Inteligentne określanie stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym

Inteligentne określanie stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym jest dostępne w kampaniach w sieci wyszukiwania i w kampaniach produktowych. Pozwala ono optymalizować stawki za wizyty przy użyciu tych samych strategii ustalania stawek co przy konwersjach online. Dowiedz się więcej o inteligentnym określaniu stawek.

W kampaniach w sieci reklamowej inteligentne określanie stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym jest obecnie dostępne tyko dla niektórych reklamodawców. Jeśli kampanie w sieci reklamowej prowadzisz na tym samym koncie co kampanie w sieci wyszukiwania lub kampanie produktowe i jeśli rejestrujesz wizyty w sklepie stacjonarnym w kampaniach w sieci reklamowej, możesz dodać te wizyty do strategii ustalania stawek Docelowy CPA, Docelowy ROAS i Maksymalizacja liczby konwersji w sieci reklamowej.

Inteligentne określanie stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym nie jest jeszcze dostępne w kampaniach wideo. Wizyty w sklepie stacjonarnym będą widoczne w kampaniach wideo na poziomie konta, ale nie będą uwzględniane przy optymalizacji stawek w tych kampaniach. Aby zachować spójność raportów o konwersjach, możesz monitorować wizyty w sklepie stacjonarnym na poziomie kampanii lub utworzyć kolumny niestandardowe dla kampanii wideo.

Uwaga: w kampaniach w sieci reklamowej i w kampaniach wideo wizyty w sklepie stacjonarnym będą widoczne w raportach, ale nie będą uwzględniane podczas ustalania stawek, jeśli zostaną dodane na poziomie konta za pomocą ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach”. W kampaniach w sieci reklamowej i w kampaniach wideo do raportowania takich wizyt możesz używać kolumn niestandardowych.

Informacje o konwersjach polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym

Jeśli wizyty klientów w lokalizacjach fizycznych są istotne dla Twojej firmy, możesz korzystać ze śledzenia konwersji do sprawdzania, w jakim stopniu kliknięcia i widoczne wyświetlenia reklam przyczyniają się do wizyt w sklepie stacjonarnym. Dowiedz się więcej o konwersjach polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym.

Określanie wartości wizyty w sklepie stacjonarnym

Jeśli transakcje sprzedaży online śledzisz jako konwersje i zaliczasz je do przychodów, możesz też określać wartość wizyt w sklepie stacjonarnym, by szacować uzyskiwane dzięki nim przychody. Dzięki temu możesz mierzyć łączne przychody i zwrot z nakładów na reklamę. Więcej informacji o tym, jak określać wartość wizyty w sklepie stacjonarnym, możesz znaleźć w artykule o wartości konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym lub w filmie o określaniu wartości wizyt w sklepie stacjonarnym.

Sprawdzone metody dotyczące okna konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym

Aby uzyskać najlepszą skuteczność i trafność inteligentnego określania stawek, zalecamy używanie siedmiodniowego okna konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym. Jednak w przypadku pewnych modeli biznesowych, które wymagają dłuższego okna konwersji z powodu dłuższych cykli zakupu (np. dealerzy samochodowi), warto zachować domyślne 30-dniowe okno konwersji. Pamiętaj, że po zastosowania takiego okna na prawidłową ocenę skuteczności inteligentnego określania stawek uwzględniającego wizyty w sklepie stacjonarnym potrzeba będzie więcej czasu. Więcej informacji o konfigurowaniu okna konwersji znajdziesz w artykule o oknie konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym.

Konfigurowanie w kampaniach strategii inteligentnego określania stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym

Kampanie w sieci wyszukiwania

Obsługiwane strategie ustalania stawek

W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania inteligentne określanie stawek za konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym jest obsługiwane przez wszystkie strategie ustalania stawek, które przeprowadzają optymalizację pod kątem konwersji. Dowiedz się więcej o wybieraniu strategii ustalania stawek odpowiednich do Twoich celów.

Uwzględnij w Konwersjach

Ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” pozwala określić, czy dane o działaniach powodujących konwersję mają być uwzględniane w kolumnie raportowania „Konwersje” i używane do optymalizacji w ramach inteligentnego określania stawek w Google Ads. Domyślnie wizyty w sklepie stacjonarnym są rejestrowane w kolumnie „Wszystkie konwersje”, a nie w kolumnie „Konwersje”. Po zmianie ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” wizyty w sklepie stacjonarnym będą zliczane w obu tych kolumnach. Uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania można włączyć na dwa sposoby:

1. Uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta (domyślne i zalecane)

Jeśli dane działanie powodujące konwersję uwzględnisz w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta, strategie inteligentnego określania stawek, które na tym koncie przeprowadzają optymalizację nastawioną na konwersje, zaczną wykonywać optymalizację podporządkowaną temu działaniu. Jeśli konwersja należy do poziomu konta menedżera, wspomniane ustawienie będzie stosowane we wszystkich kampaniach korzystających z inteligentnego określania stawek prowadzonych na kontach klientów, które są podrzędne wobec tego konta menedżera i mają włączone śledzenie konwersji. Zalecamy używanie w miarę możliwości ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta, ponieważ najlepszą ogólną skuteczność można uzyskać dzięki optymalizacji podporządkowanej temu samemu zestawowi konwersji we wszystkich kampaniach. Ustawienie na poziomie konta zalecamy zwłaszcza wtedy, gdy:

 • nie korzystasz jeszcze ze strategii ustalania stawek opartej na konwersjach,
 • zamierzasz uwzględniać wizyty w sklepie stacjonarnym we wszystkich istniejących już strategiach ustalania stawek opartych na konwersjach.
 • Uwaga: aby uzyskać najlepszą skuteczność, zalecamy uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym we wszystkich istniejących już strategiach ustalania stawek opartych na konwersjach.

Aby uwzględniać wizyty w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia .
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Na karcie „Działania powodujące konwersje” kliknij działanie powodujące konwersję Wizyty w sklepie stacjonarnym.
 5. Kliknij Edytuj ustawienia.
 6. Zaznacz pole wyboru obok pozycji „Uwzględnij w Konwersjach” i kliknij Zapisz.

Uwzględniając wizyty w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Po uwzględnieniu wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta klienta bądź menedżera zaktualizuj wartości docelowe ROAS lub CPA we wszystkich dotychczasowych kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych, które korzystają z inteligentnego określania stawek opartego na konwersjach. Dzięki temu strategie ustalania stawek będą brać pod uwagę dodatkowe konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym lub ich wartość.
 • Strategie inteligentnego określania stawek uwzględniają wszystkie działania powodujące konwersje oznaczone jako „Uwzględnij w Konwersjach”. Jeśli chcesz przeprowadzać optymalizację tylko pod kątem wizyt w sklepie stacjonarnym, zmień to ustawienie na „Nie” w przypadku pozostałych działań powodujących konwersje.

2. Uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie kampanii

To ustawienie umożliwia wybór działań powodujących konwersję, które będą rejestrowane w kolumnie „Konwersje” i używane do optymalizacji stawek na poziomie kampanii. Ustawienie konwersji kampanii pozwala zastąpić ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta. Taka konfiguracja jest zalecana jako rozwiązanie tymczasowe, jeśli stosujesz już strategie ustalania stawek, które wykonują optymalizację nakierowaną na konwersje, i wolisz stopniowo testować i wprowadzać na całym koncie określanie stawek za wizyty w sklepie stacjonarnym.

Aby skonfigurować ustawienie konwersji na poziomie kampanii w kampaniach w sieci wyszukiwania:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Kampanie w sieci wyszukiwania.
 3. W menu kliknij Ustawienia, by odszukać i otworzyć stronę „Ustawienia kampanii”.
 4. Wybierz kampanię, w której chcesz włączyć określanie stawek za wizyty w sklepie stacjonarnym.
 5. Kliknij Dodatkowe ustawienia.
 6. W menu „Konwersje” kliknij kolejno Wybierz działania powodujące konwersję dla tej kampaniiWybierz działania powodujące konwersję.
 7. Wybierz działanie powodujące konwersję Wizyty w sklepie stacjonarnym w uzupełnieniu innych działań, pod których kątem chcesz optymalizować stawki, i kliknij Zapisz.

Gdy już zdecydujesz się w pełni uwzględnić wizyty w sklepie stacjonarnym, zalecamy włączenie tego ustawienia na poziomie konta, ponieważ optymalizacja podporządkowana tym samym celom we wszystkich kampaniach zapewnia największą ogólną skuteczność. Jeśli masz też inne działania powodujące konwersję z możliwością określenia stawki (np. zakupy w witrynie, połączenia telefoniczne, rejestracje itp.), zalecamy wybranie ich w uzupełnieniu działania powodującego konwersję, które polega na wizycie w sklepie stacjonarnym, by przeprowadzać optymalizację pod kątem pełnych korzyści przynoszonych przez kampanię. Dowiedz się, jak włączyć ustawienie konwersji na poziomie kampanii.

Kampanie produktowe

Obsługiwane strategie ustalania stawek

W przypadku kampanii produktowych i inteligentnych kampanii produktowych inteligentne określanie stawek za konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym jest obsługiwane przez strategię ustalania stawek Docelowy ROAS.

Uwzględnij w Konwersjach

Ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” pozwala określić, czy dane o działaniach powodujących konwersję mają być uwzględniane w kolumnie raportowania „Konwersje” i używane do optymalizacji w ramach inteligentnego określania stawek w Google Ads. Domyślnie wizyty w sklepie stacjonarnym są rejestrowane w kolumnie „Wszystkie konwersje”, a nie w kolumnie „Konwersje”. Po zmianie ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” wizyty w sklepie stacjonarnym będą zliczane w obu tych kolumnach.

1. Uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta (domyślne)

Jeśli dane działanie powodujące konwersję uwzględnisz w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta, strategie inteligentnego określania stawek, które na tym koncie przeprowadzają optymalizację nastawioną na konwersje, zaczną wykonywać optymalizację podporządkowaną temu działaniu. Jeśli konwersja należy do poziomu konta menedżera, wspomniane ustawienie będzie stosowane we wszystkich kampaniach korzystających z inteligentnego określania stawek prowadzonych na kontach klientów, które są podrzędne wobec tego konta menedżera i mają włączone śledzenie konwersji. Zalecamy używanie w miarę możliwości ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” na poziomie konta, ponieważ najlepszą ogólną skuteczność można uzyskać dzięki optymalizacji podporządkowanej temu samemu zestawowi konwersji we wszystkich kampaniach. Ustawienie na poziomie konta zalecamy zwłaszcza wtedy, gdy:

 • nie korzystasz ze strategii ustalania stawek opartej na konwersjach,
 • zamierzasz uwzględniać wizyty w sklepie stacjonarnym we wszystkich dotychczasowych kampaniach z włączoną strategią Docelowy ROAS i inteligentnych kampaniach produktowych.
  • Uwaga: najlepsze efekty przyniesie uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym we wszystkich dotychczasowych kampaniach z włączoną strategią Docelowy ROAS i inteligentnych kampaniach produktowych.

Aby uwzględniać wizyty w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia  po prawej stronie górnego paska.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Na karcie „Działania powodujące konwersje” kliknij działanie powodujące konwersję Wizyty w sklepie stacjonarnym.
 5. Kliknij Edytuj ustawienia.
 6. Zaznacz pole wyboru obok pozycji „Uwzględnij w Konwersjach” i kliknij Zapisz.

Uwzględniając wizyty w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Po uwzględnieniu wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie konta klienta bądź menedżera zaktualizuj wartości docelowe ROAS lub CPA we wszystkich dotychczasowych kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych, które korzystają z inteligentnego określania stawek opartego na konwersjach. Dzięki temu strategie ustalania stawek będą brać pod uwagę dodatkowe konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym lub ich wartość.

2. Uwzględnianie wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” na poziomie kampanii poprzez cele konwersji

Wybranie jako celu kampanii produktowej konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym umożliwi Ci włączenie na poziomie kampanii w jej ustawieniach określania stawek za wizyty w sklepie stacjonarnym.

Aby skonfigurować ustawienie konwersji na poziomie kampanii w kampaniach standardowych i w inteligentnych kampaniach produktowych:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Kampanie produktowe.
 3. W menu kliknij Ustawienia, by odszukać i otworzyć stronę „Ustawienia kampanii”.
 4. Wybierz kampanię, w której chcesz włączyć określanie stawek za wizyty w sklepie stacjonarnym.
 5. W sekcji „Ustawienia określania stawek” kliknij Cele konwersji.
 6. Kliknij Wybierz cele konwersji dla tej kampanii.
  • Uwaga: w przypadku inteligentnych kampanii produktowych możesz pominąć ten krok.
 7. Kliknij Wizyty w sklepie stacjonarnym.
 8. Sprawdź wartość konwersji. Aby zaktualizować na poziomie konta wartość wizyt w sklepie stacjonarnym, kliknij Zmień wartość wizyt w sklepie stacjonarnym.
 9. Kliknij Zapisz.

Optymalizacja pod kątem konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym

Jeśli chcesz w większym stopniu optymalizować kampanię w sieci wyszukiwania pod kątem konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym, użyj strategii ustalania stawek opartej na wartości i nadaj takim konwersjom większą względną wartość niż innym działaniom powodującym konwersje. Strategie ustalania stawek, które przeprowadzają optymalizację pod kątem liczby konwersji (np. Docelowy CPA czy Maksymalizuj liczbę konwersji), uznają każde działanie powodujące konwersję za równie ważne. Dowiedz się więcej o zaletach określania wartości konwersji.

W przypadku reklam produktowych wizyty w sklepie stacjonarnym są uwzględniane tylko przez strategie ustalania stawek oparte na wartości (np. Docelowy ROAS i inteligentne kampanie produktowe).

Sprawdzone metody określania i aktualizowania wartości docelowych

Pamiętaj, że zmiany w ustawieniach konwersji nie działają wstecz. Gdy uwzględnisz wizyty w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje”, wartości historyczne w kolumnach konwersji nie będą odzwierciedlać bieżącego ustawienia. Z tego powodu zalecamy ręczne obliczenie wartości docelowych CPA i ROAS przy uwzględnieniu danych historycznych z okresu dłuższego o co najmniej 30 dni od opóźnienia konwersji. Służą do tego takie wzory:

 • Docelowy CPA = koszt / (wszystkie konwersje z możliwością określenia stawki + wizyty w sklepie stacjonarnym)
 • Docelowy ROAS = (wartość konwersji wszystkich konwersji z możliwością określenia stawki + wizyty w sklepie stacjonarnym * bieżąca wartość konwersji polegającej na wizycie w sklepie stacjonarnym) * 100 / koszt

W przypadku wartości docelowych ROAS w inteligentnych kampaniach produktowych należy stosować się do powyższej porady, chyba że:

 • Nie korzystasz z opcjonalnej wartości docelowej ROAS: nie musisz niczego robić.
 • Używasz wartości docelowej ROAS tylko jako zabezpieczenia (wartość docelowa ROAS jest wyższa od osiąganego ROAS): zastanów się nad wyznaczeniem nowej wartości docelowej ROAS przekraczającej też wartość wyliczoną za pomocą podanego powyżej wzoru.

Pamiętaj, by używać danych historycznych z okresu dłuższego o co najmniej 30 dni od opóźnienia konwersji. Jeśli na przykład okno konwersji w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym i maksymalne opóźnienie konwersji online wynoszą 30 dni, ustaw uwzględnianie danych historyczny z ostatnich od 30 do 60 dni.

Wpływ na koszty dodania konwersji lub wartości konwersji do strategii inteligentnego określania stawek opartej na wartości docelowej

Dodanie wizyt w sklepie stacjonarnym do konwersji używanych do określania stawek może spowodować, że strategie Docelowy CPA, Docelowy ROAS i inteligentne kampanie produktowe (jeśli korzystają z opcjonalnej wartości docelowej ROAS) będą wydawać większe środki, by nadal osiągać wyznaczone wartości docelowe. Aby utrzymać stabilne wydatki, stosuj się do powyższych zaleceń związanych z określaniem i aktualizowaniem wartości docelowych. Jeśli chcesz dodatkowo przeciwdziałać wzrostowi wydatków, możesz po uwzględnieniu wizyt w sklepie stacjonarnym w kolumnie „Konwersje” obniżyć wartość docelową CPA lub zwiększyć wartość docelową ROAS.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem