Zobrazenie štatistík aplikácie

Vo webovej verzii konzoly Play Console alebo v jej aplikácii si môžete zobraziť štatistiky jednotlivých aplikácií.

Ako nájsť a skontrolovať údaje aplikácie

Dostupné prehľady

V službe Play Console je niekoľko stránok, kde si môžete prezrieť údaje o inštaláciách, odinštalovaniach, hodnoteniach, výnosoch a zlyhaniach aplikácie.

 • Stránka Informačný panel: prehľad kľúčových metrík, trendov, upozornení a štatistík.
 • Stránka Štatistiky: prispôsobiteľné podrobné prehľady s kľúčovými metrikami a dimenziami. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informačný panel

Ak si chcete zobraziť informačný panel svojej aplikácie, postupujte nasledovne: 

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Informačný panel. Zobrazia sa rôzne časti s kartami obsahujúcimi údaje o nedávnej výkonnosti vašej aplikácie a kľúčové štatistiky podľa stanovených časových období.
  • V hornej časti jednotlivých častí môžete kliknutím na ikony rozbalenia a zbalenia zobraziť informácie, na ktorých vám najviac záleží.
  • Mnohé časti majú vedľa názvov odkazy vedúce na relevantné, podrobné prehľady.
  • Na väčšine kariet získate ďalšie informácie kliknutím na odkaz v pravom dolnom rohu.

Poznámka: Podrobné informácie o konkrétnej metrike získate umiestnením kurzora myši na príslušnú ikonu otáznika .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stránka Štatistiky

Ak chcete lepšie pochopiť výkonnosť aplikácie, môžete prejsť na stránku Štatistiky a porovnať metriky, vybrať vlastné obdobia a zobraziť údaje podľa dimenzií.

Poznámka: V júli 2019 sme zásadne aktualizovali naše metriky, vďaka čomu budú štatistiky úplnejšie a užitočnejšie. Ďalšie informácie o týchto aktualizáciách nájdete na webe Android Developers.

Tip: Aktualizované metriky mohli ovplyvniť spôsob, akým nastavujete a používate prehľady. Odporúčame vám, aby ste sa s príslušnými zmenami dôsledne zoznámili a mohli tak konfigurovať metriky, ktoré vygenerujú prehľady kompatibilné s vašimi predchádzajúcimi údajmi.

Nastavenie prehľadu

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položku Štatistiky.
 4. V pravom hornom rohu obrazovky vyberte obdobie, ktoré si chcete zobraziť.
  • ​Ak chcete porovnať údaje z dvoch období, posúvajte prepínačom Porovnať doprava, kým sa nezmení na modrý, a potom vyberte druhé obdobie.
 5. V časti Konfigurácia prehľadu vyberte pomocou modrej šípky nadol metriku, ktorú si chcete zobraziť.
  • Poznámka: Niektoré metriky majú terciárne možnosti. Napríklad „Akvizície používateľov“ môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazovali nových, vracajúcich sa alebo všetkých používateľov.
 6. Definujte spôsob vypočítania a zobrazenia metriky (vybraná metrika ovplyvní dostupné možnosti):
  • Pomocou položky Typ udalosti špecifikujte, čo chcete vypočítať: 
   • Všetky udalosti: každý výskyt udalosti, napríklad každá inštalácia vašej aplikácie.
   • Jedinečné: počet jedinečných udalostí alebo zariadení, v prípade ktorých sa vyskytne udalosť, ako napríklad počet jedinečných zariadení, v ktorých používatelia nainštalujú vašu aplikáciu.
    • Poznámka: „Jedinečné“ je k dispozícii iba pre metriky akvizície a straty používateľov, keď vyberiete týždenné alebo dlhšie intervaly.
      
  • Pomocou položky Výpočet metriky špecifikujte, akým spôsobom chcete údaje vypočítať: 
   • Na interval: údaje zhromaždené v každom časovom intervale, napríklad počet používateľov v jednotlivých mesiacoch, ktorí si aplikáciu nainštalovali prvýkrát.
   • 30-dňový kĺzavý priemer: priemer z údajov zhromaždených za posledných 30 dní.
     
  • Pomocou položky Časové intervaly špecifikujte intervaly agregácie údajov:
   • Každú hodinu (k dispozícii iba pre obdobia trvajúce 30 dní alebo menej)
   • Denne
   • Týždenne
   • Mesačne
   • Štvrťročne
    • Poznámka: S pribúdaním ďalších údajov sa pre niektoré metriky sprístupnia dlhšie časové intervaly.
 7. Ak chcete vytvoriť graf druhej metriky a porovnať ju s prvou, kliknite na Pridať metriku. Druhú metriku môžete nakonfigurovať podľa postupu vyššie.
 8. Výberom šípky nadol vyberte požadované dimenzie, ako sú krajiny alebo verzie Androidu, ktoré chcete zobraziť v grafe pod vašimi voľbami.
 9. Ak chcete vytvoriť graf podskupiny dimenzie, ako je napríklad konkrétna verzia Androidu alebo krajina, kliknite na Pridať.

Ukladanie a zobrazovanie rýchlych prehľadov

Ak ste vytvorili prehľad s metrikami a dimenziami, ktoré chcete neskôr znova použiť, môžete uložiť jeho nastavenia. Stačí pod obdobím prehľadu vybrať možnosť Uložiť do rýchlych prehľadov.

Po zadaní názvu a uložení si môžete rýchle prehľady zobraziť výberom položiek Rýchle prehľady > Uložené prehľady v hornej časti stránky.

Exportovanie prehľadu

Po nastavení prehľadu ho môžete exportovať ako súbor CSV. Vyberte položku Exportovať prehľad vedľa nadpisu grafu.

Optimalizácia prehľadu

Tipy na porovnanie

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov, ktorými môžete pomocou porovnania metrík analyzovať výkonnosť aplikácie:

 • Porovnajte celkový počet používateľov a odinštalovaní danej aplikácie v priebehu času.
 • Porovnajte zlyhania a priemerné skóre v recenziách za deň danej aplikácie pred a po vydaní, v ktorom boli podniknuté kroky na zlepšenie stability.
 • Porovnajte dennú frekvenciu odinštalovaní aplikácie s 30-dňovým kĺzavým priemerom odinštalovaní a vyhodnoťte, ako denné výkyvy ovplyvňujú celkové trendy.
Dostupné dimenzie

Po nastavení prehľadu sa zobrazí tabuľka a graf, ktoré znázorňujú údaje aplikácie vo vybranom časovom období. Ak si chcete zobraziť podrobné údaje podľa dní, vyberte v grafe požadovaný dátum.

Dimenzie dostupné na stránke Štatistiky:

 • Verzia Androidu: verzia operačného systému Android nahlásená zariadením používateľa
 • Zariadenie: marketingový názov a vlastný názov zariadenia používateľa (napríklad Google Nexus 7/Flo)
 • Krajina: krajina používateľa
 • Jazyk: jazykové nastavenie operačného systému Android používateľa
 • Operátor: operátor bezdrôtovej siete používateľa (ak je k dispozícii)
 • Kanál: spôsob, akým používatelia okamžitú aplikáciu spustia
  • Pri prezeraní dát kanála si môžete všimnúť tlačidlo Vyskúšať, ktorým sa okamžitá aplikácia spustí z vášho záznamu v obchode.
 • Verzia aplikácie: verzia vašej aplikácie
  • Zobrazte si verzie svojich aplikácií podľa distribučných kanálov (vrátane alfa a beta kanálov aj zavádzaní po etapách) tak, že v hornej časti tabuľky vyberiete požadovaný kanál.
  • K všetkým aktuálne distribuovaným alfa a beta verziám bude pridaný štítok, rovnako ako k verziám, ktoré nepostúpili do produkcie. Keď verzia postúpi do produkcie, štítok sa odstráni. V zozname sa bude stále zobrazovať.
Zobrazenie toho, ako udalosti ovplyvňujú metriky aplikácie

Na časovej osi udalostí sa môžete pozrieť, ako zmeny aplikácie ovplyvňujú konkrétne metriky. Keď skombinujete údaje aplikácie s dátumami hlavných udalostí, môžete si rýchlo zobraziť:

 • vplyv predaja na výnosy,
 • vplyv zavedenia nového vydania na zlyhania,
 • vplyv zmeny ceny odberu na počet kupujúcich.

Keď nakonfigurujete prehľad na stránke Štatistiky alebo Odbery, časová os udalostí sa zobrazí pod dátumami v grafe. Popis udalosti si zobrazíte umiestnením myši na jednotlivé body. Väčšie body označujú viacero udalostí v rovnakom dni.

Metriky

Niektoré metriky sa počítajú na základe dát od používateľov, ktorí súhlasili s ich zdieľaním s vývojármi v podobe súhrnných informácií. Metriky, ktoré poskytujeme v službe Play Console, boli upravené, aby presnejšie odzrkadľovali údaje od všetkých vašich používateľov. 

Tip: Ak si chcete zobraziť súhrnné prehľady, môžete si stiahnuť mesačné prehľady.

Štatistiky týkajúce sa inštalácií

Údaje o inštaláciách aplikácie používajú tichomorský čas (PT).

Metrika Definícia

Používatelia

Jednotlivý používateľ služby Google Play. Jeden používateľ môže mať viacero zariadení.

Aktívni používatelia

Počet používateľov, ktorí majú vašu aplikáciu nainštalovanú aspoň v jednom zariadení a toto zariadenie použili v posledných 30 dňoch.

Akvizície používateľov

Počet používateľov, ktorí si nainštalovali aplikáciu a zároveň ju nemali v danom čase nainštalovanú v žiadnom inom zariadení. Započítavajú sa sem aj používatelia, ktorí si aktivujú zariadenie, v ktorom je daná aplikácia predinštalovaná, alebo si dané zariadenie znova aktivujú.

Strata používateľov

Počet používateľov, ktorí si vašu aplikáciu odinštalovali zo všetkých svojich zariadení alebo viac ako 30 dní nepoužili zariadenia, v ktorých je vaša aplikácia nainštalovaná (čím prestali byť aktívni).

Noví používatelia

Používatelia, ktorí si vašu aplikáciu nainštalovali prvýkrát.

Vracajúci sa používatelia

Používatelia, ktorí si nainštalovali vašu aplikáciu po tom, ako ju predtým odinštalovali zo všetkých svojich zariadení. Započítavajú sa sem aj neaktívni používatelia, ktorí začali byť znova aktívni.

Všetci používatelia

Noví a vracajúci sa používatelia.

Zariadenia

Zariadenie s Androidom spojené s používateľom. Ak bude zariadenie resetované alebo presunuté inému používateľovi, započíta sa ako nové zariadenie.

Aktívne zariadenia

Počet aktívnych zariadení, v ktorých je vaša aplikácia nainštalovaná. Aktívne zariadenie je také, ktoré bolo zapnuté aspoň raz za posledných 30 dní.

Akvizícia zariadení

Počet zariadení, v ktorých používatelia vašu aplikáciu nainštalovali. Započítavajú sa sem aj zariadenia, v ktorých bola aplikácia predinštalovaná.

Strata zariadení

Počet zariadení, z ktorých používatelia odinštalovali vašu aplikáciu. Započítavajú sa sem aj prípady, kedy zariadenie nebolo použité viac ako 30 dní (čím sa stalo neaktívnym).

Nové zariadenia

Zariadenia, v ktorých si používatelia nainštalovali vašu aplikáciu prvýkrát.

Vracajúce sa zariadenia

Zariadenia, v ktorých je vaša aplikácia nainštalovaná a bola nainštalovaná aj v minulosti. Započítavajú sa sem aj neaktívne zariadenia, ktoré začali byť znova aktívne.

Všetky zariadenia

Nové a vracajúce sa zariadenia.

Počet aktualizácií v zariadeniach

Počet zariadení, v ktorých bola vaša aplikácia aktualizovaná.

Strata zariadení po aktualizácii

Počet zariadení, z ktorých bola vaša aplikácia po nedávnej aktualizácii odinštalovaná.

Inštalácie

Počet inštalácií vašej aplikácie vrátane zariadení, v ktorých bola aplikácia nainštalovaná v minulosti. Nezapočítavajú sa sem predbežné inštalácie ani opätovné aktivácie zariadení.

Odinštalovania

Počet odinštalovaní vašej aplikácie. Nezapočítavajú sa sem neaktívne zariadenia.

Hodnotenia

Hodnotenia používajú tichomorský čas (PT).

Tip: Ak chcete získať ďalšie informácie o hodnoteniach aplikácie, môžete porovnať a analyzovať údaje hodnotení aplikácie.

Metrika Definícia
Priemerné hodnotenie Priemerný počet hviezdičiek, ktorý táto aplikácia dostala vo všetkých odoslaných hodnoteniach.

Objem hodnotení

Počet odoslaných hodnotení.
Celkové priemerné hodnotenie Priemerný počet hviezdičiek, ktoré táto aplikácia dostala vo všetkých hodnoteniach odoslaných v období do predchádzajúceho dňa (vrátane). Započítava sa iba posledné hodnotenie aplikácie používateľom.
Hodnotenie v službe Google Play Vaše aktuálne hodnotenie zobrazené používateľom v službe Google Play. Je vypočítané na základe vašich posledných hodnotení.
Výnosy

Finančné údaje používajú koordinovaný svetový čas UTC. Môžete si ich zobraziť iba vtedy, keď máte povolenie na zobrazovanie finančných údajov.

Tip: Ak chcete získať ďalšie informácie o výnosoch aplikácie, môžete si zobraziť podrobné rozdelenia výnosov.

Metriky Definícia

Výnosy

Celkové výnosy za vybrané časové obdobie vrátane príslušných predajov, produktov v aplikácii a odberov. Údaje o výnosoch vychádzajú z odhadovaných predajov (súm platených kupujúcimi zahrnujúcimi daň).

Celkové výnosy

Celkové výnosy, ktoré vaša aplikácia vygenerovala od spustenia. Sú založené na odhadovaných predajoch a zahrnujú všetky dane a ďalšie poplatky. 
Kupujúci Počet jedinečných používateľov, ktorí uskutočnili nákup v aplikácii.
Noví kupujúci

Jedineční používatelia, ktorí po prvýkrát uskutočnili nákup v aplikácii.

Súhrn kupujúcich

Celkový počet jedinečných používateľov, ktorí niekedy uskutočnili nákup v aplikácii.

Zlyhania a chyby typu Aplikácia nereaguje (ANR)

Údaje o zlyhaniach a chybách ANR používajú tichomorský čas (PT).

Tip: Ak chcete získať ďalšie informácie o zlyhaniach a nereagovaniach aplikácie, môžete si zobraziť údaje o jednotlivých chybáchvykonať deobfuskáciu trasovania zásobníkov zlyhania.

Metrika Definícia
Zlyhania Správy o zlyhaní sa zhromažďujú zo zariadení s Androidom, ktorých používatelia aktivovali automatické zdieľanie údajov o využití a diagnostík. 
Chyby ANR Správy o nereagovaniach aplikácie sa zhromažďujú zo zariadení s Androidom, ktorých používatelia aktivovali automatické zdieľanie údajov o využití a diagnostík.
Okamžité aplikácie Android

Ak ste zverejnili okamžitú aplikáciu Android, na stránke Štatistiky sú k dispozícii nasledujúce údaje. Údaje okamžitých aplikácií Android používajú tichomorský čas (PT). Ak chcete distribuovať okamžitú aplikáciu, prečítate si, ako vytvoriť a zaviesť vydanie.

Poznámka: Google z bezpečnostných dôvodov nezobrazuje údaje okamžitých aplikácií, keď je počet používateľov nízky.

Metrika Definícia
Spustenia podľa zariadenia Počet jedinečných zariadení, ktoré spustia vašu okamžitú aplikáciu aspoň raz za deň.
Udalosti spustenia Počet otvorení vašej okamžitej aplikácie za deň.
Udalosti konverzie Počet inštalácií vašej úplnej aplikácie v zariadení za deň, v ktorom bola predtým spustená okamžitá aplikácia.

Sťahovanie prehľadov zo služby Google Cloud Storage

Prehľady môžete otvárať a sťahovať zo služby Google Cloud Storage v podobe súborov CSV. Prehľady sa generujú denne a zhromažďujú sa v mesačných súboroch CSV.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?