Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) cho Quảng cáo khách sạn

Phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) (trước đây là GHACP – Chương trình Phí hoa hồng Google Quảng cáo khách sạn, còn được gọi là Phí mỗi lượt lưu trú) là một chiến lược đặt giá thầu cho Chiến dịch khách sạn. Chiến lược đặt giá thầu này cho phép đối tác chỉ thanh toán khi khách thực sự lưu trú, giúp đối tác tránh được rủi ro khi khách hủy phòng.

Cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú)

Chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) giúp đối tác khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ máy học của Google để thu hút khách lưu trú.

Đối tác đặt tỷ lệ phí hoa hồng (% giá trị đặt phòng) bằng cách sử dụng chiến lược giá thầu Phí hoa hồng ở cấp chiến dịch.

Sau đó, thuật toán đặt giá thầu của Google sẽ tính toán giá thầu Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) tối đa nhằm đạt được mức phí hoa hồng trung bình bằng với mục tiêu của đối tác.

Để cải thiện hiệu quả hoạt động trong phiên đấu giá quảng cáo, chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) sẽ điều chỉnh giá thầu bằng cách sử dụng thông tin theo thời gian thực (chẳng hạn như thiết bị và vị trí của người dùng cuối, sản phẩm của Google, vị trí địa lý, lịch trình và giá khách sạn).

Tối thiểu mỗi tháng trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán (ngày 17 hằng tháng), đối tác phải tải báo cáo đối chiếu lên và báo cáo này phải chứa thông tin về lượng khách lưu trú thực tế. Google tính phí đối tác dựa trên tỷ lệ phí hoa hồng cho các lần khách lưu trú mà đối tác đã đặt.

Lưu ý: Các chiến dịch sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) sẽ không báo cáo chi phí trong Google Ads và các chiến dịch này sẽ được lập hóa đơn theo quy trình thanh toán của Hotel Center.

Yêu cầu

Để thiết lập chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú), tài khoản của bạn phải được chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí sau. Sau khi được chấp thuận, bạn có thể di chuyển chiến dịch của mình.

Lưu ý: Tài khoản của bạn phải được Google chấp thuận để có quyền truy cập và tạo chiến dịch.
 1. Hoàn tất hồ sơ thanh toán của bạn trong Google AdsHotel Center. Chi phí tài khoản sẽ được lập hóa đơn trong Hotel Center.
 2. Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi với các giá trị chuyển đổi theo giao dịch cụ thể.
 3. Đặt danh mục hành động chuyển đổi thành “Mua hàng”.
 4. Gửi định kỳ báo cáo đối chiếu.
Lưu ý: Khách hàng có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ phải được lập hóa đơn bằng đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

Bắt đầu

Lưu ý: Bạn có thể di chuyển chiến dịch Quảng cáo khách sạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Hotel Center và sử dụng công cụ di chuyển để sao chép chiến dịch sang Google Ads hoặc làm theo hướng dẫn dưới đây để di chuyển chiến dịch từ tài khoản Google Ads.

Chấp thuận

Để sử dụng chiến lược giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú), bạn phải được Google chấp thuận. Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản bán hàng của Google hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Thiết lập giá trị giao dịch cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Gửi dữ liệu giao dịch của bạn bằng cách sử dụng thẻ toàn trang web với các thông số bắt buộc sau:

'start_date'
'end_date'
'id'
'value'
'currency'

'value' dùng để tính toán chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi. Nếu bạn không cung cấp thông số 'value''currency' đã liên kết, Google sẽ sử dụng giá trị mặc định trong mục cài đặt về lượt chuyển đổi và trình đặt giá thầu sẽ điều chỉnh giá thầu cho phù hợp.

Lưu ý: Giá trị giao dịch chuyển đổi chỉ dành cho chiến dịch khách sạn.

Định cấu hình URL trang đích của bạn (không bắt buộc)

Để hỗ trợ cho chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), Quảng cáo khách sạn phải chứa các thông số mới sau trong URL trang đích:

(PAYMENT-ID): Chuyển thành một chuỗi được xác định sẵn là “commission” hoặc số IATA mà Google chỉ định (ví dụ: "01234567") nếu bạn sử dụng một đại lý thu phí hoa hồng. Để thay đổi định dạng của số IATA hoặc chuỗi được xác định sẵn, hãy liên hệ với Người quản lý tài khoản kỹ thuật của bạn.

(IF-PAYMENT-ID): Chuyển thành "true" đối với những khách sạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú); nếu không thì chuyển thành "false". Nếu "true", thì các giá trị theo điều kiện này sẽ được chèn vào URL. Nếu không, các giá trị theo lệnh ELSE sẽ được chèn vào.

Để biết thêm thông tin về cách tạo đường liên kết đến trang đích, hãy tham khảo bài viết Tạo URL động.

Ví dụ 1

Ví dụ sau đây cho thấy các thông số mới trong định nghĩa URL trang đích:
http://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)&checkinDay=(CHECKINDAY)&checkinMonth=(CHECKINMONTH)&checkinYear=(CHECKINYEAR)&nights=(LENGTH)(IF-PAYMENT-ID)&bookingSource=(PAYMENT-ID)(ELSE)(ENDIF)

Đối với khách sạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), URL này sẽ chuyển thành:
http://www.partnerdomain.com?hotelID=ABCDEF&checkinDay=15&checkinMonth=07&checkinYear=2015&nights=3&bookingSource=123456789

Đối với khách sạn không sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), URL này sẽ chuyển thành:
http://www.partnerdomain.com?hotelID=ABCDEF&checkinDay=15&checkinMonth=07&checkinYear=2015&nights=3

Ví dụ 2

<URL>http://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)&checkinDay=(CHECKINDAY)&checkinMonth=(CHECKINMONTH)&checkinYear=(CHECKINYEAR)&nights=(LENGTH)&bookingSource=(IF-PAYMENT-ID)commissions(ELSE)GoogleCPC(ENDIF)</URL>

Đối với khách sạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), URL này chuyển thành:

http://www.partnerdomain.com?hotelID=ABCDEF&checkinDay=15&checkinMonth=07&checkinYear=2015&nights=3&bookingSource=commissions

Thiết lập chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú)

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng chiến dịch hiện có cho chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) mà phải tạo chiến dịch mới.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng plus, sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
 5. Chọn loại Chiến dịch khách sạn.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Thiết lập các tùy chọn cài đặt chiến dịch trên trang Cài đặt chiến dịch. Tìm hiểu về từng tùy chọn cài đặt.
 8. Trên trang Cài đặt của chiến dịch, hãy chọn chiến lược đặt giá thầu Phí hoa hồng.
 9. Trong mục "Thanh toán cho", hãy chọn Khách đến lưu trú.
 10. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Sử dụng API Quảng cáo khách sạn

Tạo chiến dịch Phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) bằng cách sử dụng API Google Ads tương tự như việc tạo các loại chiến dịch khác trong Google Ads. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thêm quảng cáo khách sạn.

Có các tùy chọn cài đặt cụ thể cần thiết cho PaymentMode , BudgetTypeBiddingStrategyType. Xem API Google Ads thử nghiệm (được liệt kê trong GUEST_STAY) để biết thông tin cài đặt.

Tạo báo cáo đối chiếu

Bạn có thể tạo báo cáo đối chiếu và tải báo cáo này lên bằng cách sử dụng Hotel Center. Các báo cáo này đối chiếu tài khoản của bạn với Google để thanh toán hóa đơn của bạn và tải tệp CSV ("báo cáo đối chiếu") lên Google hàng tháng, hàng tuần hoặc hai tuần một lần.

Để tránh bị tính phí hai lần, khi bạn tải tệp đối chiếu mới lên, hãy đảm bảo rằng tệp này không chứa bất kỳ lượt khách lưu trú nào đã được đối chiếu trong tệp trước đó.

Tải báo cáo đối chiếu lên

Sau khi tạo báo cáo đối chiếu, bạn có thể sử dụng Hotel Center để tải báo cáo đối chiếu lên hoặc sử dụng API báo cáo đối chiếu.

Nếu cho rằng báo cáo của bạn không chính xác, thì trong ít nhất 7 ngày kể từ ngày ra thông báo và dựa trên lý do hợp lý, Google có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ hoặc hồ sơ cần thiết để xác định xem tại thời điểm đó báo cáo hoặc thông tin thanh toán của bạn có chính xác hay không. Nếu bạn không thể cung cấp các giấy tờ hoặc hồ sơ chứng minh đó hoặc nếu Google thấy rằng các giấy tờ hoặc hồ sơ đó không chứng minh được báo cáo của bạn là chính xác, Google có thể ngừng hiển thị quảng cáo cho khách sạn của bạn.

Các phương pháp hay nhất

Lượng dữ liệu: Để chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) hoạt động hiệu quả nhất, mỗi chiến dịch cần có ít nhất 10 lượt chuyển đổi/tuần. Hãy xem xét việc hợp nhất các chiến dịch nếu bạn có một chiến dịch dự kiến chỉ nhận được dưới 10 lượt chuyển đổi/tuần.

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi đáng tin cậy: Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi phải được triển khai trên tất cả các thiết bị và điểm bán hàng. Việc tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Bạn không được xóa mã theo dõi lượt chuyển đổi khỏi trang web hoặc di chuyển mã đó đến một vị trí khác trong khi chiến dịch đang chạy. Nếu bạn thay đổi mã theo dõi lượt chuyển đổi, hãy đợi ít nhất 2 tuần để chúng tôi điều chỉnh lại thuật toán.

Đặt mục tiêu tỷ lệ phần trăm phí hoa hồng: Để xác định đúng tỷ lệ phần trăm giá trị lượt đặt phòng cho chiến dịch, hãy xem xét hiệu quả hoạt động trước đây của cơ sở lưu trú dựa trên tỷ lệ nhấp, tỷ lệ chuyển đổi và ROI. Bạn có thể đặt mục tiêu trong khoảng 0% – 100%.

Đối chiếu nhất quán: Bạn có thể gửi báo cáo đối chiếu cho Google ít nhất 30 ngày/lần và trễ nhất vào ngày 17 của tháng. Bạn nên đối chiếu thường xuyên hơn (nếu có thể).

Thời gian tăng tốc và hiệu quả hoạt động của chiến dịch: Cho phép mỗi chiến dịch chạy trong ít nhất 7 ngày trước khi đánh giá hiệu quả hoạt động và thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Cố gắng tránh thay đổi thường xuyên và quá lớn trong khi chiến dịch đang chạy (bao gồm tỷ lệ phí hoa hồng, thông tin nhắm mục tiêu và các cơ sở lưu trú đang hoạt động trong chiến dịch) để tránh biến động về hiệu quả hoạt động.

Nhóm cơ sở lưu trú: Chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) có thể hoạt động hiệu quả hơn khi các cơ sở lưu trú có hiệu quả hoạt động dự kiến tương tự được nhóm lại với nhau. Bạn nên xem xét dữ liệu trước đây so với tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ nhấp để xác định cách nhóm các cơ sở lưu trú tối ưu nhất.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) và chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi) là gì?

Có 2 điểm khác biệt chính:

 1. Không giống như chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú), chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi) sẽ tối ưu hóa cho giá trị đặt phòng mà không xét đến khả năng khách hủy đặt phòng.
 2. Với chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi), bạn sẽ phải trích tỷ lệ phần trăm giá trị đặt phòng cho lượt chuyển đổi thay vì lần khách lưu trú.

Có tùy chọn điều chỉnh giá thầu nào tương thích với chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) không?

Hiện tại, chỉ có tùy chọn điều chỉnh giá thầu thiết bị thành -100%. Bạn có thể đặt riêng tùy chọn nhắm mục tiêu cấp quốc gia cho chiến dịch này.

Tại sao đường liên kết đặt phòng của Quảng cáo khách sạn không hiển thị ở vị trí cao hơn?

Giống như các chiến lược giá thầu khác, vị trí đặt quảng cáo của bạn tùy thuộc vào giá thầu của bạn như thế nào so với giá thầu của các đối thủ cạnh tranh trong cùng một phiên đấu giá. Nếu có nhiều nhà quảng cáo đặt giá thầu để hiển thị trong Quảng cáo khách sạn cho một cơ sở lưu trú phổ biến, thì giá thầu của bạn có thể không đủ cao để xếp hạng trên những người tham gia khác trong phiên đấu giá. Đồng thời, đường liên kết đặt phòng của Quảng cáo khách sạn sẽ hiển thị ở vị trí thấp hơn hoặc có thể sẽ hoàn toàn không hiển thị.

Tôi có thể làm gì để cải thiện vị trí đặt quảng cáo của mình?

Bạn tham gia mỗi phiên đấu giá với giá thầu CPC được tính toán dựa trên tỷ lệ phí hoa hồng cố định mà bạn đưa ra. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phí hoa hồng này và tham gia phiên đấu giá với CPC được tính toán theo cách khác.

Chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) được lập hóa đơn như thế nào?

Chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) được lập hóa đơn vào ngày 18 hằng tháng dựa trên số lượng khách lưu trú trong báo cáo đối chiếu mà nhà quảng cáo đã tải lên.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố