογή όλων των χωρών".
 2. Στη στήλη "Τιμή", ελέγξτε τις τοπικές τιμές για κάθε χώρα.
  • Οι τοπικές τιμές βασίζονται στη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία και στα πρότυπα τιμολόγησης για τη συγκεκριμένη χώρα.
  • Εάν μια χώρα δεν υποστηρίζει τοπικό νόμισμα, αντί αυτού θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που εισαγάγατε για το προεπιλεγμένο νόμισμα.

Ενημέρωση προεπιλεγμένων τοπικών τιμών

Για να ενημερώσετε τις τοπικές τιμές για χρήση της σημερινής συναλλαγματικής ισοτιμίας και των προτύπων τιμολόγησης για τη συγκεκριμένη χώρα:

 1. Δίπλα στις χώρες που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε τα πλαίσια.
 2. Επιλέξτε Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Για να ορίσετε τη δική σας τοπική τιμή:

 1. Δίπλα στη χώρα που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε Επεξεργασία.
 2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να προσφέρετε.
 3. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην προσφορά εφαρμογών σε πολλά νομίσματα.

Στοιχεία εντός εφαρμογής

Για να ρυθμίσετε τιμές για στοιχεία εντός εφαρμογής, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις χρεώσεις εντός εφαρμογής.

Χρήση των ίδιων τιμών για πολλά στοιχεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα τιμολόγησης, για να ρυθμίσετε ή να διαχειριστείτε το ίδιο σύνολο τιμών για πολλές εφαρμογές επί πληρωμή και προϊόντα εντός εφαρμογής. Εάν ενημερώσετε ένα πρότυπο τιμολόγησης, όλα τα στοιχεία που συνδέονται με το πρότυπο θα χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες τιμές του προτύπου.

Απαιτήσεις αδειών για το πρότυπο τιμολόγησης
 • Για κάθε εφαρμογή που θέλετε να συμπεριλάβετε σε ένα πρότυπο τιμολόγησης, απαιτείται η άδεια "Επεξεργασία καταχώρισης καταστήματος, τιμολόγησης και διανομής".
 • Για να δείτε όλες τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται σε ένα πρότυπο τιμολόγησης, απαιτείται η άδεια "Προβολή πληροφοριών εφαρμογής" για κάθε εφαρμογή.
 • Εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα πρότυπο που δημιουργήσατε, ελέγξτε εάν κάποιος χρήστης πρόσθεσε μια εφαρμογή στο πρότυπο για την οποία δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.
Προσθήκη στοιχείων σε ένα πρότυπο τιμολόγησης
 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Πρότυπο τιμολόγησης > Νέο πρότυπο τιμολόγησης.
 3. Δώστε ένα όνομα στο πρότυπο.
 4. Εισαγάγετε μια τιμή. Θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή που εισαγάγετε ως βάση για τον υπολογισμό των τιμών για συγκεκριμένες αγορές. Θα μετατρέψουμε την τιμή σας στο τοπικό νόμισμα, θα προσθέσουμε φόρο (σε επιλεγμένες χώρες) και θα εφαρμόσουμε μοτίβα πληρωμών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περιοχή όπως και έγκυρες συναλλαγματικές ισοτιμίες για την ημερομηνία κατά την οποία ορίσατε την τιμή της εφαρμογής σας. Μπορείτε με μη αυτόματο τρόπο να ανανεώσετε την τιμή, για να επιβεβαιώσετε ότι η τοπική τιμή αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία.
  • Η τιμή που εισαγάγετε θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες όπου δεν υπάρχει υποστήριξη τοπικού νομίσματος.
 5. Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε φόρο στην τιμή που εισαγάγατε.
  • Η τιμή περιλαμβάνει τον ισχύοντα φόρο: Εάν η προεπιλεγμένη τιμή σας είναι 9,99 EUR και θέλετε όλες οι τιμές στην αγορά της ΕΕ να είναι 9,99 EUR (ανεξάρτητα από τους φορολογικούς συντελεστές για τη συγκεκριμένη χώρα), χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή.
  • Προσθήκη ισχύοντα φόρου στην τιμή: Από προεπιλογή, ο φόρος θα προστεθεί επιπλέον της τιμής σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε την προεπιλεγμένη τιμή των 9,99 EUR και θα προσθέσουμε τον ισχύοντα φόρο ανά χώρα.
 6. Ελέγξτε τις τοπικές τιμές.
 7. Επιλέξτε Δημιουργία προτύπου.
 8. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνδεδεμένα στοιχεία.
 9. Στις ενότητες "Σύνδεση προϊόντων εντός εφαρμογής" και "Σύνδεση εφαρμογών επί πληρωμή", επιλέξτε ένα όνομα εφαρμογής. Εάν συνδέετε προϊόντα εντός εφαρμογής, επιλέξτε από τη λίστα των προϊόντων εντός εφαρμογής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
 10. Επιλέξτε Σύνδεση. Μετά την επιτυχή σύνδεση ενός στοιχείου, αυτό θα εμφανίζεται στην ενότητα "Συνδεδεμένα στοιχεία".
Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών εντός ενός προτύπου τιμολόγησης

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο τιμολόγησης, μπορείτε να ενημερώσετε τις τοπικές τιμές για χρήση της σημερινής συναλλαγματικής ισοτιμίας και των προτύπων τιμολόγησης για τη συγκεκριμένη χώρα.

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Πρότυπο τιμολόγησης.
 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο τιμολόγησης.
 4. Στη στήλη "Χώρα", επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις χώρες που θέλετε να ανανεώσετε.
 5. Στο επάνω μέρος της ενότητας "Τοπικές τιμές", επιλέξτε Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών.
  • Εάν το κουμπί Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι γκριζαρισμένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τουλάχιστον μία χώρα.
 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Κατάργηση στοιχείων από ένα πρότυπο τιμολόγησης
 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Πρότυπο τιμολόγησης.
 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο και έπειτα την καρτέλα Συνδεδεμένα στοιχεία.
 4. Δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Αποσύνδεση.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποσυνδέσετε στοιχεία που είναι με έκπτωση. Θα πρέπει να καταργήσετε την έκπτωση ή να περιμένετε να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της έκπτωσης προτού μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο πρότυπο.

Δημιουργία έκπτωσης ή προώθησης

Παρακάτω θα δείτε ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσφέρετε προσωρινά τις εφαρμογές σας δωρεάν ή με μειωμένη τιμή χρησιμοποιώντας το Play Console. 

Χώρες διανομής

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των χωρών διαθεσιμότητας στις κυκλοφορίες alpha και beta της εφαρμογής, μεταβείτε στην ενότητα διανομή κυκλοφοριών εφαρμογής σε συγκεκριμένες χώρες

Επιλογή ρυθμίσεων διανομής

Εάν οι εφαρμογές σας περιλαμβάνουν λειτουργίες για άλλες συσκευές Android ή πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσθετα προγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε να διανείμετε τις εφαρμογές σας σε αυτές τις συσκευές ή/και προγράμματα.

Εικονίδια συσκευών και προγραμμάτων

Κοντά στο επάνω τμήμα της σελίδας Τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας, θα εμφανίζονται τα ενεργά εικονίδια για τις συσκευές και τα προγράμματα στα οποία διανέμετε την εφαρμογή σας. Για να δείτε πώς μπορείτε να διανείμετε την εφαρμογή σας σε μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια.

Για ορισμένες συσκευές και προγράμματα, ενδεχομένως να δείτε τα παρακάτω εικονίδια κατάστασης:

 • Η εφαρμογή σας υπόκειται σε έλεγχο Review
 • Η εφαρμογή σας έχει κάποιο πρόβλημα ή απορρίφθηκε Issue
Wear OS by Google

Εάν η εφαρμογή σας περιλαμβάνει λειτουργίες του Wear OS by Google, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για ενδεχόμενη συμπερίληψη σε συλλογές Android Wear στο Google Play.

Προτού δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να ανεβάσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης Wear OS. Αφού δηλώσετε συμμετοχή και δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας, η ομάδα μας θα ελέγξει την εφαρμογή σας για να επιβεβαιώσει ότι ακολουθεί τις οδηγίες Ποιότητας εφαρμογής του Wear OS.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διανομής της εφαρμογής σας στο Wear OS by Google.

Android TV

Για να διανείμετε την εφαρμογή σας για το Android TV, θα πρέπει να προσθέσετε ένα intent εκκίνησης Leanback στην εφαρμογή σας και να ανεβάσετε μια εικόνα banner και στιγμιότυπα οθόνης τηλεόρασης.

Η ομάδα μας ελέγχει τη δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών με DPAD (εφαρμογές) και χειριστήριο παιχνιδιών (μόνο παιχνίδια), καθώς και την τήρηση άλλων οδηγιών ποιότητας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διανομής της εφαρμογής σας στο Android TV.

Android Auto

Για να διανείμετε την εφαρμογή σας στο Android Auto, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Android Auto που είναι διαθέσιμα στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή. Αφού αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να ανεβάσετε τις συμβατές με το Android Auto εφαρμογές σας.

Η εφαρμογή σας θα ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την αποφυγή του περισπασμού των οδηγών. Πριν από την έγκριση της εφαρμογής σας, η εφαρμογή ή η ενημέρωση της εφαρμογής σας δεν θα δημοσιεύονται στο Google Play.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διανομής της εφαρμογής σας στο Android Auto.

Κατάργηση της εφαρμογής σας από τη διανομή του Android Auto

Για να καταργήσετε την εφαρμογή σας από τη διανομή του Android Auto, καταργήστε την καταχώριση του μανιφέστου από το APK σας και υποβάλετε μια ενημέρωση.

Daydream

Εάν έχετε δημιουργήσει μια αυτόνομη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για πιθανή συμπερίληψη στο Daydream. Εάν η εφαρμογή σας πληροί τις προϋποθέσεις των εφαρμογών Daydream, θα είναι πιο εύκολο για τους χρήστες του Daydream να την ανακαλύψουν στο Google Play, ενώ θα εμφανίζεται επίσης στο Play Store VR.

Απαιτήσεις και καταλληλότητα

Προτού δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

Συμμετοχή

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Παρουσία στο κατάστημαΚαταχώριση καταστήματος.
 4. Στην ενότητα "Γραφικά στοιχεία", μεταβείτε στην καρτέλα Τηλέφωνο.
 5. Για να ανεβάσετε την εικόνα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μιας στερεοσκοπικής εικόνας 360 μοιρών.
 6. Αφού ανεβάσετε την εικόνα σας, μεταβείτε στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή.
 7. Δίπλα στο στοιχείο "Διανείμετε την εφαρμογή σας στο Daydream", επιλέξτε το πλαίσιο.
 8. Επιλέξτε ένταση κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστότοπο του Google VR.
 9. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Αφού υποβάλετε τις πληροφορίες σας, η εφαρμογή σας θα ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά της για το Daydream.

Εξαίρεση

Για να εξαιρεθείτε από το Daydream: 

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξετε Παρουσία στο κατάστημαΤιμολόγηση και διανομή.
 4. Δίπλα στο στοιχείο "Διανείμετε την εφαρμογή σας στο Daydream", καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.
Διαχειριζόμενο Google Play

Εάν είστε προγραμματιστής στις ΗΠΑ ή στον Καναδά και θέλετε να διανείμετε εφαρμογές επί πληρωμή στο διαχειριζόμενο Google Play, μπορείτε να διαθέσετε την εφαρμογή σας για μαζική αγορά και διανομή σε συσκευές που εκτελούν διαχειριζόμενο Google Play.

Για να συμμετάσχετε, φροντίστε να ελέγξετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, για να είναι δυνατή η διανομή της εφαρμογή σας στο διαχειριζόμενο Google Play.

Σημείωση: Εάν διαθέτετε δωρεάν εφαρμογές, δεν υπάρχει λόγος να λάβετε μέρος. Οι δωρεάν εφαρμογές είναι αυτόματα διαθέσιμες σε συσκευές με διαχειριζόμενο Google Play.

Υποστήριξη διαφημίσεων

Θα πρέπει να δηλώσετε αν η εφαρμογή σας περιέχει διαφημίσεις (όπως διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω δικτύων διαφημίσεων τρίτου μέρους, διαφημίσεις προβολής, εγγενείς διαφημίσεις ή/και διαφημίσεις banner) στη σελίδα Περιεχόμενο εφαρμογής της εφαρμογής σας. Οι εφαρμογές που περιέχουν διαφημίσεις θα επισημαίνονται με την ετικέτα "Περιέχει διαφημίσεις", η οποία θα εμφανίζεται στη σελίδα καταχώρισης καταστήματος.

Σημείωση: Η ετικέτα "Περιέχει διαφημίσεις" δεν καλύπτει εφαρμογές που περιέχουν άλλου είδους εμπορικό περιεχόμενο, όπως τοποθετήσεις προϊόντων επί πληρωμή ή προσφορές για την πραγματοποίηση αγορών εντός της εφαρμογής ή αναβαθμίσεων. Αν η εφαρμογή περιλαμβάνει τοποθετήσεις προϊόντων επί πληρωμή, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία.

Παραδείγματα

Δείτε μερικά παραδείγματα για το πότε πρέπει να απαντάτε "ναι" στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν διαφημίσεις που καλύπτονται από την ετικέτα "Περιέχει διαφημίσεις". Δεν πρόκειται για εκτενή λίστα, αλλά για ορισμένα παραδείγματα που βασίζονται στους πιο συνηθισμένους τύπους διαφημίσεων.

 • Banner και παρενθετικές διαφημίσεις: Η εφαρμογή μου ενσωματώνει ένα SDK διαφημίσεων για την εμφάνιση banner ή/και παρενθετικών διαφημίσεων. Χρησιμοποιώ τις μορφές διαφημίσεων για τη δημιουργία εσόδων ή/και την προώθηση των δικών μου προϊόντων ή εφαρμογών.
 • Εγγενείς διαφημίσεις: Η εφαρμογή μου περιλαμβάνει εγγενείς διαφημίσεις οι οποίες δεν ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο περιεχόμενο (π.χ. χορηγούμενα άρθρα, διαφημίσεις εντός μιας ροής κ.λπ.).
 • Εσωτερικές διαφημίσεις: Η εφαρμογή μου προβάλλει ένα μικρό banner διαφημίσεων, μια παρενθετική διαφήμιση, έναν τοίχο ή/και ένα γραφικό στοιχείο διαφημίσεων, για την προώθηση άλλων εφαρμογών μου.

Θα πρέπει να απαντήσετε "όχι" στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχουν διαφημίσεις που καλύπτονται από την ετικέτα "Περιέχει διαφημίσεις", μόνο εάν προωθείτε ταυτόχρονα άλλες εφαρμογές σας με τους εξής τρόπους:

 • Η εφαρμογή περιέχει μια ενότητα "Περισσότερες εφαρμογές"* στο κύριο μενού, η οποία οδηγεί τον χρήστη στις άλλες εφαρμογές σας
 • Η επιλογή "Περισσότερες εφαρμογές"* δεν παρεμβαίνει στο gameplay
 • Η επιλογή "Περισσότερες εφαρμογές"* δεν μπερδεύει τον χρήστη με την ενσωμάτωσή της στο gameplay

*Άλλες αποδεκτές αντικαταστάσεις για την επιλογή "Περισσότερες εφαρμογές" περιλαμβάνουν τις ενότητες Περισσότερα παιχνίδια, Περισσότερα για εξερεύνηση, Πλήρης έκδοση, Περισσότερα, Σχετικά με εμάς ή το εικονίδιο προγραμματιστή.

Πρόσθετη παρακολούθηση

Αν και είστε υπεύθυνοι να δηλώσετε με ακρίβεια την παρουσία διαφημίσεων στις εφαρμογές σας, η Google ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να επαληθεύσει τη δήλωσή σας και να εμφανίσει την ετικέτα "Περιέχει διαφημίσεις", αν αυτό είναι απαραίτητο.

Αν πιστεύετε ότι η ετικέτα που πρόσθεσε το σύστημά μας στην εφαρμογή σας είναι λανθασμένη, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης για βοήθεια.

Επιβολή

Αν δεν δηλώσετε σωστά την παρουσία διαφημίσεων στις εφαρμογές σας, αυτό θεωρείται παράβαση των πολιτικών του Google Play και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των εφαρμογών σας.

Διανομή εφαρμογών εκτός του Google Play

Η διανομή των εφαρμογών σας μέσω του Google Play δεν είναι αποκλειστική. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να κάνετε διανομή των εφαρμογών σας μέσω άλλων καναλιών. Να θυμάστε ότι η έκδοση που δημοσιεύτηκε στο Google Play θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές του Google Play.

Σχετικό περιεχόμενο

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;