Garantie voor Google Nest- en Google Home-apparaten

Google Home Google Home

Als er verschillen zijn tussen deze online Beperkte Garantie en de beperkte garantie die is inbegrepen in de verpakking met uw product, vervangt deze online Beperkte Garantie de voorwaarden van de in de verpakking inbegrepen garantie.

Deze Beperkte Garantie is van toepassing als u een consument bent en u uw Google-product (“Google-product”) in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heeft gekocht, behalve indien anderszins vermeld in een landspecifieke sectie hieronder.
 
Deze Beperkte Garantie is een vrijwillige garantie van de fabrikant. De garantie verschaft u rechten los van de bij wet vastgelegde rechten. Deze wettelijke garantierechten worden niet beperkt of verminderd door deze Beperkte Garantie. Dit betekent dat de voordelen van de Beperkte Garantie een aanvulling zijn op, en geen vervanging zijn van uw wettelijke rechten. Als uw Google-product defect is, heeft u mogelijk wettelijke rechten die u kunt uitoefenen tegen het bedrijf dat u het Google-product heeft verkocht, met name voor de reparatie of vervanging van uw defecte Google-product of, in sommige gevallen en sommige landen, ook een terugbetaling, een prijsverlaging of het recht om de koopovereenkomst te annuleren en een schadevergoeding of onkostenvergoeding te vorderen.

Wat dekt deze garantie en hoelang duurt deze garantie? Google garandeert dat het Google-product bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagedefecten zoals beschreven in de gepubliceerde productdocumentatie gedurende twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in het VK, de EER of Zwitserland (“Beperkte Garantie”).
 
Wat valt niet onder deze garantie? Deze Beperkte Garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het VK, de EER en Zwitserland en is alleen van toepassing als u een consument bent en uw Google-product heeft gekocht bij Google of de geautoriseerde wederverkopers in het VK, de EER of Zwitserland. Deze Beperkte Garantie kan overal in het VK, de EER en Zwitserland worden verzilverd. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op softwarecomponenten) van het Google-product en is niet van toepassing op schade veroorzaakt door: (1) normale slijtage; (2) ongevallen; (3) misbruik (inclusief het niet volgen van gepubliceerde productdocumentatie); (4) verwaarlozing; (5) demontage (inclusief openen of pogingen om de buitenbehuizing van uw Google-product te openen); (6) wijzigingen; en (7) externe oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan buitensporige kracht, afwijkingen in de elektrische stroom die aan het Google-product wordt geleverd en extreme thermische of omgevingscondities. Deze Beperkte Garantie garandeert niet dat het gebruik van het Google-product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Wat doet Google? (DIT IS UW ENIGE AANSPRAAK OP GROND VAN DE BEPERKTE GARANTIE.) Als zich een defect voordoet dat onder deze Beperkte Garantie valt en u uw Google-product retourneert gedurende de tweejarige periode van de Beperkte Garantie, zal Google naar eigen goeddunken (i) uw Google-product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen om u een Google-product te bieden dat functioneel gezien ten minste gelijkwaardig is aan een nieuw Google-product; (ii) uw Google-product vervangen door een nieuw of gereviseerd Google-product dat functioneel ten minste gelijkwaardig is aan een nieuw Google-product; of (iii) de teruggave van uw Google-product aanvaarden in ruil voor een terugbetaling van de aankoopprijs die u voor uw Google-product heeft betaald. Gedurende de volledige periode van twee jaar van uw Beperkte Garantie hoeft u niet aan te tonen dat het Google-product defect was bij aflevering (op voorwaarde dat het defect onder deze Beperkte Garantie valt). Als Google uw Google-product vervangt of repareert, blijft het vervangen of gerepareerde Google-product gegarandeerd gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of 90 dagen na de datum van levering van het vervangen of gerepareerde Google-product, afhankelijk van welke periode langer is. Voordat u uw Google-product ter reparatie of vervanging verzendt, moet u een afzonderlijke back-up maken van door gebruikers gegenereerde gegevens die mogelijk zijn opgeslagen in uw Google-product (als uw Google-product dit toestaat). Reparatie of vervanging van uw Google-product kan ertoe leiden dat uw door gebruikers gegenereerde gegevens verloren gaan. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor u een vervanging hebt ontvangen, worden eigendom van Google. Niets in deze Beperkte Garantie vervangt uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Google-product of tast deze anderszins aan.

Hoe kunt u een vordering indienen? Neem als u een vordering wilt indienen onder deze Beperkte Garantie contact op met het ondersteuningsteam van Google voor uw Google-product op g.co/nest/contact. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat. U moet een aankoopbewijs overleggen om de garantievordering in te dienen. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we met die gegevens omgaan het privacybeleid op g.co/privacy. Als u deze Beperkte Garantie gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden, is Google verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten die samenhangen met het retourneren van het Google-product naar Google vanuit elke locatie in het VK, de EER of Zwitserland. Als een vervanging of reparatie wordt geleverd, is Google ook verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten die samenhangen met het verzenden van een vervangend of gerepareerd Google-product naar een locatie in het VK, de EER of Zwitserland.

Overige beperkingen: Geen enkele medewerker of vertegenwoordiger van Google of zijn dochterondernemingen is gemachtigd om enige verandering, verlenging of toevoeging in deze Beperkte Garantie aan te brengen. Als een bepaling van deze Beperkte Garantie illegaal of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende bepalingen van deze Beperkte Garantie onverkort van kracht.
 
Deze Beperkte Garantie wordt verleend door Google LLC, statutair gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, en geeft u specifieke wettelijke rechten.

Als u uw Google-product heeft gekocht in een van de volgende landen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Indien gekocht in Frankrijk:

De verkoper is aansprakelijk voor de conformiteitsfouten van uw Google-product op grond van de voorwaarden van artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en voor de verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.
 
Als u een vordering wilt indienen onder de conformiteitsgarantie, moet u dat doen binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van uw Google-product. U kunt dan kiezen tussen reparatie of vervanging van uw Google-product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden uiteengezet in artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwetgeving. U bent dan vrijgesteld van het rapporteren van bewijs van de non-conformiteit van het Google-product gedurende de periode van 24 maanden na de levering.
 
U kunt ook besluiten om een vordering in te dienen op grond van de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en daarbij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de gevallen voorzien in de artikelen 1645 en 1646 van het Franse Burgerlijk Wetboek, kunt u ook schadevergoeding eisen of een vergoeding krijgen voor de kosten die als gevolg van de verkoop zijn gemaakt.

De hierboven genoemde Beperkte Garantie is niet van toepassing. De verkoper blijft in ieder geval aansprakelijk met betrekking tot de toepasselijke wettelijke garantie, en in het bijzonder voor (i) elk gebrek aan conformiteit zoals uiteengezet in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en (ii) eventuele verborgen gebreken zoals uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

(i) Met betrekking tot de conformiteitsgarantie geldt conform artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwetgeving: “De verkoper is verplicht een product af te leveren dat voldoet aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bij aflevering bestaat. Hij/zij wordt ook aansprakelijk gesteld voor elk gebrek aan overeenstemming dat wordt veroorzaakt door de verpakking of de montage-instructies, of de installatie als de verkoper de verantwoordelijkheid voor de installatie op zich neemt of deze laat uitvoeren onder zijn/haar verantwoordelijkheid.”

Volgens artikel L. 217-5 van de Franse consumentenwetgeving geldt: “Om aan de overeenkomst te voldoen, moet het product:

  1. Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk wordt geassocieerd met een dergelijk product en, indien van toepassing: - overeenstemmen met de beschrijving door de verkoper en de kenmerken hebben die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; - beschikken over de kenmerken die een koper redelijkerwijs ervan mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, inclusief reclame en etikettering;
  2. De kenmerken hebben die zijn gedefinieerd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen of geschikt zijn voor een speciale eis van de koper die is bekendgemaakt aan de verkoper en waarmee de verkoper akkoord is gegaan.”

Volgens artikel L. 217-12 van de Franse consumentenwetgeving geldt: “Recht op rechtsvordering als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van het product.”

Ten slotte geldt overeenkomstig artikel L217-16 van de Franse consumentenwetgeving: “Wanneer de koper de verkoper ​​tijdens de commerciële garantie die hem tijdens de aankoop of reparatie van een goed wordt verleend, om een reparatie verzoekt die onder de garantie valt, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie. Een dergelijke periode loopt vanaf de datum waarop de koper om ondersteuning vraagt ​​of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter reparatie wordt aangeboden, als dit laatste op een later tijdstip gebeurt dan het ondersteuningsverzoek.”

(ii) Met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken geldt overeenkomstig artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: “Een verkoper is gebonden aan een garantie vanwege de verborgen gebreken van het verkochte product waardoor dit ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het was bedoeld, of die het gebruik zodanig aantasten dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, had hij ervan geweten.” Volgens artikel 1648, lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek geldt: “De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.”

Als u uw Google-product rechtstreeks bij Google heeft gekocht:
 
Als u een vordering wilt indienen op grond van deze wettelijke garanties, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Google voor uw Google-product op g.co/nest/contact. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat.

Als u een vordering indient onder de conformiteitsgarantie, moet u naast het bovenstaande ook een aankoopbewijs overleggen.
 
Als u het Google-product niet rechtstreeks van Google heeft gekocht:

U kunt nog steeds een vordering indienen bij Google met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken door contact op te nemen met het Google-ondersteuningsteam voor uw Google-product op g.co/nest/contact. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat.
 
Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we met die gegevens omgaan het privacybeleid op g.co/privacy.

Indien gekocht in Italië:
Als u een consument bent, heeft u naast deze Beperkte Garantie recht op de wettelijke garantie die wordt verleend aan consumenten op grond van de artikelen 128 tot 135 van de Italiaanse consumentenwetgeving (wetsdecreet nr. 206/2005). Deze Beperkte Garantie heeft op geen enkele manier invloed op de wettelijke garantie. De wettelijke garantie heeft een duur van twee jaar vanaf de levering van uw Google-product en kan worden uitgeoefend binnen twee maanden na ontdekking van het betreffende defect.

Indien gekocht in België:
Als u een consument bent, heeft u naast deze Beperkte Garantie recht op twee jaar wettelijke garantie krachtens de bepalingen inzake de verkoop van consumptiegoederen in het Belgische Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie gaat in op de datum van levering van uw Google-product. Deze Beperkte Garantie is een aanvulling op en heeft op geen enkele manier invloed op de wettelijke garantie.

Indien gekocht in Nederland:
Als u een consument bent, is deze Beperkte Garantie een aanvulling op en heeft deze geen invloed op uw rechten op grond van de bepalingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen in Boek 7, Titel 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Googel Nest MiniGoogle Nest Mini (2e generatie)

Als er verschillen zijn tussen deze online Beperkte Garantie en de beperkte garantie die is inbegrepen in de verpakking met uw product, vervangt deze online Beperkte Garantie de voorwaarden van de in de verpakking inbegrepen garantie.

Deze Beperkte Garantie is van toepassing als u een consument bent en u uw Google-product (“Google-product”) in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heeft gekocht, behalve indien anderszins vermeld in een landspecifieke sectie hieronder.
 
Deze Beperkte Garantie is een vrijwillige garantie van de fabrikant. De garantie verschaft u rechten los van de bij wet vastgelegde rechten. Deze wettelijke garantierechten worden niet beperkt of verminderd door deze Beperkte Garantie. Dit betekent dat de voordelen van de Beperkte Garantie een aanvulling zijn op, en geen vervanging zijn van uw wettelijke rechten. Als uw Google-product defect is, heeft u mogelijk wettelijke rechten die u kunt uitoefenen tegen het bedrijf dat u het Google-product heeft verkocht, met name voor de reparatie of vervanging van uw defecte Google-product of, in sommige gevallen en sommige landen, ook een terugbetaling, een prijsverlaging of het recht om de koopovereenkomst te annuleren en een schadevergoeding of onkostenvergoeding te vorderen.

Wat dekt deze garantie en hoelang duurt deze garantie? Google garandeert dat het Google-product bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagedefecten zoals beschreven in de gepubliceerde productdocumentatie gedurende twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in het VK, de EER of Zwitserland (“Beperkte Garantie”).
 
Wat valt niet onder deze garantie? Deze Beperkte Garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het VK, de EER en Zwitserland en is alleen van toepassing als u een consument bent en uw Google-product heeft gekocht bij Google of de geautoriseerde wederverkopers in het VK, de EER of Zwitserland. Deze Beperkte Garantie kan overal in het VK, de EER en Zwitserland worden verzilverd. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op softwarecomponenten) van het Google-product en is niet van toepassing op schade veroorzaakt door: (1) normale slijtage; (2) ongevallen; (3) misbruik (inclusief het niet volgen van gepubliceerde productdocumentatie); (4) verwaarlozing; (5) demontage (inclusief openen of pogingen om de buitenbehuizing van uw Google-product te openen); (6) wijzigingen; en (7) externe oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan buitensporige kracht, afwijkingen in de elektrische stroom die aan het Google-product wordt geleverd en extreme thermische of omgevingscondities. Deze Beperkte Garantie garandeert niet dat het gebruik van het Google-product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Wat doet Google? (DIT IS UW ENIGE AANSPRAAK OP GROND VAN DE BEPERKTE GARANTIE.) Als zich een defect voordoet dat onder deze Beperkte Garantie valt en u uw Google-product retourneert gedurende de tweejarige periode van de Beperkte Garantie, zal Google naar eigen goeddunken (i) uw Google-product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen om u een Google-product te bieden dat functioneel gezien ten minste gelijkwaardig is aan een nieuw Google-product; (ii) uw Google-product vervangen door een nieuw of gereviseerd Google-product dat functioneel ten minste gelijkwaardig is aan een nieuw Google-product; of (iii) de teruggave van uw Google-product aanvaarden in ruil voor een terugbetaling van de aankoopprijs die u voor uw Google-product heeft betaald. Gedurende de volledige periode van twee jaar van uw Beperkte Garantie hoeft u niet aan te tonen dat het Google-product defect was bij aflevering (op voorwaarde dat het defect onder deze Beperkte Garantie valt). Als Google uw Google-product vervangt of repareert, blijft het vervangen of gerepareerde Google-product gegarandeerd gedurende de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of 90 dagen na de datum van levering van het vervangen of gerepareerde Google-product, afhankelijk van welke periode langer is. Voordat u uw Google-product ter reparatie of vervanging verzendt, moet u een afzonderlijke back-up maken van door gebruikers gegenereerde gegevens die mogelijk zijn opgeslagen in uw Google-product (als uw Google-product dit toestaat). Reparatie of vervanging van uw Google-product kan ertoe leiden dat uw door gebruikers gegenereerde gegevens verloren gaan. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor u een vervanging hebt ontvangen, worden eigendom van Google. Niets in deze Beperkte Garantie vervangt uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Google-product of tast deze anderszins aan.

Hoe kunt u een vordering indienen? Neem als u een vordering wilt indienen onder deze Beperkte Garantie contact op met het ondersteuningsteam van Google voor uw Google-product op g.co/nest/contact. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat. U moet een aankoopbewijs overleggen om de garantievordering in te dienen. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we met die gegevens omgaan het privacybeleid op g.co/privacy. Als u deze Beperkte Garantie gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden, is Google verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten die samenhangen met het retourneren van het Google-product naar Google vanuit elke locatie in het VK, de EER of Zwitserland. Als een vervanging of reparatie wordt geleverd, is Google ook verantwoordelijk voor de verpakkings- en verzendkosten die samenhangen met het verzenden van een vervangend of gerepareerd Google-product naar een locatie in het VK, de EER of Zwitserland.

Overige beperkingen: Geen enkele medewerker of vertegenwoordiger van Google of zijn dochterondernemingen is gemachtigd om enige verandering, verlenging of toevoeging in deze Beperkte Garantie aan te brengen. Als een bepaling van deze Beperkte Garantie illegaal of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende bepalingen van deze Beperkte Garantie onverkort van kracht.
 
Deze Beperkte Garantie wordt verleend door Google LLC, statutair gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, en geeft u specifieke wettelijke rechten.

Als u uw Google-product heeft gekocht in een van de volgende landen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Indien gekocht in Frankrijk:

De verkoper is aansprakelijk voor de conformiteitsfouten van uw Google-product op grond van de voorwaarden van artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en voor de verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.
 
Als u een vordering wilt indienen onder de conformiteitsgarantie, moet u dat doen binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van uw Google-product. U kunt dan kiezen tussen reparatie of vervanging van uw Google-product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden uiteengezet in artikel L. 217-9 van de Franse consumentenwetgeving. U bent dan vrijgesteld van het rapporteren van bewijs van de non-conformiteit van het Google-product gedurende de periode van 24 maanden na de levering.
 
U kunt ook besluiten om een vordering in te dienen op grond van de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en daarbij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de gevallen voorzien in de artikelen 1645 en 1646 van het Franse Burgerlijk Wetboek, kunt u ook schadevergoeding eisen of een vergoeding krijgen voor de kosten die als gevolg van de verkoop zijn gemaakt.

De hierboven genoemde Beperkte Garantie is niet van toepassing. De verkoper blijft in ieder geval aansprakelijk met betrekking tot de toepasselijke wettelijke garantie, en in het bijzonder voor (i) elk gebrek aan conformiteit zoals uiteengezet in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en (ii) eventuele verborgen gebreken zoals uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

(i) Met betrekking tot de conformiteitsgarantie geldt conform artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwetgeving: “De verkoper is verplicht een product af te leveren dat voldoet aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bij aflevering bestaat. Hij/zij wordt ook aansprakelijk gesteld voor elk gebrek aan overeenstemming dat wordt veroorzaakt door de verpakking of de montage-instructies, of de installatie als de verkoper de verantwoordelijkheid voor de installatie op zich neemt of deze laat uitvoeren onder zijn/haar verantwoordelijkheid.”

Volgens artikel L. 217-5 van de Franse consumentenwetgeving geldt: “Om aan de overeenkomst te voldoen, moet het product:

  1. Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk wordt geassocieerd met een dergelijk product en, indien van toepassing: - overeenstemmen met de beschrijving door de verkoper en de kenmerken hebben die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; - beschikken over de kenmerken die een koper redelijkerwijs ervan mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, inclusief reclame en etikettering;
  2. De kenmerken hebben die zijn gedefinieerd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen of geschikt zijn voor een speciale eis van de koper die is bekendgemaakt aan de verkoper en waarmee de verkoper akkoord is gegaan.”

Volgens artikel L. 217-12 van de Franse consumentenwetgeving geldt: “Recht op rechtsvordering als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van het product.”

Ten slotte geldt overeenkomstig artikel L217-16 van de Franse consumentenwetgeving: “Wanneer de koper de verkoper ​​tijdens de commerciële garantie die hem tijdens de aankoop of reparatie van een goed wordt verleend, om een reparatie verzoekt die onder de garantie valt, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie. Een dergelijke periode loopt vanaf de datum waarop de koper om ondersteuning vraagt ​​of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter reparatie wordt aangeboden, als dit laatste op een later tijdstip gebeurt dan het ondersteuningsverzoek.”

(ii) Met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken geldt overeenkomstig artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: “Een verkoper is gebonden aan een garantie vanwege de verborgen gebreken van het verkochte product waardoor dit ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het was bedoeld, of die het gebruik zodanig aantasten dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, had hij ervan geweten.” Volgens artikel 1648, lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek geldt: “De rechtsvordering als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.”

Als u uw Google-product rechtstreeks bij Google heeft gekocht:
 
Als u een vordering wilt indienen op grond van deze wettelijke garanties, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Google voor uw Google-product op g.co/nest/contact. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat.

Als u een vordering indient onder de conformiteitsgarantie, moet u naast het bovenstaande ook een aankoopbewijs overleggen.
 
Als u het Google-product niet rechtstreeks van Google heeft gekocht:

U kunt nog steeds een vordering indienen bij Google met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken door contact op te nemen met het Google-ondersteuningsteam voor uw Google-product op g.co/nest/contact. We hebben uw naam en contactgegevens nodig en het serienummer dat op uw Google-product staat.
 
Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we met die gegevens omgaan het privacybeleid op g.co/privacy.

Indien gekocht in Italië:
Als u een consument bent, heeft u naast deze Beperkte Garantie recht op de wettelijke garantie die wordt verleend aan consumenten op grond van de artikelen 128 tot 135 van de Italiaanse consumentenwetgeving (wetsdecreet nr. 206/2005). Deze Beperkte Garantie heeft op geen enkele manier invloed op de wettelijke garantie. De wettelijke garantie heeft een duur van twee jaar vanaf de levering van uw Google-product en kan worden uitgeoefend binnen twee maanden na ontdekking van het betreffende defect.

Indien gekocht in België:
Als u een consument bent, heeft u naast deze Beperkte Garantie recht op twee jaar wettelijke garantie krachtens de bepalingen inzake de verkoop van consumptiegoederen in het Belgische Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie gaat in op de datum van levering van uw Google-product. Deze Beperkte Garantie is een aanvulling op en heeft op geen enkele manier invloed op de wettelijke garantie.

Indien gekocht in Nederland:
Als u een consument bent, is deze Beperkte Garantie een aanvulling op en heeft deze geen invloed op uw rechten op grond van de bepalingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen in Boek 7, Titel 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

G953-00933-07 REV C

Google Home Mini Google Home Mini (1e generatie)

Als er verschillen zijn tussen deze online Beperkte Garantie en de beperkte garantie die is inbegrepen in de verpakking van uw product, vervangt deze online Beperkte Garantie de voorwaarden van de in de verpakking inbegrepen garantie.

Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing als u uw Google Home Mini heeft aangeschaft in de Verenigde Staten of Canada.

Wat valt er onder deze garantie en hoelang is deze geldig? Google garandeert dat een nieuw Google Home Mini-apparaat (inclusief eventuele bijbehorende onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Google gepubliceerde gebruikersdocumentatie, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door u in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap. Als het een gereviseerde Google Home Mini betreft, garandeert Google dat de Google Home Mini (inclusief eventuele inbegrepen onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Google gepubliceerde gebruikersdocumentatie gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door u in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap (deze garanties worden gezamenlijk onze 'Beperkte Garantie' genoemd).


Wat doet Google? (DIT IS UW ENIGE VERHAAL) Als zich een defect voordoet dat is gedekt op grond van deze Beperkte Garantie en u uw Google Home Mini retourneert tijdens de periode van de Beperkte Garantie (één (1) jaar voor nieuwe apparaten en negentig (90) dagen voor gereviseerde apparaten), zal Google naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk toegestaan de Google Home Mini repareren met gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen, de Google Home Mini vervangen door een nieuwe of gereviseerde Google Home Mini die functioneel ten minste gelijk is aan die van u, of de retournering van de Google Home Mini accepteren in ruil voor een terugbetaling van het aankoopbedrag dat u heeft betaald voor de Google Home Mini. Als Google uw Google Home Mini repareert of vervangt, blijft de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode van toepassing op de gerepareerde of vervangende Google Home Mini. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor u een vervanging heeft ontvangen, worden eigendom van Google. Reparatie of vervanging kan leiden tot verlies van gegevens. Niets in deze Beperkte Garantie beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Google Home Mini.
DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE WAARBORG DIE GOOGLE VERSTREKT VOOR UW GOOGLE HOME MINI EN HET HIERVOOR BESCHREVEN VERHAAL IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID DIE U HEEFT. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST GOOGLE ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW GOOGLE HOME MINI DIE VOORTVLOEIEN UIT GEDRAG OF ANDERSZINS UITDRUKKELIJK AF, UITGEZONDERD DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN DUUR BEPERKT ZIJN TOT DE HIERVOOR BESCHREVEN PERIODE VAN DE UITDRUKKELIJKE WAARBORG (RESPECTIEVELIJK ÉÉN (1) JAAR OF NEGENTIG (90) DAGEN VOOR EEN NIEUWE OF EEN GEREVISEERDE GOOGLE HOME MINI).
 

Sommige staten, provincies of gebieden staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.
 

Wat dekt deze garantie niet? Deze Beperkte Garantie is alleen geldig en afdwingbaar op locaties waar de Google Home Mini wordt verkocht en is alleen van toepassing als u de Google Home Mini heeft aangeschaft bij Google of zijn geautoriseerde resellers. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op software-elementen) van de Google Home Mini en is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door 1) normale slijtage, 2) ongelukken, 3) verkeerd gebruik (waaronder het niet opvolgen van productdocumentatie), 4) verwaarlozing, 5) demontage, 6) aanpassingen, 7) onderhoud door niet door Google geautoriseerde technici, en 8) externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan overmatige krachten, schommelingen in de aan het apparaat geleverde elektrische stroom en extreme temperaturen of omgevingsomstandigheden. Deze Beperkte Garantie biedt geen garantie dat het gebruik van de Google Home Mini ononderbroken of zonder fouten verloopt.
 

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GOOGLE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN PARTNERS EN ZIJN AANGESLOTEN ENTITEITEN (GEZAMENLIJK: 'GOOGLE-PARTIJEN') VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOLGENS ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (ZIJ HET EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), SCHENDING OF VERZUIM VAN EEN GARANTIE OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE DIE U ONDERVINDT IN VERBAND MET UW GOOGLE HOME MINI OF DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF EEN GOOGLE-PARTIJ OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GOOGLE-PARTIJEN MET BETREKKING TOT UW GOOGLE HOME MINI OF DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET MEER BEDRAAGT DAN HET BEDRAG DAT U GOOGLE DAADWERKELIJK HEEFT BETAALD VOOR UW GOOGLE HOME MINI.
 

Sommige staten, provincies of gebieden staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of gevolgschade. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.
 

Hoe dient u een claim in? Als u een claim wilt indienen op grond van de Beperkte Garantie, neemt u hier contact op met Google Home Mini-support.  Als u support wilt krijgen, moet u uw naam, contactgegevens en het serienummer van uw Google Home Mini opgeven. Er kan u ook worden gevraagd een aankoopbewijs te overleggen. 
 

Andere beperkingen: Geen enkele leverancier, verkoper, geautoriseerde reseller, werknemer of vertegenwoordiger van Google of zijn aangesloten entiteiten of een derde partij is gemachtigd om deze Beperkte Garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen. Als een voorwaarde van deze Beperkte Garantie onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende voorwaarden van deze Beperkte Garantie volledig van kracht.
 

Hoe de wetgeving van een staat, provincie of gebied en andere wetten op u van toepassing zijn: Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die per jurisdictie verschillen.
 

Deze Beperkte Garantie wordt verleend door Google LLC, een onderneming naar het recht van de staat Delaware met als hoofdvestiging 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

 Google Nest-schermen

Als er verschillen zijn tussen deze online Beperkte Garantie en de beperkte garantie die is inbegrepen in de verpakking van uw product, vervangt deze online Beperkte Garantie de voorwaarden van de in de verpakking inbegrepen garantie.

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als u uw Google-apparaat ('Apparaat') in de Verenigde Staten of Canada heeft gekocht.

Wat valt er onder deze garantie en hoelang is deze geldig? Google garandeert dat een nieuw Apparaat (inclusief eventuele bijgeleverde onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de gepubliceerde gebruikersdocumentatie van Google gedurende één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door u in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap. Als het een gereviseerd Apparaat betreft, garandeert Google dat het Apparaat (inclusief eventuele bijgeleverde onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Google gepubliceerde gebruikersdocumentatie gedurende negentig (90) dagen na de oorspronkelijke aankoop door u in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap (deze garanties worden gezamenlijk onze 'Beperkte Garantie' genoemd).

Wat doet Google? (DIT IS UW ENIGE VERHAAL) Als zich een defect voordoet dat is gedekt op grond van deze Beperkte Garantie en u uw Apparaat retourneert tijdens de periode van de Beperkte Garantie (één (1) jaar voor een nieuw Apparaat en negentig (90) dagen voor een gereviseerd Apparaat), zal Google naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk is toegestaan uw Apparaat repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen, uw Apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd Apparaat dat functioneel ten minste gelijk is aan dat van u, of de retournering van uw Apparaat accepteren in ruil voor een terugbetaling van het aankoopbedrag dat u heeft betaald voor uw Apparaat. Als Google uw Apparaat repareert of vervangt, blijft de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode van toepassing op het gerepareerde of vervangende Apparaat. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor u een vervanging heeft ontvangen, worden eigendom van Google. Reparatie of vervanging kan leiden tot verlies van gegevens. Niets in deze Beperkte Garantie beïnvloedt of beperkt uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Apparaat.

DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE WAARBORG DIE GOOGLE BIEDT VOOR UW APPARAAT EN HET BOVENSTAANDE VERHAAL IS UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST GOOGLE UITDRUKKELIJK ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW APPARAAT DIE VOORTVLOEIEN UIT GEDRAG OF ANDERSZINS UITDRUKKELIJK AF, UITGEZONDERD DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN DUUR BEPERKT ZIJN TOT DE HIERVOOR BESCHREVEN PERIODE VAN DE UITDRUKKELIJKE WAARBORG (RESPECTIEVELIJK ÉÉN (1) JAAR OF NEGENTIG (90) DAGEN VOOR EEN NIEUW OF GEREVISEERD APPARAAT).


Sommige staten, provincies of gebieden staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. 


Wat dekt deze garantie niet? Deze Beperkte Garantie is alleen geldig en afdwingbaar op locaties waar het Apparaat wordt verkocht en is alleen van toepassing als u uw Apparaat bij Google of bij zijn geautoriseerde resellers heeft aangeschaft. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op software-elementen) van het Apparaat en is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door 1) normale slijtage, 2) ongelukken, 3) verkeerd gebruik (waaronder het niet opvolgen van productdocumentatie), 4) verwaarlozing, 5) demontage, 6) aanpassingen, 7) onderhoud door niet door Google geautoriseerde technici, en 8) externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan overmatige krachten, schommelingen in de aan het apparaat geleverde elektrische stroom en extreme temperaturen of omgevingsomstandigheden. Deze Beperkte Garantie biedt geen garantie dat het gebruik van het Apparaat ononderbroken of zonder fouten verloopt.


U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GOOGLE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN PARTNERS EN ZIJN AANGESLOTEN ENTITEITEN (GEZAMENLIJK: 'GOOGLE-PARTIJEN') VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOLGENS ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (ZIJ HET EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), SCHENDING OF VERZUIM VAN EEN GARANTIE OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE DIE U ONDERVINDT IN VERBAND MET UW APPARAAT OF DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF EEN GOOGLE-PARTIJ OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GOOGLE-PARTIJEN MET BETREKKING TOT UW APPARAAT OF DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET MEER BEDRAAGT DAN HET BEDRAG DAT U GOOGLE DAADWERKELIJK HEEFT BETAALD VOOR UW APPARAAT.


Sommige staten, provincies of gebieden staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of gevolgschade. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. 


Hoe dient u een claim in? Als u een claim wilt indienen op grond van de Beperkte Garantie, vindt u support voor uw Apparaat op g.co/home/support. U moet daarbij uw naam, contactgegevens en het serienummer van uw Apparaat opgeven. Er kan u ook worden gevraagd een aankoopbewijs te overleggen.


Andere beperkingen: Geen enkele leverancier, verkoper, geautoriseerde reseller, werknemer of vertegenwoordiger van Google of zijn aangesloten entiteiten of een derde partij is gemachtigd om deze Beperkte Garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen. Als een voorwaarde van deze Beperkte Garantie onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende voorwaarden van deze Beperkte Garantie volledig van kracht.


Hoe de wetgeving van een staat, provincie of gebied en andere wetten op u van toepassing zijn: Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die per jurisdictie verschillen. 

Deze Beperkte Garantie wordt verleend door Google LLC, een onderneming naar het recht van de staat Delaware met als hoofdvestiging 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.


G953-00932-01 REV A

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: