Giới thiệu về hạn mức tài khoản tối đa cho tài khoản người quản lý

Mỗi tài khoản người quản lý đều có hạn mức tài khoản tối đa (chính là số lượng tài khoản không phải người quản lý tối đa mà tài khoản người quản lý có thể liên kết bất kỳ lúc nào). Bài viết này cho biết cách xác định giới hạn tài khoản tối đa của tài khoản người quản lý.

Cách hoạt động

Không phụ thuộc vào mức chi tiêu, tất cả tài khoản người quản lý có thể liên kết với tối đa 85.000 tài khoản không phải người quản lý, bao gồm cả tài khoản đang hoạt động và không hoạt động/bị hủy. Ngoài ra, hầu hết các tài khoản người quản lý có giới hạn riêng về số lượng tài khoản không phải người quản lý đang hoạt động có thể liên kết. Mức chi tiêu là yếu tố xác định hạn mức tài khoản tối đa. Phần bên dưới sẽ trình bày chi tiết về hạn mức tài khoản tối đa này.

Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét tổng mức chi tiêu và mức chi tiêu hằng tháng của tất cả các tài khoản khách hàng trong 12 tháng qua. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng tổng mức chi tiêu cao nhất trong 12 tháng đó để xác định số lượng tài khoản đang hoạt động tối đa mà tài khoản người quản lý của bạn có thể liên kết. Tài khoản người quản lý có mức chi tiêu tối đa hàng tháng lớn hơn 500.000 đô la sẽ không có giới hạn riêng về số lượng tài khoản liên kết đang hoạt động, nhưng vẫn áp dụng giới hạn tối đa là 85.000 tài khoản (bao gồm cả tài khoản không hoạt động). Hãy xem bảng sau để biết thông tin chi tiết:

Tổng số tiền chi tiêu cao nhất của các tài khoản trong một tháng, tính từ 12 tháng qua Giới hạn tài khoản tối đa (tài khoản không phải người quản lý đang hoạt động) Giới hạn tài khoản tối đa (tất cả các tài khoản không phải người quản lý)
Dưới 10.000 đô la 50 85.000
Từ 10.000 đô la đến dưới 500.000 đô la 2.500 85.000
Trên 500.000 đô la Không áp dụng 85.000

Các bài đánh giá sẽ diễn ra thường xuyên để giúp đảm bảo tổng mức chi tiêu cho các tài khoản của bạn đều được xem xét.

Lưu ý:

  • Chỉ tài khoản người quản lý cấp cao nhất (tài khoản người quản lý không có người quản lý trực tiếp ở cấp trên) mới có thể thấy hạn mức tài khoản tối đa này. Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn là người quản lý phụ và người quản lý cấp cao nhất của bạn đã đạt đến hạn mức tài khoản tối đa, thì bạn sẽ không thể thêm bất kỳ tài khoản nào nữa cho đến khi người quản lý cấp cao nhất của bạn hủy hoặc hủy liên kết các tài khoản. 
  • Nếu người quản lý cấp cao nhất đã đạt đến số lượng tối đa các tài khoản không phải người quản lý đang hoạt động, thì người quản lý cấp cao nhất đó phải hủy hoặc hủy liên kết đủ số tài khoản để đảm bảo số lượng tài khoản nằm trong hạn mức. Nếu người quản lý cấp cao nhất đã đạt đến số lượng tối đa tổng số tài khoản không phải người quản lý, giải pháp duy nhất là hủy liên kết các tài khoản không còn cần liên kết.
  • Giới hạn tài khoản tối đa tính tất cả các tài khoản đang hoạt động liên kết trực tiếp với người quản lý cấp cao nhất, cũng như những tài khoản liên kết gián tiếp với người quản lý cấp cao nhất thông qua tài khoản người quản lý phụ. Tài khoản đã hủy và tài khoản người quản lý phụ được liên kết với người quản lý cấp cao nhất không được tính vào giới hạn tài khoản tối đa.
  • Lưu ý, nếu ở bất kỳ thời điểm nào giới hạn tài khoản tối đa của bạn giảm xuống, nhưng số tài khoản bạn hiện vượt quá giới hạn tài khoản mới đó, thì bạn sẽ có thể giữ lại những tài khoản bổ sung đó. Bạn chỉ không thể liên kết hoặc tạo tài khoản mới cho đến khi bạn hủy liên kết hoặc hủy đủ tài khoản để đưa bạn xuống dưới giới hạn của mình.

Ví dụ

Giả sử tính từ đầu tháng Năm, tổng chi tiêu hàng tháng cao nhất của bạn trong 12 tháng qua là 9.000 đô la. Nhưng trong tháng Năm, tổng chi tiêu của các tài khoản đã tăng lên 10.500 đô la.

Điều này có nghĩa là lần sau khi tổng số chi tiêu hàng tháng trong tài khoản của bạn được xem xét, khoản chi tiêu gần đây nhất từ tháng 5 sẽ được xem xét và giới hạn tài khoản tối đa của bạn sẽ tăng từ 50 lên 2.500.

Bạn cũng có thể mong đợi như sau:

  • Ngay cả khi mức chi tiêu hàng tháng của bạn giảm xuống dưới 10.000 đô la trong những tuần tới, giới hạn tài khoản tối đa của tài khoản người quản lý sẽ không giảm trong ít nhất trong 12 tháng tới, vì mức chi tiêu cao từ tháng 5 sẽ tiếp tục được xem xét trong 12 tháng tới.
  • Nếu tổng mức chi tiêu hàng tháng của tài khoản đạt ít nhất 10.000 đô la trước thời điểm đánh giá lại tài khoản của bạn, giới hạn tài khoản tối đa của bạn sẽ tiếp tục không đổi trong 12 tháng nữa kể từ thời điểm đó.
  • Nếu sau 12 tháng, tổng mức chi tiêu hàng tháng của tài khoản của bạn không bao giờ bằng hoặc vượt quá 10.000 đô la thì giới hạn tài khoản tối đa cho tài khoản người quản lý của bạn sẽ giảm xuống còn 50. Tuy nhiên, nếu đã thêm tài khoản trong 12 tháng trước khiến bạn vượt quá hạn mức đó ở thời điểm hiện tại, thì bạn sẽ được phép giữ lại các tài khoản đó. Bạn sẽ không thể liên kết hoặc tạo tài khoản mới cho đến khi hủy liên kết hoặc hủy đủ số tài khoản để đảm bảo số lượng tài khoản của bạn nằm trong hạn mức. 

Hạn mức tài khoản cho tài khoản người quản lý mới

Nếu gần đây bạn mới bắt đầu sử dụng tài khoản người quản lý và số tháng chi tiêu của bạn chưa tới 12 tháng, thì hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu chi tiêu hiện có cho tài khoản của bạn để xác định hạn mức tài khoản tối đa. Nếu bạn chưa chi tiêu khoản tiền nào, hệ thống sẽ tự động đặt hạn mức tài khoản của bạn là 50. 

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố