Marka ng pag-optimize: Kahulugan

Ang marka ng pag-optimize ay isang pagtatantya kung gaano kahusay ang magiging performance ng iyong Google Ads account. Mula 0% hanggang 100% ang Marka ng pag-optimize, kung saan ang ibig sabihin ng 100% ay maaabot ng performance ng iyong account ang ganap nitong potensyal.

Kasama ng marka, makakakita ka ng listahan ng mga rekomendasyong makakatulong sa iyong i-optimize ang bawat campaign. Ipinapakita ng bawat rekomendasyon kung gaano kalaki ang magiging epekto sa iyong marka ng pag-optimize (ayon sa porsyento) kapag inilapat mo ang rekomendasyong iyon. Magbabago ang pangkalahatang marka ng pag-optimize ng iyong account kapag inilapat o na-dismiss ang mga rekomendasyong ito. Available ang marka ng pag-optimize sa antas ng Campaign, Account, at Manager Account.

Tandaan: Ipinapakita ang marka ng pag-optimize para lang sa mga aktibong Search, Display, at Shopping campaign. Ang marka ng pag-optimize ay hindi ginagamit ng iyong Marka ng Kalidad o AdRank.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu