Izrada upravljanog proizvoda

Upotrebom naplate putem Google Playa možete prodavati proizvode ponuđene putem aplikacije koji se korisnicima naplaćuju jednokratno i poznati su kao upravljani proizvodi. Upravljani proizvodi mogu obuhvaćati virtualne stavke (npr.: razine ili napitke u igrama) i usluge koje se dodatno naplaćuju unutar aplikacije na Google Playu.

Važno: programska pravila za razvojne programere Google Playa i troškovi transakcija primjenjuju se na sve proizvode ponuđene putem aplikacije, uključujući upravljane proizvode i pretplate.

Dostupnost

Ako se nalazite na podržanoj lokaciji za registraciju trgovca, možete se koristiti naplatom putem Google Playa.

Ako se nalazite na podržanoj lokaciji i želite se početi koristiti značajkama Google Play naplate u svojim aplikacijama, postavite profil za plaćanje i pregledajte dokumentaciju API-ja za Google Play naplatu.

Nakon što izradite upravljani proizvod, on je dostupan za korisnike koji upotrebljavaju najnoviju verziju Trgovine Google Play.

Potrebna dopuštenja

Da biste ponudili upravljani proizvod, morate deklarirati dopuštenje com.android.vending.BILLING u datoteci manifesta APK-a aplikacije. Ako aplikaciju distribuirate globalno, svejedno možete objavljivati aplikacije koje upotrebljavaju dopuštenje com.android.vending.BILLING u svim državama.

Izrada upravljanih proizvoda

Izrada pojedinačnog upravljanog proizvoda

Prije izrade upravljanog proizvoda, pažljivo isplanirajte ID-ove proizvoda. ID-ovi proizvoda moraju biti jedinstveni za vašu aplikaciju, a nakon izrade ne mogu se mijenjati ni ponovo upotrijebiti.
 • ID-ovi proizvoda moraju započinjati malim slovom ili brojem i smiju sadržavati isključivo mala slova (a-z), brojeve (0-9), podvlake (_) i točke (.)
 • Napomena: ID proizvoda android.test nije dostupan za upotrebu, kao ni ID-jevi proizvoda koji započinju s android.test.

Da biste izradili upravljani proizvod:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Prisutnost u trgovini > Proizvodi ponuđeni putem aplikacijeUpravljani proizvod.
 4. Kliknite Izrada upravljanog proizvoda.
 5. Unesite pojedinosti o proizvodu.
  • Naslov: kratki naziv stavke (do 55 znakova, no preporučamo da naslove ograničite na 25 znakova kako bi u svim kontekstima bili ispravno prikazani), npr. "Čarobni napitak".
  • Opis: dugi opis stavke (do 80 znakova), npr. "U trenutku će uspavati sva bića".
  • Cijena: unesite cijenu u lokalnoj valuti ili odaberite predložak određivanja cijene.
 6. Pokraj stavke “Status” odaberite Aktivan ili Neaktivan.
  • Da bi se mogao kupiti, proizvod mora biti aktivan, a njegova aplikacija mora biti objavljena.
  • Ako upotrebljavate testni račun, aktivne stavke dostupne su u neobjavljenim aplikacijama. Da biste saznali više, posjetite našu web-lokaciju za razvojne programere Androida.
 7. Kliknite Spremi.

Jezici i prijevodi

Upravljani proizvodi primjenjuju isti zadani jezik kao i njihove aplikacije. Da biste dodali prijevode na određenim jezicima, odaberite upravljani proizvod, a zatim kliknite Dodaj prijevodeSaznajte više o prevođenju aplikacije

Izrada više upravljanih proizvoda

Da biste izradili više upravljanih proizvoda istovremeno, možete prenijeti CSV datoteku koja sadrži pojedinosti o svakom vašem proizvodu.
CSV datoteke upotrebljavaju zareze (,) i točke sa zarezima (;) za odjeljivanje vrijednosti. Zarezi odjeljuju primarne vrijednosti, a točke sa zarezima podvrijednosti.
Prilikom izrade CSV datoteke s upravljanim proizvodima navedite CSV sintaksu u prvom retku, a u sljedećim redovima pojedinosti o proizvodu.
Važno: svaka stavka mora se nalaziti u jednom retku unutar CSV datoteke.

Prijenos CSV datoteke upravljanih proizvoda.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Prisutnost u trgovini > Proizvodi ponuđeni putem aplikacije Upravljani proizvodi.
 4. Kliknite Uvoz/izvoz > Uvezite upravljane proizvode iz CSV datoteke.
  • Da biste prebrisali postojeće upravljane proizvode na popisu proizvoda, označite potvrdni okvir opcije Prebriši postojeće proizvode. Time će se prebrisati postojeći proizvodi, ali samo ako vrijednost za ID proizvoda u CSV datoteci odgovara ID-u proizvoda postojećeg upravljanog proizvoda na popisu proizvoda. Prebrisivanjem proizvoda ne brišu se upravljani proizvodi koji nisu uključeni u CSV datoteku.
 5. Kliknite Pregled datoteka, a zatim odaberite CSV datoteku.

Izvoz CSV datoteke postojećih upravljanih proizvoda

Ako ste upravljane proizvode izradili jedan po jedan u Play konzoli, izvozom CSV datoteke možete ih početi izrađivati pomoću CSV datoteke.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Prisutnost u trgovini > Proizvodi ponuđeni putem aplikacijeUpravljani proizvod.
 4. Kliknite Uvoz/izvoz > Izvezi proizvode ponuđene putem aplikacije u CSV datoteku.

Prikaz primjera CSV datoteke

Evo primjera CSV sintakse i triju primjera upravljanih proizvoda:
 • Prvi primjer definira naslov i opis na dva različita jezika (en_US i es_ES). Predložak određivanja cijena definira cijenu stavke.
 • U drugom se primjeru ne upotrebljava predložak određivanja cijena. Umjesto toga, navodi se cijena za zadanu državu (US). Play konzola upotrebljava trenutni tečaj i lokalno relevantne obrasce određivanja cijena za automatsko postavljanje cijena u svim drugim državama u kojima se aplikacija distribuira.
 • U trećem primjeru također se ne upotrebljava obrazac određivanja cijena. Cijena stavke također se određuje ručno za svaku državu u kojoj se aplikacija distribuira.

Primjer CSV sintakse

ID proizvoda, Status objave, Vrsta kupnje, Automatski prijevod, Lokalne postavke, Naslov, Opis, Automatsko ispunjavanje cijena, Cijena, ID predloška određivanja cijena

Primjeri upravljanih proizvoda

1. primjer

basic_sleeping_potion,published,managed_by_android,false,en_US; Basic Sleeping Potion; Puts small creatures to sleep.; es_ES; Poción básica de dormir; Causa las criaturas pequeñas ir a dormir.,false,,4637138456024710495

2. primjer

standard_sleeping_potion, published,managed_by_android,false,en_US; Standard Sleeping Potion; Puts all creatures to sleep for 2 minutes.,true, 1990000,

Primjer 3

invisibility_potion,published, managed_by_android,false,en_US; Invisibility Potion; Invisible to all enemies for 5 minutes.,false, US; 1990000; BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000,

Vrijednosti za CSV datoteke 

Svaki redak CSV datoteke upravljanih proizvoda može sadržavati sljedeće vrijednosti, ali barem jedna od tih vrijednosti nije definirana u svakom retku:  
ID proizvoda

Postavljanje ove vrijednosti u CSV datoteci ima isti učinak kao i unos ID-a proizvoda prilikom izrade novog upravljanog proizvoda.

Ako odredite ID proizvoda dodijeljen upravljanom proizvodu koji već postoji na popisu proizvoda i označili ste potvrdni okvir opcije Prebriši postojeće proizvode u dijaloškom okviru "Uvoz proizvoda ponuđenih putem aplikacije", preko podataka za postojeći upravljani proizvod zapisuju se vrijednosti koje odredite u CSV datoteci.

Status objave Ova vrijednost mora biti postavljena na published (objavljeno) ili unpublished (neobjavljeno). To je isto kao da ste upravljani proizvod postavili na Active (Aktivan) ili Inactive (Neaktivan).
Vrsta kupnje

Ovu vrijednost treba postaviti na managed_by_android.

Automatski prijevod

Ovu vrijednost treba postaviti na false (netočno) jer nije podržan automatski prijevod pojedinosti o upravljanim proizvodima.

Ako želite pružiti prijevode naslova i opisa upravljanih proizvoda, izričito navedite te prijevode u sklopu vrijednosti Locale (Oznaka zemlje/jezika).

Oznaka zemlje/jezika, Naslov i Opis

Ako uključite samo jednu oznaku zemlje/jezika za stavku, morate navesti zadanu oznaku zemlje/jezika svoje aplikacije te zadani naslov i opis stavke.

app_default_locale; item_default_title; item_default_description;

Prilikom postavljanja vrijednosti Locale (Oznaka zemlje/jezika) možete upotrijebiti bilo koji od kodova zemlje koji se prikažu prilikom dodavanja prijevoda vašeg unosa u trgovini.

Napomena: prilikom određivanja vrijednosti Title (Naslov) i Description (Opis), upotrijebite kose crte kako biste znakove (\;) i (\\) označili za doslovno tumačenje.

Ako želite uključiti prevedene verzije naslova i opisa stavke, morate navesti zadanu oznaku zemlje/jezika, naslov i opis, popraćeno oznakama zemlje, naslovima i opisima za svaki prijevod. U sljedećem primjeru upravljani proizvod upotrebljava en_US (Sjedinjene Američke Države, engleski) kao zadanu oznaku zemlje/jezika i es_ES (Španjolska, španjolski) kao prijevod:

en_US; Invisibility Cloak; Makes you invisible.; es_ES; Capote Invisible; Se vuelven invisible.

Napomena: aplikacija sadrži jedan zadani jezik, ali svaki upravljani proizvod održava vlastiti popis prijevoda. Iako prva oznaka zemlje/jezika u vrijednosti Locale svake stavke mora biti ista u cijeloj CSV datoteci, ostale oznake zemlje/jezika mogu se razlikovati od stavke do stavke.

Automatsko ispunjavanje cijena, Država i Cijena

Vrijednost Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena) možete postaviti na true ili false, tj. uključiti ili isključiti. Ako upravljani proizvod upotrebljava predložak određivanja cijena, Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena) postavite na false i nemojte podešavati vrijednost za Price (Cijena).

Napomena: prilikom određivanja cijene stavke u CSV datoteci, navedite cijenu u mikrojedinicama, pri čemu 1.000.000 mikrojedinica odgovara jednoj jedinici stvarne valute.

Upotreba automatskog ispunjavanja cijena

U sljedećim odjeljcima opisano je kako vrijednost parametra Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena) utječe na sintaksu i značenje vrijednosti Country (Država) i Price (Cijena).

Ako Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena) postavite na true, odredite samo zadanu cijenu stavke bez vrijednosti specifičnih za državu (Country).

Na primjer, u sljedećim okolnostima:

 • Zadana oznaka zemlje/jezika vaše aplikacije je en_US.
 • Zadana cijena upravljanog proizvoda bez poreza je 1,99 USD.
 • Želite da se cijene za druge države automatski ispunjavaju.

Postavit ćete vrijednosti za parametre Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena) i Price (Cijena) na kraju redka u CSV datoteci na sljedeći način: true,1990000,

Postavite vlastitu cijenu prema državi  

Ako Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena) postavite na false, možete odrediti niz vrijednosti Country (Država) i Price (Cijena) za sve države u kojima distribuirate svoju aplikaciju, uključujući državu koja odgovara zadanoj oznaci zemlje/jezika vaše aplikacije. Svaka vrijednost Country (Država) predstavlja ISO kôd države u kojoj se vaša aplikacija distribuira, sastavljen od dvaju velikih slova.

Napomena: morate navesti kôd države i cijenu za svaku državu za koju je vaša aplikacija namijenjena. Da biste pregledali i uredili popis zemalja koje cilja vaša aplikacija, otvorite stranicu Cijene i distribucija svoje aplikacije.

Svaka vrijednost Price predstavlja trošak stavke u mikro jedinicama valute koja se upotrebljava u toj zemlji.

Na primjer, ako aplikaciju nudite po sljedećim cijenama (svi porezi uključeni) u drugim državama:

 • R$6.99 u Brazilu 
 • 129 ₽ u Rusiji
 • ₹130 u Indiji
 • Rp 27,000 u Indoneziji
 • $37 u Meksiku

Vrijednosti parametara Auto Fill Prices (Automatsko ispunjavanje cijena), Country (Država) i Price (Cijena) možete podesiti na kraju retka u CSV datoteci na sljedeći način:

false, BR; 6990000; RU; 129000000; IN; 130000000; ID; 27000000000; MX; 37000000;

ID predloška određivanja cijena

Ako je stavka povezana s predloškom određivanja cijena, vrijednost Auto Fill Prices trebate postaviti na false i nemojte postaviti vrijednost za stupac Price. Ako stavka nije povezana s predloškom određivanja cijena, nemojte postaviti vrijednost za Pricing Template ID. Umjesto toga, postavite Auto Fill Prices, Country i Price, ovisno o tome kako želite postaviti cijene upravljanih proizvoda.

Ako uvezete CSV datoteku i označili ste potvrdni okvir Prebriši postojeće proizvode u dijaloškom okviru "Uvoz proizvoda ponuđenih putem aplikacije", možete ažurirati veze između upravljanih proizvoda i predložaka određivanja cijena. Da biste proizvod povezali s određenim predloškom određivanja cijena, postavite vrijednost Pricing Template ID na ID tog predloška. Da biste odvojili upravljani proizvod od svih predložaka određivanja cijena, nemojte postaviti vrijednost za njegov Pricing Template ID.

S određenim predloškom određivanja cijena možete povezati do 1.000 cijena aplikacija ili upravljanih proizvoda. Stoga nemojte odrediti istu vrijednost za Pricing Template ID u više od 1000 redaka CSV datoteke.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?