Thực hiện thay đổi hàng loạt đối với Chiến dịch khách sạn

Nếu muốn thay đổi một số lượng đáng kể các nhóm khách sạn và giá thầu trong Chiến dịch khách sạn, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng tính năng tải lên hàng loạt. Bạn sẽ thực hiện điều này bằng cách tải báo cáo có thể chỉnh sửa, thực hiện các thay đổi ngay trong tài liệu và sau đó tải báo cáo đã cập nhật lên tài khoản. Tại đây, bạn có thể xem trước và áp dụng các thay đổi mới.

Trước khi bắt đầu

 • Để thực hiện chỉnh sửa hàng loạt, trước tiên bạn cần tạo Chiến dịch khách sạn.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để thực hiện thay đổi trên tất cả các chiến dịch khách sạn của mình một cách hiệu quả.

Hướng dẫn

Bước 1: Tải báo cáo nhóm khách sạn xuống

Để thay đổi nhóm khách sạn và giá thầu bằng tính năng tải lên hàng loạt, trước tiên bạn cần tải xuống báo cáo nhóm khách sạn có thể chỉnh sửa.

Dưới đây là cách tải báo cáo nhóm khách sạn xuống:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch.
 3. Chọn Chiến dịch khách sạn mà bạn muốn thực hiện thay đổi.
 4. Chọn nhóm quảng cáo trong chiến dịch.
 5. Đảm bảo bảng hiển thị tất cả các cột mà bạn có thể muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào nút tải xuống.
 7. Chọn định dạng tệp mà bạn muốn sử dụng
 8. Nhấp vào Tải xuống.

Bước 2: Chỉnh sửa báo cáo nhóm khách sạn

Khi có báo cáo nhóm khách sạn đã tải xuống, bạn có thể xem xét tất cả các nhóm khách sạn trên mọi số lượng nhóm quảng cáo và sửa đổi giá thầu (CPC tối đa, CPC% tối đa và Phí hoa hồng) cho các nhóm khách sạn.

Khi chỉnh sửa báo cáo, bạn cần tuân theo một số quy tắc chung để đảm bảo rằng Google hiểu đúng các yêu cầu thay đổi của bạn.

Quy tắc chung để chỉnh sửa báo cáo nhóm khách sạn

 • Đừng lo lắng về việc xóa các cột không liên quan hoặc hàng tổng cộng. Bạn chỉ cần tải toàn bộ báo cáo lên và chúng tôi sẽ bỏ qua những thông tin không cần thiết.
 • Hãy nhớ lưu bảng tính bằng một trong các định dạng mà chúng tôi hỗ trợ (.xlsx, .tsv hoặc .csv).

Dưới đây là các cột mà bạn sẽ thấy trong báo cáo nhóm khách sạn có thể chỉnh sửa, cùng với hướng dẫn về cách thực hiện các thay đổi. Tùy thuộc vào các cột hiển thị trên tab “Nhóm khách sạn” khi bạn tải báo cáo xuống, bạn có thể thấy các cột bổ sung và tất cả đều không thể chỉnh sửa.

Tên cột Mô tả Hướng dẫn chỉnh sửa
Chiến dịch Cho biết tên mà bạn đã đặt cho chiến dịch của mình. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi ID chiến dịch)
Mã chiến dịch Cho biết giá trị nhận dạng riêng trong Google Ads được gán cho mỗi chiến dịch. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi tên chiến dịch)
Mã nhóm quảng cáo Cho biết giá trị nhận dạng riêng trong Google Ads được gán cho mỗi nhóm quảng cáo. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi tên nhóm quảng cáo)
Nhóm quảng cáo Cho biết tên mà bạn đã đặt cho nhóm quảng cáo của mình. Có thể chỉnh sửa (Cũng phải thay đổi Mã nhóm quảng cáo)
Mã nhóm khách sạn Cho biết giá trị nhận dạng riêng trong Google Ads được gán cho mỗi nhóm khách sạn. Không thể chỉnh sửa
Nhóm khách sạn Hiển thị đường dẫn đầy đủ của nhóm khách sạn trong thứ bậc nhóm khách sạn của bạn. Tìm hiểu thêm về việc chia nhỏ các nhóm khách sạn. Có thể chỉnh sửa
Loại phân chia Cho biết liệu hàng có đại diện cho phân mục hoặc đơn vị hay không. Không thể chỉnh sửa
CPC tối đa Cho biết giá thầu giá tối đa mỗi lượt nhấp hiện tại cho nhóm khách sạn. Bạn sẽ không thấy giá trị nếu nhóm khách sạn đã được chia nhỏ.

Để thay đổi giá thầu của bạn, hãy chỉnh sửa giá trị trong cột.

Lưu ý: Nếu đặt CPC tôi đa thành 0, bạn sẽ gặp lỗi. Thay vào đó, bạn có thể đặt CPC tối đa thành “Bị loại trừ”.

% CPC t.đa Với CPC%, bạn đặt giá thầu theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá phòng khách sạn mỗi đêm (bao gồm thuế và phí). Bạn có thể đặt giới hạn giá thầu hiệu quả tối đa ở cấp chiến dịch. Sử dụng giá trị "Bị loại trừ" thay vì giá trị 0.
Phí hoa hồng Bạn chỉ có thể sửa đổi trạng thái “bao gồm/loại trừ” đối với giá thầu Phí hoa hồng. Có thể chỉnh sửa.
Số lượt nhấp Hiển thị số lượt nhấp vào quảng cáo cho các khách sạn trong nhóm khách sạn đó. Hãy sử dụng thông tin này để quyết định cách mà bạn có thể muốn điều chỉnh giá thầu của mình. Không thể chỉnh sửa
Mẫu theo dõi Hiển thị mẫu theo dõi. Chỉnh sửa mẫu trong cột. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi.
Hậu tố URL cuối cùng Hiển thị hậu tố URL cuối cùng. Chỉnh sửa hậu tố trong cột. Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi.

Mẹo chỉnh sửa cách tổ chức nhóm khách sạn của bạn

Trong báo cáo của bạn, mỗi nhóm khách sạn được trình bày trên một hàng riêng biệt với loại phân chia và đường dẫn của các phân mục trong nhóm sản phẩm đó. Bạn có thể sử dụng đường dẫn "Nhóm khách sạn" để thêm, xóa hoặc chỉnh sửa cách tổ chức nhóm khách sạn.

Lưu ý: Khi tải lên hàng loạt, bạn chỉ có thể chia nhỏ theo mã khách sạn. Để có thể tải lên hàng loạt nhóm khách sạn, nhóm khách sạn “Tất cả khách sạn" hoặc nhóm khách sạn gốc phải được chia nhỏ theo mã khách sạn.

Đường dẫn “Nhóm khách sạn” thể hiện cho chuỗi các phân mục dẫn đến nhóm khách sạn. Đường dẫn luôn bắt đầu bằng * và sử dụng / để đại diện cho phân mục. attribute = value đại diện cho nhóm khách sạn, trong khi attribute = * đại diện cho nhóm khách sạn "Mọi thứ khác".

Ví dụ về loại phân chia và đường dẫn nhóm khách sạn

Nhóm khách sạn như hiển thị trên Google Ads Loại phân chia Tên nhóm khách sạn trong báo cáo có thể tải xuống
Tất cả khách sạn Phân mục */
i123 Đơn vị */hotel id="i123"
Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn' Đơn vị */hotel id =*
Thêm một nhóm khách sạn

Giả sử các nhóm khách sạn của bạn trông giống như sau:

Nhóm khách sạn Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm khách sạn trên Google Ads
*/ Phân mục -- Tất cả khách sạn
*/hotel id="i123" Đơn vị 0,55 i123
*/hotel id=* Đơn vị 0,35 Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn'


Để thêm đơn vị nhóm khách sạn mới, hãy chèn các hàng mới tương ứng với các nhóm khách sạn bạn muốn xem. Dưới đây, nhóm khách sạn "104208" đã được thêm vào báo cáo.

Nhóm khách sạn Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm khách sạn trên Google Ads
*/ Phân mục -- Tất cả khách sạn
*/hotel id="i123" Đơn vị 0,55 i123
*/hotel id="104208" Đơn vị 0,45 104208
*/hotel_id=* Đơn vị 0,35 Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn'
Xóa một nhóm khách sạn

Giả sử các nhóm khách sạn của bạn trông giống như sau:

Nhóm khách sạn Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm khách sạn trên Google Ads
*/ Phân mục -- Tất cả khách sạn
*/hotel id="i123" Đơn vị 0,55 i123
*/hotel id="104208" Đơn vị 0,45 104208
*/hotel_id=* Đơn vị 0,35 Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn'

Để xóa một đơn vị nhóm khách sạn, hãy thêm một cột Hành động và sau đó thêm XÓA bên cạnh nhóm khách sạn bạn muốn xóa.

Nhóm khách sạn Hành động Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm khách sạn trên Google Ads
*/   Phân mục -- Tất cả khách sạn
*/hotel id="i123" XÓA Đơn vị 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Đơn vị 0,45 104208
*/hotel_id=*   Đơn vị 0,35 Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn'
Chỉnh sửa một nhóm khách sạn hiện có
Giả sử các nhóm khách sạn của bạn trông giống như sau:
Nhóm khách sạn Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm khách sạn trên Google Ads
*/ Phân mục -- Tất cả khách sạn
*/hotel id="i123" Đơn vị 0,55 i123
*/hotel_id=* Đơn vị 0,35 Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn'

Để thay đổi một nhóm khách sạn hiện tại thành một nhóm khác, bạn sẽ làm theo hai bước:

 • Đối với bất kỳ nhóm khách sạn nào bạn muốn thay thế, hãy thêm một cột "Hành động" và sau đó thêm "XÓA" bên cạnh nhóm khách sạn bạn muốn xóa.
 • Thêm các hàng nhóm khách sạn mới nếu cần.

Dưới đây, nhóm khách sạn "104208" đã được thêm và nhóm "i123" đã được xóa.

Nhóm khách sạn Hành động Loại phân chia CPC tối đa Tên nhóm khách sạn trên Google Ads
*/   Phân mục -- Tất cả khách sạn
*/hotel id="i123" XÓA Đơn vị 0,55 i123
*/hotel id="104208"   Đơn vị 0,45 104208
*/hotel_id=*   Đơn vị 0,35 Mọi thứ khác trong 'Tất cả khách sạn'

Bước 3: Tải báo cáo lên

Dưới đây là cách tải bảng tính lên:

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng công cụGoogle Ads | tools [Icon] .
 2. Trong phần "Hành động hàng loạt", hãy chọn mục Tải lên.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng, sau đó nhấp vào mục Chọn tệp để tìm bảng tính bạn đã chỉnh sửa và lưu.
 4. Nhấp vào mục Xem trước để xem lại tệp của bạn, sau đó nhấp vào mục Áp dụng.
 5. Khi đã tải, màn hình xem trước các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện. Khi đó, bạn có thể thấy các thay đổi của mình sẽ trông như thế nào, bạn hãy chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào trong bảng tính của bạn rồi tải lên lại hoặc bỏ qua lỗi và nhấp vào Áp dụng các thay đổi.
Xem kết quả tải lên
Khi đã tải tệp lên, bạn sẽ thấy một mục mới cho tệp đó ở đầu bảng trong mục “Hành động hàng loạt”. Để xem thông tin chi tiết về các thay đổi của bạn, hãy nhấp vào cột Kết quả. Đối với bảng tính đã tải lên mà bạn chưa áp dụng, bạn có thể chọn Xem trước, Áp dụng hoặc Loại bỏ.
Việc cần làm nếu xảy ra lỗi
 1. Tìm bảng tính của bạn trong bảng "Hành động hàng loạt".
 2. Trong hàng có báo cáo của bạn, hãy nhấp vào Tải lỗi xuống hoặc nhấp vào số lỗi để xem màn hình "Chi tiết".
 3. Trong cột "Kết quả" trên bảng tính, hãy tìm sự cố với mỗi hàng, sau đó khắc phục sự cố đó.
 4. Lưu tệp, sau đó tải tệp lên trong khu vực "Hành động hàng loạt".

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố