Vytvorenie spravovaného produktu

Pomocou fakturácie Google Play môžete ponúkať produkty v aplikácii, ktoré používateľom jednorazovo účtujú poplatky, nazývané spravované produkty. Môžu sem patriť položky, ako napríklad virtuálny tovar (napríklad úrovne alebo časti hry) a prémiové služby v aplikácii v službe Google Play.

 • Môžete tiež vytvoriť produkt, za ktorý sa používateľom opakovane účtujú poplatky.

Dôležité: Pravidlá programu pre vývojárovtransakčné poplatky služby Google Play sa vzťahujú na produkty v aplikácii vrátane spravovaných produktov aj odberov.

Dostupnosť

Fakturáciu Google Play môžete používať, ak sa nachádzate na mieste, kde je podporovaná registrácia obchodníka.

Ak sa nachádzate na podporovanom mieste a chcete začať vo svojich aplikáciách používať funkcie Fakturácie Google Play, nastavte si platobný profil a prečítajte si dokumentáciu rozhrania Google Play Billing API.

Po vytvorení bude spravovaný produkt k dispozícii používateľom najnovšej verzie Obchodu Google Play.

Vyžadované povolenia

Ak chcete ponúkať spravovaný produkt, musíte v súbore APK mainfestu svojej aplikácie uviesť povolenie com.android.vending.BILLING. Ak aplikáciu distribuujete globálne, môžete stále zverejniť aplikácie používajúce povolenie com.android.vending.BILLING vo všetkých krajinách.

Vytvorenie spravovaných produktov

Vytvorenie jedného spravovaného produktu

Pred vytvorením spravovaného produktu si starostlivo naplánujte jeho identifikátory. ID produktu musia byť pre vašu aplikáciu jedinečné a po vytvorení ich nie je možné zmeniť ani opätovne použiť.
 • ID produktu sa musia začínať malým písmenom alebo číslom a môžu obsahovať len malé písmená (a – z), číslice (0 – 9), podčiarkovníky (_) a bodky (.).
 • Poznámka: ID produktu android.test a všetky ID produktu začínajúce sa na android.test nie sú k dispozícii.

Postup vytvorenia spravovaného produktu:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Výskyt v obchode > Produkty v aplikácii > Spravované produkty.
 4. Kliknite na Vytvoriť spravovaný produkt.
 5. Zadajte podrobnosti o produkte.
  • Názov: Krátky názov položky (až 55 znakov, odporúčame však použiť iba 25 znakov na správne zobrazenie vo všetkých kontextoch), napríklad „Elixír spánku“.
  • Popis: Dlhý popis položky (až 80 znakov), napríklad „Okamžite uspí netvora“.
  • Cena: Zadajte cenu v miestnej mene alebo vyberte šablónu na tvorbu cien.
 6. Vedľa položky Stav zvoľte možnosť Aktívny alebo Neaktívny.
  • Ak chcete, aby sa dal produkt kúpiť, musí byť aktívny a aplikácia musí byť zverejnená.
  • Ak používate testovací účet, aktívne položky sú k dispozícii aj v nezverejnených aplikáciách. Ďalšie informácie nájdete na webe Android Developers.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Jazyky a preklady

Spravované produkty používajú rovnaký predvolený jazyk ako ich aplikácia. Ak chcete pridať preklady v konkrétnych jazykoch, vyberte spravovaný produkt a potom kliknite na Pridať prekladyĎalšie informácie o prekladaní aplikácie

Vytvorenie skupiny viacerých spravovaných produktov

Ak chcete naraz vytvoriť viacero spravovaných produktov, môžete nahrať súbor CSV zahŕňajúci podrobnosti o jednotlivých produktoch.
Súbory CSV používajú na oddelenie hodnôt údajov čiarky (,) a bodkočiarky (;). Čiarky oddeľujú primárne hodnoty údajov a bodkočiarky oddeľujú podhodnoty.
Pri vytváraní súboru CSV so spravovanými produktmi uveďte syntax súboru CSV v prvom riadku a v ďalších riadkoch uveďte podrobnosti o produktoch.
Dôležité: Každá položka musí byť uvedená celá v jednom riadku súboru CSV.

Nahranie súboru CSV so spravovanými produktmi

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Výskyt v obchode > Produkty v aplikácii Spravované produkty.
 4. Klinite na Importovať/exportovať > Importovať spravované produkty zo súboru CSV.
  • Ak chcete prepísať existujúce spravované produkty v zozname produktov, začiarknite políčko Prepisovať existujúce produkty. Existujúce produkty sa prepíšu iba vtedy, keď sa hodnota ID produktu v súbore CSV zhoduje s ID produktu existujúceho spravovaného produktu v zozname produktov. Prepísaním produktu sa neodstránia spravované produkty, ktoré nie sú uvedené v súbore CSV.
 5. Kliknite na možnosť Prehliadať súbory a potom vyberte súbor CSV.

Exportovanie súboru CSV s existujúcimi spravovanými produktmi

Ak ste v službe Play Console po jednom vytvorili spravované produkty, exportovanie súboru CSV môže byť dobrý spôsob, ako ich namiesto toho začať vytvárať pomocou súboru CSV.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Výskyt v obchode > Produkty v aplikácii > Spravované produkty.
 4. Kliknite na Importovať/exportovať > Exportovať produkty v aplikácii do súboru CSV.

Zobrazenie príkladu súboru CSV

Nižšie je uvedený príklad syntaxe súboru CSV, ktorý môžete použiť, a tri príklady spravovaných produktov:
 • Prvý príklad definuje názov a popis v dvoch odlišných jazykoch, (en_USes_ES). Šablóna na tvorbu cien stanovuje cenu položky.
 • Druhý príklad nevyužíva šablónu na tvorbu cien. Namiesto toho určuje cenu v predvolenej krajine (US). Play Console automaticky stanovuje ceny vo všetkých krajinách, v ktorých je aplikácia distribuovaná, pomocou aktuálnych výmenných kurzov a miestnych relevantných cenových vzorov.
 • Tretí príklad tiež nevyužíva šablónu na tvorbu cien. Cena položky je ručne stanovená pre jednotlivé krajiny, v ktorých je aplikácia distribuovaná.

Príklad syntaxe súboru CSV

Product ID,Published State,Purchase Type,Auto Translate,Locale; Title; Description,Auto Fill Prices,Price,Pricing Template ID

Príklady spravovaných produktov

Príklad č. 1

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

Príklad č. 2

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Príklad č. 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Hodnoty údajov pre súbory CSV 

Jednotlivé riadky v súbore CSV so spravovanými produktmi môžu obsahovať nasledujúce hodnoty (avšak minimálne jedna z nich zostáva v každom riadku nedefinovaná):  
Product ID

Stanovenie tejto hodnoty v súbore CSV má rovnaký vplyv, ako zadanie ID produktu pri vytváraní nového spravovaného produktu.

Ak uvediete ID produktu spojené so spravovaným produktom, ktorý už existuje v zozname produktov, a začiarknete políčko Prepisovať existujúce produkty v dialógovom okne Importovanie produktov v aplikácii, údaje existujúceho spravovaného produktu sa prepíšu hodnotami uvedenými v súbore CSV.

Publish State Táto hodnota musí byť nastavená na možnosť published alebo unpublished. Je to to isté, ako keď pre spravovaný produkt nastavíte hodnotu Aktívny alebo Neaktívny.
Purchase Type

Túto hodnotu musíte nastaviť na možnosť managed_by_android.

Auto Translate

Táto hodnota musí byť nastavená na možnosť false, pretože automatický preklad podrobností o spravovaných produktov nie je podporovaný.

Ak chcete poskytnúť preklady názvu a popisu spravovaného produktu, určte tieto preklady výslovne v hodnote Locale.

Locale, Title a Description

Ak uvediete pre položku iba jeden jazyk, musíte určiť predvolený jazyk aplikácie a jej predvolený názov a popis:

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Pri stanovení hodnoty Locale môžete použiť ľubovoľné kódy jazykov, ktoré sa zobrazia pri pridávaní prekladov do záznamu v obchode.

Poznámka: Pri určovaní hodnôt TitleDescription použite opačné lomky na zachovanie špeciálneho významu bodkočiarok (\;) a opačných lomiek (\\).

Ak chcete uviesť preložené verzie názvu a popisu položky, musíte uviesť predvolený jazyk, názov a popis a následne jazyky, názvy a popisy v jednotlivých prekladoch. V nasledujúcom príklade používa spravovaný produkt predvolený jazyk en_US (americkú angličtinu) a es_ES (španielsku španielčinu) ako preklad:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Poznámka: Aplikácia obsahuje jeden predvolený jazyk, avšak v rámci jednotlivých spravovaných produktov sa vedú vlastné zoznamy prekladov. Prvý jazyk v hodnote Locale jednotlivých položiek musí byť rovnaký v celom súbore CSV, ostatné jazyky sa však môžu v jednotlivých prípadoch líšiť.

Auto Fill Prices, Country a Price

Hodnotu Auto Fill Prices môžete nastaviť na možnosť true alebo false. Ak spravovaný produkt využíva šablónu na tvorbu cien, mali by ste hodnotu Auto Fill Prices nastaviť na hodnotu false, ale nemali by ste nastaviť hodnotu parametra Price.

Poznámka: Keď v súbore CSV určíte cenu položky, uveďte ju v parametri micro-units, kde sa 1 000 000 mikrojednotiek rovná jednej jednotke skutočnej meny.

Používanie automaticky dopĺňaných cien

Nasledujúce časti opisujú, ako hodnota parametra Auto Fill Prices ovplyvňuje syntax a význam hodnôt CountryPrice.

Ak Auto Fill Prices nastavíte na možnosť true, určíte iba predvolenú cenu položky. Neuvádzate hodnotu Country.

Príklad podmienok:

 • predvolený jazyk aplikácie je en_US;
 • predvolená cena spravovaného produktu bez dane je 1,99 $;
 • chcete, aby sa ceny pre ďalšie krajiny automaticky dopĺňali.

Hodnoty parametrov Auto Fill PricesPrice nastavíte na konci riadka v súbore CSV nasledovne: true,1990000,

Nastavenie vlastnej ceny podľa krajiny  

Ak namiesto toho nastavíte Auto Fill Prices na možnosť false, môžete určiť sériu hodnôt CountryPrice pre všetky krajiny, v ktorých aplikáciu distribuujete, vrátane krajiny zodpovedajúcej predvolenému jazyku aplikácie. Jednotlivé hodnoty Countrykódy krajín ISO pozostávajúce z dvoch veľkých písmen, ktoré predstavujú krajiny, v ktorých je aplikácia distribuovaná.

Poznámka: Musíte poskytnúť kód krajiny a cenu pre všetky krajiny, na ktoré je aplikácia zacielená. Zoznam krajín, na ktoré je aplikácia zacielená, si môžete zobraziť a upraviť na stránke Ceny a distribúcia aplikácie.

Jednotlivé hodnoty Price predstavujú cenu položky v mikrojednotkách meny používanej v danej krajine.

Ak napríklad aplikáciu poskytujete v ďalších krajinách za nasledujúce ceny (vrátane všetkých daní):

 • 6,99 R$ v Brazílii 
 • 129 ₽ v Rusku
 • 130 ₹ v Indii
 • 27 000  Rp v Indonézii
 • 37 $ v Mexiku

Hodnoty parametrov Auto Fill Prices, CountryPrice môžete na konci riadka v súbore CSV nastaviť nasledovne:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

Pricing Template ID

Ak je položka prepojená so šablónou na tvorbu cien, mali by ste hodnotu Auto Fill Prices nastaviť na možnosť false. Nemali by ste nastaviť hodnotu v stĺpci Price. Ak položka nie je prepojená so šablónou na tvorbu cien, nemali by ste nastaviť hodnotu parametra Pricing Template ID. Parametre Auto Fill Prices, CountryPrice by ste mali namiesto toho nakonfigurovať podľa toho, ako chcete nastaviť ceny spravovaného produktu.

Ak importujete súbor CSV a začiarkli ste políčko Prepisovať existujúce produkty v dialógovom okne Importovanie produktov v aplikácii, môžete aktualizovať prepojenia medzi spravovanými produktmi a šablónami na tvorbu cien. Ak chcete produkt prepojiť s konkrétnou šablónou na tvorbu cien, nastavte ako hodnotu Pricing Template ID identifikátor príslušnej šablóny na tvorbu cien. Ak chcete spravovaný produkt odpojiť od všetkých šablón na tvorbu cien, hodnotu parametra Pricing Template ID nenastavujte.

S určitou šablónou na tvorbu cien môžete prepojiť až 1 000 cien aplikácií alebo cien spravovaných produktov. Neurčujte preto rovnakú hodnotu Pricing Template ID vo viac ako tisícich riadkoch súboru CSV.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?