Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads

Để đơn giản hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng mã trang web trên toàn bộ các sản phẩm của Google, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với thẻ Google Ads. Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads cho tính năng tiếp thị lại chuẩn hoặc tính năng tiếp thị lại động trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ trang web toàn cầu. Thẻ này được triển khai trên toàn trang web, cùng với đoạn mã sự kiện tùy chọn. Đoạn mã sự kiện phối hợp với thẻ trang web toàn cầu để đo lường hoạt động có ý nghĩa của người dùng trên trang web của bạn, chẳng hạn như xem sản phẩm hoặc dịch vụ, bắt đầu quá trình xác nhận mua hàng hoặc hoàn tất giao dịch mua hàng trực tuyến. Đây là các đoạn mã thay thế cho thẻ tiếp thị lại trước đó (thẻ này vẫn hoạt động).

Bài viết này giải thích lý do bạn nên sử dụng thẻ trang web toàn cầu cùng với đoạn mã sự kiện tùy chọn và cách triển khai thẻ đúng cách.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý thẻ trang web toàn cầu, thì bạn cũng có thể triển khai tính năng tiếp thị lại bằng mẫu thẻ tiếp thị lại của Google Ads có trong Trình quản lý thẻ của Google. Nếu đã có mã vùng chứa của Trình quản lý thẻ của Google trên trang web, bạn không nên triển khai thẻ trang web toàn cầu.

Trước khi bắt đầu

Lưu ý rằng:

  • Thẻ trang web toàn cầu hiện chỉ áp dụng cho các lượt chuyển đổi và hoạt động tiếp thị lại trên trang web trong trải nghiệm Google Ads mới.
  • Để tính năng tiếp thị lại chuẩn hoạt động (thẻ Google Ads được thiết lập thành "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này"), bạn phải có thẻ trang web toàn cầu trên mỗi trang của trang web.
  • Để tính năng tiếp thị lại động hoạt động (thẻ Google Ads được thiết lập thành “Thu thập các thuộc tính hoặc thông số cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo”), bạn phải có thẻ trang web toàn cầu trên mỗi trang của trang web và một đoạn mã sự kiện cho mỗi sự kiện tiếp thị lại phù hợp với loại doanh nghiệp của mình. (Lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải gắn thẻ bất kỳ trang không bán hàng nào trên trang web của mình. Bạn sẽ cần tích hợp đoạn mã sự kiện với mã nguồn trang web của mình để đoạn mã đó được kích hoạt theo hành động cụ thể của người dùng, chẳng hạn như xem sản phẩm hoặc thực hiện giao dịch mua hàng. Tìm hiểu thêm về cách theo dõi sự kiện tiếp thị lại cho loại doanh nghiệp của bạn
  • Bạn cần cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập dữ liệu và có được sự đồng ý của họ trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Đối với những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa, bạn có thể tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại. Hãy tìm hiểu cách sửa đổi thẻ trang web toàn cầu để vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng cụ thể.
Nếu tùy chọn thiết lập của bạn sử dụng JavaScript từ phiên bản trước của thẻ Google Ads, thì thẻ này sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu tùy chọn thiết lập của bạn sử dụng thẻ hình ảnh không phải JavaScript thì bạn nên thay thế thẻ này bằng thẻ mới để có đầy đủ chức năng.

Cách hoạt động của thẻ Google Ads mới

Thẻ Google Ads mới bao gồm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tùy chọn cùng phối hợp hoạt động để theo dõi các sự kiện tiếp thị lại của bạn. Đoạn mã sự kiện thông báo cho thẻ trang web toàn cầu biết khi nào cần gửi dữ liệu sự kiện tiếp thị lại chi tiết hơn. Bạn sẽ thấy đoạn mã cho thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tùy chọn khi thiết lập nguồn dữ liệu của thẻ Google Ads.

Thẻ trang web toàn cầu

Bạn phải đặt đoạn mã thẻ trang web toàn cầu trên tất cả các trang của trang web, trong phần <head> của các trang HTML. Bạn chỉ cần một đoạn mã thẻ trang web toàn cầu trên toàn bộ trang web của mình. Nếu bạn đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu từ một sự kiện tiếp thị lại hoặc hành động chuyển đổi đã tạo trước đó từ cùng một tài khoản Google Ads, thì bạn không nên thêm lại đoạn mã toàn cầu. Bạn cũng có thể lấy đoạn mã thẻ trang web toàn cầu từ tài khoản Google Analytics hoặc từ tài khoản Google Ads khác. Trong trường hợp đó, hãy thực hiện theo hướng dẫn về cách điều chỉnh thẻ trang web toàn cầu hiện có cho phù hợp với tài khoản Google Ads của bạn.

Dưới đây là ví dụ về thẻ trang web toàn cầu:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>   <script>     window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

Đoạn mã ở trên chỉ là một ví dụ và sẽ không hoạt động trên trang web của bạn. Khi gắn thẻ trang web cho hoạt động tiếp thị lại, bạn có thể xem và sao chép thẻ trang web toàn cầu cho tài khoản của mình.

Không chỉ Google Ads, các sản phẩm khác của Google như Google Analytics cũng sử dụng thẻ trang web toàn cầu. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm này, thẻ trang web toàn cầu sẽ giúp việc triển khai trên trang web trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp trải nghiệm gắn thẻ hợp nhất.

Đoạn mã sự kiện

Đoạn mã sự kiện dùng để đo lường các hoạt động của người dùng, chẳng hạn như hoạt động đăng nhập vào tài khoản hoặc duyệt qua sản phẩm hay dịch vụ. Thông tin về các hoạt động này được đo lường trong đoạn mã sự kiện bằng cách sử dụng các thông số sự kiện. Hãy cài đặt đoạn mã sự kiện trên mỗi trang của trang web để đo lường các sự kiện tiếp thị lại cụ thể. Bạn có thể đặt đoạn mã sự kiện ở bất kỳ nơi nào trong mã, sau đoạn mã thẻ toàn cầu. Bạn nên đặt đoạn mã sự kiện trong mục <head> để đo lường chính xác nhất.

Dưới đây là ví dụ về một đoạn mã sự kiện:

<!-- Event snippet for Example dynamic remarketing page -->
<script> gtag('event', 'add_to_cart', {     'value': 345.89,     items': [{       'origin': 'NYC'       'destination': 'PAR',       'google_business_vertical': 'flights'     },     {       'origin': 'PAR'       'destination': 'LON',       'google_business_vertical': 'flights'     },      {       'id': '123456',       'location_id': 'LON',        'google_business_vertical': 'hotels'     }] }); </script>

Đoạn mã ở trên chỉ là một ví dụ và sẽ không hoạt động trên trang web của bạn. Khi thiết lập tính năng tiếp thị lại cho trang web, bạn có thể xem và sao chép đoạn mã sự kiện cho tài khoản của mình.

Cách điều chỉnh thẻ trang web toàn cầu hiện có cho tài khoản Google Ads

Nếu đã có thẻ trang web toàn cầu trên mỗi trang của trang web, thì bạn có thể định cấu hình thẻ đó để gửi dữ liệu đến nhiều tài khoản Google Ads hoặc Google Analytics. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ về thẻ trang web toàn cầu được lấy từ một tài khoản Google Analytics. Thẻ trang web toàn cầu sẽ có dạng như sau:

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
  </script>

Để được hỗ trợ thêm cho tài khoản Google Ads của bạn, bạn chỉ cần thêm dòng được đánh dấu vào thẻ trang web toàn cầu, thay thế "AW-123456789" bằng mã số duy nhất mà hệ thống đã cung cấp khi bạn nhận thẻ tiếp thị lại.

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>

  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}     gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
    gtag('config', 'AW-123456789');   </script>


Sau khi thực hiện thay đổi này, bạn không cần thêm đoạn mã thẻ trang web toàn cầu nhận được từ tài khoản Google Ads vào trang web. Nếu đang sử dụng tính năng tiếp thị lại động hoặc thông số sự kiện, thì bạn chỉ cần thêm đoạn mã sự kiện trên trang của trang web nơi sự kiện xảy ra. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng lại cùng một đoạn mã toàn cầu cho nhiều tài khoản Google Ads hoặc Google Analytics. Đối với mỗi tài khoản Google Ads hoặc Google Analytics bổ sung mà bạn muốn thẻ hỗ trợ, hãy thêm lệnh ‘config’ mới có chứa ID của tài khoản (như minh họa trong mã mẫu ở trên, có các lệnh ‘config’ riêng cho Google Analytics và Google Ads).

Cách sử dụng thẻ tiếp thị lại mới

Thực hiện theo các bước để thiết lập tính năng tiếp thị lại cho trang web của bạn trong trải nghiệm Google Ads mới.

Tùy chọn nâng cao

Vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa hoặc vì các lý do riêng liên quan đến việc tuân thủ chính sách của bạn. Bạn có thể sửa đổi thẻ toàn trang web và tắt tính năng thu thập dữ liệu quảng cáo được cá nhân hóa cho những người dùng cụ thể trên trang web của bạn hoặc chọn loại trừ tất cả người dùng ở California trong phần Công cụ quản lý đối tượng trên tài khoản Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false