Propojení s platebními profily – oprávnění a typy

Máte-li účet správce a některý z vašich klientských účtů požádá o měsíční fakturaci, musíte k účtu správce připojit platební profil. Po propojení můžete provádět některé fakturační a platební úkony. Také tím zabráníte neoprávněným změnám fakturace ve vašem účtu.

Seznam platebních profilů propojených s vaším účtem správce

Poznámka: Abyste si mohli seznam prohlédnout, musíte mít k účtu správce přístup alespoň pouze pro čtení.
 1. Přihlaste se k účtu správce Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a zvolte Platební profil. Zobrazí se seznam platebních profilů, které jsou s účtem propojeny.

Vyberete-li v tabulce profil, uvidíte jeho informační kartu a seznam všech účtů správce s profilem propojených. Abyste měli seznam účtů správce připojených k profilu k dispozici, musí mít váš účet správce konkrétní typ přístupu – oprávnění ke správě propojení.

Typy propojení účtů správce a platebních profilů

U platebních profilů existují propojení spravovaná společností Google nebo spravovaná uživateli. Při správě propojení Googlem (označených jako „Spravováno Googlem“) mohou fakturaci účtů Google Ads v účtu správce nastavit pouze specialisté podpory Google. U propojení spravovaných uživateli mohou fakturaci nastavit uživatelé-administrátoři účtu správce propojeného s platebním profilem, jeho standardní uživatelé a ti s přístupem jen pro fakturaci.

O typu propojení rozhoduje Google na základě struktury vašeho účtu, právního vztahu se společností Google nebo zeměpisné polohy.

Povolené akce pro různé typy propojení

V této tabulce najdete úkony, které mohou v účtu správce Google Ads provádět uživatelé se standardním přístupem, s přístupem správce nebo jen pro fakturaci v závislosti na tom, zda jsou účty propojeny s platebním profilem a o jaký typ propojení se jedná.

Akce Není propojen s platebním profilem Propojení spravované Googlem Propojení spravované uživatelem
Zobrazení nastavení fakturace/faktur
Zobrazení rozpočtu
Zobrazení všech platebních profilů v rámci hierarchie propojených s účty správce
Zobrazení všech nastavení fakturace a rozpočtů v rámci hierarchie
Zobrazení faktur v rámci hierarchie *
Vytvoření nebo úprava rozpočtu účtu  
Změna platebního profilu, přes který se platí za účet Google Ads    
Změna nastavení faktur účtu Google Ads    
Nastavení fakturace nebo faktur včetně konsolidované fakturace    

*Pokud v minulosti existovalo propojení, ale bylo později zrušeno, budou i poté stále vidět všechna nastavení fakturace vytvořená v době propojení.

Oprávnění ke správě propojení

Oprávnění ke správě propojení lze udělit pouze jednomu účtu správce pro každý platební profil. Jeden účet správce ale může mít oprávnění ke správě propojení více profilů. S tímto oprávněním (je označeno jako Ano ve sloupci Oprávnění ke správě propojení v tabulce platebního profilu) má účet správce Google Ads lepší přehled a jeho uživatelé mohou propojení s profily sami spravovat. Uživatelé-administrátoři daného účtu správce Google Ads jsou oprávněni provádět s profilem tyto akce:

 • zobrazovat všechny účty správce (v hierarchii nebo mimo ni) propojené s platebním profilem,
 • propojit s profilem kterýkoli účet správce (v hierarchii nebo mimo ni),
 • odpojovat od profilu jakékoli účty správce, pokud není profil využíván žádným účtem Google Ads.

Když uživatel-administrátor účtu správce s oprávněním ke správě propojení pozve jiný účet správce, aby se s profilem propojil, musí uživatel-administrátor pozvaného účtu propojení potvrdit – a tedy aktivovat – do 30 dnů. Pokud je uživatel účtu správce s oprávněním ke správě propojení zároveň uživatelem-administrátorem pozvaného účtu, propojení se schválí a aktivuje automaticky.

Poznámka: O oprávnění ke správě propojení můžete požádat přes kontaktní formulář. Vyberte možnost „Propojení účtu správce s platebním profilem a/nebo souhlas s oprávněním ke správě propojení“ a vyplňte požadované údaje.

Který účet správce by měl mít oprávnění ke správě propojení?

Poznámka: Toto jsou obecné pokyny, ale oprávnění ke správě propojení můžete podle potřeby udělit jakémukoli účtu správce.

Oprávnění ke správě propojení lze u jednoho platebního profilu udělit pouze jednomu účtu správce. Obecná doporučení:

 • Vyberte nejvýše postavený účet správce, který je s daným profilem propojen.
 • Je-li na stejné úrovni s profilem propojeno více účtů správce, zvolte ten s nejvyšším počtem podřízených účtů, které přes profil provádějí platby.
 • Pokud máte účet správce uspořádaný podle zemí a za podřízené účty platí v každé zemi jiná dceřinná společnost, můžete účtu správce v dané zemi udělit oprávnění ke správě propojení platebního profilu účtů v dané zemi.

Automatické udělení oprávnění ke správě propojení účtu správce

Chcete-li zkontrolovat, zda bylo vašemu účtu správce uděleno oprávnění ke správě propojení, nejprve se přihlaste k účtu správce. Zkontrolujte sloupec Oprávnění ke správě propojení v tabulce platebního profilu v účtu správce. Pokud je zde hodnota Ano se štítkem Uděleno automaticky, bylo vašemu účtu správce automaticky uděleno oprávnění ke správě propojení pro správu platebního profilu. Společnost Google uděluje oprávnění ke správě propojení na základě těchto kritérií:

 • Platební profil je propojen pouze s vaším účtem správce nebo s jiným účtem správce ve stejné hierarchii.
 • Všechny účty, které výše uvedený platební profil využívají k úhradám, jsou spravovány pouze vašim účtem správce nebo jiným účtem správce ve stejné hierarchii.

Chcete-li změnit účet správce, který má toto oprávnění ke správě vašeho platebního profilu, obraťte se na náš tým podpory.

Propojení účtu správce s platebním profilem nebo jeho odpojení

Propojení účtu správce s platebním profilem

 1. Přihlaste se jako uživatel-administrátor k účtu správce Google Ads s oprávněním ke správě propojení.
 2. Klikněte na ikonu klíče a v části Fakturace vyberte Platební profily.
 3. Klikněte na platební profil, ke kterému má váš účet správce oprávnění ke správě propojení (označen Ano ve sloupci Oprávnění ke správě propojení v tabulce platebního profilu).
 4. Klikněte na tlačítko , zadejte desetimístné ID účtu správce, který chcete propojit, a klikněte na možnost Odeslat pozvánku
   .
  • Uživatel-administrátor, který vám pozvánku poslal, musí mít z bezpečnostních důvodů k pozvanému účtu správce nebo k jeho nadřazenému účtu správce nejméně přístup pouze pro čtení.
  • Pokud je odesílající uživatel-administrátor také uživatelem-administrátorem pozvaného účtu správce, propojení se schválí a aktivuje automaticky.
  • Jestliže má uživatel-administrátor, který pozvánku odeslal, k pozvanému účtu správce přístup, ale nemá k němu oprávnění správce, musí uživatel-administrátor pozvaného účtu správce v tabulce platebního profilu přijmout pozvánku k propojení do 30 dnů (pokud chce propojení aktivovat).

Odpojení účtu správce od vašeho platebního profilu

 1. Přihlaste se jako uživatel-administrátor k účtu správce Google Ads s oprávněním ke správě propojení.
 2. Klikněte na ikonu klíče a v části Fakturace vyberte Platební profily.
 3. Klikněte na platební profil, ke kterému má váš účet správce oprávnění pro správu propojení (označen Ano ve sloupci Oprávnění ke správě propojení v tabulce platebního profilu).
 4. V řádku účtu správce, který je nutné odpojit, klikněte na Odstranit.
  • Odstranit lze pouze účet správce, ve kterém není daný platební profil používán žádným účtem.

Propojení platebního profilu s účtem správce Google Ads nebo jeho odpojení

Je-li to možné, doporučujeme v účtu správce Google Ads zkontrolovat, jestli už daný platební profil nemá jiný účet správce Google Ads s oprávněním ke správě propojení.

Propojení platebního profilu s účtem správce Google Ads a souhlas s oprávněním ke správě propojení

Jestliže už je k profilu nějaký účet správce s tímto oprávněním připojen, budou moct uživatelé-administrátoři tohoto účtu správce připojit k profilu další účty správce. Pokud žádný účet správce oprávnění nemá, budete muset propojení profilu s účtem správce povolit specialistovi podpory Google. V takovém případě můžete u propojeného účtu správce požádat i o oprávnění ke správě propojení.

Chcete-li Googlu umožnit propojení profilu s účtem správce nebo udělení oprávnění ke správě propojení, musí primární kontakt uvedený v platebním profilu nebo někdo využívající e-mailovou adresu s doménou vaší firmy (například „uzivatelskejmeno@domenafirmy.cz”) poslat příslušnému specialistovi podpory Google e-mail v otmto znění:

Tímto e-mailem souhlasíme s propojením účtu správce xxx-xxx-xxxx a platebního profilu [vložte název A číslo platebního profilu], {NEPOVINNÉ: „včetně povolení ke správě oprávnění“}.

O typu propojení rozhoduje Google na základě struktury vašeho účtu, právního vztahu se společností Google nebo zeměpisné polohy.

Odpojení platebního profilu od účtu správce Google Ads

Uživatelé-administrátoři účtu správce mohou zrušit propojení platebního profilu sami, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

 • účet správce má u profilu oprávnění ke správě propojení; a
 • daný platební profil nevyužívají žádné účty Google Ads.

O odpojení profilu od účtu správce Google Ads budete muset požádat specialistu podpory Google, pokud:

 • k profilu neexistuje žádný účet správce s oprávněním ke správě propojení,
 • profil je využíván účtem Google Ads.

Chcete-li Googlu umožnit odpojení profilu od účtu správce, musí primární kontakt uvedený v platebním profilu nebo někdo využívající e-mailovou adresu s doménou vaší firmy (například „uzivatelskejmeno@domenafirmy.cz”) poslat příslušnému specialistovi podpory Google e-mail v tomto znění:

Tímto e-mailem souhlasíme s odpojením účtu správce xxx-xxx-xxxx od platebního profilu [vložte název A číslo platebního profilu]. Bereme na vědomí, že všechny účty Google Ads, které přes tento profil provádějí platby, přestanou zobrazovat reklamy.

Upozorňujeme, že po odpojení profilu přestane související účet Google Ads zobrazovat reklamy. Deaktivuje se totiž nastavení fakturace, která přes profil funguje. Chcete-li reklamy zobrazovat i nadále, je nutné pro tyto účty fakturaci nastavit nově. Uživatelé odpojeného účtu správce budou moct dál zobrazovat všechny faktury, ale nebude už možné přes profil spravovat jejich nastavení.

Změna účtu správce, který má oprávnění ke správě propojení

Chcete-li Googlu u profilu umožnit změnu účtu správce s oprávněním ke správě propojení, musí primární kontakt uvedený v platebním profilu nebo někdo využívající e-mailovou adresu s doménou vaší firmy (například „uzivatelskejmeno@domenafirmy.cz”) poslat příslušnému specialistovi podpory Google e-mail v tomto znění:
Tímto e-mailem povolujeme změnu oprávnění ke správě propojení u platebního profilu [vložte název A číslo platebního profilu] – souhlasíme s odebráním oprávnění účtu správce xxx-xxx-xxxx a s jeho udělením účtu správce xxx-xxx-xxxx.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory